Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Zwoleń

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1936
- brak danych - 1826 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
15 No 1 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 183). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Zwoleń.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczko Zwoleń oraz wsie w gminach: Grabów, Gzowice, Kuczki, Policzna, Suskowola, Tczów; od 1870 r. do Okręgu dołączono, z Okręgu Kazanów, wsie położone w nowych granicach pow. kozienickiego, a odłączono do Okręgu Radom wsie położone w nowych granicach pow. radomskiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1883, 1886-1914,1916-1917 sygn. 1-89; allegata do akt zaślubionych 1826-1862, 1864-1883, 1886-1900, 1907, 1936, sygn. All. 1-73 i (74), zawierające m.in. Informację o spaleniu przez powstańców 5 stycznia 1864 r. allegat za 1863 r. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1826-1842, 1850-1871, 1899 (od N 27), 1900, 1901 (do N 96), sygn. 1u-4u, 13u; ślubów z lat 1832-1845, 1857-1866, 1887 (od N 15), 1888-1914 (do N 22), sygn. 5u-7u, 12u, 14u, 16u; zgonów z lat 1826-1842, 1849-1870, 1902-1912 sygn. 8u-9u, 15u oraz repertoria rabinackie akt urodzeń za lata 1849-1870, sygn. 10u i zgonów za lata 1866-1870, sygn. 11u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: G 102742-102781, GR 1203-1214; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/194/0/1/1 Księga Stanu Cywilnego Duplikat zwana, Akta Urodzeń, Małżeństw i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń w sobie mieszczącej na Rok 1826 sporządzona 1826-1827 76
58/194/0/1/2 Księga Stanu Cywilnego Duplikat zwana, Akta Urodzeń, Małżeństw i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń w sobie mieszcząca na Rok 1827 Sporządzona 1827-1828 35
58/194/0/1/3 Księga Stanu Cywilnego Duplikat zwana, Akta Urodzeń, Małżeństw i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń w sobie mieszcząca na Rok 1828 Sporządzona 1828-1829 40
58/194/0/1/4 Książka Stanu Cywilnego Duplikat zwana, Akta Urodzeń, Małżeństw i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń w sobie mieszcząca na Rok 1829 sporządzona 1829-1830 40
58/194/0/1/5 Książka Stanu Cywilnego Duplikat zwana, Aktów Urodzeń, Małżeństw i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń w sobie Mieszcząca na Rok 1830 sporządzona 1830-1833 33
58/194/0/1/6 Książka Duplikat zawierająca akta Stanu Cywilnego, urodzeń, małżeństw i śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1831 sporządzona 1830-1833 30
58/194/0/1/7 Książka Duplikat zawierająca akta Stanu Cywilnego, urodzeń, małżeństw i śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1832 sporządzona 1831-1833 29
58/194/0/1/8 Książka Duplikat zawierająca Akta Stanu Cywilnego, Urodzeń, Małżeństw i Śmierci wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1833 sporządzona 1832-1834 47
58/194/0/1/9 Książka Duplikat zawierająca Akta Stanu Cywilnego, Urodzeń, Małżeństw i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1834 sporządzona 1833-1835 23
58/194/0/1/10 Książka Duplikat zawierająca Akta Stanu Cywilnego, Urodzeń, Małżeństw i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1835 sporządzona 1835-1836 27
58/194/0/1/11 Książka Duplikat zawierająca Akta Stanu Cywilnego, Urodzeń, Małżeństw i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1836 sporządzona 1836 32
58/194/0/1/12 Książka Duplikat zawierająca Akta Stanu Cywilnego, Urodzeń, Małżeństw i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1837 sporządzona 1836-1839 41
58/194/0/1/13 Księga Duplikat zawierająca akta Stanu Cywilnego, Urodzeń, Małżeństw i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na rok 1838 sporządzona Zwoleń rok 1838 1838-1840 30
58/194/0/1/14 Księga Duplikat zawierająca akta Stanu Cywilnego, Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Starozakonnych Zwoleń na rok 1839 sporządzona Zwoleń rok 1839 1838-1840 32
58/194/0/1/15 Księga Duplikat zawierająca Akta Stanu Cywilnego, Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Starozakonnych Zwoleń na rok 1840 sporządzona 1839-1841 32
58/194/0/1/16 Duplikat do zapisywania Akt Urodzeń, Zaślubień i Zejść Wyznania Niechrześcijańskiego w Parafii Zwoleń w roku 1841 1840-1843 26
