Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Radom

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1918
- brak danych - 1826 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
16 No 2 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Radom.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasto Radom, miasteczka: Jastrząb, Jedlińsk, Skaryszew i Wierzbica oraz wsie w gminach: Błotnica, Bobrowniki, Bogusławice, Gębarzów, Gzowice, Jedlanka, Kozłów, Kowala Stępocina, Kuczki, Mirów, Orońsko, Radom, Sieciechów, Tczów, Wielogóra, Wierzbica, Zakrzew Kościelny, Zalesice, Zalesie; od 1870 r. do Okręgu dołączono, z Okręgów Kazanów i Zwoleń, wsie położone w nowych granicach pow. radomskiego, a odłączono do Okręgu Ryczywół wsie położone w nowych granicach pow. kozienickiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1914, 1916 sygn. 1-117; allegata do akt zaślubionych 1827-1830, 1833-1841, 1843-1909, 1912, 1916, sygn. All. 1-83, połączone sporadycznie z dokumentami do akt urodzin (np. rok 1874) oraz 4 j.a. zawierające dokumenty - świadectwa wydane przez rabina Okręgu Bóżniczego Radom - stanowiące podstawę wpisu do, prowadzonych przez urzędnika stanu cywilnego, ksiąg metrykalnych z lat 1901-1902, 1909-1910, 1913. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 101659-101714, GR 1094-1106; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/190/0/1/1 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzeń, Małżeństw i Zejścia w 1826 r. 1826-1844 0
58/190/0/1/2 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia Roku 1827 1827-1844 35
58/190/0/1/3 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia z Roku 1828 1828-1844 29
58/190/0/1/4 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia z roku 1829 1829-1844 25
58/190/0/1/5 Akta Stanu Cywilnego Wyzna[nia] Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia z Roku 1830 1830-1844 37
58/190/0/1/6 Akta Stanu Cywilnego Wyzna[nia] Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia z Roku 1831 1831-1844 43
58/190/0/1/7 Akta Stanu Cywilnego Wyz. Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeństwa i Zejścia z Roku 1832 1832-1844 19
58/190/0/1/8 Akta Stanu Cywil. Wyzn. Mojżesz. Parafii Radom Urodzin, Małżeństw i Zejść z r. 1833 1833-1844 22
58/190/0/1/9 Akta Stanu Cywil. Wyzn. Mojżeszow. Parafii Radom Urodzeń, Małżeństw i Zejścia z r. 1834 1834-1844 22
58/190/0/1/10 Akta Stanu Cywil. Wyzn. Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin, Małżeń[stw] i Zejścia z r. 1835 1835-1844 23
58/190/0/1/11 Akta Stanu Cywil. Wyz. Mojżeszow. Parafii Radom Urodzin, Małżeństw i Zejść z r. 1836 1836-1844 25
58/190/0/1/12 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzeń z r. 1837 1836-1844 17
58/190/0/1/13 Akta Stanu Cywilnego Wyznań Mojżeszowego Parafii Radom Małżeństw r. 1837 1836-1844 15
58/190/0/1/14 Akta Stanu Cywilnego Parafii Radom Zejścia z r. 1837 1836-1844 32
58/190/0/1/15 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzin za Rok 1838 1838-1843 12
58/190/0/1/16 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Zaślubionych za 1838 r. 1838-1843 8
58/190/0/1/17 Duplikat Akta Urzędnika Sta[nu] Cyw. Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Zejścia za 1838 r. 1838-1843 20
58/190/0/1/18 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzenia za 1839 Rok 1839-1843 11
58/190/0/1/19 Duplikat Akta Urzędnika Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Zaślubin za 1839 r. 1839-1843 10
58/190/0/1/20 Duplikat Akta Urzędnika Sta[nu] Cyw. Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Zejścia 1839 1839-1843 10
58/190/0/1/21 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzenia za Rok 1840 1840-1843 10
58/190/0/1/22 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radomskiej Zaślubionych za 1840 r. 1840-1843 9
58/190/0/1/23 Duplikat Akta Urzędnika Stan. Cywil. Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Zejścia za 1840 r. 1840-1843 13
58/190/0/1/24 Duplikat Akta Urzędnika Sta[nu] Cyw[ilnego] Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Urodzenia za 1841 Rok 1841-1843 20
58/190/0/1/25 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Zaślubionych za 1841 1841-1843 9
58/190/0/1/26 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Radom Zejścia za 1841 rok 1841-1843 17
58/190/0/1/27 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w Parafii Radom w roku 1842 1842-1843 32
58/190/0/1/28 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w Parafii Radom z R-ku 1843 1843-1844 55
58/190/0/1/29 Tom I-szy Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w Parafii Miasta Radom w R. 1844 1843-1845 41
58/190/0/1/30 Tom II-gi Duplikat Urodzonych i Zaślubionych Żydów w Parafii Miasta Radomia w Roku 1844 1844-1845 24
58/190/0/1/31 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w Parafii Radom z Roku 1845 1844-1846 56
58/190/0/1/32 Duplikat Parafii Żydowskiej Radom z r. 1846 1846-1847 99
58/190/0/1/33 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów parafii radomskiej z roku 1847 1846-1848 93
58/190/0/1/34 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w Okręgu Radomskim z Roku 1848 1847-1849 97
58/190/0/1/35 Tom 2 Duplikatu Zmarłych Żydów w Okręgu Radomskim za rok 1848 1848-1849 19
58/190/0/1/36 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów za rok 1849 Parafii Radomskiej 1848-1850 95
58/190/0/1/37 Księga II Duplikatu Urodzonych i zaślubionych Żydów w Okręgu Radomskim na Rok 1849-ty sporządzona 1849-1850 22
58/190/0/1/38 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w roku 1850 Parafii Radomskiej 1849-1852 78
58/190/0/1/39 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w roku 1851 Parafii Radomskiej 1850-1852 97
58/190/0/1/40 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w roku 1852 Parafii Radomskiej 1852 103
