Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Mogielnica

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1825-1941
- brak danych - 1825 - 1941
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 167 j.a.
16 No 1 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Mogielnica.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1913, 1916 sygn. 1-89; alegata do akt zaślubionych 1827, 1829, 1850-1870, 1901-1903, 1911-1913, 1916 sygn. All. 1-30. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1826-1941; ślubów z lat 1826-1850, 1861-1940; zgonów z lat 1826-1941oraz rabinackie (?) skorowidze do akt urodzeń za lata 1826-1870 i niekompletny za lata 1826-1888, ślubów - 1826-1858 i 1869-1887, zgonów - 1859-1887, sygn. 37u-38u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf GR 1059-1062; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Grodzisk Mazowiecki; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/472/0/1/1 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1874 godu 1874 36
58/472/0/1/2 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v tečenii 1875 goda 1875 67
58/472/0/1/3 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v tečenii 1876 goda 1876 72
58/472/0/1/4 Duplikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanij Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1877 godu 1877 51
58/472/0/1/5 Duplikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanij Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1878 godu 1878 49
58/472/0/1/6 Duplikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1881 godu 1881 64
58/472/0/1/7 Kniga duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâh v p. Mogel΄nica na 1882 g. 1882 78
58/472/0/1/8 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1883 godu 1883 51
58/472/0/1/9 Duplikat graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1884 godu 1884 49
58/472/0/1/10 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâm za 1885 god 1885 69
58/472/0/1/11 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâm za 1886 god 1886 55
58/472/0/1/12 Duplikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v 1879 god 1879 52
58/472/0/1/13 Duplikat aktov činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1880 god 1880 74
58/472/0/1/14 Duplikat aktam činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskgo ispovedaniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših evreâm za 1887 god 1886-1887 54
58/472/0/1/15 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za 1888 r.] 1887-1888 74
58/472/0/1/16 Duplikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Mogel΄nickomu božničnomu Okrugu za 1889 g. 1888-1889 57
58/472/0/1/17 Duplikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Mogel΄nickago božničnago Okruga na 1890 god 1889-1890 67
58/472/0/1/18 Duplikat o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Mogel΄nickago božničnago Okruga na 1891 god 1891 122
58/472/0/1/19 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za 1892 r.] 1892 95
58/472/0/1/20 Duplikat o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ Mogel΄nickago božničnago Okruga na 1893 god 1892-1893 136
58/472/0/1/21 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za 1894 r.] 1893-1894 121
58/472/0/1/22 Duplikat o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ Mogel΄nickago božničnago Okruga na 1895 god 1894-1895 107
58/472/0/1/23 Duplikat o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ Mogel΄nickago božničnago Okruga na 1896 god 1896-1896 129
58/472/0/1/24 Duplikat o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ Mogel΄nickago božničnago Okruga na 1897 god 1897-1897 111
58/472/0/1/25 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskgo božničnago Okruga o rodivšihsâ, umerših i brakosočetavšihsâ za 1898 god 1898-1898 60
58/472/0/1/26 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1899 god 1898-1899 94
58/472/0/1/27 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1900 god 1900 71
58/472/0/1/28 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za 1901 r.] 1900-1901 92
