Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Magnuszew

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1940
- brak danych - 1826 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 183). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Magnuszew.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczko Magnuszew oraz wsie w gminach: Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Rozniszew, Świerże Górne; od 1870 r. do Okręgu dołączono, z Okręgu Białobrzegi, wsie położone w nowych granicach pow. radomskiego. Z dniem 1 stycznia 1882 r. z części Okręgu utworzono Okręg Głowaczów (58/46, sygn. 4592, k. 35).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1829-1839, 1842-1866, 1868-1869, 1876, 1882-1883, 1889, 1893-1894, 1901-1902, 1905-1913, 1919-1922, 1924-1932, 1934-1939, sygn. 1-74; allegata do akt zaślubionych 1828, 1833-1834, 1836-1838, 1844-1866, 1868-1869, 1876, 1889, 1893-1894, 1901-1902, 1905-1909, 1931, sygn. All. 1-43. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101150-101179, GR 1047-1058; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/188/0/1/1 Duplikat Książka do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństw dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszew za rok 1826 służąca 1826-1827 0
58/188/0/1/2 Duplikat Książka do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństw dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszew za rok 1827-my służąca 1827-1828 0
58/188/0/1/3 Duplikat Książka do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszew za rok 1828 służąca 1828-1829 0
58/188/0/1/4 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszew za rok 1829 służąca 1829-1830 0
58/188/0/1/5 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszew na rok 1830 służąca 1829-1830 0
58/188/0/1/6 [Duplikat akt cywilnych wyznań niechrześcijańskich Magnuszewa] 1831 0
58/188/0/1/7 [Duplikat akt wyznań niechrześcijańskich Magnuszew] 1832 0
58/188/0/1/8 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1833 służąca 1833 0
58/188/0/1/9 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1834 służąca 1834-1835 0
58/188/0/1/10 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1835 służąca 1835-1835 0
58/188/0/1/11 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1836 służąca 1835-1836 0
58/188/0/1/12 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1837 służąca 1837-1837 0
58/188/0/1/13 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1838 służąca 1838-1839 0
58/188/0/1/14 Duplikat Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzenia, zeyścia i małżeństwa dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1839 sporządzona 1838-1840 0
58/188/0/1/15 Książka duplikat zwana do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1842 sporządzona 1841-1843 0
58/188/0/1/16 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1843 sporządzona 1842-1844 0
58/188/0/1/17 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1844 sporządzona 1843-1845 0
58/188/0/1/18 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1845 1844-1846 0
58/188/0/1/19 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1846-ty 1845-1847 0
58/188/0/1/20 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1847-y 1847-1848 0
58/188/0/1/21 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1848 1848-1849 0
58/188/0/1/22 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszewskiej na rok 1849 1848-1850 0
58/188/0/1/23 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia dla wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1850-ty 1849-1851 0
