Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Sienno

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego było Sienno.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Grabowiec i Sienno oraz wsie w gminach: Łaziska, Pętkowice, Ruda Kościelna, Rzeczniów, Sienno; od 1870 r. z Okręgu odłączono, do Okręgu Ostrowiec, wsie położone w nowych granicach pow. opatowskiego.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1874-1913, sygn. 1-40; allegata do akt zaślubionych 1874-1885, 1887-1913, sygn. All. 1-39; unikat zaślubionych, 1905-1913, sygn. 1u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf GR 1158-1161; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Starachowice; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/477/0/1/1 Dublikat aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših - prihoda Senno nehristânskih veroispovedanij za 1874 god 1874-1875 57
58/477/0/1/2 Dublikat aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših prihoda Senno nehristânskih veroispovedanij za 1875 god 1874-1876 61
58/477/0/1/3 Dublikat aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših prihoda Senno nehristânskih veroispovedanij za 1876 god 1875-1877 67
58/477/0/1/4 Dublikat aktov uroždennym brakosočetavšimsâ i umeršim nehristânskago veroispovedaniâ prihoda Senno ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1877 god 1877-1878 57
58/477/0/1/5 Dublikat aktov uroždennym brakosočetavšim i umeršim nehristânskago ispovedaniâ božničnago Okruga Senno ilžeckago uezda na 1878 god 1878-1879 51
58/477/0/1/6 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov uroždennym brakosočetavšim i umeršim po Sennickomu Božničnomu Okrugu ilžeckago uezda za 1879 god 1879-1880 54
58/477/0/1/7 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov uroždennym brakosočetavšim i umeršim po Sennickomu Božničnomu Okrugu ilžeckago uezda za 1880 god 1880-1881 56
58/477/0/1/8 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov uroždennyh brakosočetavših i umerših po Sennickomu Božničnomu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1881 god 1881-1881 50
58/477/0/1/9 Dublikat aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i ob umerših Senenskago Božničnago Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii - 1882 goda 1882-1883 39
58/477/0/1/10 Dublikat aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i ob umerših Senenskago Božničnago Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii - 1883 goda 1883-1883 25
58/477/0/1/11 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov uroždennyh brakosočetavših i umerših po Senenskamu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1884 god 1884-1885 30
58/477/0/1/12 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskamu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1885 god 1885-1885 37
58/477/0/1/13 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1886 god 1886-1886 26
58/477/0/1/14 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1887 god 1887-1887 20
58/477/0/1/15 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii na 1888 god 1887-1888 29
58/477/0/1/16 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1889 g 1888-1889 53
58/477/0/1/17 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1890 g 1889-1890 25
58/477/0/1/18 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii na 1891 g 1891-1891 34
58/477/0/1/19 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii na 1892 g 1891-1892 28
58/477/0/1/20 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gub. na 1893 g 1891-1892 36
58/477/0/1/21 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii na 1894 g 1894-1894, 1895 33
58/477/0/1/22 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu ilžeckago uezda na 1895 g 1895-1895, 1898 37
58/477/0/1/23 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu na 1896 g 1896-1896, 1898 43
58/477/0/1/24 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu na 1897 g 1896-1897, 1898 32
58/477/0/1/25 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu na 1898 g 1898 32
58/477/0/1/26 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božničnamu Okrugu na 1899 g 1899 29
58/477/0/1/27 Dublikat kniga dlâ zapisyvaniâ aktov: uroždennyh brakosočetavšihsâ i umerših po Senenskomu Božni. Okrugu na 1900 g 1899-1900, 1902 38
58/477/0/1/28 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Sienno za 1901 r.] 1901-1902 48
58/477/0/1/29 Dublikat aktov Sennenskago božničnago okruga za 1902 g. rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim v 1902 1902-1903 42
58/477/0/1/30 Dublikat aktov Sennenskago božničnago okruga rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim za 1903 1903-1904 45
58/477/0/1/31 Dublikat aktov Sennenskago Božničnago Okruga rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim za 1904 g. 1904-1905 50
58/477/0/1/32 Dublikat aktov Sennenskago božničnago okruga rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim za 1905 g. 1905-1905 35
58/477/0/1/33 Dublikat aktov Sennenskago božničnago okruga, rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim za 1906 god 1906 54
58/477/0/1/34 Dublikat aktov Sennenskago božničnago okruga rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim za 1907 g. 1907-1908 38
58/477/0/1/35 Dublikat aktov Sennenskago božničnago okruga rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umeršim za 1908 god 1908, 1911 53
58/477/0/1/36 Dublikat o roždeni, brakosočetani i smerti Sennenskago božničnago okruga na 1909 god 1909, 1911 37
58/477/0/1/37 Dublikat o roždenii, brakosočetanii i smerti Sennenskago božničnago okruga na 1910 god 1910-1911 29
58/477/0/1/38 Dublikat aktov Sennenskago božničnago okruga, ilžeckago uezda, o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i smerti za 1911 god 1911-1912 30
58/477/0/1/39 Dublikat aktov Sennenskago božničnago okruga, ilžeckago uezda, radomskoj gub. o rodivšihsâ, brakosočet. i umerših za 1912 god 1912-1913 45
58/477/0/1/40 Dublikat aktov Sennenskago božnič. okruga, ilžeck. uez. radomskoj gub. za 1913 god 1913 15
58/477/0/2/A01 Dokumenty činownika Graždanskago Sostoâniâ nehristiânskih veroispovedanij Sennenskago Božničnago Okruga k aktam o brakosočetanii za 1874 god 1874-1874 0
58/477/0/2/A02 Dokumenty činownika Graždanskago Sostoâniâ nehristiânskih veroispovedanij Sennenskago Božničnago Okruga k aktam o brakosočetanii za 1875 god 1874-1875 0
58/477/0/2/A03 Dokumenty otnositel΄no knige činownika Graždanskago Sostoâniâ nehristiân veroispovedanij Sennenskago Božničnago Okruga za 1876 god 1875-1876 0
58/477/0/2/A04 Dokumenty k aktam brakosočetavšimsâ po Sennenskomu Božničnomu Okrugu za 1877 god 1876-1877 0
58/477/0/2/A05 Dokumenty k aktam brakosočetavšimsâ po Sennenskomu Božničnomu Okrugu za 1878 god 1877-1878 0
58/477/0/2/A06 Dokumenty k aktam brakosočetavšimsâ po Sennenskomu Božničnomu Okrugu za 1879 god 1878-1879 0
58/477/0/2/A07 Dokumenty k aktam brakosočetavšimsâ po Sennenskomu Božničnomu Okrugu za 1880 god v količestve 44 štuk 1879-1880 0
58/477/0/2/A08 Dokumenty k aktam brakosočetavšimsâ po Sennenskomu Božničnomu Okrugu 1881 1881-1881 0
