Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Ryczywół

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1909
- brak danych - 1826 - 1909
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Ryczywół.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka: Głowaczów i Ryczywół oraz wsie w gminach: Bobrowniki, Lipa, Ryczywół; od 1870 r. do Okręgu dołączono, z Okręgów Białobrzegi i Radom, wsie położone w nowych granicach pow. radomskiego, a odłączono do Okręgu Ryczywół wsie położone w nowych granicach pow. kozienickiego. Z dniem 1 stycznia 1882 r. z części Okręgu utworzono Okręg Głowaczów (58/46, sygn. 4592, k. 35).
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1840, 1842-1889, 1891-1907, sygn. 1-78; allegata do akt zaślubionych 1828-1840, 1843-1889, 1891-1907, sygn. All. 1-767 Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1885 (od N 3), 1886-1909, sygn. 1u-2u.. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 1107-1157; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/191/0/1/1 Księga duplikat zwana do zapisywania Akt Stanu Cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich w Parafii Ryczywół na rok 1826 1826 35
58/191/0/1/2 Księga duplikat zwana do zapisywania Akt Stanu Cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich w Parafii Ryczywół na rok 1827-my 1827 26
58/191/0/1/3 Księga duplikat zwana do zapisywania Akt Stanu Cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich w Parafii Ryczywół na rok 1828 służąca 1828 24
58/191/0/1/4 Księga duplikat zwana do zapisywania Akt Stanu Cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich w Parafii Ryczywół na rok 1829 służąca 1829 35
58/191/0/1/5 Księga duplikat zwana do zapisywania Akt Stanu Cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych, Wyznań Niechrześcijańskich w Parafii Ryczywół na rok 1830 służąca 1830-1831 27
58/191/0/1/6 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Parafii Ryczywół Wyznania Niechrześcijańskiego, do zapisywania aktów urodzeń, małżeństw i zejścia w roku 1831 r. 1830-1831 26
58/191/0/1/7 Księga duplikat aktów Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich do zapisywania aktów małżeństw, zejścia i urodzonych w roku 1832 1832-1833 28
58/191/0/1/8 Duplikat Akt Stanu Cywilnego parafii Ryczywół Wyznania Niechrześcijańskiego, do zapisywania aktów urodzeń, małżeństw i zejścia w roku 1833 1832-1833 26
58/191/0/1/9 Duplikat do zapisywania akt Cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia Wyznania Niechrześcijańskiego parafii Ryczywół w roku 1834 1834-1835 21
58/191/0/1/10 Duplikat do zapisywania Akt urodzenia, małżeństw i zejść Wyznania Niechrześcijańskiego w parafii Ryczywół w roku 1835 1834-1836 30
58/191/0/1/11 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Wyznania Niechrześcijańskiego parafii Ryczywół z roku 1836 1835-1837 0
58/191/0/1/12 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół z roku 1837 1836-1837 19
58/191/0/1/13 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół z roku 1838 1838-1838 18
58/191/0/1/14 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół z roku 1839-go 1839-1840 25
58/191/0/1/15 Duplikat akt urodzenia, małżeństw i zejścia Parafii Ryczywół Wyznania Niechrześcijańskiego z roku 1840 1840-1841 28
58/191/0/1/16 Duplikat akt cywilnych Wyznań niechrześcijańskich Parafii Ryczywół urodzeń, szlubów i zejścia na rok 1842 1841-1843 36
58/191/0/1/17 Duplikat akt cywilnych Wyznań niechrześcijańskich Parafii Ryczywół urodzeń, zaślubień i zejścia na rok 1843-ci 1842-1844 27
58/191/0/1/18 Duplikat akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia Wyznania niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół na rok 1844 1844-1845 25
58/191/0/1/19 Duplikat akt cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół na rok 1845-ty 1844-1846 34
58/191/0/1/20 Duplikat akt Cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół na rok 1846 1846-1847 37
58/191/0/1/21 Duplikat akt Cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywoła na rok 1847 1846-1848 37
58/191/0/1/22 Duplikat akt Cywilnych urodzenia, zaślubienia y zejścia Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywoła na rok 1848 1848-1849 54
58/191/0/1/23 Duplikat akt Cywilnych urodzenia, zaślubienia y zejścia Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywoła na rok 1849 1848-1850 48
58/191/0/1/24 Duplikat akt Cywilnych zaślubienia, urodzenia y zejścia Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół na rok 1850 1849-1850 50
58/191/0/1/25 Duplikat akt Cywilnych zaślubienia, urodzenia y zejścia Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół na rok 1851 1850-1852 46
58/191/0/1/26 Duplikat akt Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństwa i zejść Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Ryczywół na 1852 rok 1851-1853 48
