Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Głowaczów

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1883-1914
- brak danych - 1883 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg utworzony z dniem 1 stycznia 1882 r. z części Okręgów: Kozienice, Magnuszew i Ryczywół (protokół posiedzenia Rządu Gubernialnego Radomskiego z dn. 30 września 1881 r., w: 58/46 Rząd Gubernialny Radomski 1866-1917, sygn. 4592, k.35). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Głowaczów.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1883-1913, sygn. 1-30; allegata do akt zaślubionych 1883-1886, 1888-1913, sygn. All. 1-30. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/433/0/1/1 Dublikat dlâ zapiski Aktov Graždanskogo sostoâniâ rodivšimsâ, umieršim i brakosočetavšim po Glovačevskomu božničnomu Okrugu na 1883 god 1883 32
58/433/0/1/2 Dublikat dlâ zapiski Aktov Graždanskogo Sostoâniâ rodivšihsâ, umieršim i brakosočetavšim po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu na 1884 god 1883-1884 26
58/433/0/1/3 Dublikat uroždĕnnyh, brakosočetavšihsâ i umierših po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu na 1885 god 1884-1885 31
58/433/0/1/4 Dublikat uroždĕnnyh, brakosočetavšihsâ i umierših po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu na 1886 god 1885-1886 26
58/433/0/1/5 Dublikat uroždĕnnyh, brakosočetavšihsâ i umierših po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu na 1887 god 1887 23
58/433/0/1/6 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ ob urodivših, brakosočetavšihsâ i umierših Prihoda Glovačev za 1888 g. 1888 28
58/433/0/1/7 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ ob urodivših, brakosočetavšihsâ i umierših Glovačevskogo Božničnogo okruga za 1889 god 1889 29
58/433/0/1/8 Božničnyj Okrug Glovačev 1890 god 1890 29
58/433/0/1/9 Dublikat aktov Graždanskogo Sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1891 god 1891 28
58/433/0/1/10 Dublikat aktov graždanskogo sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavših i umierših za 1892 god Glovačevskogo Božničnogo Okruga 1892 25
58/433/0/1/11 Dublikat aktov Graždanskogo Sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavših i umierših za 1893 god Glovačevskogo Božničnogo Okruga 1893 24
58/433/0/1/12 Dublikat rodivšihsâ, brakosočetavših i umierših po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu za 1894 god 1894 56
58/433/0/1/13 Dublikat Čunovnika Graždanskogo Sostoâniâ Nehristânskogo vĕroispoviedaniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1895 god 1895 28
58/433/0/1/14 Dublikat Čunovnika Graždanskogo Sostoâniâ Nehristânskogo vĕroispoviedaniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1896 god 1896 31
58/433/0/1/15 Dublikat Čunovnika Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskogo vĕroispoviedaniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1897 g. 1897 25
58/433/0/1/16 Dublikat Čunovnika Graždanskogo Sostoâniâ nehristânskogo vĕroispoviedaniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga c 1898 goda do 1899 goda 1897-1900 52
58/433/0/1/17 Dublikat o rodivšihsâ, umierših i brakosočetavšihsâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1900 god 1900-1901 29
58/433/0/1/18 Dublikat kniga čunovnika Graždanskogo sostoâniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga o rodivšihsâ, umierših i brakosočetavšihsâ za 1901 god 1901 26
58/433/0/1/19 Dublikat kniga čunovnika Graždanskogo sostoâniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga o rodivšihsâ, umierših i brakosočetavšihsâ za 1902 god 1902 29
58/433/0/1/20 Dublikat kniga čunovnika Graždanskogo sostoâniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga o rodivšihsâ, umierših i brakosočetavšihsâ za 1903 god 1902-1904 26
58/433/0/1/21 Dublikat kniga čunovnika Graždanskogo sostoâniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga o rodivšihsâ, umierših i brakosočetavšihsâ za 1904 god 1904-1905 30
58/433/0/1/22 Dublikat aktov činovnika Graždanskogo sostoâniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših za 1905 g. 1905 37
58/433/0/1/23 Dublikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga1906 goda 1906-1907 31
58/433/0/1/24 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu za 1907 g. 1907-1908 40
58/433/0/1/25 Dublikat aktov činov[nika] gražd[anskago] sost[oâniâ] Glovačevskago Božničnago Okruga 1908 g. 1908-1909 45
58/433/0/1/26 Dublikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga za 1909 g. 1909-1910 36
58/433/0/1/27 Dublikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga za 1910 g. 1910-1912 30
58/433/0/1/28 Dublikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga za 1911 g. 1911-1912 26
58/433/0/1/29 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga za 1912 god 1913 31
58/433/0/1/30 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga za 1913 g. 1913-1914 27
58/433/0/2/A01 Dokumenty aktov o brakosočetanii Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1883 god 1882-1883 45
58/433/0/2/A02 Dokumenty o brakosočetavšihsâ evreâh Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1884 god 1883-1884 34
58/433/0/2/A03 Dokumenty o Brakosočetavšihsâ evreev Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1885 god 1884-1885 40
58/433/0/2/A04 Dokumenty o Brakosočetavšihsâ evreev Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1886 god 1886 26
58/433/0/2/A05 Dokumenty brakosočetavšihsâ evreev po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu za 1888 god 1888 31
58/433/0/2/A06 Dokumenty brakosočetavšihsâ evreev po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu za 1889 god 1889 50
58/433/0/2/A07 Dokumenty k aktam Graždanskogo Sostoâniâ o Brakosočetavšihsâ za 1890 g. po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu 1890 21
58/433/0/2/A08 Dokumenty o brakosočetavšihsâ v 1891 godu po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu 1891 22
58/433/0/2/A09 Dokumenty o brakosočetavšihsâ v 1892 godu po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu 1891-1892 27
58/433/0/2/A10 Dokumenty o brakosočetavšihsâ v 1893 godu po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu 1893 20
58/433/0/2/A11 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu za 1894 god 1894 30
58/433/0/2/A12 Dokumenty k aktam Graždanskogo Sostoâniâ o brakosočetavšihsâ za 1895 god po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu 1895 21
58/433/0/2/A13 Dokumenty k aktam Graždanskogo Sostoâniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1896 god 1895-1896 45
58/433/0/2/A14 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1897 god 1896-1897 26
58/433/0/2/A15 Dokumenty. Aktam o brakosočetavšihsâ Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1898 god 1898 55
58/433/0/2/A16 Dokumenty. Aktam o brakosočetavšihsâ Činovnika Graždanskogo Sostoâniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1899 god 1899 59
58/433/0/2/A17 Dokumenty o brakosočetavšihsâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1900 god 1900 50
58/433/0/2/A18 Dokumenty Brakosočetavšihsâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga v 1901 godu 1901 38
58/433/0/2/A19 Dokumenty Brakosočetavšihsâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1902 god 1902 67
58/433/0/2/A20 Dokumenty Brakosočetavšihsâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga za 1903 god 1903-1904 36
58/433/0/2/A21 Dokumenty o brakosočetavšihsâ evreâh Glovačevskomu Božničnomu Okrugu v 1904 godu 1903-1904 32
58/433/0/2/A22 Dokumenty k knigĕ aktov Činovnika Graždan. Sostoâniâ Glovačevskogo Božničnogo Okruga o brakosočetavšihsâ za 1905 god 1905 64
58/433/0/2/A23 Dělo činovnika Gražd. Sostoâniâ Glovačevskago Božn. Okruga s dokumentami k knige aktov o brakosočetavšihsâ za 1906 god 1906 43
58/433/0/2/A24 Dokumenty činovnika Graždanskago Sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1907 g. 1906-1907 49
58/433/0/2/A25 Dokumenty k knige aktov činovnika Graždanskago Sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1908 god 1907-1908 48
58/433/0/2/A26 Delo činovnika Graždanskago Sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga s dokumentami k aktam [o bra]ke za 1909 g. 1909-1909 45
58/433/0/2/A27 Delo činovnika Graždanskago Sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga k aktam o brakosočetani za 1910 god 1910 24
58/433/0/2/A28 Delo Mariampol'skago Gminnago Upravleniâ s dokumentami činov. Gražd. Sost. Glovačevskago Božn. Okruga k aktam o brake za 1911 god 1911 21
58/433/0/2/A29 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ po Glovačevskomu Božničnomu Okrugu za 1912 g. 1912 36
58/433/0/2/A30 Dokumenty k aktam činovnika Graždanskago Sostoâniâ Glovačevskago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1913 god 1913 40

Amount of archival material

60

60

0

0.54

0.54

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.