Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lipsko

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1875-1921
- brak danych - 1875 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
16 No 2 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego było Lipsko.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1875-1917, sygn. 1-43; allegata do akt zaślubionych 1875-1917, sygn. All. 1-43. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 364-366; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Starachowice; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/462/0/1/1 Duplikat aktov rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i ob umerših prihoda Lipsko 1875 goda 1875-1876 63
58/462/0/1/2 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Lipsko z 1876 roku] 1875-1877 82
58/462/0/1/3 Duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i ob umerših prihoda Lipsko v 1877 godu 1876-1878 66
58/462/0/1/4 Duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i ob umerših prihoda Lipsko v 1878 godu 1877-1879 128
58/462/0/1/5 Duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i ob umerših iz Lipskago prihoda v 1879 godu 1879-1880 125
58/462/0/1/6 Duplikat uroždennyh, brakosočetavšihsâ i umerših v prihode Lipsko v 1880 godu 1879-1881 135
58/462/0/1/7 Duplikat uroždennyh, brakosočetavšihsâ i umerših v prihode Lipsko v 1881 godu 1880-1882 127
58/462/0/1/8 Duplikat rodivšihsâ , brakosočetavšihsâ i umerših v prihode Lipsko v 1882 godu 1881-1883 139
58/462/0/1/9 Duplikat na akty uroždennyh , brakosočetavšihsâ i umerših na 1883 goda dlâ prihoda Lipsko ilžeckago uezda 1882-1884 149
58/462/0/1/10 Duplikat na akty uroždennyh , brakosočetavšihsâ i umerših Lipskago prihoda 1884 goda 1883-1885 133
58/462/0/1/11 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Lipsko za 1885 r.] 1884-1886 164
58/462/0/1/12 Duplikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i ob umerših Lipskago prihoda ilžeckago uezda radomskoj gubernii 1886 goda 1885-1887 142
58/462/0/1/13 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Lipskago prihoda ilžeckago uezda radomskoj gubernii 1887 goda 1886-1888 141
58/462/0/1/14 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Lipsko z 1888 roku] 1887-1889 146
58/462/0/1/15 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Lipsko z 1889 roku] 1888-1890 143
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

86

84

0

1.09

1.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.