Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Magnuszew

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1940
- brak danych - 1826 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 183). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Magnuszew.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczko Magnuszew oraz wsie w gminach: Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Rozniszew, Świerże Górne; od 1870 r. do Okręgu dołączono, z Okręgu Białobrzegi, wsie położone w nowych granicach pow. radomskiego. Z dniem 1 stycznia 1882 r. z części Okręgu utworzono Okręg Głowaczów (58/46, sygn. 4592, k. 35).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1829-1839, 1842-1866, 1868-1869, 1876, 1882-1883, 1889, 1893-1894, 1901-1902, 1905-1913, 1919-1922, 1924-1932, 1934-1939, sygn. 1-74; allegata do akt zaślubionych 1828, 1833-1834, 1836-1838, 1844-1866, 1868-1869, 1876, 1889, 1893-1894, 1901-1902, 1905-1909, 1931, sygn. All. 1-43. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101150-101179, GR 1047-1058; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/188/0/1/1 Duplikat Książka do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństw dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszew za rok 1826 służąca 1826-1827 0
58/188/0/1/2 Duplikat Książka do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństw dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszew za rok 1827-my służąca 1827-1828 0
58/188/0/1/3 Duplikat Książka do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszew za rok 1828 służąca 1828-1829 0
58/188/0/1/4 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszew za rok 1829 służąca 1829-1830 0
58/188/0/1/5 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszew na rok 1830 służąca 1829-1830 0
58/188/0/1/6 [Duplikat akt cywilnych wyznań niechrześcijańskich Magnuszewa] 1831 0
58/188/0/1/7 [Duplikat akt wyznań niechrześcijańskich Magnuszew] 1832 0
58/188/0/1/8 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1833 służąca 1833 0
58/188/0/1/9 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1834 służąca 1834-1835 0
58/188/0/1/10 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1835 służąca 1835-1835 0
58/188/0/1/11 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1836 służąca 1835-1836 0
58/188/0/1/12 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1837 służąca 1837-1837 0
58/188/0/1/13 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1838 służąca 1838-1839 0
58/188/0/1/14 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1839 sporządzona 1838-1840 0
58/188/0/1/15 Książka duplikat zwana do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1842 sporządzona 1841-1843 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

117

117

0

0.71

0.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.