Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego w Radomiu Dział Dowodów Osobistych

Archiwum Państwowe w Radomiu
Przewodniczący Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radom w Radomiu Kierownik Akcji dowodów osobistych 1941-1942
Der Ober-Ältestenrat der Jüdischen Bevölkerung des Distrikts Radom im Radom 1941 - 1942
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego (Der Ober-Ältestenrat der Jüdischen Bevölkerung des Distrikts Radom), była jednym z kilkuset tzw. Judenratów, funkcjonujących w okresie okupacji hitlerowskiej w Generalnym Gubernatorstwie (GG). Tworzenie tego rodzaju instytucji wynikało z podstawowych założeń nazistowskiej polityki w stosunku do Żydów. Już w pierwszych dniach po zakończeniu działań wojennych przejawiła się ona m.in. likwidacją żydowskich gmin wyznaniowych oraz zakazem prowadzenia działalności przez mozaistyczne partie polityczne, organizacje społeczne, charytatywne, gospodarcze itp. Równocześnie Niemcy dążyli do powołania gremiów, stanowiących reprezentację lokalnych społeczności żydowskich. Pierwsze wytyczne związane z powoływaniem Judenratów zostały zawarte w telefonogramie szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha do podległych mu służb policyjnych z dn. 21 września 1939 r. Heydrich nakazywał ustanowienie w każdej gminie żydowskiej rady i powołanie w jej skład „wpływowych członków miejscowego społeczeństwa”. Rada Starszych miała składać się - w zależności od wielkości gminy - z 12 lub 24 osób, które obciążono pełną odpowiedzialnością za dokładne i terminowe wykonywanie poleceń władz niemieckich. Telefonogram ten stał się podstawą rozporządzenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka z 28 listopada 1939 r., w którym charakter działalności rad określano następującymi słowami: „Rada żydowska obowiązana jest do przyjmowania rozkazów Władz Niemieckich przez przewodniczącego lub jego zastępcę. Odpowiada ona za sumienne przeprowadzenie tychże w pełnym zakresie. Żydzi i żydówki winni być posłuszni poleceniom wydanym przez nią celem wykonania niemieckich zarządzeń”. Normatyw ten uzupełniło m.in., wydane tego samego dnia, rozporządzenie Szefa Dystryktu Radomskiego, w którym również podkreślono, że w wypadku sabotowania rozporządzeń okupanta wobec członków każdej rady „stosowane będą najostrzejsze represje”.
Judenraty stały się reprezentacją Żydów zamieszkujących dane miejscowości wobec lokalnych władz okupacyjnych, a zarazem organami wykonawczymi niemieckich poleceń w stosunku do ludności żydowskiej. Pełniły one również funkcje, które można określić jako pozostałości wewnętrznego samorządu żydowskiego. Ich bieżąca działalność koncentrowała się wokół trzech grup problemowych. Pierwszą z nich można określić jako wykonywanie zarządzeń władz, przejawiające się m.in. organizowaniem kontyngentów robotników przymusowych, zarządzaniem i organizowaniem strony technicznej zbiórek kontrybucji finansowych oraz określonych kategorii towarów (futra, kosztowności, meble, metale szlachetne itd.), wykonywaniem poleceń dotyczących przesiedleń ludności. Drugą dziedziną działalności Judenratów było pełnienie funkcji administracyjnych wobec ludności żydowskiej, a następnie administracja gett, przejawiająca się m.in. w prowadzeniu ewidencji meldunkowej, rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, organizowaniu zaopatrzenia w opał i żywność, zbiórki podatków, organizacji wytwórczości, rozwiązywaniu problemów sanitarnych, organizacji życia religijnego, roztaczaniu opieki nad cmentarzami, oraz takimi zagadnieniami jak np. organizacja poczty, utrzymanie porządku, zwalczanie przestępczości pospolitej itp. Trzecia grupa zadań to organizacja pomocy społecznej, polegająca m.in. na tworzeniu i prowadzeniu szpitali, sierocińców i domów starców, organizowaniu i prowadzeniu tanich kuchni, rozdawnictwie żywności dla ubogich itp. Z biegiem czasu znaczną część tej działalności w poszczególnych miejscowościach przejęły lokalne delegatury Żydowskiej Samopomocy Społecznej.
Okoliczności powstania Naczelnej Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego należy wiązać z powołaniem we wrześniu 1939 r. polsko-żydowskiego Komitetu Samopomocy Społecznej. Z którego wyodrębnił się następnie Żydowski Komitet Samopomocy Społecznej, na czele z Jakubem Goldbergiem. W dniu 26 września 1939 r. funkcję przewodniczącego Komitetu objął Józef Diament, który sporządzając na polecenie Niemców listę kandydatów do Judenratu umieścił na niej - prawdopodobnie po uzyskaniu zgody zainteresowanych - wyłącznie członków Komitetu; sam zresztą określał w jednym z dokumentów to posunięcie jako „przekształcenie” Komitetu w radę starszych. Jej efektywne działanie wymagało stworzenia rozbudowanego aparatu administracyjnego, podzielenia go na specjalistyczne komórki, a także zatrudnienie w nich odpowiedniego personelu. Podczas gdy w małych skupiskach żydowskich rady zatrudniały zaledwie kilku urzędników, w radomskiej Radzie Naczelnej pracowało w 1941 r. na stanowiskach urzędniczych ponad 100 osób. Oprócz nich Judenrat zatrudniał personel podlegających mu instytucji (lekarze, pielęgniarki, pomoc medyczna, pracownicy kuchni ludowych, sierocińców, personel cmentarza), ok. 150 funkcjonariuszy służby porządkowej, a także grupę osób o nieznanej bliżej liczebności, której członkowie określali swój zawód w oficjalnych dokumentach terminem „współpracowników rady starszych”. Reasumując, liczbę osób pobierających pobory z radomskiego Judenratu we wspomnianym okresie można szacować prawdopodobnie na ok. 350 osób.
Choć wewnętrzna struktura rad starszych nie była ujednolicona w skali GG czy też dystryktu żadnymi normatywami, ze względu na wypełnianie podobnych zadań w poszczególnych miejscowościach Judenraty posiadały wszędzie podobne komórki organizacyjne (nazwane w zależności od miejsca: wydziałami, komisjami, lub też sekcjami). Zachowane źródła informują nas o kilkunastu komórkach wewnętrznych Rady Naczelnej, ale zestawienie to nie jest z pewnością pełne. Według szczątkowych informacji Radę tworzyły:
1. Biuro Główne (Hauptbüro). Pełniło funkcję sekretariatu Rady. Zajmowano się tu sporządzaniem oficjalnych dokumentów, redagowaniem uchwał, opracowywaniem tekstów ogłoszeń podawanych do wiadomości ludności żydowskiej. Według informacji polskiego ruchu oporu prawdopodobnie właśnie ta komórka była wykorzystywana przez Niemców do takich prac, jak np. przepisywanie list Polaków przeznaczonych do aresztowania, lub też wywiezienia na roboty do Rzeszy.
2. Biuro Ewidencji Ludności Żydowskiej (Das Jüdische Einwohnererfassungsbüro). Powstało 1 maja 1941 r. Dokonywano tutaj czynności rejestracyjnych dotyczących ruchu ludności, sprawdzając także stan ilościowy pojazdów, koni i krów na terenie radomskiego getta. Prawdopodobnie sporządzano tu także na potrzeby Niemców zestawienia statystyczne w skali dystryktu. W powszechnym mniemaniu prowadzona w biurze ewidencja obejmowała także dane o szeroko pojętej przeszłości (w domyśle: politycznej) Żydów, popełnionych przed wojną przestępstwach itp., co wykorzystywali Niemcy przy sporządzaniu wykazów osób przewidzianych do aresztowania. Prawdopodobnie komórką Biura był Dział Dowodów Osobistych. W początkach 1942 r. planowano uruchomienie w ramach Biura odrębnego Działu Statystycznego, ale nie wiadomo, czy zamysł ten został zrealizowany.
3. Wydział Mieszkaniowy (w źródłach także jako: Urząd Mieszkaniowy) (Kwatieramt). W 1941 r. kierownikiem wydziału był Jakub-Hersz Fiszchbein. Do czasu utworzenia getta urząd zajmował się rozkwaterowywaniem Żydów przesiedlonych do Radomia z ziem polskich włączonych do Rzeszy oraz innych terenów. Wraz z decyzją o utworzeniu dzielnic zamkniętych jego pracownicy zajęli się rozmieszczeniem Żydów na terenie radomskich gett.
4. Wydział Personalny (Personalabteilung). Zajmował się ruchem kadrowym placówek strukturalnych Rady Starszych. W 1941 r. wydziałem kierował prawdopodobnie Władysław Fenigstein.
5.Wydział Pracy Przymusowej (Abteilung Arbeitspflicht). Głównym zadaniem Wydziału było kompletowanie kontyngentów robotników przymusowych, pracujących w samym Radomiu, i w obozach w okolicach miasta. Pracownicy wydziału rozdzielali wymiar pracy na poszczególne osoby, zajmowali się zastępstwami, wypłacali robotnikom symboliczne wynagrodzenie. Wydział zajmował się także niektórymi aspektami pracy przymusowej w dystrykcie; jego pracownicy uchodzili powszechnie za najbardziej skorumpowanych w całej Radzie.
6. Wydział Przemysłowo-Handlowy (w źródłach także jako: Wydział dla Spraw Przemysłu i Handlu). Zajmował się różnorodnymi aspektami życia gospodarczego miasta. W jego składzie istniał m.in. dział przepustek kolejowych, który zajmował się wyjednywaniem u Niemców zezwoleń na podróż, zakazanym oficjalnie dla Żydów, transportem kolejowym; funkcjonował także dział języka niemieckiego, którego pracownicy pomagali Żydom w pisaniu podań do władz niemieckich). Z wydziałem był z pewnością związany (być może formalną podległością w strukturze organizacyjnej) Zarząd Główny Nieruchomości Żydowskich (Hauptverwaltung der Jüdischen Leigenschaftem) utworzony po wprowadzeniu 1 lipca 1940 r. przymusowego przejścia wszystkich nieruchomości żydowskich dających dochód powyżej 200 zł miesięcznie pod zarząd komisaryczny. Radę Starszych, w skutek jej własnych starań, uczyniono głównym zarządcą żydowskiego mienia w Radomiu. Wydział wykonywał wszystkie obowiązki zarządcy: inkasował czynsze, kontrolował administratorów itd. Administratorami nieruchomości leżących na terenie getta zostali mianowani wyłącznie Żydzi, poza gettem - Niemcy i Polacy. Rada pobierała tytułem wynagrodzenie 4% dochodów.
7. Wydział Prawny (Rechtsabteilung) – w źródłach także jako: Wydział Pomocy Prawnej (Rechtshilfe). Wydział zajmował się szeroko rozumianymi kontaktami z władzami niemieckimi i organami sądowymi w kwestiach prawnych, zwłaszcza administracji mienia, zarządu komisarycznego itp. Wydziałem kierował początkowo adwokat Leon Sytner, a w 1941 r. dr Szyja Fensterblau. Przy Wydziale istniał Sąd Polubowny, kierowany przez adwokata o nazwisku Jalle, który rozstrzygał sprawy sporne, przede wszystkim między lokatorami a sublokatorami o czynsze.
8. Wydział Zdrowia (Abteilung Gesundheitswesen). Zajmował się sprawami sanitarnymi i zdrowotnymi, głównie walką z epidemiami, kontrolą szczepień ochronnych. Nadzorował również Szpital Starozakonnych oraz, zorganizowany z powodu pogarszania się warunków zdrowotnych Żydów, Szpital Epidemiczny, Zakład Dezynfekcyjny, a także Ambulatorium, kierowane przez Majlecha Borensztajna.
9. Wydział Opieki Społecznej (Abteilung Bevölkerungswesen und Fürsorge). Przejął on zadania wielu przedwojennych żydowskich organizacji charytatywnych, które w okresie okupacji przerwały działalność. Do najważniejszych z nich należało prowadzenie Domu Starców i Kalek im. Bekermanów oraz sierocińca. Pracownicy wydziału zajmowali się również organizowaniem różnorodnego wsparcia, zwłaszcza żywnościowego, osób najuboższych, pomocą dla transportów wysiedleńców przejeżdżających przez miasto itd. Od połowy 1940 r. znaczną część zadań wydziału przejęli działacze dwóch radomskich delegatur (miejskiej i powiatowej) Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ŻSS).
10. Wydział Wyznaniowy (Kultus Referat). Kontynuował on prace rabinatu z okresu międzywojennego. Co najmniej do końca 1940 r. w Radomiu prowadzono księgi urodzeń, małżeństw i zgonów, oraz wydawano z nich odpisy. Oficjalną opiekę religijną nad ludnością żydowską sprawowali rabin Chil Kestenberg i podrabin Szmul Tajtelbaum. W wydziale zatrudnieni byli także kantorzy radomskiej synagogi Mojżesz Rontal i Izrael Kupfer. Wydział zarządzał także cmentarzem wyznaniowym, m.in. w 1940 r. zwrócił się do władz niemieckich z prośbą o wyrażenie zgody na jego powiększenie.
11. Wydział Szkolny. Działania Wydziału w skali dystryktu nie są znane. W jego strukturze istniał referat, zajmujący się oświatą w Radomiu, którego kierownikiem był w 1941 r. Markus Szwarcberg. Referat podejmował działania na rzecz odbudowy szkolnictwa żydowskiego, m.in. przeprowadzając rejestrację dzieci. Pomimo ogromnych trudności finansowych i lokalowych istniały projekty rozwoju szkolnictwa zawodowego o profilach metalowym i budowlanym, a także - w dalszych planach - uruchomienie kursów rolniczych.
12. Wydział Finansowy (Finanzabteilung). Zajmował się nakładaniem i egzekwowaniem kontrybucji i innych należności ściąganych od mieszkańców getta, a także wypłacaniem poborów osobom zatrudnionym w Radzie. W jego strukturze funkcjonowała prawdopodobnie Referat dla Spraw Podatkowych, a we współpracy z nim – będąca jednak komórką samodzielną – Kasa.
13. Wydział Prowincjonalny. Koordynował kontakty Rady ze skupiskami żydowskimi na terenie dystryktu.
Jak już zaznaczono, zachowane w archiwaliach informacje o poszczególnych wydziałach rady nie są z pewnością pełne. Dodać warto, że Radzie podporządkowana była żydowska służba porządkowa, zwana popularnie „policją żydowską”. W Radomiu służyło w niej ok. 150 osób. Do zadań policji należało m.in. pełnienie służby wartowniczej przy wyjściu i murze getta, zwalczanie nielegalnego handlu i przestępczości pospolitej, czuwanie nad przestrzeganiem ogólnego porządku i wykonywania nakazów sanitarnych. Niemcy wykorzystywali również policjantów żydowskich do pewnych działań pomocniczych, np. konwojowania osób zatrzymanych do radomskiego więzienia. Od stycznia 1942 r., kiedy to w nazistowskich kręgach kierowniczych zapadła decyzja o likwidacji skupisk żydowskich w GG i poddaniu mozaistów masowej eksterminacji, kompetencje rad żydowskich były coraz bardziej ograniczane. Dnia 28 kwietnia 1942 r. niemiecka służba bezpieczeństwa aresztowała Józefa Diamenta, jego zastępcę Arona vel Arnolda Meryna, komendanta policji żydowskiej Joachima Gajgera, a także prawdopodobnie innych członków Rady Naczelnej i oficerów policji. Podstawą aresztowania były - jak to zapisano w niemieckich dokumentach - „normatywy gospodarki wojennej” (Die Kriegswirtschaftsbestimmungen). Po kilku tygodniach pobytu w radomskim więzieniu aresztowanych deportowano do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie ponieśli śmierć. Fakt aresztowania wspomnianych osób uznawany jest za równoznaczny z likwidacją Naczelnej Rady Starszych.
