Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Warka

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1825-1924
- brak danych - 1825 - 1924
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 156
16 No 6 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Warka.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1913, duplikat: urodzeń 1917, małżeństw 1917-1918, 1922, zmarłych 1917-1918, 1922, sygn. 1-96, alegata do akt zaślubionych 1826-1828, 1832-1855, 1875-1913, sygn. All. 1-66. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 1180-1184; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Grodzisk Mazowiecki; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/467/0/1/1 Varšavskoj Gubernii Gorno Kal΄variskoj uezd. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago okruga na 1873 god 1873-1874 133
58/467/0/1/2 Varšavskoj Gubernii Gorno Kal΄varijskago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago okruga na 1874 god 1873-1875 162
58/467/0/1/3 Varšavskoj Gubernii Gornokal΄varijskago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago okruga na 1875 god 1874-1876 120
58/467/0/1/4 Varšavskoj Gubernii Gorno Kal΄varijskago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1876 god 1876-1877 149
58/467/0/1/5 Varšavskoj Gubernii Gorno Kal΄varijskago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1877 god 1877-1878 139
58/467/0/1/6 Varšavskoj Gubernii Gorno Kal΄varijskago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1878 god 1878-1879 92
58/467/0/1/7 Varšavskoj Gubernii Gorno Kal΄varijskago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1879 god 1879-1880 74
58/467/0/1/8 Varšavskoj Gubernii Groeckago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1880 god 1880-1881 81
58/467/0/1/9 Varšavskoj Gubernii Groeckago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1881 god 1880-1882 85
58/467/0/1/10 Varšavskoj Gubernii Groeckago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1882 god 1881-1883 76
58/467/0/1/11 Varšavskoj Gubernii Groeckago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1883 god 1883-1884 60
58/467/0/1/12 Varšavskoj Gubernii Groeckago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1884 god 1884-1885 61
58/467/0/1/13 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Warka za 1885 roku] 1885-1886 72
58/467/0/1/14 Varšavskoj Gubernii Groeckago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1886 god 1886-1887 69
58/467/0/1/15 Varšavskoj Gubernii Groeckago uezda. Kniga dublikat dlâ zapisyvaniâ aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga na 1887 god 1886-1888 63
58/467/0/1/16 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd. Kniga dublikat graždanskago sostoâniâ hristanskago ispovedaniâ Varkskago božičnago okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1888 god 1887-1888 56
58/467/0/1/17 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Nehristiânskih Ispovedanii Varkskago Božičnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših na 1889 god 1888-1889 54
58/467/0/1/18 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Nehristiânskih Ispovedanii Varkskago Božičnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših na 1890 god 1889-1890 35
58/467/0/1/19 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd. Dublikat aktov Graždanskago sostoâniâ nehristiânskih ispovedanij Varkskago Božičnago okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših na 1891 god 1891-1891 31
58/467/0/1/20 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd. Dublikat aktov Graždanskago sostoâniâ nehristiânskih ispovedanii Varkskago Božičnago okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših na 1892 god 1892-1892 36
58/467/0/1/21 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd. Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristiânskih ispovedanii Varkskago Božičnago okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1893 god 1893-1893 66
58/467/0/1/22 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd. Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristiânskago ispovedaniâ Varkskago Božičnago okruga o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ za 1894 god 1894-1894 140
58/467/0/1/23 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Warka za 1895 r.] 1895-1896 93
58/467/0/1/24 Dublikat aktov Graždanskago Sostoâniâ nehristiânskago ispovedaniâ Varkskago Božičnago okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1896 god 1896-1896 83
58/467/0/1/25 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd. Dublikat aktov Graždanskago sostoâniâ nehristiânskago ispovedaniâ Varkskago Božičnago okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1897 god 1897-1897 117
58/467/0/1/26 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd. Dublikat aktov činovnika Graždanskago sostoâniâ Varkskago Božičnago okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1898 god 1898-1898 77
