Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Nowe Miasto n/Pilicą

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1862-1928
- brak danych - 1862 - 1928
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 53 j.a.
16 No 6 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. Siedzibą urzędnika stanu cywilnego było Nowe Miasto nad Pilicą.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne (część roczników zachowana fragmentarycznie) urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1874-1877, 1880-1882, 1885, 1887-1891, 1893-1895, 1899-1901, 1904-1905, 1908-1913, zgonów 1924, sygn. 1-29; alegata do akt zaślubionych 1862,1874-1877, 1881-1884, 1887, 1889-1890, 1892-1893, 1895-1901,1905-1910,1924,1927-1928, sygn. All. 1-30. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 1063-1066; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Łódź; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Alegata
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/450/0/2/A01 Dokumenty k aktam o brakosočetanii soveršnnyh v 1874 g: Novomestinskago Evrejskago Bužničnago Okruga Posada Novomestinskago Nehrestianskago Prihoda Gminy Gora Petrokovskoj Gubernij Ravskago Uezda 1874 g. 1874-1874 0
58/450/0/2/A02 [Allegata do akt ślubów Okręg Bóżniczy Nowe Miasto za 1875 (N 1-3, 6-10)] 1874-1875 0
58/450/0/2/A03 [Allegata do akt ślubów Okręg Bóżniczy Nowe Miasto za 1876 (N 19, 22)] 1876 0
58/450/0/2/A04 Dokumenty brakosočetavšim Evreâm Novomâstinskago Bužničnago Okruga za 1877 god 1876-1877 0
58/450/0/2/A05 Dokumenty brakosočetavšimsâ Novomâstinskago Božničnago Okruga 1881 goda 1880-1881 0
58/450/0/2/A06 Aneksy do akt małżeństw Okręg Bóżniczy Nowe Miasto n/Pilicą za 1882 1882 0
58/450/0/2/A07 Dokumenty brakosočetavšimsâ Evreâm Božničnago Okruga Novego-mâsta za 1883 god 1883-1883 0
58/450/0/2/A08 [Allegata do akt ślubów Okręg Bóżniczy Nowe Miasto za 1884 (N 5-12)] 1884 0
58/450/0/2/A09 [Allegata do akt ślubów Okręg Bóżniczy Nowe Miasto za 1887] 1886-1887 0
58/450/0/2/A10 [Allegata do akt ślubów Okręg Bóżniczy Nowe Miasto za 1889] 1889-1889 0
58/450/0/2/A11 Dokumenty brakosočetavšimsâ Evreâm po Novomâstskomu Božničnomu Okrugu Ravskago uezda, gminy Gora za 1892 god 1891-1892 0
58/450/0/2/A12 [Allegata do akt ślubów Okręg Bóżniczy Nowe Miasto za 1893] 1893-1893 0
58/450/0/2/A13 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ nehrestiânskih ispovedanii Novomestskago Božničnago Okruga za 1895 god 1894-1895 0
58/450/0/2/A14 Dokumenty brakosočetavšihsâ evreev za 1896 god. Novoe Mesto 1895-1896 0
58/450/0/2/A15 Dokumenty brakosočetavšmsâ evreâm v 1897 godu Novomestskogo Božničnago Okruga 1896-1897 0
1 2

Amount of archival material

59

53

0

0.44

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -