Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Mogielnica

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1825-1941
- brak danych - 1825 - 1941
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 167 j.a.
16 No 1 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Mogielnica.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1913, 1916 sygn. 1-89; alegata do akt zaślubionych 1827, 1829, 1850-1870, 1901-1903, 1911-1913, 1916 sygn. All. 1-30. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1826-1941; ślubów z lat 1826-1850, 1861-1940; zgonów z lat 1826-1941oraz rabinackie (?) skorowidze do akt urodzeń za lata 1826-1870 i niekompletny za lata 1826-1888, ślubów - 1826-1858 i 1869-1887, zgonów - 1859-1887, sygn. 37u-38u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf GR 1059-1062; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Grodzisk Mazowiecki; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/472/0/1/1 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1874 godu 1874 36
58/472/0/1/2 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v tečenii 1875 goda 1875 67
58/472/0/1/3 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v tečenii 1876 goda 1876 72
58/472/0/1/4 Duplikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanij Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1877 godu 1877 51
58/472/0/1/5 Duplikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanij Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1878 godu 1878 49
58/472/0/1/6 Duplikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1881 godu 1881 64
58/472/0/1/7 Kniga duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâh v p. Mogel΄nica na 1882 g. 1882 78
58/472/0/1/8 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1883 godu 1883 51
58/472/0/1/9 Duplikat graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1884 godu 1884 49
58/472/0/1/10 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâm za 1885 god 1885 69
58/472/0/1/11 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâm za 1886 god 1886 55
58/472/0/1/12 Duplikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1879 god 1879 52
58/472/0/1/13 Duplikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1880 god 1880 74
58/472/0/1/14 Duplikat aktam činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskgo ispovedaniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâm za 1887 god 1886-1887 54
58/472/0/1/15 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za 1888 r.] 1887-1888 74
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

168

167

0

3.00

2.99

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.