W 143 j.a. tworzących zespół przechowywanych jest ponad 14 077 wniosków o wydanie dowodów osobistych, złożonych w latach 1941-1942 przez mieszkańców radomskiego getta. Wnioski, posiadające znormalizowaną formę, obejmują pola: numer rejestracyjny nazwisko, imię (imiona), data i miejsce urodzenia, imię ojca oraz imię i nazwisko panieńskie matki, dane o stanie cywilnym, zawód wykonywany, adres zamieszkania. Na większości z nich zachowały się fotografie wnioskodawców. Niektórym wnioskom towarzyszą nieodebrane dowody osobiste (w nielicznych przypadkach zachował się sam dowód, brak jest natomiast wniosku o jego wydanie). W zespole występują również odłączone od formularzy – a w konsekwencji niezidentyfikowane – fotografie osób składających wnioski. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/387/0/-/1 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Abramowicz - Adler Necha] 1941-1942 415
58/387/0/-/2 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Adler Pessa - Ajzenberg Dawid] 1941-1941 184
58/387/0/-/3 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Ajzenberg Dewora - Ajzenman Szamszon] 1941-1941 191
58/387/0/-/4 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Ajzenman Złata - Akierman Gerszon] 1941-1941 180
58/387/0/-/5 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Akierman Gitla - Akierman Szyja] 1941-1941 191
58/387/0/-/6 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Akierman Szyja - Altman Lejzor] 1941-1941 186
58/387/0/-/7 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Altman Luzer - Aspis Hana] 1941-1941 173
58/387/0/-/8 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Aszpis Herszek - Awner] 1941-1942 54
58/387/0/-/9 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Bacharier - Baum] 1941-1941 217
58/387/0/-/10 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Baumagart - Berger] 1941-1942 200
58/387/0/-/11 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Baumgarten, Bergman - Berneman] 1941-1941 266
58/387/0/-/12 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Bernsztejn - Birenbaum Cypojra] 1941-1941 201
58/387/0/-/13 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Birenbaum Dawid - Birenbaum Pinkus, Biderman, Birbaum, Birnbaum, Birenbojm] 1941-1941 212
58/387/0/-/14 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Birenbaum Rachela - Blass] 1941-1941 227
58/387/0/-/15 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Blatman - Blum] 1941-1941 200
58/387/0/-/16 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Bluman - Bojman] 1941-1942 219
58/387/0/-/17 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Bojmal, Bojmalgryn, Bokcyn - Borensztajn Herszek] [1932] 1941-1942 205
58/387/0/-/18 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Borensztajn Icek - Borensztajn Zyskind] 1941-1941 183
58/387/0/-/19 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Borkowicz - Brojtman] 1941-1941 153
58/387/0/-/20 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych Broman - Brzostek] 1941-1941 158
58/387/0/-/21 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych Buch - Bystrowicz] 1941-1941 74
58/387/0/-/22 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Cajfingier - Ciecierski] 1941-1941 209
58/387/0/-/23 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Cukier Abram - Cukier Judka] 1941-1942 210
58/387/0/-/24 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Cukier Kopel - Cukierhandel] 1941-1941 190
58/387/0/-/25 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Cukierman - Cygielman] 1941-1942 232
58/387/0/-/26 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Cygielsztajcher - Cyngiser] 1941-1942 215
58/387/0/-/27 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Cytryn - Czapski, Cajfinger - Cejngfinger] 1941-1941 85
58/387/0/-/28 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Dajczer - Dawidzon] 1941-1942 191
58/387/0/-/29 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Dembak - Domblat] 1941-1941 214
58/387/0/-/30 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Domaniewicz - Dziże] 1941-1942 203
58/387/0/-/31 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Edelsztajn - Ejzman] 1941-1941 207
58/387/0/-/32 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Ekselman - Estersohn] 1941-1942 179
58/387/0/-/33 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Fajersztajn - Feldman] 1941-1942 224
58/387/0/-/34 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Feldsztajn - Finkielsztajn] 1941-1942 235
58/387/0/-/35 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Finkler - Flamenbaum] 1941-1941 227
58/387/0/-/36 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Flamenkier - Frydland] 1941-1942 187
58/387/0/-/37 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Frydman Abram - Frydman Hirsz] 1941-1942 235
58/387/0/-/38 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Frydman Icek - Frydman Mordka] 1941-1942 222
58/387/0/-/39 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Frydman Moszek - Frydman Zysman] 1941-1942 213
58/387/0/-/40 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Frymel - Futerman] 1941-1942 162
58/387/0/-/41 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Garfinkel - Glas] 1941-1942 196
58/387/0/-/42 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Glasman - Goldberg Chil] 1941-1941 254
58/387/0/-/43 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Goldberg Dawid - Goldcholc] 1941-1942 233
58/387/0/-/44 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Goldberg, Goldfarb - Goldmann] 1941-1942 240
58/387/0/-/45 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Goldminc - Gołdak] 1941-1942 198
58/387/0/-/46 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Gołębiowski - Grojsman] 1941-1941 209
58/387/0/-/47 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Groman - Grynman] 1941-1941 204
58/387/0/-/48 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Grynszpan - Gutman Hercyk] 1941-1941 209
58/387/0/-/49 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Gutman Icek - Guzik] 1941-1941 199
58/387/0/-/50 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Haber - Halbfinger] 1941-1941 202
58/387/0/-/51 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Haleband - Hassenbein] 1941-1942 200
58/387/0/-/52 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Hauptman - Herc] 1941-1942 215
58/387/0/-/53 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Hercberg - Herszenfus] 1941-1942 216
58/387/0/-/54 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Herszensztraus - Hochman] 1941-1942 220
58/387/0/-/55 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Hochbaum - Hochglober, Hochrat - Hopenheim] 1941-1941 183
58/387/0/-/56 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Hopman - Hutman] 1941-1941 162
58/387/0/-/57 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Ickowicz - Jasińska] 1941-1942 232
58/387/0/-/58 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Jedwab - Juli] 1941-1942 191
58/387/0/-/59 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Kac - Kalmus] 1941-1942 198
58/387/0/-/60 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Kaltman - Karpenkopf] 1941-1942 203
58/387/0/-/61 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Kassman - Kenig] 1941-1941 207
58/387/0/-/62 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Kenigsberg - Kierszberg] 1941-1942 211
58/387/0/-/63 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Kierszenbaum - Kirszenbaum Fiszel] 1941-1941 197
58/387/0/-/64 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Kirszenbaum Hana - Kirszenblat] 1941-1942 198
58/387/0/-/65 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Kirszencwajg - Klepfisz] 1941-1942 217
58/387/0/-/66 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Klinger - Kon] 1941-1942 213
58/387/0/-/67 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Konar - Korenwaser] 1941-1942 187
58/387/0/-/68 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Korman Abram - Korman Nusyn] 1941-1942 210
58/387/0/-/69 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Korman Pejsach - Krakowski] 1941-1942 209
58/387/0/-/70 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Kranc - Kryształ] 1941-1942 214
58/387/0/-/71 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Księska - Kuperszmit] 1941-1941 194
58/387/0/-/72 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Kuperwaser - Kuten] 1941-1941 168
58/387/0/-/73 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Lachman - Laufer] 1941-1942 215
58/387/0/-/74 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Leben - Lerche] 1941-1941 195
58/387/0/-/75 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Lerer - Lewin] 1941-1941 231
58/387/0/-/76 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Lewińska - Lichtenberg] [1940] 1941-1942 188
58/387/0/-/77 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Lichtensztajn - Lipszyc] 1941-1942 196
58/387/0/-/78 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Lipszyc - Lotenberg] 1941-1942 196
58/387/0/-/79 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Loterman - Łęga] 1941-1942 93
58/387/0/-/80 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Mac - Malc] 1941-1942 199
58/387/0/-/81 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Malcmacher - Małach Łaja] 1941-1942 206
58/387/0/-/82 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Małach Majer - Mandelbaum Josek] 1941-1942 191
58/387/0/-/83 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Mandelbaum Lejbuś - Manel] 1941-1942 184
58/387/0/-/84 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Manela - Martofel] 1941-1941 198
58/387/0/-/85 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Masłowicz - Meryn] 1941-1942 191
58/387/0/-/86 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Micelmacher - Milgrom] 1941-1942 179
58/387/0/-/87 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Miller - Minc] 1941-1942 223
58/387/0/-/88 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Mincberg - Monk] 1941-1941 197
58/387/0/-/89 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Montag - Morgensztern] 1941-1942 199
58/387/0/-/90 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Morkowicz - Mydlarski] 1941-1942 91
58/387/0/-/91 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Nachman - Najman] 1941-1942 243
58/387/0/-/92 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Najman Icek - Nysenholc] 1941-1942 243
58/387/0/-/93 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Obornik - Oztjan] 1941-1942 103
58/387/0/-/94 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Pacanowska - Perkal] 1941-1941 178
