Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Wolanów

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1942
- brak danych - 1826 - 1942
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
16 No 2 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Wolanów.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczko Wolanów oraz wsie w gminach: Kowala, Orońsko, Wolanów, Zakrzew.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1834, 1837-1847, 1849-1858, 1860-1916, sygn. 1-80; allegata do akt zaślubionych 1835, 1838-1839, 1845, 1850-1857, 1860-1867, 1869-1874, 1876-1902, 1904, 1910-1912, 1918, 1933, 1938-1942, sygn. All. 1-63. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1826-1827,1830, 1838-1846, 1854-1886, 1904-1941, sygn. 1u-3u, 11u-15u; ślubów z lat 1826-1828, 1830, 1832-1853, 1895-1942, sygn. 1u-2u, 4u-7u, 17u-18u; zgonów z lat 1826-1830, 1839-1846, 1854-1906, 1909-1942, sygn. 1u-2u, 8u-10u, 19u-22u oraz, sporządzone w 1922 r. odpisy unikatów: urodzeń za lata 1919-1921, sygn. 23u-25u; ślubów i zgonów za 1921 r., sygn. 26u-27u i skorowidz rabinacki (?) akt urodzeń, ślubów i zgonów za lata 1904-1940, sygn. 28u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 102411-102433, GR 1185-1202; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/193/0/1/1 Akta urodzenia przez Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich parafii Wolanów w roku 1826, 1827 utrzymywane 1826-1827 10
58/193/0/1/2 Akta zeyścia przez Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich w parafii Wolanów w roku 1826, 1827 utrzymywane 1826-1827 8
58/193/0/1/3 Duplikat parafij Wolanów z r. 1828-1834 1828-1835 48
58/193/0/1/4 Akta urodzeń, zaślubień y zeyść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanowskiego na rok 1837 my. Sądowa 1836-1838 20
58/193/0/1/5 Akta urodzeń, zaślubień y zeyść Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Wolanowskiey na rok 1838 my. Sądowa 1837-1839 14
58/193/0/1/6 Duplikat parafij Żydowskiej Wolanów z r. 1839 1839-1840 21
58/193/0/1/7 Akta urodzeń, zaślubień i zeyść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na rok 1840-ty. Sądowa 1839-1841 17
58/193/0/1/8 Akta urodzeń, zaślubień i zeyść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na rok 1841. Duplikat 1841-1842 18
58/193/0/1/9 Akta urodzeń, zaślubień i zejść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na rok 1842. Duplikat 1841-1843 19
58/193/0/1/10 Akta urodzeń, zaślubień i zejść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na rok 1843. Duplikat 1842-1844 22
58/193/0/1/11 Duplikat parafij Wolanów Żydowskie z r. 1844 1843-1845 24
58/193/0/1/12 Akta urodzeń, małżeństw y zejść Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Wolanów na rok 1845 ty służące. Księga duplikat 1845-1846 21
58/193/0/1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zeyść Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Wolanów na rok 1846 ty służąca. Księga duplikat 1846-1847 24
58/193/0/1/14 Duplikat akt urodzenia, małżeństw i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Wolanów na rok 1847 1846-1848 13
58/193/0/1/15 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na rok 1849 1848-1850 27
58/193/0/1/16 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na rok 1850 i 1851 1850-1851, 1855 24
58/193/0/1/17 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów z roku 1852 1851-1853, 1855 18
58/193/0/1/18 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów z roku 1853 1852-1854, 1855 15
58/193/0/1/19 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów z roku 1854 1853-1855 15
58/193/0/1/20 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejść Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na rok 1855 1854-1856 19
58/193/0/1/21 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejść Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na rok 1856 1855-1857 15
58/193/0/1/22 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i śmierci Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na r. 1857 1856-1858 12
58/193/0/1/23 Księga Duplikat akt Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na r. 1858 1857-1859 15
58/193/0/1/24 Duplikat akt urodzenia, małżeństwa i śmierci Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na rok 1860 1860-1861 16
58/193/0/1/25 Duplikat akt urodzenia, małżeństwa i śmierci na rok 1861 dla Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów Gubernia Radomska, Okręg Radomski 1861-1862 21
58/193/0/1/26 Duplikat do zapisywania akt urodzeń, ślubów i zejść przez Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów na rok 1862-gi 1862-1863 28
58/193/0/1/27 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów do zapisywania aktów urodzenia, małżeństw i śmierci na rok 1863-gi 1862-1863 24
