Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Gowarczów

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1847-1940
- brak danych - 1847 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Gowarczów.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczko Gowarczów oraz wsie w gminach: Białaczów, Gowarczów, Stużno; od 1870 r. od Okręgu odłączono, do Okręgu Opoczno, wsie położone w nowych granicach pow. opoczyńskiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1876-1913, sygn. 1-38; allegata do akt zaślubionych 1876-1913, sygn. All. 1-38. Zachowały się także: unikaty akt: urodzeń z lat 1869-1939 sygn. 1u-7u, 13u; ślubów z lat 1847-1913, 1920-1934, sygn. 8u-9u, 12u, 14u; zgonów z lat 1867-1914, 1920-1940, sygn. 10u, 15u, 18u oraz, sporządzone w 1932 r., odpisy akt urodzeń, ślubów i zgonów za okres 1914-1931, sygn. 16u-17u, 19u i rabinacki egzemplarz repertorium akt urodzeń, ślubów i zgonów za lata 1900-1913, sygn. 11u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Kielce; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/449/0/1/1 Dublikat. O rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ i evreâh Govarčevskago Božničnago Okruga na 1876 god 1876-1877 25
58/449/0/1/2 Dublikat. O rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ i evreâh Govarčevskago Božničnago Okruga na 1877 god 1877-1878 43
58/449/0/1/3 Dublikat. O rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ i evreâh Govarčevskago Božničnago Okruga na 1878 god 1878-1880 31
58/449/0/1/4 Dublikat. O rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ i evreâh Govarčevskago Božničnago Okruga na 1879 god 1879-1880 28
58/449/0/1/5 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Govarčovskago Božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1880 godu 1880-1881 33
58/449/0/1/6 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Govarčevskago Božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1881 godu 1881-1882 38
58/449/0/1/7 Dublikat dlâ roždennyh brakosočetavšihsâ i umerših Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1882 god 1882-1883 26
58/449/0/1/8 Dublikat dlâ roždennyh brakosočetavšihsâ i umerših Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1883 god 1883-1884 23
58/449/0/1/9 Dublikat dlâ roždennyh brakosočetavšihsâ i umerših Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1884 god 1884-1885 28
58/449/0/1/10 Dublikat roždenym umeršim i brakosočetavšimsâ Evreâm Govarčevskago Božničnom Okruga na 1885 god 1885-1886 23
58/449/0/1/11 Dublikat rodivšimsâ umeršim i brakosočetavšimsâ Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge Konskago uezda na 1886 god 1885-1887 25
58/449/0/1/12 Dublikat rodivšimsâ umeršim i brakosočetavšimsâ Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge Konskago uezda na 1887 god 1886-1887 24
58/449/0/1/13 Dublikat rodivšimsâ umeršim i brakosočetavšimsâ Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge Konskago uezda na 1888 god 1888-1889 23
58/449/0/1/14 Dublikat rodivšimsâ umeršim i brakosočetavšimsâ Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge Konskago uezda na 1889 god 1889-1890 22
58/449/0/1/15 Dublikat rodivšimsâ umeršim i brakosočetavšimsâ Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge Konskago uezda na 1890 g. 1890-1891 28
58/449/0/1/16 Dublikat rodivšimsâ umeršim i brakosočetavšimsâ Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge Konskago uezda na 1891 god 1891-1892 23
58/449/0/1/17 Dublikat rodivšimsâ umeršim i brakosočetavšimsâ Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge Konskago uezda na 1892 god 1892-1893 23
58/449/0/1/18 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge Konskago uezda na 1893 god 1893-1894 24
58/449/0/1/19 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1894 god 1894-1895 31
58/449/0/1/20 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1895 god 1895-1896 24
58/449/0/1/21 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1896 god 1896-1897 23
58/449/0/1/22 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1897 g. 1897-1898 26
58/449/0/1/23 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1898 god 1898-1898 25
58/449/0/1/24 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1899 g. 1899-1900 26
58/449/0/1/25 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1900 god 1900-1900 32
58/449/0/1/26 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1901 god 1901-1902 31
58/449/0/1/27 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1902 g. 1901-1903 40
58/449/0/1/28 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1903 g. 1902-1904 28
58/449/0/1/29 Dublikat rodivšimsâ brakosočetavšimsâ i umeršim Evreâm v Govarčevskom Božničnom Okruge na 1904 g. 1903-1905 29
58/449/0/1/30 Dublikat Rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim evreâm v Govarčevskom Božnič: Okrugě na 1905 god 1904-1905, 1907 33
58/449/0/1/31 Dublikat Rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim evreâm v Govarčevskom Božnič: Okrugě na 1906 god 1905-1907 32
58/449/0/1/32 Dublikat Rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim evreâm v Govarčevskom Bož: Okrugě na 1907 god 1907-1909 35
58/449/0/1/33 Dublikat Rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim evreâm v Govarčevskom Božn: Okrugě na 1908 god 1907-1909 29
58/449/0/1/34 Dublikat R[od]ivšimsâ, brakosoče[tavšim]sâ i umeršim ev[reâm v Govarčevskom Božničnom Okrugě na 1909 god] 1909-1910 27
58/449/0/1/35 Dublikat Rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim evreâm v Govarčevskom Božničnom Okrugě na 1910 god 1909-1911 21
58/449/0/1/36 Dublikat Rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim evreâm v Govarčevskom Božničnom Okrugě na 1911 god 1910-1912 26
58/449/0/1/37 Dublikat aktov o rodivšimhâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâh v Govarčevskom Božničnom Okrugě na 1912 god 1911-1913 25
58/449/0/1/38 Dublikat aktov o rodivšimhâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâh v Govarčevskom Božničnom Okrugě na 1913 god 1913 0
58/449/0/2/A001 Dokumenty o brakosočetavšihsâ Evreâh Govarčevskago Božničnago Okruga v 1876 godu 1876 0
58/449/0/2/A002 Dokumenty o brakosočetavšihsâ v Govarčovskom Božničnom Okruge 1877 goda 1876-1878 0
58/449/0/2/A003 Dokumenty brakosočetavšihsâ Evreev v Govarčovskim Božničnom Okrugu v 1878 godu 1878-1878 0
58/449/0/2/A004 Dokumenty brakosočetavšihsâ Evreev v Govarčovskom Božničnom Okrugu v 1879 godu 1879-1879 0
58/449/0/2/A005 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ v Govarčovskom Božničnom Okrugu v 1880 godu 1880-1880 0
58/449/0/2/A006 Dokumenty o aktam brakosočetavšihsâ Evreev v Govarčovskom Božničnom Okruge v 1881 godu 1880-1881 0
58/449/0/2/A007 Metričeskie dokumenty i oglošeniâ o brakosočetavšihsâ evreâh v Govarčovskom Božničnom Okruge v tečenii 1882 goda 1881-1882, 1903 0
58/449/0/2/A008 Allegaty k dublikatu za 1883 g. po Govarčovskomu Božničnom Okrugu 1883 0
58/449/0/2/A009 Dokumenty k dublikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčovskom Božničnom Okruge za 1884 god 1883-1884 0
58/449/0/2/A010 Dokumenty k dublikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčovskom Božničnom Okruge za 1885 god 1885-1885 0
58/449/0/2/A011 Metričeskie dokumenty s obâvleniâmi k dublikatu o brakosočetavšihsâ evreâh v Govarčovskom Božničnom Okruge za 1886 god 1885-1886 0
58/449/0/2/A012 Metričeskie dokumenty s oglošeniâm Rabinov k dublikatu o brakosočetavšihsâ evreâh v Govarčovskom Božničnom Okruge za 1887 god 1886-1887 0
58/449/0/2/A013 Metričeskie dokumenty k duplikatu za 1888 god o brakosočetavšihsâ evreâh v Govarčovskom Božničnom Okruge Konskago uezda Radomskoj Gubernii 1887-1888 0
58/449/0/2/A014 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ evreâh v Govarčovskom Božničnom Okruge v 1889 godu 1889-1889 0
58/449/0/2/A015 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge v 1890 god 1890-1890 0
58/449/0/2/A016 Metričeskie dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ evreâh v Govarčovskom Božničnom Okruge v 1891 godu 1891 0
58/449/0/2/A017 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ evreâh v 1892 godu po Govarčevskomu Božničnomu Okrugu 1891-1892 0
58/449/0/2/A018 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ v Govarčevskom Božničnom Okruge Konskago uezda za 1893 god 1892-1894 0
58/449/0/2/A019 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh za 1894 g. po Govarčevskomu Božničnomu Okrugu 1894-1894 0
58/449/0/2/A020 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge za 1895 god 1895-1895 0
58/449/0/2/A021 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge v 1896 godu 1896-1896 0
58/449/0/2/A022 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge v 1897 godu 1897-1897 0
