Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Lipsko

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1837-1912
- brak danych - 1837 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego było Lipsko.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Lipsko i Solec oraz wsie w gminach: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Pawłowice, Pętkowice, Solec, Wierzchowiska.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1837, 1875-1912, sygn. 1-39; allegata do akt zaślubionych 1837, 1847, 1875-1912, sygn. All. 1-40. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101065, GR 1044-1046; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze przechowywane w AP Kielce; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/187/0/1/1 Duplikat akt Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Miasta Lipska za rok 1837 1837-1838 0
58/187/0/1/2 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Božničnom Okruge Lipsko za 1875 god 1875-1876 25
58/187/0/1/3 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Božničnom Okruge Lipsko za 1876 god 1876-1877 36
58/187/0/1/4 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1877 god 1877-1878 49
58/187/0/1/5 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1878 god 1877-1878 48
58/187/0/1/6 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1879 god 1879 53
58/187/0/1/7 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1880 god 1879-1880 55
58/187/0/1/8 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1881 god 1881 57
58/187/0/1/9 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1882 god 1882 43
58/187/0/1/10 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1883 god 1883 59
58/187/0/1/11 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1884 god 1884 47
58/187/0/1/12 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1885 god 1884-1885 57
58/187/0/1/13 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1886 god 1886 30
58/187/0/1/14 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1887 g 1887 28
58/187/0/1/15 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1888 god 1887-1888 30
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

79

79

0

0.77

0.77

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.