58/193/0/1/28 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów do zapisywania aktów urodzenia, małżeństw i śmierci na rok 1864 1864-1865 31
58/193/0/1/29 Duplikat akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Wolanów na rok 1865 1865-1866 24
58/193/0/1/30 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Wolanów Wyznań Niechrześcijańskich do zapisywania aktów urodzenia, małżeństw i śmierci na rok 1866 1866-1867 19
58/193/0/1/31 Duplikat akt urodzeń, zaślubień i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich parafii Wolanów pro 1867-my 1867-1868 21
58/193/0/1/32 Duplikat akt urodzeń, zaślubień i zejścia Wyznań Niechrześcijańskich parafii Wolanów pro 1868-go 1868-1869 23
58/193/0/1/33 Duplikat o roždenii, brakosočetanii i smerti s M-a Volânova za 1869 god 1868-1870 25
58/193/0/1/34 Duplikat o roždenii, brakosočetanii i smerti Okruga Volânov nehristânskih ispovedenii za 1870 god 1870-1871 28
58/193/0/1/35 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i umerših v 1871-m godu 1871-1872 22
58/193/0/1/36 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i umerših v 1872 godu 1872-1873 27
58/193/0/1/37 Duplikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti v Volânovskom Božničnom Okruge Radomskago Uezda za 1873 god 1873-1874 22
58/193/0/1/38 Duplikat o roždenii, brakosočetanii i smerti v Volânovskom Božničnom Okruge za 1874 god 1874-1875 28
58/193/0/1/39 Duplikat dlâ zapiski metričeskih aktov o roždenii, brake i smerti v Volânovskom Božničnom Okruge za 1875 god 1875-1876 21
58/193/0/1/40 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1876 godu 1876-1877 32
58/193/0/1/41 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1877 godu 1876-1878 28
58/193/0/1/42 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1878 godu 1878-1879 16
58/193/0/1/43 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1879 godu 1879-1880 16
58/193/0/1/44 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1880 godu 1880-1881 18
58/193/0/1/45 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1881 godu 1881-1882 19
58/193/0/1/46 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1882 godu 1882-1883 20
58/193/0/1/47 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1883 godu 1883-1884 16
58/193/0/1/48 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1884 godu 1884-1885 20
58/193/0/1/49 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1885 godu 1885-1885 18
58/193/0/1/50 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanij i smerti v 1886 godu 1886-1887 24
58/193/0/1/51 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanij i smerti v 1887 godu 1887-1888 19
58/193/0/1/52 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ Volânovskago Božničnago Okruga o roždenii, brakosočetanij i smerti za 1888 godu 1888-1888 16
58/193/0/1/53 Duplikat dlâ zapiski metričeskih svididetel΄stv o roždenii, smerti i brakosočetanii Volânovskago Božničnago Okruga za 1889 g 1889-1890 20
58/193/0/1/54 Duplikat dlâ zapiski metričeskih svididetel΄stv o roždenii, smerti i brakosočetanii Volânovskago Božničnago Okruga za 1890 god 1890-1891 15
58/193/0/1/55 Duplikat dlâ zapisyvaniâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Volânovskom Božničnom Okruge za 1891 god 1891-1892 15
58/193/0/1/56 Duplikat dlâ zapisyvaniâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Volânovskom Božničnom Okruge za 1892 god 1891-1893 20
58/193/0/1/57 Duplikat dlâ zapisyvaniâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Volânovskom Božničnom Okruge za 1893 god 1893-1894 14
58/193/0/1/58 Duplikat dlâ zapisyvaniâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Volânovskom Božničnom Okruge za 1894 g 1893-1894 16
58/193/0/1/59 Duplikat dlâ zapisyvaniâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Volânovskom Božničnom Okruge v 1895 godu 1895-1895 22
58/193/0/1/60 Duplikat dlâ zapisyvaniâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Volânovskom Božničnom Okruge v 1896 godu 1896-1897 23
58/193/0/1/61 Duplikat dlâ zapisyvaniâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Volânovskom Božničnom Okruge v 1897 godu 1897-1897 21
58/193/0/1/62 Duplikat dlâ zapisyvaniâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Volânovskom Božničnom Okruge v 1898 g. 1898-1898 16
58/193/0/1/63 Duplikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Volânovskago Božnič. Okruga 1899 g. 1899-1899 11
58/193/0/1/64 Duplikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Volânovskago Božnič.Okruga 1900 g. 1900-1901 12
58/193/0/1/65 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Wolanów za 1901 r] 1901-1901 12
58/193/0/1/66 Duplikat aktov o roždenii, smerti i brakosočetanii Volânovskago Božničnago Okruga 1902 g. Volânov Evrejskij 1902 1902-1902 14