58/472/0/1/29 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga na 1902 god 1902 61
58/472/0/1/30 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za 1903 r.] 1903-1903 80
58/472/0/1/31 Duplikat aktam graždanskago sostoâniâ nehristianskgo ispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1904 god 1904 75
58/472/0/1/32 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga 1905 god 1905 52
58/472/0/1/33 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanij Mogel΄nickago božničnago Okruga 1906 1906 56
58/472/0/1/34 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanij Mogel΄nickago božničnago Okruga za 1907 g. 1907 59
58/472/0/1/35 Dublikat aktam graždanskago sostoâniâ [nehristian]skih ispovedanij Mogel΄[nickago bo]žničnago Okruga za 1908 g. 1908 55
58/472/0/1/36 Dublikat aktam graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedanij Mogel΄nickago božničnago Okruga za 1909 g. 1909 50
58/472/0/1/37 Dublikat aktam graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga za 1910 g. 1910-1910 76
58/472/0/1/38 Dublikat aktam graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga za 1911 g. 1911 63
58/472/0/1/39 Dublikat aktam graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga 1912 g. 1912 53
58/472/0/1/40 Dublikat aktam graždanskago sostoâniâ nehristianskago ispovedaniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga 1913 g. 1913 45
58/472/0/1/41 Księga - Duplikat aktów stanu cywilnego starozakonnych Mogielnickiego Okręgu Bóżnicznego Mogielnica zaczęta 14 lutego 1916 r. za 1916 r. 1916 0
58/472/0/2/A001 [Allegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za 1901 r.] 1900-1901 0
58/472/0/2/A002 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga za 1902 god 1901-1902 0
58/472/0/2/A003 [Allegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za 1903 r.] 1902-1903 0
58/472/0/2/A004 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga za 1911 god 1911 0
58/472/0/2/A005 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božnič. Okruga za 1912 god 1912 0
58/472/0/2/A006 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničn. Okruga za 1913 god 1913 0
58/472/0/2/A007 Dowody do aktów stanu cywilnego Mogielnickiego Okręgu Bóżnicznego o ślubach za 1916 1916 0
58/472/0/3/U001 Księga unikat aktów Stanu Cywilnego urodzonych gminy wyznania Żydowsk.[iego] w Mogielnicy od Nr 47-1872 do Nr 194-1875 1902-1903 0
58/472/0/3/U002 Kniga VIII Unikat dlâ zapiski aktov o roždenii činovnika graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga načata v 1875 g. 1876-1877-1878-1879 - 1880 1875-1880 0
58/472/0/3/U003 Unikat Kniga činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskgo veroispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga dlâ zapiski aktov o roždenii načata 1880 goda 1881, 1882, 1883, 1884 1880-1885 0
58/472/0/3/U004 IV Kniga dlâ zapiski aktov o brakosočetanii činovnika graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga načata v 1871g 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 1871-1878 0
58/472/0/3/U005 Kniga dlâ zapiski aktov o brakosočetanii činovnika graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga načata v 1878 g 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 1878-1885 0
58/472/0/3/U006 Unikat. Kniga činovnika graždanskago sostoâniâ nehristianskgo veroispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga dlâ zapiski aktov ob umerših načata v 1877 g 1878-1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 1877-1885 0
58/472/0/3/U007 [Unikat urodzonych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za lata 1885-1888 (do N 36)] 1885-1888 0
58/472/0/3/U008 Księga urodzonych Mogielnickiego Okr. Bóżn. Od N 81-1888 do N 75 - 1892 1887-1892 0
58/472/0/3/U009 Księga unicat urodzonych Mogielnickiego Okręgu bóżnicznego od N 76-1892, 1893, 1894, do N 9 - 1895 1892-1895 0
58/472/0/3/U010 [Unikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za lata 1895 (od N 10) - 1897 (do N 123)] 1894-1897 0
