Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Ciepielów

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Ciepielów.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczko Ciepielów oraz wsie w gminach: Chotcza, Ciepielów Stary, Łaziska.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1874-1912, sygn. 1-39 oraz allegata do akt zaślubionych 1874-1876, 1878-1879, 1884-1901, 1906-1911 sygn. All. 1-29; w roku 1877, 1880 i 1883 ślubów nie było. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf GR 982-985; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Starachowice; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/486/0/1/1 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów na 1874 r.] 1874 0
58/486/0/1/2 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów na 1875 r.] 1875-1876 0
58/486/0/1/3 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów na 1876 r.] 1876-1877 25
58/486/0/1/4 [Duplikat akt urodzonych, zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów na 1877 r.] 1877-1878 17
58/486/0/1/5 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1878 r.] 1878-1879 15
58/486/0/1/6 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1879 r.] 1879-1880 20
58/486/0/1/7 [Duplikat akt urodzonych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1880 r.] 1880-1881 13
58/486/0/1/8 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1881 r.] 1881-1882 23
58/486/0/1/9 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1882 r.] 1882 23
58/486/0/1/10 [Duplikat akt urodzonych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1883 r.] 1883 18
58/486/0/1/11 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1884 r.] 1884 17
58/486/0/1/12 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1885 r.] 1885 15
58/486/0/1/13 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1886 r.] 1886 13
58/486/0/1/14 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1887 r.] 1887 15
58/486/0/1/15 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1888 r.] 1888 20
58/486/0/1/16 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1889 r.] 1888-1889 25
58/486/0/1/17 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1890 r.] 1889-1890 17
58/486/0/1/18 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1891 r.] 1890-1891 29
58/486/0/1/19 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1892 r.] 1891-1892 27
58/486/0/1/20 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1893 r.] 1892-1893 33
58/486/0/1/21 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1894 r.] 1893-1894 34
58/486/0/1/22 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1895 r.] 1895 35
58/486/0/1/23 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1896 r.] 1895-1896 33
58/486/0/1/24 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1897 r.] 1896-1897 25
58/486/0/1/25 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1898 r.] 1897-1898 24
58/486/0/1/26 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1899 r.] 1898-1899 25
58/486/0/1/27 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1900 r.] 1899-1900 25
58/486/0/1/28 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1901 r.] 1901 25
58/486/0/1/29 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1902 r.] 1902 20
58/486/0/1/30 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1903 r.] 1903-1906 21
58/486/0/1/31 [Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1904 r.] 1904-1906 15
58/486/0/1/32 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1905 r.] 1905-1906 16
58/486/0/1/33 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1906 r.] 1906-1908 21
58/486/0/1/34 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1907 r.] 1907-1908 20
58/486/0/1/35 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1908 r.] 1908-1909 20
58/486/0/1/36 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1909 r.] 1908-1909 21
58/486/0/1/37 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1910 r.] 1910-1911 24
58/486/0/1/38 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1911 r.] 1910-1912 22
58/486/0/1/39 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Ciepielów za 1912 r.] 1911-1913 16
58/486/0/2/A001 Dokumenty k Dublikatu Akt Čunovnika Graždanskogo Sostoâniâ Cepelevskogo Božničnogo Okruga za 1874 god 1874-1875 0
58/486/0/2/A002 Dokumenty na devâti polulistax do Dublikata Aktov Cepelevskogo Božničnogo Okruga 1875 goda 1875 0
58/486/0/2/A003 Dokumenty na 24-x polulistah k Dublikatu Aktov Gražd. Sostoâniâ Cepelevskogo Božničnogo Okruga 1876 goda 1875-1876 0
58/486/0/2/A004 Dokumenty k dublikatu akt o brakosočetanii za 1878 god 1877-1879 0
58/486/0/2/A005 Dokumenty k dublikatu Aktam o brakosočetavšihsâ prihadležaŝie v Cepelevskom božničnom Okrugie za 1879 god 1879 0
58/486/0/2/A006 Dokumenty k Graždanskim Aktam o brakosočetavšihsâ za 1884 god 1884 0
58/486/0/2/A007 Dokumenty k Graždanskim Aktam o brakosočetavšihsâ za 1885 god 1885 0
58/486/0/2/A008 Dokumenty k Graždanskim Aktam o brakosočetavšihsâ za 1886 god 1886 0
58/486/0/2/A009 Dokumenty k Aktam o brakosočetanii za 1887 god 1887 0
58/486/0/2/A010 Dokumenty k Aktam o brakosočetanii za 1888 god 1888 0
58/486/0/2/A011 Dokumenty k Aktam o brakosočetanii za 1889 god 1889 0
58/486/0/2/A012 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Cepelevskogo Božničnogo Okruga Ilžeckogo Uĕzda za 1890 god 1890 0
58/486/0/2/A013 Dokumenty k aktam graždanskogo sostoâniâ nehristianskih vĕreispovedanii Cepelevskogo Božničnogo okruga o brakosočetavšihsâ za 1891 god 1891 0
58/486/0/2/A014 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Cepelevskogo Božničnogo okruga za 1892 god 1892 0
58/486/0/2/A015 Dokumenty k aktam o brakosočetanii nehristianskih vĕreispovedanii za 1893 god 1893 0
58/486/0/2/A016 Dokumenty k aktam o brakosočetanii nehristianskih vĕreispovedanii za 1894 god 1894 0
58/486/0/2/A017 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Cepelevskogo božničnogo okruga za 1895 god 1895 0
58/486/0/2/A018 Dokumenty k Aktam o brakosočetanii Cepelevskogo božničnogo okruga za 1896 god 1896 0
58/486/0/2/A019 Dokumenty k Aktam o brakosočetanii Cepelevskogo božničnogo okruga za 1897 god 1897 0
58/486/0/2/A020 Dokumenty k Aktam o brakosočetanii Cepelevskogo božničnogo okruga za 1898 god 1898 0
58/486/0/2/A021 Dokumenty k Aktam o brakosočetanii Cepelevskogo božničnogo okruga za 1899 god 1899 0
58/486/0/2/A022 Dokumenty k Aktam o brakosočetanii Cepelevskogo božničnogo okruga za 1900 god 1900 0
58/486/0/2/A023 Dokumenty k Aktam o brakosočetanii Cepelevskogo božničnogo okruga za 1901 god 1901 0
58/486/0/2/A024 Ilžeckij uězd Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsǎ po Cepelevskomu božničnomu okrugu za 1906 god 1906-1908 0
58/486/0/2/A025 Ilžeckij uězd Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsǎ po Cepelevskomu božničnomu okrugu za 1907 god 1907-1908 0
58/486/0/2/A026 Ilžeckij uězd Dokumenty k dublikatu aktov o brakosočetavšihsǎ po Cepelevskomu božničnomu okrugu za 1908 god 1908 0
58/486/0/2/A027 Ilžeckij uězd Dokumenty k dublikatu aktov o brakosočetavšihsǎ po Cepelevskomu božničnomu okrugu za 1909 god 1909 0
58/486/0/2/A028 Dokumenty k dublikatu aktov o brakosočetavšihsǎ po Cepelevskomu božničnomu okrugu za 1910 god 1910 0
58/486/0/2/A029 Dokumenty k dublikatu aktov o brakosočetavšihsǎ po Cepelevskomu božničnomu okrugu za 1911 god 1911 0

Amount of archival material

68

68

0

0.57

0.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.