58/188/0/1/24 Duplikat na rok 1851 do zapisywania akt cywilnych urodzeń, zaślubień i zejść wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów 1851-1852 0
58/188/0/1/25 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów na rok 1852-i 1851-1853 0
58/188/0/1/26 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzeń, zaślubin i zejść starozakonnych parafii Magnuszów na rok 1853-ci 1852-1854 0
58/188/0/1/27 Duplikat do zapisywania akt urodzeń, zaślubin i zejść starozakonnych w parafii Magnuszów na rok 1854 posługujący 1853-1855 0
58/188/0/1/28 Duplikat akt urodzeń, zaślubień i śmierci wyznań niechrześcijańskich gminy Magnuszew na rok 1855 1854-1855 0
58/188/0/1/29 Duplikat do zapisywania akt urodzeń, zaślubień i zejść wyznań niechrześcijańskich parafii Magnuszów na rok 1856-ty 1855-1857 0
58/188/0/1/30 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzeń, zaślubień i zejść starozakonnych Okręgu Magnuszów za rok 1857 1857-1858 0
58/188/0/1/31 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzeń, zaślubień i zejść starozakonnych Okręgu Magnuszów za rok 1858 1857-1859 19
58/188/0/1/32 Duplikat do zapisywania aktów urodzenia, małżeństw i zejśćia wyznań niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Magnuszów na rok 1859 1858-1860 22
58/188/0/1/33 Duplikat akt cywilnych urodzeń, zaślubień i zejść wyznania niechrześcijańskiego Okręgu Magnuszew na r. 1860 1859-1861 18
58/188/0/1/34 Duplikat do zapisywania akt cywilnych urodzeń, zaślubin i zejść mojżeszowego wyznania w Okręgu bóżnicznym Magnuszów z r. 1861-o 1860-1862 19
58/188/0/1/35 Duplikat akt cywilnych urodzeń, zaślubin i zejść wyznań niechrześcijańskich Okręgu Magnuszów na rok 1862 służący 1861-1862 24
58/188/0/1/36 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych starozakonnych Okręgu Magnuszów na rok 1863 1862-1863 22
58/188/0/1/37 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych starozakonnych Okręgu Bóżnicznego Magnuszów na rok 1864-ty 1863-1864 39
58/188/0/1/38 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych starozakonnych Okręgu Bóżnicznego Magnuszów na rok 1865-ty 1864-1865 25
58/188/0/1/39 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych starozakonnych Okręgu Bóżnicznego Magnuszów na rok 1866-ty 1865-1867 23
58/188/0/1/40 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych starozakonnych Okręgu Bóżnicznego Magnuszów na rok 1868-ty 1867-1868 20
58/188/0/1/41 Duplikat metričeskih aktov rodivšihsâ, bračnyh soûzov i umerših evreev Magnušovskago Božničnago Okruga na 1869 god 1869-1871 22
58/188/0/1/42 Duplikat kniga uroždennyh, brakosčetavšihsâ i umerših Evreev Magnušovskago Okruga na 1876 god 1875-1876 21
58/188/0/1/43 Duplikat knigi brakosčetavšihsâ evreâh Magnušovskago Božničnago Okruga za 1883 god 1883-1884 13
58/188/0/1/44 Duplikat o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ evreâh Magnušovskago božničnago Okruga za 1889 god 1889 29
58/188/0/1/45 Duplikat činovnika graždanskago sostoâniâ Magnušovskago božničnago Okruga o roždenii, o brakosočetanii i smerti za 1893 god i 1894 g. 1892-1894 70
58/188/0/1/46 Duplikat aktov o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ evreâh v Magnuševskom božničnom Okruge za 1901 1901-1902 48
58/188/0/1/47 Duplikat aktov o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ evreâh v Magnuševskom božničnom Okruge za 1902 god 1902-1903 41
58/188/0/1/48 Kniga duplikat o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ evreâh Magnuševskogo božničnago Okruge za 1905 god 1905 39
58/188/0/1/49 Kniga duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâh Magnuševskogo božničnogo Okruga za 1906 god 1906 31
58/188/0/1/50 Kniga duplikat aktov o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ evreâh Magnuševskago božničnago Okruga za 1907 god 1907 35
58/188/0/1/51 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ o rodivšihsâ, brakom sočetannyh i umerših na 1908 god v Magnuševskom božničnom Okruge Kozenickago uezda 1908 26
58/188/0/1/52 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ o rodivšihsâ, brakom sočetannyh i umerših na 1909 god v Magnuševskom božničnom Okruge Kozenickago uezda 1909 31
58/188/0/1/53 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1910 gode v Magnuševskom božničnom Okruge Kozenickago uezda 1910 30
58/188/0/1/54 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich okręgu bóżniczego Magnuszew 1911- urodzenia] 1911 20
58/188/0/1/55 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich okręgu bóżniczego Magnuszew 1912 rok - urodzenia] 1912 16
58/188/0/1/56 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich okręgu bóżniczego Magnuszew 1913 rok - urodzenia] 1913 15
58/188/0/1/57 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich okręgu bóżniczego Magnuszew 1919 rok] 1919 33
58/188/0/1/58 Dublikat aktów urodzonych zaślubionych i zmarłych żydów Magnuszewskiego Bóżnicznego Okręgu za 1920 rok 1920 20
58/188/0/1/59 Dublikat aktów urodzonych zaślubionych i zmarłych żydów Magnuszewskiego Bóżnicznego Okręgu za 1921 rok 1921 14
58/188/0/1/60 Dublikat aktów stanu cywilnego niechrześcijańskich wyznań Magnuszewskiego Bóżnicznego Okręgu za 1922 rok 1922 9
58/188/0/1/61 Dublikat aktów urodzenia ślubów i śmierci niechrześcijańskich wyznań Magnuszewskiego Bóżnicznego Okręgu 1924 rok i 1925 - zmarłych, powiatu kozienickiego 1924-1925 52
58/188/0/1/62 Dublikat aktów urodzenia, ślubów i śmierci niechrześcijańskich wyznań Magnuszewskiego Bóżnicznego Okręgu powiatu kozienickiego za 1926 rok 1926 17
58/188/0/1/63 Dublikat aktów urodzenia, ślubów i śmierci niechrześcijańskich wyznań Magnuszewskiego Bóżnicznego Okręgu powiatu kozienickiego za 1927 rok 1927 27
58/188/0/1/64 Dublikat aktów urodzenia, ślubów i śmierci niechrześcijańskich wyznań Magnuszewskiego Bóżnicznego Okręgu powiatu kozienickiego za 1928 rok 1928 25
58/188/0/1/65 Dublikat aktów urodzenia, ślubów i śmierci niechrześcijańskich wyznań Magnuszewskiego Bóżnicznego Okręgu powiatu kozienickiego za 1929 rok 1929 20
58/188/0/1/66 Dublikat aktów urodzenia, ślubów i śmierci niechrześcijańskich wyznań Magnuszewskiego Bóżnicznego Okręgu powiatu kozienickiego za 1930 rok 1930 30
58/188/0/1/67 Dublikat aktów stanu cywilnego: urodzonych, zmarłych i zaślubionych Gminy wyznaniowej żydowskiej w Magnuszewie, powiatu kozienickiego 1931, 1932 r. 1931-1932 43
58/188/0/1/68 Dublikat aktów urodzenia, ślubów i śmierci niechrześcijańskich wyznań Magnuszewskiego Bożnicznego Gminy Okręgu powiatu kozienickiego za 1934 rok 1934-1935 32
58/188/0/1/69 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich okręgu bóżniczego Magnuszew 1936 rok] 1936-1937 41
58/188/0/1/70 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich okręgu bóżniczego Magnuszew 1937 rok] 1937-1938 41
58/188/0/1/71 Duplikat aktów: ślubu, urodzenia i zgonów za rok 1938 wyznania mojżeszowego w Magnuszewie 1938-1939 39
58/188/0/1/72 [Akta USC żydowskie Magnuszew 1939] 1939-1940 47
58/188/0/1/73 Duplikat aktów urodzenia, ślubów i śmierci niechrześcijańskich wyznań Magnuszewskiego Bożnicznego Okręgu powiatu kozienickiego za 1935 rok 1935-1936 42
58/188/0/1/74 [Duplikat akt zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Magnuszew za 1882 r.] 1882 15
58/188/0/2/A001 Dowody do akt małżeństw z parafii Magnuszów wyznań niechrześcijańskich za rok 1828 posłużyć mające 1828 0