58/190/0/1/41 Tom II Duplikatu do zapisywania urodzonych Żydów w Parafii Radom w roku 1852 1852 9
58/190/0/1/42 Tom II Duplikatu do zapisywania zmarłych Żydów w Parafii Radom w roku 1852 1852 14
58/190/0/1/43 [Duplikat akt USC wyzn. Mojżeszowego parafii Radom] 1853 1853 80
58/190/0/1/44 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w roku 1854 1853-1856 142
58/190/0/1/45 Duplikat Żydowskiej P. Radom r. 1855 1854-1856 131
58/190/0/1/46 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w Roku 1856 1855-1857 113
58/190/0/1/47 Duplikat parafii Żydowskiej Radom z r. 1857 1856-1858 121
58/190/0/1/48 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w Parafii Radomskiej w ciągu roku 1858 1857-1860 96
58/190/0/1/49 Duplikat Urodzonych, zaślubionych i zmarłych Żydów w Parafii Radomskiej w ciągu roku 1859 1858-1860 121
58/190/0/1/50 Duplikat Urodzonych, zaślubionych i zmarłych Żydów w Okręgu Radomskim w ciągu roku 1860 1859-1861 107
58/190/0/1/51 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Żydów w Okręgu Radomskim w ciągu Roku 1861 1860-1862 112
58/190/0/1/52 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1862] 1861-1862 110
58/190/0/1/53 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom urodzin 1862] 1862 72
58/190/0/1/54 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom urodzin, zmarłych 1862] 1862 18
58/190/0/1/55 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1863] 1862-1864 140
58/190/0/1/56 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1864] 1864-1865 157
58/190/0/1/57 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1865] 1865-1867 0
58/190/0/1/58 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1865] 1865 177
58/190/0/1/59 Mojżeszowe m. Radom 1866 r. 1865-1867 181
58/190/0/1/60 [Akta USC wyznania mojżeszowego Radom 1867] 1866-1867 171
58/190/0/1/61 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1868] 1867-1869 193
58/190/0/1/62 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1869] 1868-1870 160
58/190/0/1/63 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1870] 1870-1871 97
58/190/0/1/64 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1871] 1870-1872 270
58/190/0/1/65 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1872] 1872-1874 288
58/190/0/1/66 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1873] 1873-1874 291
58/190/0/1/67 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom 1874, T.1] 1873-1875 276
58/190/0/1/68 [Duplikat akt USC wyznań niechrześcijańskich - Radom, akta urodzeń - dokończenie, 1874, T. 2] 1874-1875 75
58/190/0/1/69 [Akta Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu bóżniczego radomskiego 1875 r.] 1874-1876 190
58/190/0/1/70 [Akta Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu bóżniczego radomskiego 1876 r.] 1875-1876 165
58/190/0/1/71 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego Okręgu Bóżniczego Radom 1877 rok] 1876-1878 202
58/190/0/1/72 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1878 r.] 1877-1879 0
58/190/0/1/73 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1879 r.] 1879-1880 0
58/190/0/1/74 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1880 r.] 1880-1881 0
58/190/0/1/75 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1881 r.] 1880-1882 0
58/190/0/1/76 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręg Bóżniczy Radom za 1882 r.] 1882-1883 0
58/190/0/1/77 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1883 r.] 1883-1884 0
58/190/0/1/78 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1884 r.] 1884-1885 0
58/190/0/1/79 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1885 r.] 1885-1886 0
58/190/0/1/80 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1886 r.] 1886-1887 0
58/190/0/1/81 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1887 r.] 1887-1888 0
58/190/0/1/82 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1888 r.] 1888-1889 0
58/190/0/1/83 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1889 r.] 1889-1890 0
58/190/0/1/84 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1890 r.] 1889-1891 0
58/190/0/1/85 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1891 r.] 1891-1892 0
58/190/0/1/86 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1892 r.] 1892-1893 0
58/190/0/1/87 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1893 r.] 1893-1894 0
58/190/0/1/88 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1894 r., T. I] 1893-1896 0
58/190/0/1/89 [Duplikat akt zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1894 r., T. II] 1894-1895 0
58/190/0/1/90 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1895 r.] 1895-1897 0
58/190/0/1/91 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1896 r.] 1896-1897 0
58/190/0/1/92 [Duplikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Radom za 1897 r.] 1897-1898 0
58/190/0/1/93 [Duplikat akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Radom za 1897 r.] 1897-1898 0
58/190/0/1/94 [Duplikat akt zmarłych Okręgu Bóżniczego w Radomiu za 1897 r.] 1897-1898 0
58/190/0/1/95 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1898 r.] 1897-1899 0
58/190/0/1/96 [Duplikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Radom za 1899 r.] 1899-1900 0
58/190/0/1/97 [Duplikat akt zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1899 r.] 1898-1900 0
58/190/0/1/98 [Duplikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Radom za 1900 r.] 1900-1901 0
58/190/0/1/99 [Duplikat akt zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Radom za 1900 r.] 1900-1901 0
58/190/0/1/100 Dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Ĕvreev Radomskogo božničnogo Okruga za 1901 g. 1901-1902 0
1 2 3

Amount of archival material

206

204

0

6.72

6.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.