58/467/0/1/27 Varšavskaâ Guber. Groeckij uezd. Dublikat aktov Graždanskago sostoâniâ nehristiânskago ispovedaniâ Varkskago Božičnago okruga za 1899 g. o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših 1899-1899 77
58/467/0/1/28 Dublikat aktov činovnika Graždanskago sostoâniâ nehristiânskago ispovedaniâ Varkskago božičnago okruga dlâ zapisi aktov o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ i umerših na 1900 g 1900-1900 100
58/467/0/1/29 Dublikat kniga činovnika Graždanskago sostoâniâ nehristiânskago veroispovedaniâ Varkskago božičnago okruga dlâ zapisi aktov o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ i umerših na 1901 g 1901-1902 80
58/467/0/1/30 Dublikat kniga aktov činovnika Graždanskago sostoâniâ nehristiânskago veroispovedaniâ Varkskago božičnago okruga dlâ zapisi aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših na 1902 god 1902-1903 83
58/467/0/1/31 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd g. Varka. Dublikat kniga aktov činovnika Graždanskago sostoâniâ evrejskago ispovedaniâ Varkskago božičnago okruga dlâ zapisi aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1903 god 1903-1904 77
58/467/0/1/32 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd Gorod Varka. Kniga Dublikat aktov činovnika Graždanskago sostoâniâ evrejskago ispovedaniâ Varkskago božičnago okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1904 god 1904-1905 86
58/467/0/1/33 Varšavskaâ Gub. Groeckij uezd Gorod Varka. Kniga Dublikat aktov činovnika Graždanskago sostoâniâ evrejskago ispovedaniâ Varkskago božičnago okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1905 god 1905-1906 67
58/467/0/1/34 Dublikat aktov Činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ Varkskago božničnago okruga o brakosočetanii, roždenii i smerti na 1906 god 1906 51
58/467/0/1/35 Dublikat aktov Činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ Varkskago božničnago okruga o brakosočetanii, roždenii i smerti na 1907 god 1907 56
58/467/0/1/36 Dublikat aktov Činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ Varkskago božničnago okruga o brakosočetanii, roždenii i smerti na 1908 god 1908 50
58/467/0/1/37 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanij Varkskago božničnago okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših na 1909 god 1908-1909 41
58/467/0/1/38 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanij Varkskago božničnago okruga na 1910 g. 1909-1910 44
58/467/0/1/39 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanij Varkskago božničnago okruga na 1911 g. 1910-1911 42
58/467/0/1/40 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanij Varkskago božničnago okruga na 1912 god 1911-1912 40
58/467/0/1/41 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanij Varkskago božničnago okruga na 1913 god 1912-1913 40
58/467/0/1/42 Gubernia Warszawska Powiat Grójecki Duplikat Akta zmarłych Wareckiego Bożnicznego Okręgu za 1917 roku 1917 0
58/467/0/1/43 Duplikat Akta ślubne stanu cywilnego wyznań niechrześćjańskich Wareckiego Bożnicznego Okręgu za 1917 roku 1917 0
58/467/0/1/44 Duplikat Akta ślubne stanu cywilnego wyznań niechrześcjańskich Wareckiego Bożnicznego Okręgu za 1918 r. 1918-1919, 1923 0
58/467/0/1/45 Gubernia Warszawska Powiat grójecki Miasta Warka Duplikat Akta zmarłych Wareckiego Bożnicznego Okręgu za 1918 roku 1918, 1924 0
58/467/0/1/46 Ziemia Warszawska Starostwo Grójeckie miasto Warka Akta ślubne 1922 rok [Okręgu Bóżniczego Warka] 1922, 1924 0
58/467/0/1/47 Ziemia Warszawska Starostwo Grójeckie miasto Warka (Duplikat) Akta śmierci 1922 rok [Okręgu Bóżniczego Warka] 1922, 1924 0
58/467/0/1/48 Gubernia Warszawska Powiat Grójecki Duplikat Akta o urodzonych Wareckiego Bożnicznego Okręgu za 1917 roku 1916-1917 0
58/467/0/1/82 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów Okręgu Bóżniczego w Warce za 1859 rok 1859-1860 0
58/467/0/1/84 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów Okręgu Bóżniczego w Warce za 1861 rok 1860-1862 0
58/467/0/2/A001 Dokumenty k knige dublikat aktov Graždanskago sostoâniâ nehristiânskago ispovedaniâ o brakosočetavšihsâ Varkskago Okruga za 1875 god 1874-1875 0
58/467/0/2/A002 [Allegata do akt małżeństw wyznania mojżeszowego Warka 1876 r.] 1875-1876 0
58/467/0/2/A003 Varšavskaâ Guberniâ Gorno Kal΄varijskij Uezd. Dokumenty k knige dublikat aktov Graždanskago sostoâniâ nehristiânskago ispovedaniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Okruga za 1877 god 1876-1877 0
58/467/0/2/A004 Varšavskoj Gubernii Gorno Kal΄varijskago uezda Dokumenty k knige dublikat o brakosočetavšihsâ Varkskago Okruga za 1878 god 1877-1878 0
58/467/0/2/A005 Varšavskoj Gubernii Gorno Kal΄varijskago uezda Dokumenty k knige dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o brakosočetavšihsâ Varkskago Okruga za 1879 god 1879-1879 0
