Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Przytyk

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1939
- brak danych - 1826 - 1939
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
15 No 11 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Przytyk.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1862 r. z części Okręgu utworzono Okręg Białobrzegi. Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Przytyk i Wyśmierzyce oraz wsie w gminach: Błotnica, Podgajek, Potworów, Radzanów, Wielogóra, Wieniawa, Wolanów, Zakrzów Kościelny; od 1870 r. do Okręgu dołączono, z Okręgów Klwów i Przysucha, wsie położone w nowych granicach pow. radomskiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1859, 1860-1908, 1911-1913, 1915-1917, 1938 oraz duplikaty aktów: urodzeń 1919-1921 i 1939, małżeństw 1921-1934 i zgonów 1922-1934 sygn. 1-99; alegata do akt zaślubionych 1833-1835, 1839-1841, 1845-1848, 1856-1857, 1859-1863, 1865, 1869, 1879, 1881-1882, 1886, 1889-1892, 1894-1899, 1903-1904, 1906, 1926-1927, 1931-1934 oraz dowody metrykalne do sporządzenia aktów urodzeń i zgonów z lat 1928-1939, sygn. All. 1-20. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1826-1829, 1840-1842, 1845-1939, sygn. 1u-23u; ślubów z lat 1843-1845, 1865-1918, 1921-1923, 1930-1939, sygn. 24u-31u; zgonów z lat 1831-1852, 1855-1862, 1865-1872, 1891-1939, sygn. 32u-41u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101524-101555, GR 1076-1093; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/189/0/1/1 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzenia, małżeństwa i śmierci w parafii żydowskiej Przytyka na rok 1826 1826 36
58/189/0/1/2 Książka duplikat zwana do zapisywania aktów urodzenia, zaślubienia i śmierci w parafii niechrześcijańskiej Przytyka na rok 1827 1827 33
58/189/0/1/3 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzenia, małżeństw i śmierci w parafii żydowskiej Przytyka na rok 1828 1828-1829 40
58/189/0/1/4 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, śmierci i zaślubin na rok 1829 w parafii niechrześcijańskiej Przytyka 1828-1829 46
58/189/0/1/5 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, śmierci i zaślubień w parafii niechrześcijańskiej Przytyka na rok 1830 1830 40
58/189/0/1/6 Książka duplikat do zapisywania akt urodzenia, zaślubienia i śmierci w parafii niechrześcijańskiej Przytyka na rok 1831 1831 37
58/189/0/1/7 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzenia, zaślubin i zeyścia w parafii niechrześcijańskiej Przytyka na rok 1832 1832 32
58/189/0/1/8 Duplikat parafij Przytyk Żydowski z r. 1833-1835 1833-1835 94
58/189/0/1/9 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, ślubu i zeyścia w parafii niechrześcijańskiej Przytyka na rok 1836 1836-1836 37
58/189/0/1/10 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyka na rok 1837 1836-1837 37
58/189/0/1/11 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyka na rok 1838 1837-1839 29
58/189/0/1/12 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyka na rok 1839 1839-1840 34
58/189/0/1/13 Duplikat parafij Przytyk Żydowski z r. 1840 1840-1841 30
58/189/0/1/14 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zaślubin i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyka na rok 1841 1840-1842 48
58/189/0/1/15 Duplikat parafij Przytyk Żydowski z r. 1842 1842-1843 50
58/189/0/1/16 Książka duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyk z roku 1843 1843-1844 67
58/189/0/1/17 Książka duplikat do zapisywania akt urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyk na rok 1844 1843-1844 85
58/189/0/1/18 Książka duplikat do zapisywania akt urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyk na rok 1845 1844-1846 79
58/189/0/1/19 Książka duplikat do zapisywania akt urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyk na rok 1846 1845-1847 78
58/189/0/1/20 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych żydów w parafii niechrześcijańskiey Przytyk w roku 1847 1847-1848 67
58/189/0/1/21 Duplikat urodzeń, zaślubin i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyk na rok 1848 służący 1847-1848 53
58/189/0/1/22 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych starozakonnych w parafii Przytyk z roku 1849 1849-1849 61
58/189/0/1/23 Duplikat urodzeń, zaślubin i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyk na rok 1850 służący 1849-1850 44
58/189/0/1/24 Duplikat urodzeń, zaślubień i zeyścia w parafii niechrześcijańskiey Przytyk na rok 1851 służący 1849-1850 58
58/189/0/1/25 Duplikat urodzeń, zaślubin i zeyścia w parafii niechrześcijańskiej Przytyk na rok 1852 służący 1852 63
58/189/0/1/26 Dupplikat urodzonych, zaślubionych i zejścia w parafii niechrześcijańskiej Przytyk na rok 1853 służący 1853-1854 65
58/189/0/1/27 Dupplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii niechrześcijańskiej Przytyk na rok 1854 służący 1853-1855 61
