Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Gielniów

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1868-1913
- brak danych - 1868 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Gielniów.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1868-1912, sygn. 1-45; allegata do akt zaślubionych 1868-1876, 1878-1882, 1884-1895, 1900-1906, 1912 sygn. All. 1-34. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 112-121; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Kielce; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/436/0/1/1 Duplikat aktów religijno-cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Gielniów za 1868 rok 1868-1869 28
58/436/0/1/2 Duplikat aktov o rodivšihsâ brakosočetannyh i umerših Gelnevskago prihoda v tečenii 1869 g. 1869-1871 34
58/436/0/1/3 Duplikat aktov o rodivšihsâ brakosočetannyh i umerših Gelnevskago prihoda v 1870 g. 1869-1872 29
58/436/0/1/4 Duplikat aktov o rodivšihsâ brakosočetannyh i pomerših Gelnevskago prihoda v 1871 g. 1870-1873 36
58/436/0/1/5 Duplikat aktov o rodivšihsâ brakosočetannyh i pomerših Gelnevskago prihoda v 1872 g. 1871-1874 33
58/436/0/1/6 Duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetannyh i umerših Gelnevskago prihoda v 1873 g. 1872-1874 38
58/436/0/1/7 Duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših prihoda Gelniev z 1874 g. 1873-1875 36
58/436/0/1/8 Duplikat uroždeniâ brakosočetaniâ i smerti dlâ prihoda Gelnëv na 1875 god 1874-1876 31
58/436/0/1/9 Duplikat aktov uroždeniâ brakosočetaniâ i smerti dlâ prihoda Gelnëv na 1876 god 1875-1877 36
58/436/0/1/10 Duplikat aktov rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših pr. Gelnëv c 1877 goda 1876-1878 30
58/436/0/1/11 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymskokatolickiej Gielniów z 1878 roku] 1877-1879 67
58/436/0/1/12 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymskokatolickiej Gielniów z 1879 roku] 1879 65
58/436/0/1/13 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymskokatolickiej Gielniów z 1880 roku] 1880-1881 61
58/436/0/1/14 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Gielniów za 1881 rok] 1880-1882 59
58/436/0/1/15 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Gielniów za 1882 rok] 1881-1883 72
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

79

79

0

0.74

0.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -