Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Przysucha

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1869-1938
- brak danych - 1869 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
16 No 1 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Przysucha.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Z dniem 1 stycznia 1852 r. z części Okręgu utworzono Okręg Klwów (Dziennik Urzędowy Guberni Radomskiej 1851, s. 1365), a w końcu 1865 r. - Okręg Drzewica. Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Przysucha i Skrzynno oraz wsie w gminach: Borkowice, Chlewiska, Janików, Przysucha, Rusinów, Smogorzów, Wieniawa; od 1870 r. z Okręgu odłączono, do Okręgu Szydłowiec, wsie położone w nowych granicach pow. koneckiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1869-1892, 1894-1895, 1897-1907, 1909-1917 sygn. 1-47; allegata do akt zaślubionych 1869-1892, 1894-1895, 1897-1899, 1902-1907, 1909-1914, 1920, 1922-1924, 1929-1933, 1936-1938, sygn. All. 1-37, 37a, 38-52. Zachowały się także unikaty akt: ślubów z lat 1891-1896, 1897 (do N 13), 1907 (od N 14)-1914 i 1918 r. (w odpisie z 1924 r.), sygn. 1u-2u, 5u; zgonów: 1908 (od N 31)-1915 (do N 26) i 1918 r. (w odpisie z 1924 r.), sygn. 3u, 6u oraz urodzonych, zaślubionych i zmarłych z 1913 r. (w odpisie z ok. 1924 r.), sygn. 4u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 1067-1075; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Kielce; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/471/0/1/1 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych bóżniczego okręgu Przysucha 1869 rok.] 1869 49
58/471/0/1/2 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych bóżniczego okręgu Przysucha 1870 rok.] 1870 67
58/471/0/1/3 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych bóżniczego okręgu Przysucha 1871 rok.] 1871-1872 59
58/471/0/1/4 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych Bóżniczego okręgu Przysucha 1872 rok.] 1872-1872 36
58/471/0/1/5 Duplikat urodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših Evreev Pržysuhskago Božničnago Okruga za 1873 god 1873-1874 35
58/471/0/1/6 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych bóżniczego okręgu Przysucha 1874 rok.] 1874-1875 30
58/471/0/1/7 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych z okręgu bóżniczego Przysucha za rok 1875] 1874-1875 42
58/471/0/1/8 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych z okręgu bóżniczego Przysucha 1876 rok] 1875-1877 33
58/471/0/1/9 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych z okręgu bóżniczego Przysucha za rok 1877] 1877-1878 30
58/471/0/1/10 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1878 r.] 1878-1878 28
58/471/0/1/11 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1879 r.] 1879-1879 32
58/471/0/1/12 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1880 r.] 1880-1880 38
58/471/0/1/13 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1881 r.] 1881-1881 43
58/471/0/1/14 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1882 r.] 1882-1882 33
58/471/0/1/15 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu bóżniczego Przysucha 1883 rok.] 1883-1883 26
58/471/0/1/16 [Duplikat księgi urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu bóżniczego Przysucha 1884 rok.] 1884-1884 19
58/471/0/1/17 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1885 r.] 1885-1885 33
58/471/0/1/18 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1886 r.] 1886-1886 21
58/471/0/1/19 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1887 r.] 1887-1888 23
58/471/0/1/20 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1888 r.] 1888-1889 28
58/471/0/1/21 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1889 r.] 1889-1890 46
58/471/0/1/22 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1890 r.] 1889-1891 49
58/471/0/1/23 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1891 r.] 1890-1892 59
58/471/0/1/24 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1892 r.] 1891-1893 38
58/471/0/1/25 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1894 r.] 1893-1894 68
58/471/0/1/26 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1895 r. Wyznanie mojżeszowe Okręg Bóżniczy Przysucha 1894-1896 55
58/471/0/1/27 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu bóżniczego Przysucha 1897 1896-1897 47
