Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Błędów

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1825-1918
- brak danych - 1825 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 115 j. a.
spis zdawczo-odbiorczy No 4 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Błędów.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1917, sygn. 1-92; alegata do akt zaślubionych 1829-1835, 1837-1845, 1847-1850, 1911-1917, sygn. 1-27. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 939-940; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Grodzisk Mazowiecki; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/478/0/1/1 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Blendovskago Prihoda za 1876 g. 1876-1877 71
58/478/0/1/2 Kniga Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Blendovskago Rimsko-katoličeskago Prihoda za 1877 g. 1876-1878 78
58/478/0/1/3 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Blendovskago Rimsko-katoličeskago Prihoda za 1878 g. 1877-1879 133
58/478/0/1/4 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błędów za 1879 r.] 1878-1882 177
58/478/0/1/5 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błędów za 1880 r.] 1879-1882 168
58/478/0/1/6 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Blendovskago Prihoda za 1881 g. 1880-1882 170
58/478/0/1/7 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błędów za 1882 r.] 1881-1883 161
58/478/0/1/8 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błędów za 1883 r.] 1883-1884 167
58/478/0/1/9 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błędów za 1884 r.] 1883-1885 173
58/478/0/1/10 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błędów za 1885 r.] 1884-1886 202
58/478/0/1/11 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błędów za 1886 r.] 1885-1887 195
58/478/0/1/12 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Błędów za 1887 r.] 1886-1888 170
58/478/0/1/13 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Blendovskago Prihoda o roždenii, smerti i brakosočetavšihsâ za 1888 g. 1888-1889 160
58/478/0/1/14 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Blendovskago Prihoda za 1889 g. 1888-1890 188
58/478/0/1/15 [Księga aktów urodzeń, małżeństw i zejść za 1890 r. rzym - kat parafii Błędów] 1889-1891 195
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

119

115

0

1.96

1.89

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -