Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Kozienice

Archiwum Państwowe w Radomiu
Akta miasta Kozienic 1826-1942
- brak danych - 1826 - 1942
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
16 No 2 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego były Kozienice.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.Na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza C. i K. Armii Austriacko-Węgierskiej z dnia 23 kwietnia 1915 roku (Dziennik Rozporządzeń C. i K. Zarządu Wojskowego w Polsce, część III N 9) zmieniona została m. in. forma sporządzania aktów metrykalnych – akty sporządzano w sformalizowanych rubrykach. Na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza C. i K. Armii z 8 września 1916 Nr 67 dotyczącego rejestrów stanu, z dniem 1 stycznia 1917 r. weszły znowu w życie przepisy obowiązujące przed Rozporządzeniem z 23 kwietnia 1915 r.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasto Kozienice oraz wsie w gminach: Brzeźnica, Brzóza, Jedlnia, Kozienice, Suskowola, Świerże Górne. Z dniem 1 stycznia 1882 r. z części Okręgu utworzono Okręg Głowaczów (58/46, sygn. 4592, k. 35).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1841, 1843-1912, 1915-1917 sygn. 1-90; allegata do akt zaślubionych 1827-1841, 1843-1845, 1847-1849, 1851-1909, 1917 sygn. All. 1-81. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1826-1913, 1915-1923, 1925-1940, 1942, sygn. 1u-7u, 17u, 20u-25u, 33u, 35u-44u; ślubów z lat 1826-1858, 1860-1911, 1915-1916, 1922-1942, sygn. 7u-8u, 18u, 26u-28u, 34u, 40u, 45u-48u, 56u; zgonów z lat 1826-1892, 1898-1942, sygn. 9u-16u, 19u, 29u-32u, 40u, 49u-55u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101013-101064, GR 1030-1043; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/186/0/1/1 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia dla Wyznania Starozakonnych Parafii Kozienickiej z Roku 1826 1826-1827 104
58/186/0/1/2 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw, Zejścia dla Wyznania Starozakonnych Parafii Kozienickiej z Roku 1827 1827-1828 90
58/186/0/1/3 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia dla wyznania Starozakonnych Parafii Kozienickiej z Roku 1828 1828-1830 90
58/186/0/1/4 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia dla wyznania Starozakonnych Parafii Kozienickiej z Roku 1829 1829-1830 91
58/186/0/1/5 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia dla Wyznania Starozakonnych Parafii Kozienickiej z Roku 1830 1830-1831 84
58/186/0/1/6 [Duplikat Akt Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienickiej] 1831-1832 75
58/186/0/1/7 Dodatkowy Duplikat Tomu I Aktów Zejścia Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienickiej z Roku 1831 1831-1832 37
58/186/0/1/8 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejścia i Małżeństw Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1832 1832-1834 81
58/186/0/1/9 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejścia i Małżeństw Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1833 1832-1833 88
58/186/0/1/10 [Duplikat Akt Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich parafii Kozienice 1834] 1833-1834 86
58/186/0/1/11 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejścia i Małżeństw Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1835 1835-1836 73
58/186/0/1/12 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejścia i Małżeństwa Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1836 1836-1837 80
58/186/0/1/13 [Duplikat Akt Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich parafii Kozienice 1837] 1837-1838 93
58/186/0/1/14 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejścia i Małżeństwa Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1838 1837-1844 76
58/186/0/1/15 [Duplikat Akt Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich parafii Kozienice 1839] 1838-1844 56
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

227

225

0

4.37

4.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.