Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Radom

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1918
- brak danych - 1826 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
16 No 2 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Radom.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasto Radom, miasteczka: Jastrząb, Jedlińsk, Skaryszew i Wierzbica oraz wsie w gminach: Błotnica, Bobrowniki, Bogusławice, Gębarzów, Gzowice, Jedlanka, Kozłów, Kowala Stępocina, Kuczki, Mirów, Orońsko, Radom, Sieciechów, Tczów, Wielogóra, Wierzbica, Zakrzew Kościelny, Zalesice, Zalesie; od 1870 r. do Okręgu dołączono, z Okręgów Kazanów i Zwoleń, wsie położone w nowych granicach pow. radomskiego, a odłączono do Okręgu Ryczywół wsie położone w nowych granicach pow. kozienickiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1914, 1916 sygn. 1-117; allegata do akt zaślubionych 1827-1830, 1833-1841, 1843-1909, 1912, 1916, sygn. All. 1-83, połączone sporadycznie z dokumentami do akt urodzin (np. rok 1874) oraz 4 j.a. zawierające dokumenty - świadectwa wydane przez rabina Okręgu Bóżniczego Radom - stanowiące podstawę wpisu do, prowadzonych przez urzędnika stanu cywilnego, ksiąg metrykalnych z lat 1901-1902, 1909-1910, 1913. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101659-101714, GR 1094-1106; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/190/0/1/1 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzeń, Małżeństw i Zejścia w 1826 r. 1826-1844 0
58/190/0/1/2 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia Roku 1827 1827-1844 35
58/190/0/1/3 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia z Roku 1828 1828-1844 29
58/190/0/1/4 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia z roku 1829 1829-1844 25
58/190/0/1/5 Akta Stanu Cywilnego Wyzna[nia] Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia z Roku 1830 1830-1844 37
58/190/0/1/6 Akta Stanu Cywilnego Wyzna[nia] Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia z Roku 1831 1831-1844 43
58/190/0/1/7 Akta Stanu Cywilnego Wyz. Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia z Roku 1832 1832-1844 19
58/190/0/1/8 Akta Stanu Cywil. Wyzn. Mojżesz. Parafii Radom Urodzin, Małżeństw i Zejść z r. 1833 1833-1844 22
58/190/0/1/9 Akta Stanu Cywil. Wyzn. Mojżeszow. Parafii Radom Urodzeń, Małżeństw i Zejścia z r. 1834 1834-1844 22
58/190/0/1/10 Akta Stanu Cywil. Wyzn. Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeń[stw] i Zejścia z r. 1835 1835-1844 23
58/190/0/1/11 Akta Stanu Cywil. Wyz. Mojżeszow. Parafii Radom Urodzin, Małżeństw i Zejść z r. 1836 1836-1844 25
58/190/0/1/12 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzeń z r. 1837 1836-1844 17
58/190/0/1/13 Akta Stanu Cywilnego Wyznań Mojżeszowego Parafii Radom Małżeństw r. 1837 1836-1844 15
58/190/0/1/14 Akta Stanu Cywilnego Parafii Radom Zejścia z r. 1837 1836-1844 32
58/190/0/1/15 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin za Rok 1838 1838-1843 12
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

206

204

0

6.72

6.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.