58/387/0/-/95 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Perł - Pomeranc] 1941-1942 217
58/387/0/-/96 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Pomeraniec - Projekt] 1941-1942 236
58/387/0/-/97 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Promnicka - Putter] 1941-1942 174
58/387/0/-/98 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rabinowicz - Rajch] 1941-1941 204
58/387/0/-/99 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rajchapel - Rakocz Herszek] 1941-1941 183
58/387/0/-/100 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rakocz Icek - Rechtman Chana] 1941-1941 186
58/387/0/-/101 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rechtman Dwojra - Romer] 1941-1942 193
58/387/0/-/102 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rontal - Rottenberg] 1941-1942 173
58/387/0/-/103 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rozen - Rozenbaum Rywka] 1941-1941 195
58/387/0/-/104 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rozenbaum Serla - Rozenberg Josek] 1941-1942 195
58/387/0/-/105 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rozenberg Lejzor - Rozenblat Lejzor] 1941-1942 207
58/387/0/-/106 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rozenblat Majer - Rozencwajg Boruch] 1941-1941 188
58/387/0/-/107 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rozencwajg Cemach - Rozencwajg Hinda] 1941-1942 179
58/387/0/-/108 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rozencwajg Icek - Rozencwajg Rywka] 1941-1942 205
58/387/0/-/109 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rozencwajg Sara - Rozenwasser] 1941-1942 191
58/387/0/-/110 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rozin - Rubinsztajn] 1941-1942 200
58/387/0/-/111 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rubinsztejn - Rutman Frajdla] 1941-1942 199
58/387/0/-/112 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rutman Gitla - Rychter] 1941-1941 173
58/387/0/-/113 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Rychtman - Rzeźnik] 1941-1941 111
58/387/0/-/114 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Sadkowska - Schwarzmann] 1941-1942 206
58/387/0/-/115 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Segał - Sowa] 1941-1942 207
58/387/0/-/116 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Spatz - Szafir Froim - Majer] 1941-1942 194
58/387/0/-/117 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Szafir Gitla - Szarfmeser] 1941-1942 210
58/387/0/-/118 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Szczarańska - Szerman Eta] 1941-1942 194
58/387/0/-/119 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Szerman Fajwel - Szmajer] 1941-1942 181
58/387/0/-/120 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Szmedra - Szor] 1941-1942 183
58/387/0/-/121 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Szotland - Sztajman] 1941-1942 206
58/387/0/-/122 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Sztajn - Sztajnkier] 1941-1942 193
58/387/0/-/123 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Sztajnman - Sztern] 1941-1941 216
58/387/0/-/124 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Szternberg - Szwarc] 1941-1941 197
58/387/0/-/125 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Szwarcbart - Świerczuch] 1941-1942 197
58/387/0/-/126 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Tabakman - Tajtelbaum] 1941-1942 217
58/387/0/-/127 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Talman - Tenenbaum Cłuwa] 1941-1942 192
58/387/0/-/128 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Tenenbaum Dwojra - Tenenbaum Zelda] 1941-1941 177
58/387/0/-/129 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Tenenblum - Tytelman] 1941-1942 151
58/387/0/-/130 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Uczenik - Uryn] 1941-1941 71
58/387/0/-/131 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Wachman - Wajman] 1941-1942 207
58/387/0/-/132 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Wajnacht - Wajnsztok] 1941-1942 169
58/387/0/-/133 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Wajntrab - Wajsbord Pinkus] 1941-1942 206
58/387/0/-/134 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Wajs, Wajsbord Rajzla - Wajsman] 1941-1941 194
58/387/0/-/135 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Wajzer - Warszo] 1941-1942 227
58/387/0/-/136 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Waserman - Wielgowolska] 1941-1941 214
58/387/0/-/137 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Wiener - Wygoda] 1941-1942 220
58/387/0/-/138 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Zachcińska - Zajfman] 1941-1941 220
58/387/0/-/139 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Zalcberg - Złotogórska] 1941-1942 195
58/387/0/-/140 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Zolcman - Zylberberg Frymeta] 1941-1941 222
58/387/0/-/141 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Zylberberg Gitla - Zylberman Łaja] 1941-1941 228
58/387/0/-/142 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Zylberman Małka - Zyngerman] 1941-1942 202
58/387/0/-/143 [Wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz nie odebrane dowody Zyngier - Żołądź] 1941-1941 113

Amount of archival material

143

143

0

3.60

3.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.