58/188/0/2/A002 [Dowody do akt małżeństw z parafii Magnuszew wyznań niechrześcijańskich za rok 1833] 1832-1833 0
58/188/0/2/A003 [Dowody do akt małżeństw z parafii Magnuszew wyznań niechrześcijańskich za rok 1834] 1833-1834 0
58/188/0/2/A004 Dowody do akt małżeństw z roku 1836 [Magnuszew mojżeszowe] 1836 0
58/188/0/2/A005 Dowody do akt małżeństw z roku 1837 [Magnuszew mojżeszowe] 1837 0
58/188/0/2/A006 Dowody udowadniające akt małżeństwa z roku 1838. Wyznania Moyżeszowego parafii Magnuszewskiey sztuk 14 allegat 1838 0
58/188/0/2/A007 Dowody tyczące się małżeństw Wyznania Moyżeszowego poczynające się od dnia 1 stycznia 1844 r. do ostatniego grudnia rb. Kończące się 1844 0
58/188/0/2/A008 Dowody do akt stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego parafii Magnuszów prawnie zawartego małżeństwa w roku 1845 -tym 1845 0
58/188/0/2/A009 Dowody tyczące się zawieranych małżeństw między starozakonnymi parafii Magnuszewskiej w roku 1846-m 1846 0
58/188/0/2/A010 Dowody posługujące do zawartych małżeństw w roku 1847 przez starozakonnych parafii Magnuszew religijnych małżeństw 1847 0
58/188/0/2/A011 Dowody posługujące do akt małżeństw wyznania starozakonnego parafii Magnuszów w roku 1848 zawartych 1848 0
58/188/0/2/A012 Dowody posługujące za podstawę do spisanych w roku 1849 akt małżeństw wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów 1849-1850 0
58/188/0/2/A013 Dowody posługujące do akt małżeństwa wyznania mojżeszowego parafii Magnuszów za rok 1850 1849-1850 0
58/188/0/2/A014 Dowody posługujące za podstawę do zawarcia małżeństw przez starozakonnych parafii Magnuszew w roku 1851-ym. Sztuk 16 1850-1851 0
58/188/0/2/A015 Dowody posługujące za podstawę do akt małżeństwa starozakonnych parafii Magnuszów w roku 1852 zawartych 1851-1852 0
58/188/0/2/A016 Dowody posługujące za podstawę do akt cywilnych zawartych małżeństw przez starozakonnych parafii Magnuszów w roku 1853 1852-1853 0
58/188/0/2/A017 Dowody posługujące za podstawę do akt ślubnych zawartych małżeństw przez starozakonnych parafii Magnuszów w roku 1854 1853-1854 0
58/188/0/2/A018 Dowody posługujące za podstawę do akt małżeństwa starozakonnych parafii Magnuszów z roku 1855 1855 0
58/188/0/2/A019 Dowody posługujące za podstawę do akt małżeństwa starozakonnych parafii Magnuszów z roku 1856 1855-1856 0
58/188/0/2/A020 Dowody posługujące za podstawę do akt zawartych małżeństw w roku 1857 przez starozakonnych parafii Magnuszów 1856-1857 0
58/188/0/2/A021 Dowody posługujące za podstawę do akt cywilnych zawartych małżeństw przez starozakonnych Okręgu Bużnicznego Magnuszów w roku 1858 ym 1857-1858 0
58/188/0/2/A022 Dowody posługujące za podstawę akt cywilnych zaślubień starozakonnych Okręgu Bużnicznego Magnuszów na rok 1859 1858-1859 0
58/188/0/2/A023 Dowody posługujące za podstawę akt ślubnych starozakonnych Okręgu Bużnicznego Magnuszów w rok 1860 1860 0
58/188/0/2/A024 Dowody posługujące za podstawę do wpisywania aktów małżeńskich wyznań niechrześcijańskich Okręgu Magnuszów z roku 1861 1861 0
58/188/0/2/A025 Dowody do aktów zawartych w ciągu roku 1862-gim małżeństw przez starozakonnych w Okręgu Bużnicznym Magnuszów powiatu i gubernij Radomskiej przez utrzymującego akta stanu cywilnego rzeczonego Okręgu zebrane i do księgi duplikat dołącza się 1861-1862 0
58/188/0/2/A026 Dowody do aktów zawartych w ciągu roku 1863-cim małżeństw przez starozakonnych w Okręgu Bużnicznym Magnuszów powiatu i gubernij Radomskiej przez utrzymującego akta stanu cywilnego rzeczonego Okręgu zebrane i do księgi duplikat dołączające się 1862-1863 0
1 2

Amount of archival material

117

117

0

0.71

0.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.