58/467/0/2/A006 Varšavskoj Gubernii Groeckago uezda Dokumenty k knige dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ o brakosočetavšihsâ Varkskago Okruga za 1880 god 1879-1881 0
58/467/0/2/A007 Varšavskaâ Guberniâ Groeckoj uezd Dokumenty k knige dublikat aktov graždanskago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ Varkskago Božničnago Okruga za 1886 god 1886-1886 0
58/467/0/2/A008 Varšavskaâ Guberniâ Groeckoj uezd Dokumenty k knige dublikat aktov graždanskago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ Varkskago Božničnago Okruga za 1887 god 1886-1887 0
58/467/0/2/A009 Dokumenty o brakosočetanii Evreev v Varkskom Božničom Okruga za 1888 god 1888-1888 0
58/467/0/2/A010 Dokumenty o brakosočetavšihsâ i umerših Varkskago Božničnago Okruga Nehristianskih Ispovedanii za 1889 god 1889-1889 0
58/467/0/2/A011 Dokumenty k aktam o brakosočetanii po Varkskomu božničnomu Okrugu za 1890 god 1889-1890 0
58/467/0/2/A012 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v Varkskom Božničnom Okruge v 1891 godu 1891-1891 0
58/467/0/2/A013 Dokumenty o brakosočetavšihsâ k knige dublikat za 1892 god po Varkskomu Božničnomu Okrugu 1891-1892 0
58/467/0/2/A014 Dokumenty k knige dublikata aktov Graždanskago Sostoâniâ Varkskago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1893 god 1893-1893 0
58/467/0/2/A015 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd Gorod Varka.Dokumenty k dublikatu aktov činovnika Graždanskago sostoâniâ Varkskago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1894 god 1894-1894 0
58/467/0/2/A016 Dokumenty k aktam činovnika Graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ Varkskago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1895 god 1894-1895 0
58/467/0/2/A017 Dokumenty k duplikatu aktov Graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ Varkskago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1896 god 1895-1896 0
58/467/0/2/A018 Dokumenty k duplikatu aktov Graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ Varkskago božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1897 god 1897-1897 0
58/467/0/2/A019 Dokumenty k aktam činovnika Graždanskago Sostoâniâ Varkskago božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1898 god 1898-1898 0
58/467/0/2/A020 Gorod Varka Groeckij uezd Varšavskaâ guberniâ. Dokumenty k aktam činovnika Graždanskago Sostoâniâ Varkskago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1899 god 1898-1899 0
58/467/0/2/A021 Dokumenty k aktam činovnika graždanskago sostoâniâ Varkskago Božničnago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ za 1900 g 1899-1900 0
58/467/0/2/A022 Gorod Varka-Groeckij uezd. Dokumenty činovnika Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ (evreev) Varkskago Božničnago Okruga za 1901 god 1900-1901 0
58/467/0/2/A023 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd Gorod Varka. Dokumenty k knige dublikat činovnika Graždanskago Sostoâniâ nehristianskago veroispovedaniâ Varkskago Božničnago Okruga aktov o brakosočetavšihsâ evreâh za 1902 god 1901-1902 0
58/467/0/2/A024 Varšavskaâ Guberniâ Groeckij uezd Gorod Varka. Dokumenty činovnika Graždanskago Sostoâniâ veroispovedaniâ po Varkskomu božničnomu Okrugu aktov o brakosočetavšihsâ za 1903 god 1902-1903 0
58/467/0/2/A025 Varšavskaâ Gub. Groeckij uezd Gorod Varka. Dokumenty k knige aktov činovnika Graždanskago Sostoâniâ Evrejskogo ispovedaniâ Varkskago božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ v 1904 god 1902-1903 0
58/467/0/2/A026 Dokumenty k aktam činovnika Graždanskago Sostoâniâ Varkskago božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1905 god 1905-1905 0
58/467/0/2/A027 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ za 1906 god [Okręg Bóżniczy Warka] 1905-1906, 1908 0
58/467/0/2/A028 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ za 1907 god [Okręg Bóżniczy Warka] 1906-1907 0
58/467/0/2/A029 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ po Varkskomu božničnomu Okrugu za 1908 god 1908 0
58/467/0/2/A030 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ Varkskago božničnago Okruga za 1909 god 1909 0
58/467/0/2/A031 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ po Varkskomu božničnomu Okrugu za 1910 god 1910 0
58/467/0/2/A032 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Varkskago božničnago Okruga, groeckago uezda, varšavskoj gubernii za 1911 god 1911 0
58/467/0/2/A033 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ Varkskago božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1912 god 1912 0
58/467/0/2/A034 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Varkskago božničnago Okruga groeckago uezda za 1913 god 1913 0

Amount of archival material

162

156

0

2.33

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.