58/189/0/1/28 Dupplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznań niechrześcijańskich parafii Przytyk z roku 1855 1853-1855 86
58/189/0/1/29 Dupplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznań niechrześcijańskich parafii Przytyk z roku 1856 1855-1857 55
58/189/0/1/30 Dupplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznań niechrześcijańskich parafii Przytyk z roku 1857 1856-1858 66
58/189/0/1/31 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznań niechrześcijańskich parafii Przytyk z roku 1858 1857-1859 56
58/189/0/1/32 Książka duplikat do zapisywania akt urodzeń, małżeństw i zejścia w parafii niechrześcijańskiej Przytyk w roku 1859 1858-1860 54
58/189/0/1/33 Książka duplikat do zapisywania akt urodzeń, małżeństw i zejścia w parafii niechrześcijańskiej Przytyk w r. 1860 1860-1861 40
58/189/0/1/34 Książka duplikat do zapisywania akt urodzeń, małżeństw i zejścia w parafii niechrześcijańskiej Przytyk w roku 1861 1860-1861 34
58/189/0/1/35 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1862 rok] 1861-1863 60
58/189/0/1/36 Książka duplikat do zapisywania akt urodzeń, małżeństw i zejścia w parafii niechrześcijańskiej Przytyk w roku 1863 1863-1864 37
58/189/0/1/37 Duplikat akt urodzeń, zaślubień i zejść w parafii niechrześcijańskiej Przytyk na r. 1864 1864-1864 49
58/189/0/1/38 Duplikat urodzonych, zmarłych i zaślubionych z parafii niechrześcijańskiej Przytyk za r. 1865 1864-1866 34
58/189/0/1/39 Duplikat urodzonych, zmarłych i zaślubionych z parafii Przytyk za r. 1866 1866-1867 35
58/189/0/1/40 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Przytyk wyznań niechrześcijańskich za 1867 rok 1866-1867 38
58/189/0/1/41 Dublikat uroždennyh, pomerših i brakosočetanyh v Pržitykskoj Synagogi za 1868 god 1868-1869 38
58/189/0/1/42 Dublikat uroždennyh, umerših i brakosočetanyh v 1869 g. 1869-1870 46
58/189/0/1/43 Dublikat aktam Graždanskago Sostoâniâ nehristiânskih ispovedanii prihoda Pšityk o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ v 1870 godu 1870-1871 44
58/189/0/1/44 Akta rodivšihsâ v 1871 godu brakosočetavših i umerših v 1871 godu 1871-1871 56
58/189/0/1/45 Duplikat akt rodivšimsâ, umeršim i brakosočetavšimsâ v 1872 godu 1872-1872 47
58/189/0/1/46 Duplikat akt o roždenii, brakosočetani i smerti na 1873 Pržitykskago Božničnago Okruga Radomskago uezda 1873-1874 42
58/189/0/1/47 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ o roždenii, brakosočetanii i smerti Pržitykckago Božničnago Okruga za 1874 god 1873-1875 31
58/189/0/1/48 Dublikat kniga dlâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Pržitykskago Božničnago Okruga za 1875 god 1874-1876 57
58/189/0/1/49 Kniga dublikatov akt Graždanskago Sostoâniâ Pržitykskago Božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1876 godu 1875-1877 37
58/189/0/1/50 Kniga dublikatov akt Graždanskago Sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Pržitykskago Božničnago Okruga na 1877 god 1876-1878 30
58/189/0/1/51 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1878 rok] 1877-1878 44
58/189/0/1/52 Dublikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Pržitykskom Božničnom Okrugě v 1879 godu 1879-1880 46
58/189/0/1/53 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1880 rok] 1880-1881 52
58/189/0/1/54 Dublikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Pržitykskom Božničnom Okrugě za 1881 god 1881-1883 43
58/189/0/1/55 Dublikat akt o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ v Pržitykskom Božničnom Okrugě za 1882 god 1882-1883 44
58/189/0/1/56 Dublikat rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ v Pržitykskom Božničnom Okrugě v 1883 godu 1883-1883 32
58/189/0/1/57 Dublikat rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ v Pržitykskom Božničnom Okrugě v 1884 godu 1884-1885 35
58/189/0/1/58 Dublikat rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ v Pržitykskom Božničnom Okrugě v 1885 godu 1885-1886 42
58/189/0/1/59 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Pržitykskom Božničnom Okrugě na 1886 godu 1886-1887 36
58/189/0/1/60 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i ob umerših v Pržitykskom Božničnom Okrugě za 1887 godu 1887-1887 31
58/189/0/1/61 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1888 rok] 1888-1889 31
58/189/0/1/62 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1889 g. v Pržitykskom Božničnom Okrugě 1889-1890 34
58/189/0/1/63 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Pržitykskago Božničnago Okruga Radomskago uezda i gubernii nehristiânskago ispovedaniâ za 1890 god 1890-1891 44
58/189/0/1/64 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1891 rok] 1891-1892 49
58/189/0/1/65 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehr[istiânskago] ispov[edaniâ] Pržitykskago Božničnago Obruga na 1892 god 1892-1893 40