58/191/0/1/27 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństwa i zejść Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Ryczywół na 1853 rok 1852-1854 43
58/191/0/1/28 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Ryczywół na 1854 rok 1853-1855 53
58/191/0/1/29 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Ryczywół na 1855 rok 1854-1856 40
58/191/0/1/30 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Ryczywół na rok 1856 1855-1857 35
58/191/0/1/31 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Ryczywół na rok 1857 1856-1858 36
58/191/0/1/32 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Ryczywół na rok 1858 1857-1859 43
58/191/0/1/33 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Ryczywół na rok 1859 1858-1860 42
58/191/0/1/34 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Ryczywół na rok 1860 1859-1861 44
58/191/0/1/35 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Ryczywół na rok 1861 1860-1862 35
58/191/0/1/36 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Ryczywół na rok 1862 1861-1863 53
58/191/0/1/37 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Ryczywół na rok 1863 1862-1864 51
58/191/0/1/38 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Ryczywół na rok 1864 1863-1865 37
58/191/0/1/39 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Ryczywół na rok 1865 1864-1866 45
58/191/0/1/40 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Ryczywół na r. 1866 1865-1867 52
58/191/0/1/41 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Ryczywół na rok 1867 1866-1867 37
58/191/0/1/42 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego małżeństwa urodzenia i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżnicznego Ryczywół na rok 1868 1868-1869 37
58/191/0/1/43 Kniga dublikat akt Graždanskago Sostoâniâ o roždenii supružestva i smerti veroispovedaniâ Evrejskago Okruga božničnago Ryčivola na 1869 god 1868-1870 73
58/191/0/1/44 Dublikat metričeskih aktov o rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm Ryčivol΄skogo Okruga za 1870 god 1870-1871 60
58/191/0/1/45 Dublikat metričeskih aktov o rodivšimsâ, brakosočetavšihsâ i umeršim Evreâm Ryčivol΄skago Okruga za 1871 god 1870-1871 62
58/191/0/1/46 Dublikat metričeskih aktov o roždenij, brakosočetanij i smerti Evreev Ryčivol΄skago Okruga za 1872 god 1871-1873 48
58/191/0/1/47 Dublikat metričeskih akt o roždenii, smerti i brakosočetanii Evreev Ryčivol΄skago Okruga za 1873 god 1873-1874 64
58/191/0/1/48 Dublikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Evreâh Ryčivol΄skago božničnago Okruga za 1874 god 1873-1875 64
58/191/0/1/49 Dublikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Evreâh Ryčivol΄skago božničnago Okruga za 1875 god 1875-1876 60
58/191/0/1/50 Dublikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Evreâh Ryčivol΄skago božničnago Okruga za 1876 god 1875-1877 66
58/191/0/1/51 Dublikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâh Ryčivol΄skago božničnago Okruga za 1877 god 1877-1878 75
58/191/0/1/52 Dublikat aktov o roždenii, smerti i brakosočetanii evreev Ryčivol΄skago Okruga s 1878 g. 1877-1879 26
58/191/0/1/53 Dublikat aktov o roždenii, smerti i brakosočetanii evreev Ryčivol΄skago Okruga s 1879 g. 1878-1879 50
58/191/0/1/54 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetani i smerti Evreev Ryčivol΄skago Okruga, v 1880 godu 1879-1880 36
58/191/0/1/55 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetani i smerti evreev Ryčivol΄skago Okruga s 1881 goda 1880-1881 49
58/191/0/1/56 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetani i smerti evreev Ryčivol΄skago Okruga s 1882 goda 1881-1882 24
58/191/0/1/57 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetani i smerti evreev Ryčivol΄skago Okruga s 1883 goda 1882-1883 18
58/191/0/1/58 Dublikat roždennym, brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm Ryčivol΄skago Božničnago Okruga, za 1884 god 1883-1884 19
58/191/0/1/59 Dublikat roždennym, brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm Ryčivol΄skago Božničnago Okruga, za 1885 god 1885-1885 14
58/191/0/1/60 Dublikat akt o roždenii, brakosočetanii i smerti evreev Ryčivol΄skago Okruga za 1886 god 1886-1886 29
58/191/0/1/61 Dublikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâh Ryčivol΄skago Okruga s 1887 god 1887-1887 14
58/191/0/1/62 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ ob urodivših, brakosočetavšihsâ i umerših Ryčivol΄skago nehristânskago Prihoda za 1888 g. 1888-1888 20
58/191/0/1/63 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ ob urodivših, brakosočetavšihsâ i umerših Ryčivol΄skago nehristânskago Okruga za 1889 g. 1889-1889 19
58/191/0/1/64 Dublikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Ryčivol΄skomu božničnomu Okrugu za 1891 god 1890-1891 13
58/191/0/1/65 Dublikat aktov rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Ryčivol΄skomu božničnomu Okrugu za 1892 god 1892-1892 16
58/191/0/1/66 Dublikat aktov rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Ryčivol΄skomu božničnomu Okrugu za 1893 god 1893-1894 16
58/191/0/1/67 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Ryčivol΄skago božničnago Okruga za 1894 g. 1894 32
58/191/0/1/68 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Ryčivol΄skago Božničnago Okruga za 1895 g. 1895-1896 22
58/191/0/1/69 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Ryčivol΄skago Božničnago Okruga za 1896 g. 1896-1896 22
58/191/0/1/70 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Ryčivol΄skago Božničnago Okruga za 1897 g. 1897-1898 21
58/191/0/1/71 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Ryčivol΄skago Božničnago Okruga za 1898 g. 1898-1898 23
58/191/0/1/72 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Ryčivol΄skago Božničnago Okruga za 1899 g. 1899-1899 23
58/191/0/1/73 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Ryčivol΄skago Božničnago Okruga za 1900 g. 1900-1900 24
58/191/0/1/74 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Ryčivol΄skago Božničnago Okruga za 1901 g. 1901-1901 15
58/191/0/1/75 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Ryčivol΄skago božničnago Okruga za 1902 g. 1902-1902 21
58/191/0/1/76 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Ryčivol΄skago božničnago Okruga za 1903 g. 1903-1904 21
58/191/0/1/77 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Ryčivol΄skago božničnago Okruga za 1904 g. 1903-1905 19
58/191/0/1/78 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Ryčivol΄skago božničnago Okruga za 1905 g. 1905-1906 14
58/191/0/1/79 Kniga dublikatov aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Ryčivol΄skago božničnago Okruga za 1906 god 1906-1907 19
58/191/0/1/80 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Ryčivol΄skago božničn. Okruga za 1907 god 1907-1908 13
58/191/0/2/A001 [Alegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Ryczywół za 1828 r.] 1828 0
58/191/0/2/A002 Dowody tyczące się małżeństw w roku 1829 w parafii Ryczywolskiej 1829 0
58/191/0/2/A003 Dowody tyczące się małżeństw w roku 1830 w parafii Ryczywolskiej Wyznania Niechrześcijańskiego. Sztuk 20 1830 0
58/191/0/2/A004 Dowody udawadniające zaślubienie w roku 1831 w parafii Ryczywół wyznania Niechrześcijańskiego 1831 0
58/191/0/2/A005 Dowody udawadniające zaślubienia Wyznania Niechrześcijańskiego parafii Ryczywół w roku 1832 1832 0
58/191/0/2/A006 Dowody udawadniające zaślubienia w roku 1833 w parafii Ryczywół Wyznania Niechrześcijańskiego 1832-1833 0
58/191/0/2/A007 Dowody małżeństw z roku 1834 Wyznań Niechrześcijańskich parafii Ryczywół 1833-1834 0
58/191/0/2/A008 Dowody uprawniające małżeństwa Starozakonnych w Ryczywole w roku 1835 1835-1835 0
58/191/0/2/A009 Dowody posłużyć mające do aktów małżeństwa z roku 1836 Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół 1836-1836 0
58/191/0/2/A010 Dowody posługujące za podstawę do akt małżeństw Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół z roku 1837 1837-1837 0
58/191/0/2/A011 [Alegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Ryczywół za 1838 r.] 1837-1838 0
58/191/0/2/A012 [Alegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Ryczywół za 1839 r.] 1839-1840 0
58/191/0/2/A013 Dowody do akt zaślubień Starozakonnych Parafian Ryczywolskich, Wyznania Niechrześcijańskiego za rok 1840 skompletowane. Sztuk 16 1839-1840 0
58/191/0/2/A014 Dowody do aktów małżeństw Wyznania Mojżeszowego w Parafii Ryczywół z roku 1843-go. Sztuk 16 1842-1843 0
58/191/0/2/A015 Dowody do aktów małżeństw z roku 1844-go Parafii Ryczywół Wyznań Niechrześcijańskich. Sztuk 28 1843-1844 0
58/191/0/2/A016 Dowody do aktów małżeństw z roku 1845 Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Ryczywół 1844-1845 0
58/191/0/2/A017 Dowody do aktów małżeństw wyznania Mojżeszowego z Parafii Ryczywół z roku 1846 1846-1846 0
58/191/0/2/A018 Dowody małżeństw wyznań Niechrześcijańskich Parafii Starozakonnej Miasta Ryczywoła za rok 1847 ułożone 1847-1847 0
58/191/0/2/A019 Dowody zawarcia małżeństw w Parafii Starozakonnej Miasta Ryczywoła w ciągu roku 1848 probujące 1847-1848 0
58/191/0/2/A020 Dowody zawarcia małżeństw Wyznania Niechrześcijańskiego w Parafii Starozakonnej Miasta Ryczywoła w ciągu roku kalendarzowego 1849 nastąpionych - usprawiedliwiające 1848-1849 0
1 2

Amount of archival material

159

159

0

1.14

1.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.