58/472/0/3/U011 [Unikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za lata 1897 (od N 124) - 1902 (do N 40)] 1897-1902 0
58/472/0/3/U012 [Unikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za lata 1902 (od N 41) - 1904 (do N 107)] 1902-1904 0
58/472/0/3/U013 [Unikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za lata 1904 (od N 108) - 1910 (do N 25)] 1904-1910 0
58/472/0/3/U014 [Unikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za lata 1910 (od N 26) - 1911 (do N 118)] 1910-1911 0
58/472/0/3/U015 Księga urodzeń Mogielnickiego Okr. Boż. Od N 119- 1911 do N 43 1920 1911-1920 0
58/472/0/3/U016 Unikat aktów urodzenia Mogielnickiego Okręgu Bożnicznego Od N 44 - 234 1920 1920-1920 0
58/472/0/3/U017 [Unikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za lata 1921- 1925 (do N 34)] 1922-1925 0
58/472/0/3/U018 Księga unikat aktów urodzenia Mogielnickiego Okręgu Bożnicznego Od N 35 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 do N 133 1925-1931 0
58/472/0/3/U019 Księga unikat aktów urodzenia gminy wyznaniowej żydowskiej w Mogielnicy Od N 134 - 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 do N 73 1925-1931 0
58/472/0/3/U020 Księga unikat aktów urodzenia gminy wyznaniowej żydowskiej w Mogielnicy zacz. od N 74 - 1938, 1939, 1940, 1941 1938-1941 0
58/472/0/3/U021 Księga zaślubionych Mogielnickiego Okr. Boż. Od N1 - 1885 r. do N 25 - 1887 r. 1885-1887 0
58/472/0/3/U022 Unikat aktam graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga dlâ zapisyvaniâ brakocočetav. 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896 1891-1896 0
58/472/0/3/U023 Unikat aktam graždanskago sostoâniâ nehristianskih veroispovedanii Mogel΄nickago božničnago Okruga dlâ zapiski brakocočetavšihsâ s N 31 1896 g, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 1896-1909 0
58/472/0/3/U024 Księga zaślubionych Mogielnickiego Okręgu Bożn. za 1910 r. - 1918 1910-1918 0
58/472/0/3/U025 Unikat aktów stanu cywilnego Mogielnickiego Okręgu Bożnicznego zaślubionych 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, do N 3 1919-1923 0
58/472/0/3/U026 Unikat aktów stanu cywilnego Mogielnickiego Okręgu Bożnicznego zaślubionych od N 4 - 1923 r., 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 1923-1932 0
58/472/0/3/U027 [Unikat zaślubionych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za lata 1933 - 1940] 1933-1940 0
58/472/0/3/U028 [Unikat akt zmarłych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za lata 1853 - 1877 (do N 30)] 1853-1877 0
58/472/0/3/U029 Unikat aktam graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga umeršim Evreâm začata v 1885 godu - 1889, 1890, 1891 [do N 50] 1885-1891 0
58/472/0/3/U030 Unikat aktam graždanskago sostoâniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga umeršim evreâm s 1891 r.; 1892, 1893, 1894 [do N 42] 1891-1894 0
58/472/0/3/U031 [Unikat akt zmarłych Okręgu Bóżniczego Mogielnica za lata 1894 (od N 43) - 1896 (do N 54)] 1894-1896 0
58/472/0/3/U032 Księga zmarłych Mogielnickiego Okr. Boż. od N 55 - 1896 r. do N 18 - 1908 r. 1896-1908 0
58/472/0/3/U033 Księga zmarłych Mogielnickiego Okr. bożnicznego od N 19 - 1908 r. do N 56 - 1918 r. 1908-1918 0
58/472/0/3/U034 Unikat aktów o śmierci Mogielnickiego Okręgu bożnicznego od N 57 - 1918 r. 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 do N 13 1918-1924 0
58/472/0/3/U035 Księga unikat aktów stanu cywilnego zmarłych Gminy Wyzn. Żydowskiej w Mogielnicy od N 14 - 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 1932 1923-1932 0
58/472/0/3/U036 Księga unikat aktów śmierci gminy wyznaniowej żydowskiej w Mogielnicy zaczęta 1933 r. 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 1933-1941 0
58/472/0/3/U037 Ukazatel΄ k aktam graždanskago sostoâniâ nehristianskih ispovedaniâ Mogel΄nickago božničnago Okruga 1826-1888 0
58/472/0/3/U038 [Skorowidz do akt urodzonych Okregu Bóżniczego Mogielnica za lata 1826-1888 1826-1888 0

Amount of archival material

168

167

0

3.00

2.99

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.