58/449/0/2/A023 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge v 1898 godu 1898-1898 0
58/449/0/2/A024 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v 1899 godu prinadležaših Govarčevskomu Božničnomu Okrugu 1898-1899 0
58/449/0/2/A025 Dokumenty o brakosočetavšihsâ Evreâh po Govarčevskomu Božničnomu Okrugu za 1900 god 1899-1900 0
58/449/0/2/A026 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge v 1901 godu 1901 0
58/449/0/2/A027 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge v 1902 godu 1902-1903 0
58/449/0/2/A028 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge v 1903 godu 1903-1903 0
58/449/0/2/A029 Dokumenty k duplikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okruge za 1904 god 1903-1903 0
58/449/0/2/A030 Dokumenty k dublikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okrugě v 1905 godu 1905 0
58/449/0/2/A031 Dokumenty k dublikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okrugě v 1906 godu 1905-1906 0
58/449/0/2/A032 Dokumenty k dublikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okrugě za 1907 god 1907 0
58/449/0/2/A033 Dokumenty k dublikatu ./. Stranica 31./. O brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okrugě v 1908 godu 1908 0
58/449/0/2/A034 Dokumenty k dublikatu o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okrugě za 1909 god 1909 0
58/449/0/2/A035 Dokumenty o brakosočetavšihsâ Evreâh v Govarčevskom Božničnom Okrugě za 1910 god 1910 0
58/449/0/2/A036 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v 1911 godu Evreâh Govarčevskago Božničnago Okruga 1911 0
58/449/0/2/A037 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Evreev Govarčevskago Božničnago Okruga [za 1912] 1912 0
58/449/0/2/A38 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ po Govarčevskomu Božničnomu Okrugu za 1913 god 1913 0
58/449/0/3/U001 Unikat aktów urodzenia Gowarczowskiego Okręgu Bóżnicznego od 1869 do 1880 roku 1869-1880; 1901-1903 0
58/449/0/3/U002 Unikat aktów urodzenia Gowarczowskiego Okręgu Bóżnicznego od 1881 do 1902 roku 1881-1903 0
58/449/0/3/U003 Unikat aktów urodzenia za lata od 1903 do 1913 i 1914 1903-1914 0
58/449/0/3/U004 Unikat aktów stanu cywilnego ludności żydowskiej w gminie Gowarczów za rok 1914-1917. [oraz śluby i zgony] 1914-1917 0
58/449/0/3/U005 Unikat aktów stanu cywilnego religji izraelickiej za rok 1918 Gminy Gowarczów urodzenia, ślubu i śmierci 1918, 1921 0
58/449/0/3/U006 Unikat aktów stanu cywilnego religji izraelickiej za rok 1919 Gminy Gowarczów urodzenia, ślubu i śmierci 1919 0
58/449/0/3/U007 Unikat urodzin izraelitów w gowarczowskim Bóżniczym Okręgu od 1920 roku do 1929 1920-1929 0
58/449/0/3/U008 Księga aktów ślubnych Gowarczowskiego Okręgu Bóżnicznego od roku 1847 do roku 1875 włącznie 1847-1876 0
58/449/0/3/U009 Unikat aktów ślubów wyznania mojżeszowego Gowarczowskiego Okręgu Bóżnicznego za lata od 1899 do 1912 włącznie [dwa wpisy z 1913 roku] 1899-1913 0
58/449/0/3/U010 Księga aktów zmarłych Gowarczowskiego Okręgu Bożnicznego od roku 1867 do roku 1889 włącznie 1867-1889 0
58/449/0/3/U011 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych izraelitów w gminie Gowarczów. Prowadzo[na] przez samego Rabina od roku 1900 do roku 1913 włącznie 1900-1913 0
58/449/0/3/U012 Książka aktów ślubnych Gowarczowskiego Bożniczego Okręgu od roku 1876 do roku 1898 włącznie 1876-1898 0
58/449/0/3/U013 Unikat aktów urodzenia Gowarczowskiego Okręgu Bożnicznego od 3 sierpnia 1929 [do 25 sierpnia 1939 roku] 1929-1939 0
58/449/0/3/U014 Unikat aktów ślubnych Gowarczowskiego Bożnicznego Okręgu 1920 roku do 1934 1920-1934 0
58/449/0/3/U015 Unikat aktów śmierci Gowarczowskiego Bożnicznego Okręgu od 1920 roku [do 1940] 1920-1940 0
58/449/0/3/U016 Akta Urzędu Stanu Cywilnego [urodzenia] Gowarczowskiego Okręgu Bożnicznego za 1914, 1915 i 1917 zapisane w 1917 roku do 1931 r. włącznie 1914-1931 0
58/449/0/3/U017 Akta ślubne Urzędu Stanu Cywilnego Gowarczowskiego Okręgu Bóżnicznego za 1917 r. do 1931 włącznie 1917-1932 0
58/449/0/3/U018 Księga zmarłych Gowarczowskiego Okręgu Bóżnicznego od roku 1890 do roku 1914 [do numeru 4] włącznie 1890-1914 0
58/449/0/3/U019 Akta śmierci Urzędu Stanu Cywilnego Gowarczowskiego Okręgu Bóżnicznego za 1914, 1915 i 1917 r. zapisane w 1917 r. do 1931 r. włącznie 1914-1932 0

Amount of archival material

95

95

0

0.86

0.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.