Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Lipsko

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1837-1912
- brak danych - 1837 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego było Lipsko.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Lipsko i Solec oraz wsie w gminach: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Pawłowice, Pętkowice, Solec, Wierzchowiska.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1837, 1875-1912, sygn. 1-39; allegata do akt zaślubionych 1837, 1847, 1875-1912, sygn. All. 1-40. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101065, GR 1044-1046; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze przechowywane w AP Kielce; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/187/0/1/1 Duplikat akt Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Miasta Lipska za rok 1837 1837-1838 0
58/187/0/1/2 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Božničnom Okruge Lipsko za 1875 god 1875-1876 25
58/187/0/1/3 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Božničnom Okruge Lipsko za 1876 god 1876-1877 36
58/187/0/1/4 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1877 god 1877-1878 49
58/187/0/1/5 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1878 god 1877-1878 48
58/187/0/1/6 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1879 god 1879 53
58/187/0/1/7 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1880 god 1879-1880 55
58/187/0/1/8 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1881 god 1881 57
58/187/0/1/9 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1882 god 1882 43
58/187/0/1/10 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1883 god 1883 59
58/187/0/1/11 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1884 god 1884 47
58/187/0/1/12 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1885 god 1884-1885 57
58/187/0/1/13 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge na 1886 god 1886 30
58/187/0/1/14 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1887 g 1887 28
58/187/0/1/15 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1888 god 1887-1888 30
58/187/0/1/16 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1889 god 1888-1889 47
58/187/0/1/17 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1890 god 1890 35
58/187/0/1/18 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1891 god 1891 30
58/187/0/1/19 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu za 1892 god 1892 32
58/187/0/1/20 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1893 g 1893 34
58/187/0/1/21 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu za 1894 god 1894 34
58/187/0/1/22 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu za 1895 god 1895 37
58/187/0/1/23 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu za 1896 god 1896 37
58/187/0/1/24 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu za 1897 god 1897 31
58/187/0/1/25 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu za 1898 god 1898 28
58/187/0/1/26 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu za 1899 god 1899 30
58/187/0/1/27 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu za 1900 god 1900 24
58/187/0/1/28 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu za 1901 god 1901 26
58/187/0/1/29 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu za 1902 god 1902 29
58/187/0/1/30 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Lipskomu Božničnomu Okrugu Ilžeckago uezda na 1903 god 1902 33
58/187/0/1/31 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1904 god 1904 45
58/187/0/1/32 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1905 god 1905-1908 33
58/187/0/1/33 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1906 god 1906, 1908 38
58/187/0/1/34 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1907 god 1907-1908 35
58/187/0/1/35 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1908 god 1908, 1910 39
58/187/0/1/36 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Lipsko za 1909 r.] 1908-1909 47
58/187/0/1/37 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1910 god 1910 43
58/187/0/1/38 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge za 1911 god 1910-1911 54
58/187/0/1/39 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Lipskom Božničnom Okruge v 1912 godu 1911-1912 45
58/187/0/2/A001 Dowody zaślubionych Wyznania mojżeszowego parafii Lipskiey z r. 1837 1837 0
58/187/0/2/A002 Dowody do akt cywilnych zaślubionych na rok 1847 1846-1847 0
58/187/0/2/A003 Dokumenty k duplikatu brakosočetavšihsâ v 1875 g v Božničnom Okruge Lipsko, Ilžeckago uezda, radomskoj gubernii 1874-1875 0
58/187/0/2/A004 Dokumenty k duplikatu brakosočetavšihsâ v 1876 godu v Božničnom Okruge Lipsko, Ilžeckago uezda, radomskoj gubernii 1874-1876 0
58/187/0/2/A005 Dokumenty k duplikatu brakosočetavšihsâ Lipskago Božničnago Okruga za 1877 god 1877-1878 0
58/187/0/2/A006 Dokumenty k aktam o brakosočetavšimsâ Lipskago Božničnago Okruga za 1878 god 1877-1878 0
58/187/0/2/A007 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Lipskago Božničnago Okruga za 1879 god 1878-1879 0
58/187/0/2/A008 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Lipskago Božničnago Okruga za 1880 god 1880 0
58/187/0/2/A009 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Lipskago Božničnago Okruga za 1881 god 1880-1881 0
58/187/0/2/A010 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Lipskago Božničnago Okruga za 1882 god 1881-1882 0
58/187/0/2/A011 Dokumenty k aktam graždanskago sostoânâ Lipskago Božničnago Okruga o brakosočetanii za 1883 god 1882-1883 0
58/187/0/2/A012 Dokumenty k aktam graždanskago sostoânâ Lipskago Božničnago Okruga o brakosočetanii na 1884 god 1883-1884 0
58/187/0/2/A013 Dokumenty k duplikatu aktov brakosočetavšimsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu na 1885 god 1885 0
58/187/0/2/A014 Dokumenty k duplikatu aktov brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1886 god 1885-1886 0
58/187/0/2/A015 Dokumenty k duplikatu aktov brakosočetavšihsâ v Lipskom Božničnam Okruge za 1887 god 1887 0
58/187/0/2/A016 Dokumenty k duplikatu aktov brakosočetavšihsâ v Lipskom Božničnam Okruge za 1888 god 1888 0
58/187/0/2/A017 [Alegata do akt zaślubionych Okręgu Bożniczego Lipsko za 1889 r.] 1888-1889 0
58/187/0/2/A018 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1890 god 1890 0
58/187/0/2/A019 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu v 1891 godu 1891 0
58/187/0/2/A020 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1892 god 1892 0
58/187/0/2/A021 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1893 god 1892-1893 0
58/187/0/2/A022 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1894 god 1893-1894 0
58/187/0/2/A023 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1895 god 1894-1895 0
58/187/0/2/A024 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1896 god 1895-1896 0
58/187/0/2/A025 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1897 god 1897 0
58/187/0/2/A026 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1898 god 1898 0
58/187/0/2/A027 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1899 god 1898-1899 0
58/187/0/2/A028 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1900 god 1900 0
58/187/0/2/A029 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1901 god 1901 0
58/187/0/2/A030 Dokumenty brakosočetavšihsâ po Lipskomu Božničnamu Okrugu za 1902 god 1902 0
58/187/0/2/A031 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ Lipskago Božničnago Okruga za 1903 god 1903 0
58/187/0/2/A032 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ Lipskago Božničnago Okruga za 1904 1904 0
58/187/0/2/A033 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ Lipskago Božničnago Okruga za 1905 god 1905 0
58/187/0/2/A034 Delo s dokumentami o brakosočetanii Lipskago Božničnago Okruga za 1906 god 1906 0
58/187/0/2/A035 Delo s dokumentami o brakosočetanii Lipskago Božničnago Okruga za 1907 god 1907 0
58/187/0/2/A036 Delo Lipskago Božničnago dozora S dokumentami o brakosočetanii za 1908 god 1908 0
58/187/0/2/A037 Delo s dokumentami brakosočetavšihsâ Lipskago Božničnago okruga za 1909 god 1909 0
58/187/0/2/A038 Delo s dokumentami brakosočetavšihsâ v 1910 g. Lipskago Božničnago okruga gminy Lipsko, ilžeckago uezda, radomskoj gub. 1910 0
58/187/0/2/A039 Delo činovnika graždanskago sostoâniâ Lipskago Božničnago Okruga s dokumentami k aktam o brakosočetanii za 1911 god 1911 0
58/187/0/2/A040 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Lipskago Božničnago Okruga, ilžeckago uezda, radomskoj gubernii za 1912 god 1912 0

Amount of archival material

79

79

0

0.77

0.77

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.