Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Przytyk

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1939
- brak danych - 1826 - 1939
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
15 No 11 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Przytyk.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1862 r. z części Okręgu utworzono Okręg Białobrzegi. Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Przytyk i Wyśmierzyce oraz wsie w gminach: Błotnica, Podgajek, Potworów, Radzanów, Wielogóra, Wieniawa, Wolanów, Zakrzów Kościelny; od 1870 r. do Okręgu dołączono, z Okręgów Klwów i Przysucha, wsie położone w nowych granicach pow. radomskiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1859, 1860-1908, 1911-1913, 1915-1917, 1938 oraz duplikaty aktów: urodzeń 1919-1921 i 1939, małżeństw 1921-1934 i zgonów 1922-1934 sygn. 1-99; alegata do akt zaślubionych 1833-1835, 1839-1841, 1845-1848, 1856-1857, 1859-1863, 1865, 1869, 1879, 1881-1882, 1886, 1889-1892, 1894-1899, 1903-1904, 1906, 1926-1927, 1931-1934 oraz dowody metrykalne do sporządzenia aktów urodzeń i zgonów z lat 1928-1939, sygn. All. 1-20. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1826-1829, 1840-1842, 1845-1939, sygn. 1u-23u; ślubów z lat 1843-1845, 1865-1918, 1921-1923, 1930-1939, sygn. 24u-31u; zgonów z lat 1831-1852, 1855-1862, 1865-1872, 1891-1939, sygn. 32u-41u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101524-101555, GR 1076-1093; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/189/0/1/1 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzenia, małżeństwa i śmierci w parafii żydowskiej Przytyka na rok 1826 1826 36
58/189/0/1/2 Książka duplikat zwana do zapisywania aktów urodzenia, zaślubienia i śmierci w parafii niechrześcijańskiej Przytyka na rok 1827 1827 33
58/189/0/1/3 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzenia, małżeństw i śmierci w parafii żydowskiej Przytyka na rok 1828 1828-1829 40
58/189/0/1/4 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, śmierci i zaślubin na rok 1829 w parafii niechrześcijańskiej Przytyka 1828-1829 46
58/189/0/1/5 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, śmierci i zaślubień w parafii niechrześcijańskiej Przytyka na rok 1830 1830 40
58/189/0/1/6 Książka duplikat do zapisywania akt urodzenia, zaślubienia i śmierci w parafii niechrześcijańskiej Przytyka na rok 1831 1831 37
58/189/0/1/7 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzenia, zaślubin i zeyścia w parafii niechrześcijańskiej Przytyka na rok 1832 1832 32
58/189/0/1/8 Duplikat parafij Przytyk Żydowski z r. 1833-1835 1833-1835 94
58/189/0/1/9 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, ślubu i zeyścia w parafii niechrześcijańskiej Przytyka na rok 1836 1836-1836 37
58/189/0/1/10 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyka na rok 1837 1836-1837 37
58/189/0/1/11 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyka na rok 1838 1837-1839 29
58/189/0/1/12 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyka na rok 1839 1839-1840 34
58/189/0/1/13 Duplikat parafij Przytyk Żydowski z r. 1840 1840-1841 30
58/189/0/1/14 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zaślubin i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyka na rok 1841 1840-1842 48
58/189/0/1/15 Duplikat parafij Przytyk Żydowski z r. 1842 1842-1843 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

158

147

0

2.46

2.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.