58/194/0/1/17 Duplikat do zapisywania Akt Urodzeń, Zaślubień i Zejść Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Zwoleń w roku 1842 1841-1843 33
58/194/0/1/18 Duplikat do zapisywania Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Niechrześcijańskiego w Parafii Zwoleń w roku 1843 1842-1844 30
58/194/0/1/19 Duplikat do zapisywania Akt Urodzeń, Ślubów i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń z roku 1844 1843-1845 39
58/194/0/1/20 Duplikat do zapisywania Akt Urodzeń, Ślubów i Śmierci Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń z roku 1845 1844-1846 37
58/194/0/1/21 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń do zapisu Akt Urodzeń, Zaślubień i Zejść w roku 1846 1845-1847 32
58/194/0/1/22 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń do zapisu Akt Urodzeń, Zaślubin i Zejść w roku 1847 1846-1848 49
58/194/0/1/23 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń do zapisu Akt Urodzeń, Zaślubin i Zejść w roku 1848 1848-1849 78
58/194/0/1/24 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń do zapisu Akt Urodzeń, Zaślubień i Zejść w Roku 1849 1849-1856 58
58/194/0/1/25 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń do zapisu Akt Urodzeń, Zaślubień i Zejść w Roku 1850 1850-1856 50
58/194/0/1/26 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń za 1851 rok 1851-1856 61
58/194/0/1/27 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń za rok 1852 1852-1856 71
58/194/0/1/28 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń za rok 1853 1853-1856 50
58/194/0/1/29 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń za rok 1854 1854-1856 44
58/194/0/1/30 Duplikat do zapisywania Akt Stanu Cywilnego, Urodzeń, Zaślubień i Zejścia wyznań niechrześcijańskich Okręgu bożniczego Zwoleń na 1855 rok 1855-1856 52
58/194/0/1/31 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na rok 1856 1855-1857 45
58/194/0/1/32 Duplikat akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń za Rok 1857 1857-1858 56
58/194/0/1/33 Duplikat akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń za Rok 1858 1858-1859 68
58/194/0/1/34 Duplikat akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń za Rok 1859 1859-1860 76
58/194/0/1/35 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1860 1859-1861 68
58/194/0/1/36 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1861 1860-1862 69
58/194/0/1/37 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1862 1861-1864 81
58/194/0/1/38 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1863 1862-1866 61
58/194/0/1/39 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1864 1863-1866 72
58/194/0/1/40 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1865 1865-1866 81
58/194/0/1/41 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń na Rok 1866 1866-1867 126
58/194/0/1/42 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bóżniczego Zwoleń na rok 1867 posłużyć mający 1866-1869 133
58/194/0/1/43 Dublikat Akt o Roždenii, Brakosočetanii i Umerših Evrejskago Vĕroispovĕdaniâ Zwolenskogo Božničnago Okruga na 1868 god 1867-1869 123
58/194/0/1/44 Dublikat Akt o Roždenii, Brakosočetanii i Umerših Evrejskago Vĕroispovĕdaniâ Zwolenskogo Božničnogo Okruga na 1869 god 1868-1869 96
58/194/0/1/45 Dublikat Aktov o Roždenii, Brakosočetanii i Umerših Evrejskago vĕroispovĕdaniâ Zwolenskogo Božničnogo Okruga na 1870 god 1870 152
58/194/0/1/46 [USC wyznania mojżeszowego w Zwoleniu 1871 r. akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1871 105
58/194/0/1/47 [USC wyznania mojżeszowego w Zwoleniu 1872 r. akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1872 92
58/194/0/1/48 [Duplikat Akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii wyz. mojżeszowego Zwoleń 1873 r.] 1873 131
58/194/0/1/49 [Duplikat Akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii wyz. mojżeszowego Zwoleń 1874 r.] 1874 81
58/194/0/1/50 [Duplikat Akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii wyz. mojżeszowego Zwoleń 1875 r.] 1875 73
58/194/0/1/51 [Duplikat Akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii wyz. mojżeszowego Zwoleń 1876 r.] 1876 109
58/194/0/1/52 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń na 1877 r.] 1877 95