58/471/0/1/28 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1898 r.] 1897-1898 57
58/471/0/1/29 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1899 r.] 1898-1899 61
58/471/0/1/30 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1900 r.] 1900 45
58/471/0/1/31 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1901 r.] 1901 40
58/471/0/1/32 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1902 r.] 1902 46
58/471/0/1/33 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1903 r.] 1903 41
58/471/0/1/34 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1904 r.] 1903-1904 36
58/471/0/1/35 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1905 r.] 1904-1905 37
58/471/0/1/36 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1906 r.] 1906-1907 31
58/471/0/1/37 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1907 r.] 1907-1908 38
58/471/0/1/38 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1909 r.] 1908-1910 38
58/471/0/1/39 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1910 r.] 1909-1911 33
58/471/0/1/40 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1911 r.] 1910-1911 43
58/471/0/1/41 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1912 r.] 1911-1913 37
58/471/0/1/42 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1913 r.] 1913 59
58/471/0/1/43 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1914 r.] 1914 0
58/471/0/1/44 [Duplikaty aktów urodzonych, zmarłych i zaślubionych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1915 r.] ok. 1920 0
58/471/0/1/45 [Metryki małżeństw dla izraelickiej gminy wyznaniowej Przysucha, Skrzyńsko i Goździków za 1915 r.] 1915-1917 0
58/471/0/1/46 [Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1916 r.] 1916 0
58/471/0/2/A1 Dokumenty brakosočetavšihsâ v 1869 godu po Božničnomu Okrugu Pržysuha 1869 0
58/471/0/2/A2 Dokumenty brakosočetavšihsâ v 1870 Pržisuhskago Božničnago Okruga 1870 0
58/471/0/2/A3 Dokumenty brakosočetavšihsâ v 1871 godu Pržisuhskago Božničnago Okruga 1870-1871 0
58/471/0/2/A004 Dokumenty brakosočetavšihsâ v 1872 godu Pržisuhskago Božničnago Okruga 1871-1872 0
58/471/0/2/A005 Dokumenty brakosočetavšihsâ v 1873 godu Pržisuhskago Božničnago Okruga 1871-1872 0
58/471/0/2/A006 Dokumenty dlâ aktov graždanskago sostoâniâ Pržisuhskago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ v 1874 godu 1873-1874 0
58/471/0/2/A007 Dokumenty brakosočetavšihsâ v Pržisuhskom Božničnom Okruge v 1875 godu 1875-1875 0
58/471/0/2/A008 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ v Pržisuhskom Božničnom Okruge v 1876 godu 1875-1876 0
58/471/0/2/A009 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ Evreev v Pržisuhskom Božničnom Okruge v 1877 godu 1877-1877 0
58/471/0/2/A010 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ Evreev v Pržisuhskom Božničnom Okruge v 1878 godu 1878-1878 0
58/471/0/2/A011 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1879 god 1878-1879 0
58/471/0/2/A012 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ v Pržisuhskom Božničnom Okruge v 1880 godu 1879-1880 0
58/471/0/2/A013 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1881 god 1880-1882 0
58/471/0/2/A014 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ evreev Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1882 god 1882-1882 0
58/471/0/2/A015 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ Evreâh Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1883 god 1883-1883 0
58/471/0/2/A016 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ Evreâh Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1884 god 1884-1884 0
58/471/0/2/A017 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1885 god 1885-1885 0
58/471/0/2/A018 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ evreev Pržisuhskago Božničnago Okruga na 1886 god 1886-1886 0
58/471/0/2/A019 Dokumenty k aktam brakosočetavšihsâ evreev Pržisuhskago Božničnago Okruga na 1887 god 1887-1887 0
58/471/0/2/A020 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1888 god 1888-1888 0
58/471/0/2/A021 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v Pržisuhskom Božničnom Okruge 1889 godu 1889-1889 0
58/471/0/2/A022 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v Pržisuhskom Božničnom Okruge za 1890 god 1890-1890 0
58/471/0/2/A023 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1891 god 1890-1891 0