58/193/0/1/67 Duplikat aktov o roždenii, brakosočetaniii smerti Volânovskago Božničnago Okruga 1903 g. Volânov Evrejskij 1903 1902-1902 17
58/193/0/1/68 Duplikat aktov o roždenii, smerti i brakosočetanii Volânovskago Božničnago Okruga 1904 g. Volânov Evrejskij 1904 1904-1904 16
58/193/0/1/69 Kopii duplikatov aktov roždenii, smerti i brakosočetanii Volânovskago Božničnago Okruga za 1905 god Volânov Evrejskij 1905 1907 11
58/193/0/1/70 Duplikaty aktov roždenii, smerti i brakosočetanii Volânovskago Božničnago Okruga za 1906 god Volânov Evrejskij 1906 1906-1907 13
58/193/0/1/71 Duplikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti za 1907 god Volânovskago Božničnago Okruga. Volânov Evrej 1907 1907-1908 10
58/193/0/1/72 Volânovskago Okruga Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti lic nehristilânskih ispovedenij v 1908 godu Volânov Evrej 1908 1908, 1910 13
58/193/0/1/73 Volânovskago Okruga Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti lic nehristilânskih ispovedenij v 1909 godu Volânov Evrejskij 1909 g. 1909-1910 29
58/193/0/1/74 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Volânovskago Božničnago Okruga za 1910 god 1910-1911 21
58/193/0/1/75 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Volânovskago Božničnago Okruga za 1911 god 1911-1912 18
58/193/0/1/76 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Volânovskago Božničnago Okruga za 1912 god 1912 18
58/193/0/1/77 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Volânovskago Božničnago Okruga za 1913 god 1913 9
58/193/0/1/78 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Volânovskago Božničnago Okruga za 1914 god 1914 0
58/193/0/1/79 Dublikat aktów urodzenia, ślubu i śmierci Wolanowskiego Okręgu Bożnicznego za 1915 rok 1915 0
58/193/0/1/80 Dublikat aktów urodzenia, ślubnych i zmarłych Wolanowskiego Okręgu Bożnicznego za 1916 rok 1916 0
58/193/0/2/A001 Dowody zaślubień z roku 1835-go 1835-1835 0
58/193/0/2/A002 Wolanów Starozakonne. Dowody do aktów zaślubień w parafii niechrześcijańskiej Wolanowie spisanych w roku 1838-m 1837-1838 0
58/193/0/2/A003 Wolanów Starozakonne. Dowody do aktów małżeństw z roku 1839 Urzędu Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wolanów 1839-1839 0
58/193/0/2/A004 [Wolanów Starozakonne. Dowody do aktów małżeństw z roku 1845] 1845-1845 0
58/193/0/2/A005 Wolanów 1850. Dowody do aktów ślubów Niechrześcijańskich Parafii Wolanów z roku 1850 1850-1850 0
58/193/0/2/A006 Wolanów 1851. Dowody szlubów Niechrześcijańskich Parafii Wolanów z roku 1851 1851-1851 0
58/193/0/2/A007 Wolanów 1852. Dowody szlubów Niechrześcijańskich Parafii Wolanów za rok 1852 1852-1852 0
58/193/0/2/A008 Wolanów 1853. Dowody ślubów Niechrześcijańskich Parafii Wolanów z roku 1853 1853-1853 0
58/193/0/2/A009 Wolanów 1854. Dowody do aktów zawartych małżeństw przez osoby wyznania Niechrześcijańskiego w Parafii Wolanów w roku 1854 1854-1854 0
58/193/0/2/A010 Wolanów 1855. Dowody do aktów małżeństwa zawartych w parafii Wolanów w roku 1855 przez wyznawców niechrześcijan 1855-1855 0
58/193/0/2/A011 Wolanów 1856. Dowody do aktów małżeństwa zawartych w parafii Wolanów w roku 1856 przez wyznawców niechrześcijan 1856-1856 0
58/193/0/2/A012 Wolanów 1857. Dowody do akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich w parafii Wolanów za rok 1857a mianowicie co do małżeństw 1856-1857 0
58/193/0/2/A013 Wolanów Starozakonne 1860. Dowody do aktów małżeństw między starozakonnymi w r. 1860 w Okręgu Wolanów zawartych 1860-1860 0
58/193/0/2/A014 Wolanów Starozakonne 1861. Dowody do aktów ślubnych przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego Wyznań niechrześcijańskich Okręgu Wolanów w roku 1861 spisanych 1861-1861 0
58/193/0/2/A015 Wolanów. Dowody do aktów ślubnych przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego Wyznań niechrześcijańskich Okręgu Wolanów w roku 1862 spisanych 1861-1863 0
58/193/0/2/A016 Wolanów Starozakonne 1863. Dowody do aktów ślubnych przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego Wyznań niechrześcijańskich Okręgu Wolanów w roku 1863 spisanych 1862-1863 0
58/193/0/2/A017 Wolanów Starozakonne 1864. Dowody do aktów małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań niechrześcijańskich parafii Wolanów za rok 1864 złożone z fol. 13 1864-1864 0
58/193/0/2/A018 Wolanów Starozakonne 1865. Dowody do aktów małżeństwa Okręgu Buznicznego Wolanów za rok 1865 1865-1865 0
58/193/0/2/A019 Wolanów Starozakonne 1866. Dowody do aktów małżeństwa Okręgu Buznicznego Wolanów za rok 1866 1865-1866 0
58/193/0/2/A020 Wolanów Starozakonne 1867. Allegata do Akt Zaślubionych w Parafii Wolanów Wyznania Niechrześcijańskiego za rok 1867 sztuk 4 1867-1867 0
1 2

Amount of archival material

172

170

0

1.12

1.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.