58/194/0/1/53 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1878 r.] 1878 59
58/194/0/1/54 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1879 r.] 1879 52
58/194/0/1/55 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1880 r.] 1880 72
58/194/0/1/56 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1881 r.] 1881 70
58/194/0/1/57 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1882 r.] 1882 68
58/194/0/1/58 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1883 r.] 1883 67
58/194/0/1/59 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1886 r.] 1886-1888 37
58/194/0/1/60 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1887 r.] 1887 55
58/194/0/1/61 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1888 r.] 1888-1889 56
58/194/0/1/62 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1889 r.] 1889 71
58/194/0/1/63 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1890 r.] 1890 72
58/194/0/1/64 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1891 r.] 1891-1892 77
58/194/0/1/65 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1892 r.] 1891-1893 80
58/194/0/1/66 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1893 r.] 1893-1894 68
58/194/0/1/67 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1894 r.] 1893-1895 96
58/194/0/1/68 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1895 r.] 1894-1896 79
58/194/0/1/69 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1896 r.] 1895-1897 77
58/194/0/1/70 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1897 r.] 1896-1898 73
58/194/0/1/71 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego w Zwoleniu za 1898 r.] 1897-1899 75
58/194/0/1/72 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1899 r.] 1898-1900 78
58/194/0/1/73 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1900 r.] 1899-1901 59
58/194/0/1/74 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1901 r.] 1900-1902 65
58/194/0/1/75 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1902 r.] 1901-1903 59
58/194/0/1/76 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1903 r.] 1902-1904 0
58/194/0/1/77 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1904 r.] 1903-1905 64
58/194/0/1/78 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1905 r.] 1905-1906 62
58/194/0/1/79 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1906 r.] 1906-1907 66
58/194/0/1/80 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1907 r.] 1907-1908 50
58/194/0/1/81 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1908 r.] 1908, 1911 52
58/194/0/1/82 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1909 r.] 1909, 1911-1912 45
58/194/0/1/83 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1910 r.] 1910-1912 71
58/194/0/1/84 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1911 r.] 1911-1912 70
58/194/0/1/85 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1912 r.] 1912-1913 74
58/194/0/1/86 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1913 r.] 1913-1914 63
58/194/0/1/87 [Odpisy z unikatów akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń z roku 1914] 1926-1929 78
58/194/0/1/88 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1916 r.] 1916, 1926, 1929 0
58/194/0/1/89 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Zwoleń za 1917 r.] 1917, 1926, 1929 0
58/194/0/2/A001 Dowody Usprawiedliwiające Akta Cywilne Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń co do Małżeństw w Roku 1826 zawartych 1826-1827 0
58/194/0/2/A002 Dowody do Aktów Cywilnych Wyznań Niechrześcijańskich Parafii Zwoleń z Roku całego 1827 składające się z sztuk dziesięciu przesyła się jako aneksy 1827 0
58/194/0/2/A003 [Allegata Zwoleń - mojż. 1828] 1827-1829 0
58/194/0/2/A004 [Allegata Zwoleń - mojż. 1829] 1829-1830 0
58/194/0/2/A005 [Allegata Zwoleń - mojż. 1830] 1830 0
58/194/0/2/A006 [Allegata Zwoleń - mojż. 1831] 1831 0
58/194/0/2/A007 [Allegata Zwoleń - mojż. 1832] 1832 0
58/194/0/2/A008 [Allegata Zwoleń - mojż. 1833] 1833-1834 0
58/194/0/2/A009 [Allegata Zwoleń - mojż. 1834] 1834-1835 0
58/194/0/2/A010 [Allegata Zwoleń - mojż. 1835] 1835-1836 0
58/194/0/2/A011 [Allegata Zwoleń - mojż. 1836] 1836-1837 0
1 2

Amount of archival material

179

178

0

2.60

2.59

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.