58/471/0/2/A024 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v Pržisuhskom Božničnom Okruge za 1892 god 1892-1892 0
58/471/0/2/A025 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1894 god 1894-1894 0
58/471/0/2/A026 [Alegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1895 r.] 1894-1895 0
58/471/0/2/A027 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ po Pržisuhskomu Božničnomu Okrugu, opočenskago uezda za 1897 god 1897-1897 0
58/471/0/2/A028 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1898 god 1898-1898 0
58/471/0/2/A029 Dokumenty k aktam činovnika graždanskago sostoâniâ Pržisuhskago Božničnago Okruga, opočenskago uezda za 1899 god o brakosočetavšihsâ evreâh 1898-1899 0
58/471/0/2/A030 Dokumenty k aktam činovnika graždanskago sostoâniâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1902 god o brakosočetavšihsâ evreâh 1901-1902 0
58/471/0/2/A031 Dokumenty k aktam činovnika graždanskago sostoâniâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1903 god o brakosočetavšihsâ evreâh 1902-1903 0
58/471/0/2/A032 Dokumenty k aktam činovnika graždanskago sostoâniâ nehristiânskago ispovedaniâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1904 god o brakosočetavšihsâ evreâh 1904 0
58/471/0/2/A033 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ evreâh v Pržisuhskom Božničnom Okruge za 1905 god 1904-1905 0
58/471/0/2/A034 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ Pržisuhskago Božničnago Okruga za 1906 god 1905-1906 0
58/471/0/2/A035 Dokumenty k aktam činovnika graždanskago sostoâniâ Pržisuhskago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1907 god 1906-1907 0
58/471/0/2/A036 S dokumentami k aktam o brakosočetanii evreev po Pržisuhskomu Božničnomu Okrugu za 1909 god 1909 0
58/471/0/2/A037 Dokumenty k aktam o brakosočetanii evreev prinadležaŝih Pržisuhskamu Božničnamu Okrugu za 1910 god 1909-1910 0
58/471/0/2/A037a Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ evreâh v Pržisuhskom Božničnom Okruge opočenskago uezda radomskoj gubernii za 1911 god 1911 0
58/471/0/2/A038 Dokumenty o brakosočetavšihsâ v Pržisuhskom Božničnom Okruge Opočenskago uezda, Radomskoj gubernii za 1912 god 1911-1912 0
58/471/0/2/A039 Dokumenty o brakosočetavšihsâ v Pržisuhskom Božničnom Okruge Opočenskago uezda za 1913 god 1912-1913 0
58/471/0/2/A040 [Allegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1914 r.] 1914-1914 0
58/471/0/2/A041 [Allegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Przysucha za 1920 r.] 1920 0
58/471/0/2/A042 Dokumenty dotyczące akt stanu cywilnego zaślubionych Przysuskiego Bóżnicznego Okręgu za 1922 rok 1921-1922 0
58/471/0/2/A043 Allegata do akt zaślubin z roku 1923 Przysuskiego Bóżnicznego Okręgu 1922-1923 0
58/471/0/2/A044 Allegata do akt zaślubin z roku 1924 Urzędnika Stanu Cywilnego gminy wyznaniowej Żydowskiej w Przysusze 1923-1925 0
58/471/0/2/A045 Allegata do akt zaślubionych za 1929 rok Urzędnika Stanu Cywilnego gminy wyznaniowej żydowskiej w Przysusze 1928-1929 0
58/471/0/2/A046 Allegata do akt zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego gminy wyznaniowej żydowskiej w Przysusze za 1930 rok 1930-1931 0
58/471/0/2/A047 Załączniki do księgi ślubów Urzędnika Stanu Cywilnego gminy wyznaniowej żydowskiej w Przysusze za rok 1931 1931 0
58/471/0/2/A048 Załączniki do księgi aktów ślubów Urzędnika Stanu Cywilnego gminy wyznaniowej żydowskiej w Przysusze za rok 1932 1932 0
58/471/0/2/A049 Załączniki do księgi aktów ślubu Urzędnika Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego w Przysusze za rok 1933 1933 0
58/471/0/2/A050 Urząd Stanu Cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich na obszar gminy Przysucha i Skrzyńsko z siedzibą w Przysusze. Alegaty do aktów ślubu za 1936 r. 1935-1936 0
58/471/0/2/A051 Urząd Stanu Cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich na obszar gmin: Przysucha i Skrzyńsko z siedzibą w Przysusze. Dokumenty do aktów ślubu za 1937 r. 1937-1937 0
58/471/0/2/A052 Dokumenty do aktów ślubu urzędnika stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich na obszar gminy: Przysucha i Skrzyńsko z siedzibą w Przysusze za rok 1938 1937-1938 0
58/471/0/3/U1 [Unikat zaślubionych Okręgu Bóżniczego Przysucha 1891-1907 do N 13] 1890-1907 0
1 2

Amount of archival material

106

105

0

1.08

1.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.