58/189/0/1/66 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1893 rok] 1893 52
58/189/0/1/67 Kniga dublikat činovnika Pržitykskago Božničnago Okruga o roždenii, smerti i brakosočetanii za 1894 god 1894 55
58/189/0/1/68 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przytyk za 1895 rok] 1895-1896 58
58/189/0/1/69 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przytyk za 1896 rok] 1896-1897 84
58/189/0/1/70 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1897 rok] 1897-1897 75
58/189/0/1/71 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1898 rok] 1898-1898 50
58/189/0/1/72 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1899 rok] 1899-1899 54
58/189/0/1/73 Kniga dublikat aktov činovnika Graždanskago Sostoâniâ na 1900 god o roždenii, brakosočetanii i smerti. Pržityk evr. 1900 1900 80
58/189/0/1/74 Kniga dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i o smerti činovnika Graždanskago Sostoâniâ Pržitykskago Božničnago Okruga na 1901 god 1901 61
58/189/0/1/75 Duplikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Pržitykskom Božničnom Okrugě v 1902 godu 1902 0
58/189/0/1/76 Duplikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Pržitykskom Božničnom Okrugě v 1903 godu 1903 78
58/189/0/1/77 Duplikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Pržitykskom Božničnom Okrugě v 1904 godu 1904 60
58/189/0/1/78 Dublikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Pržitykskom Božničnom Okrugě v 1905 g. 1905 44
58/189/0/1/79 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1906 rok 1906 41
58/189/0/1/80 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1907 rok 1907 37
58/189/0/1/81 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Pržitykskomu Božn. Okr. za 1908 god 1908-1909 44
58/189/0/1/82 Dublikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Pržitykskom Božničnom Okrugě v 1911 g. 1911-1912 0
58/189/0/1/83 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przytyk za 1912 r.] 1912 0
58/189/0/1/84 Unikat o roždenii za 1913. [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przytyk za 1913 r.] 1913 0
58/189/0/1/85 Duplikat osób urodzonych, zmarłych i małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Przytyckiego Okręgu Bożnicznego za 1915, 1916 i 1917 r. 1915-1917 0
58/189/0/1/86 Dublikat aktów urodzenia spisanych przez Urzędnika Stanu Cywilnego dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Przytyku za 1919, 1920 i 1921 rok 1919-1921 0
58/189/0/1/87 Unikat [duplikat] aktów ślubnych spisywanych przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Przytyku dla wyznania Starozakonnych 1921, 1922, 1923 1921-1924 0
58/189/0/1/88 Dublikat aktów ślubów spisywanych przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Przytyku dla wyznania Starozakonnych od 1924 r. 1924, 1926 0
58/189/0/1/89 Duplikat aktów ślubu spisywanych przez Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznania Starozakonnych w Przytyku za 1925 rok 1925-1926 0
58/189/0/1/90 Duplikat akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego w Przytyku za 1929-1930 rok 1929-1930, 1936 0
58/189/0/1/91 Duplikat aktów zaślubionych gminy wyznaniowej żydowskiej w Przytyku za 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933 i 1934 rok 1926-1934, 1936 0
58/189/0/1/92 Dublikat aktów śmierci spisanych przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Przytyku dla wyznania Starozakonnych za 1922 i 1923 rok 1922-1923 0
58/189/0/1/93 Dublikat aktów śmierci spisywanych przez Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznania Starozakonnych w Przytyku od 1924 r. 1924-1926 0
58/189/0/1/94 Duplikat aktów śmierci spisywanych przez Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznania Starozakonnych w Przytyku od 1925 r. 1925-1926 0
58/189/0/1/95 Duplikat aktów śmierci spisanych przez Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznań Starozakonnych w Przytyku 1928 r. 1928 0
58/189/0/1/96 Księga Duplikatów aktów śmierci Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznania mojżeszowego w Przytyku za 1929 i 1930 r. 1929-1930, 1936 0
58/189/0/1/97 Księga Duplikatów aktów śmierci Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznania mojżeszowego w Przytyku za 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 19[33] i 1934 rok 1926-1934, 1936 0
58/189/0/1/98 Duplikat aktów ślubu, zmarłych i urodzonych sporządzonych przez Urzędnika Stanu Cywilnego wyznań Niechrześcijańskich w Przytyku za 1938 rok 1938 0
58/189/0/1/99 [Duplikat urodzeń sporządzony w 1939 roku wyznań niechrześcijańskich okręgu bóżniczego Przytyk urodzonych w r. 1884, 1897, 1899, 1905-1908, 1918-1919, 1921-1922, 1936, 1934, 1937, 1939] 1939 0
58/189/0/2/A001 Dowody do akt małżeństw parafij Żydowskiej Przytyk z lat 1833, 1834, 1835 1832-1835 0
1 2

Amount of archival material

158

147

0

2.46

2.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.