58/477/0/2/A09 [Dokumenty do akt małżeństw Okręgu Bóźniczego Sienno z 1882] 1881-1882 0
58/477/0/2/A10 Dokumenty k aktam brakosočetavšimsâ po Sennenskomu Božničnomu Okrugu 1883 1883-1883 0
58/477/0/2/A11 Dokumenty do akt brakosočetavšimsâ po Sennenskomu Božničnomu Okrugu 1884 god 1883-1884 0
58/477/0/2/A12 Delo s dokumentami o vstupleânii v brak v 1885 godu Sennenskago Božničnago Okruga 1884-1885 0
58/477/0/2/A13 Dokumenty o brakosočetanii lic Sennenskago Božničnago Okruga za 1887 god 1887-1887 0
58/477/0/2/A14 Dokumenty o brakosočetanii lic Sennenskago Božničnago Okruga za 1888 god 1888-1888 0
58/477/0/2/A15 Dokumenty o brakosočetanii za 1889 god Sennenskago Božničnago Okruga Ilžeckago uezda 1889-1889 0
58/477/0/2/A16 Dokumenty o brakosočetanii za 1890 god Sennenskago Božničnago Okruga Ilžeckago uezda 1890-1890 0
58/477/0/2/A17 Dokumenty o brakosočetanii za 1891 god Sennenskago božničnago okruga Ilžeckago uezda 1890-1891 0
58/477/0/2/A18 Dokumenty o brakosočetanii Sennenskago božničnago okruga na 1892 god 1891-1892 0
58/477/0/2/A19 Dokumenty o brakosočetanii Sennenskago Božničnago okruga Ilžeckago uezda Radomskoj Gubernii za 1893 god 1893-1893 0
58/477/0/2/A20 Dokumenty o brakosočetanii Sennenskago Božničnago okruga Ilžeckago uezda k duplikatu 1894 goda 1894-1894 0
58/477/0/2/A21 Dokumenty o brakosočetanii k knige Sennenskago Božničnago okruga za 1895 godu 1895-1895 0
58/477/0/2/A22 Dokumenty o brakosočetanii k knige Sennenskago Božničnago okruga za 1896 god 1895-1896 0
58/477/0/2/A23 Dokumenty o brakosočetanii k knige Sennenskago Božničnago okruga za 1897 god 1896-1897 0
58/477/0/2/A24 [Dokumenty do akt małżeństw Okręgu Bóźniczego Sienno z 1898 r.] 1897-1898 0
58/477/0/2/A25 Dokumenty o brakosočetanii Sennenskago Božničnago okruga Ilžeckago uezda za 1899 goda 1899-1899 0
58/477/0/2/A26 Dokumenty o brakosočetanii Sennenskago božničnago okruga Ilžeckago uezda za 1900 g 1899-1900 0
58/477/0/2/A27 Dokumenty o brakosočetanii Sennenskago božničnago okruga Ilžeckago uezda za 1901 g 1901-1901 0
58/477/0/2/A28 Dokumenty o brakosočetanii Sennenskago božničnago okruga Ilžeckago uezda za 1902 god 1901-1902 0
58/477/0/2/A29 Dokumenty aktov Sennenskago božničnago okruga brakosočetavšihsâ za 1903 god 1903-1903 0
58/477/0/2/A30 Dokumenty aktov Sennenskago božničnago okruga brakosočetavšihsâ za 1904 god 1904-1904 0
58/477/0/2/A31 Dokumenty aktov Sennenskago božničnago okruga brakosočetavšihsâ za 1905 1905-1905 0
58/477/0/2/A32 Dokumenty aktov Sennenskago božničnago okruga brakosočetavšimsâ za 1906 god 1905-1906 0
58/477/0/2/A33 Dokumenty aktov Sennenskago božničnago okruga brakosočetavšimsâ za 1907 god 1906-1908 0
58/477/0/2/A34 Dokumenty k dublikatu brakosočetavšim[sâ] v Sennenskom božničnom okruge v 1908 godu 1908 0
58/477/0/2/A35 Dokumenty k dublikatu brakosočetavšihsâ v Sennenskom božničnom okruge v 1909 godu 1909 0
58/477/0/2/A36 Dokumenty k bračnym aktam Sennenskago božničnago okruga za 1910 god 1910 0
58/477/0/2/A37 Dokumenty k bračnym aktam Sennenskago božničnago okruga za 1911 god 1911 0
58/477/0/2/A38 Dokumenty k dublikatu aktov Sennenskago božničnago okruga, ilžeckago uezda, radomskoj gub. o brakosočetavšihsâ za 1912 god 1912 0
58/477/0/2/A39 [Alegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Sienno za 1913 r.] 1913 0
58/477/0/3/U01 Unikat aktov o brakosočetanii Sennenskago božničnago okruga s 1905 g - 1913 1905-1913 0

Amount of archival material

80

80

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.