Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Kozienice

Archiwum Państwowe w Radomiu
Akta miasta Kozienic 1826-1942
- brak danych - 1826 - 1942
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
16 No 2 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego były Kozienice.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.Na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza C. i K. Armii Austriacko-Węgierskiej z dnia 23 kwietnia 1915 roku (Dziennik Rozporządzeń C. i K. Zarządu Wojskowego w Polsce, część III N 9) zmieniona została m. in. forma sporządzania aktów metrykalnych – akty sporządzano w sformalizowanych rubrykach. Na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza C. i K. Armii z 8 września 1916 Nr 67 dotyczącego rejestrów stanu, z dniem 1 stycznia 1917 r. weszły znowu w życie przepisy obowiązujące przed Rozporządzeniem z 23 kwietnia 1915 r.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasto Kozienice oraz wsie w gminach: Brzeźnica, Brzóza, Jedlnia, Kozienice, Suskowola, Świerże Górne. Z dniem 1 stycznia 1882 r. z części Okręgu utworzono Okręg Głowaczów (58/46, sygn. 4592, k. 35).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1841, 1843-1912, 1915-1917 sygn. 1-90; allegata do akt zaślubionych 1827-1841, 1843-1845, 1847-1849, 1851-1909, 1917 sygn. All. 1-81. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1826-1913, 1915-1923, 1925-1940, 1942, sygn. 1u-7u, 17u, 20u-25u, 33u, 35u-44u; ślubów z lat 1826-1858, 1860-1911, 1915-1916, 1922-1942, sygn. 7u-8u, 18u, 26u-28u, 34u, 40u, 45u-48u, 56u; zgonów z lat 1826-1892, 1898-1942, sygn. 9u-16u, 19u, 29u-32u, 40u, 49u-55u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101013-101064, GR 1030-1043; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/186/0/1/1 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia dla Wyznania Starozakonnych Parafii Kozienickiej z Roku 1826 1826-1827 104
58/186/0/1/2 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw, Zejścia dla Wyznania Starozakonnych Parafii Kozienickiej z Roku 1827 1827-1828 90
58/186/0/1/3 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia dla wyznania Starozakonnych Parafii Kozienickiej z Roku 1828 1828-1830 90
58/186/0/1/4 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia dla wyznania Starozakonnych Parafii Kozienickiej z Roku 1829 1829-1830 91
58/186/0/1/5 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejścia dla Wyznania Starozakonnych Parafii Kozienickiej z Roku 1830 1830-1831 84
58/186/0/1/6 [Duplikat Akt Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienickiej] 1831-1832 75
58/186/0/1/7 Dodatkowy Duplikat Tomu I Aktów Zejścia Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienickiej z Roku 1831 1831-1832 37
58/186/0/1/8 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejścia i Małżeństw Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1832 1832-1834 81
58/186/0/1/9 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejścia i Małżeństw Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1833 1832-1833 88
58/186/0/1/10 [Duplikat Akt Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich parafii Kozienice 1834] 1833-1834 86
58/186/0/1/11 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejścia i Małżeństw Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1835 1835-1836 73
58/186/0/1/12 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejścia i Małżeństwa Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1836 1836-1837 80
58/186/0/1/13 [Duplikat Akt Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich parafii Kozienice 1837] 1837-1838 93
58/186/0/1/14 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejścia i Małżeństwa Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1838 1837-1844 76
58/186/0/1/15 [Duplikat Akt Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich parafii Kozienice 1839] 1838-1844 56
58/186/0/1/16 Tom Duplikat Akt Cywilnych Urodzeń, Zaślubin i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Kozienice 1840 1839-1844 73
58/186/0/1/17 Duplikat Urodzin, Zejścia i Zaślubin Aktów Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Kozienice na Rok 1841 1841-1844 43
58/186/0/1/18 Duplikat Urodzeń, Zejścia i Zaślubin Akt Cywilnych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Kozienice z Roku 1843 1842-1843 50
58/186/0/1/19 Duplikat Urodzeń, Zejścia i Zaślubienia Akt Cywilnych Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1844 1843-1845 80
58/186/0/1/20 Duplikat Urodzeń, Zejść i Zaślubień Akt Cywilnych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Kozienice na Rok 1845 1844-1845 81
58/186/0/1/21 Duplikat Urodzeń, Zejść i Zaślubień Akt Cywilnych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Kozienice na Rok 1846 1845-1846 106
58/186/0/1/22 Duplikat Urodzeń, Zejść i Zaślubień Akt Cywilnych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Kozienice na Rok 1847 1846-1848 77
58/186/0/1/23 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zejść i Zaślubin Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego Bóżniczego na Rok 1848 wyrazami tysiąc osiemset czterdzieści osiem 1847-1849 68
58/186/0/1/24 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zaślubień i Zejścia Okręgu Bóżniczego Kozienice Rok 1849 1848-1849 65
58/186/0/1/25 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zaślubień i Zejścia Okręgu Bóżniczego Wyznań Niechrześcijańskich Roku 1850 1849-1850 38
58/186/0/1/26 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zaślubień i Zejścia Okręgu Kozienickiego Wyznań Niechrześcijańskich Roku 1851 1850-1851 59
58/186/0/1/27 Duplikat do zapisywania Akt Stanu Cywilnego Urodzeń, Zaślubień i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Kozienice Na Rok 1852 1851-1852 63
58/186/0/1/28 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych - Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego za rok 1853 1852-1858 50
58/186/0/1/29 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego 1854 r. 1853-1858 46
58/186/0/1/30 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych - Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego 1855 r. 1854-1858 47
58/186/0/1/31 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego za rok 1856 1855-1858 37
58/186/0/1/32 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego za rok 1857 1856-1858 47
58/186/0/1/33 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego za rok 1858 1858-1860 43
58/186/0/1/34 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienice 1859 1859 52
58/186/0/1/35 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienice 1860 r. 1859-1861 63
58/186/0/1/36 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienice 1861 roku 1861-1862 57
58/186/0/1/37 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienice 1862 r. 1862 80
58/186/0/1/38 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienice 1863 r. 1863-1865 0
58/186/0/1/39 Duplikat Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienice 1864 r. 1863-1866 60
58/186/0/1/40 Duplikat Akt Urodzeń, Małżeństw i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienice 1865 roku 1864-1867 69
58/186/0/1/41 Duplikat Akt Urodzeń, Zmarłych i Zaślubionych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Kozienice 1866 r. 1866-1867 64
58/186/0/1/42 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienice 1867 r. 1867-1868 53
58/186/0/1/43 2-oj Ekzemplar' Kniga Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših nehristânskih vĕroispovĕdanij Kozenickogo Okruga za 1868 god 1868-1870 54
58/186/0/1/44 2-oj Ekzemplar' Kniga Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Nehristânskih vĕroispovĕdanij Kozenickogo Okruga za 1869 god 1868-1869 57
58/186/0/1/45 2 Ekzemplar' Kniga Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Nehristânskih vĕroispovĕdanij Kozenickogo Okruga 1870 god 1869-1870 58
58/186/0/1/46 2 Ekzemplar' Kniga Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Nehristânskih vĕroispovĕdanij Kozenickogo Okruga 1871 god 1871-1872 77
58/186/0/1/47 2 Ekzemplar' Kniga Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Nehristânskih vĕroispovĕdanij Kozenickogo Okruga 1872 god 1872-1873 66
58/186/0/1/48 [Duplikat akt stanu cywilnego okręgu niechrześcijańskiego Kozienice 1873 r.] 1873-1874 92
58/186/0/1/49 2 Ekzemplar' Kniga Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Nehristânskih vĕroispovĕdanij Kozenickogo Prihoda 1874 god 1874 70
58/186/0/1/50 2 Ekzemplar' Kniga Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Nehristânskih vĕroispovĕdanij Kozenickogo Prihoda 1875 goda 1875-1876 70
58/186/0/1/51 Dublikaty Aktov Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskih ispovĕdanij Kozenickogo Okruga za 1876 god 1875-1876 66
58/186/0/1/52 Dublikaty Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Nehristânskih ispovĕdanij Prihoda Kozenice za 1877 god 1877 60
58/186/0/1/53 Dublikaty Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Nehristânskih ispovĕdanij Prihoda Kozenice za 1878 god 1878 79
58/186/0/1/54 Dublikaty Aktov Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskih ispovĕdanij Prihoda Kozenice god 1879 1879 72
58/186/0/1/55 Dublikaty Aktov Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskih ispovĕdanij Prihoda Kozenice god 1880 1880 75
58/186/0/1/56 Prodolženie Dublikaty Aktov Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskih ispovĕdanij Prihoda Kozenice god 1880 1880 12
58/186/0/1/57 Dublikaty Aktov Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskih ispovĕdanij Kozenickogo Prihoda god 1881 1881 76
58/186/0/1/58 Vtoroj Ekzemplar' Aktov Graždanskogo Sostoâniâ rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Evreev Kozenickogo Božničnogo Okruga za 1882 god 1882-1884 67
58/186/0/1/59 Dublikaty Aktov Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskih vĕroispovĕdanij Kozenickogo Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1883 god 1883-1884 73
58/186/0/1/60 Vtoroj Ekzemplar' Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših Evreev Kozenickogo Okruga za 1884 god 1884-1886 70
58/186/0/1/61 Vtoroj Ekzemplar' Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših Evreev Kozenickogo Božničnogo Okruga za 1885 god 1885-1886 52
58/186/0/1/62 Vtoroj Ekzemplar' Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših Evreev Kozenickogo Božničnogo Okruga za 1886 god 1886-1888 54
58/186/0/1/63 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ ob urodivših, brakosočetavšihsâ i umerših po Kozenickomu Evrejskomu Božničnomu Okrugu za 1887 g. 1887-1888 44
58/186/0/1/64 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ po Kozenickomu Božničnomu Okrugu za 1888 god 1888-1889 46
58/186/0/1/65 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Nehristânskih vĕroispovĕdanij Kozenickogo Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavših i umerših za 1889 god 1889-1890 55
58/186/0/1/66 Dublikat Aktov o rodivšihsâ, brakosočetavših i umerših za 1890 g. Kozenickago Božničnago Okruga 1890-1894 55
58/186/0/1/67 Dublikat Aktov rodivšihsâ, brakosočetavših i umerših Kozenickago Božničnago Okruga za 1891 g. 1891-1894 58
58/186/0/1/68 Dublikat Aktov graždanskogo sostoâniâ o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ Kozenickago božničnago Okruga za 1892 g. 1892-1894 48
58/186/0/1/69 Dublikat Aktov Graždanskogo sostoâniâ o Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i umerših Kozenickago Božničnago Okruga za 1893 god 1893-1894 58
58/186/0/1/70 Dublikat Aktov graždanskogo sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Kozenickom božničnom okruge v 1894 godu 1894-1895 0
58/186/0/1/71 Dublikat na zapisku aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Kozenickogo božničnogo okruga za 1895 god 1894-1895 61
58/186/0/1/72 Dublikat Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ Kozenickogo Božničnogo Okruga na 1897 god 1896-1898 68
58/186/0/1/73 [Duplikat akt zmarłych Okręgu Bóżniczego Kozienice za 1896 r.] 1896 17
58/186/0/1/74 Dublikat Aktov graždanskogo sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Kozenickogo božničnogo okruga za 1898 god 1898-1899 76
58/186/0/1/75 Dublikat Akt graždanskogo sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Kozenickogo božničnogo okruga za 1899 god 1899-1900 66
58/186/0/1/76 Dublikat Akt graždanskogo sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Kozenickogo Božničnogo Okruga za 1900 god 1899-1901 84
58/186/0/1/77 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Kozenickogo Božničnogo Okruga o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ za 1901 god 1901-1902 96
58/186/0/1/78 Duplikat akt stanu cywilnego okręgu niechrześcijańskiego Kozienice 1902 r. 1901-1903 88
58/186/0/1/79 Dublikat Aktov graždanskogo sostoâniâ Kozenickogo Božničnogo Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših 1903 g. 1903-1904 97
58/186/0/1/80 Duplikat akt stanu cywilnego okręgu niechrześcijańskiego Kozienice 1904 r. 1904-1905 99
58/186/0/1/81 Dublikat aktov Činovnika graždanskogo sostoâniâ Kozenickogo Božničnogo Okruga za 1905 r.] 1905-1906 88
58/186/0/1/82 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kozenickago Božničnago Okruga za 1906 g. 1906-1907 78
58/186/0/1/83 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kozenickago Božničnago Okruga za 1907 god 1907-1908 75
58/186/0/1/84 Dublikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ Kozenickago Božničnago Okruga za 1908 god 1908-1909 81
58/186/0/1/85 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kozenickago Božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1909 godu 1909-1910 69
58/186/0/1/86 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kozenickago Božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1910 god 1910-1910 70
58/186/0/1/87 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kozenickago Božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1911 god 1910-1911 65
58/186/0/1/88 Dublikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ Kozenickago Božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1912 g. 1912 0
58/186/0/1/89 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i śmierci Okręgu bóżnicznego Kozienice za 1915 i 1916 r. 1915-1916 0
58/186/0/1/90 Duplikat aktów stanu cywilnego Kozienickiego bożnicznego okręgu o urodzonych, ślubnych i zmarłych za 1917 rok 1917, 1923-1924 0
58/186/0/2/A001 Allegata Do Akt Zaślubienia Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1827 1827 0
58/186/0/2/A002 Dowody Do Aktów Zaślubień Wyznania Niechrześcijańskiego w Parafii Starozakonnej Kozienice za Rok 1828 posłużyć mające 1828 0
58/186/0/2/A003 Dowody Do Aktów Cywilnych Zaślubienia Wyznania Niechrześcijańskiego Okręgu Kozienickiego z Roku 1829 dołączające się 1829 0
58/186/0/2/A004 Dowody Do Aktów Cywilnych Ślubów Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice z Roku 1830 służące 1830 0
58/186/0/2/A005 Dowody Małżeństwa Do Aktów Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice w Roku 1831 zawarte, posłużyć mające 1831 0
58/186/0/2/A006 Dowody Do Aktów Cywilnych Ślubów Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Kozienice służące z Roku 1832 1832 0
58/186/0/2/A007 Dowody Do Aktów Ślubnych Starozakonnych Parafii Kozienice z Roku 1833 1833 0
58/186/0/2/A008 [Allegata Kozienice - mojżeszowe 1834] 1834 0
58/186/0/2/A009 Dowody Zaślubień z Roku 1835 Starozakonnych Parafii Kozienice 1835 0
58/186/0/2/A010 Dowody Zaślubień Starozakonnych z Roku 1836 1836 0
1 2 3

Amount of archival material

227

225

0

4.37

4.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.