Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Przysucha

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1869-1938
- brak danych - 1869 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
16 No 1 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Przysucha.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Z dniem 1 stycznia 1852 r. z części Okręgu utworzono Okręg Klwów (Dziennik Urzędowy Guberni Radomskiej 1851, s. 1365), a w końcu 1865 r. - Okręg Drzewica. Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Przysucha i Skrzynno oraz wsie w gminach: Borkowice, Chlewiska, Janików, Przysucha, Rusinów, Smogorzów, Wieniawa; od 1870 r. z Okręgu odłączono, do Okręgu Szydłowiec, wsie położone w nowych granicach pow. koneckiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1869-1892, 1894-1895, 1897-1907, 1909-1917 sygn. 1-47; allegata do akt zaślubionych 1869-1892, 1894-1895, 1897-1899, 1902-1907, 1909-1914, 1920, 1922-1924, 1929-1933, 1936-1938, sygn. All. 1-37, 37a, 38-52. Zachowały się także unikaty akt: ślubów z lat 1891-1896, 1897 (do N 13), 1907 (od N 14)-1914 i 1918 r. (w odpisie z 1924 r.), sygn. 1u-2u, 5u; zgonów: 1908 (od N 31)-1915 (do N 26) i 1918 r. (w odpisie z 1924 r.), sygn. 3u, 6u oraz urodzonych, zaślubionych i zmarłych z 1913 r. (w odpisie z ok. 1924 r.), sygn. 4u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 1067-1075; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Kielce; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/471/0/1/1 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych bóżniczego okręgu Przysucha 1869 rok.] 1869 49
58/471/0/1/2 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych bóżniczego okręgu Przysucha 1870 rok.] 1870 67
58/471/0/1/3 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych bóżniczego okręgu Przysucha 1871 rok.] 1871-1872 59
58/471/0/1/4 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych Bóżniczego okręgu Przysucha 1872 rok.] 1872-1872 36
58/471/0/1/5 Duplikat urodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših Evreev Pržysuhskago Božničnago Okruga za 1873 god 1873-1874 35
58/471/0/1/6 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych bóżniczego okręgu Przysucha 1874 rok.] 1874-1875 30
58/471/0/1/7 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych z okręgu bóżniczego Przysucha za rok 1875] 1874-1875 42
58/471/0/1/8 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych z okręgu bóżniczego Przysucha 1876 rok] 1875-1877 33
58/471/0/1/9 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych z okręgu bóżniczego Przysucha za rok 1877] 1877-1878 30
58/471/0/1/10 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1878 r.] 1878-1878 28
58/471/0/1/11 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1879 r.] 1879-1879 32
58/471/0/1/12 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1880 r.] 1880-1880 38
58/471/0/1/13 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1881 r.] 1881-1881 43
58/471/0/1/14 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1882 r.] 1882-1882 33
58/471/0/1/15 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu bóżniczego Przysucha 1883 rok.] 1883-1883 26
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

106

105

0

1.08

1.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.