Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gimnazjum Męskie w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1889-1919
Radomskaâ Mužskaâ Gimnaziâ 1889 - 1919
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1. Daty istnienia
Gimnazjum Męskie w Radomiu kontynuowało tradycje kolegium pijarskiego, istniejącego w Radomiu od końca XVII wieku i zlikwidowanego po powstaniu listopadowym.
Gimnazjum rozpoczęło działalność w 1833 roku jako Gimnazjum Wojewódzkie w Radomiu, na podstawie Ustawy dla gimnazjów, szkół obwodowych i elementarnych czyli parafialnych w Królestwie Polskim z 1833 roku.
W 1836 roku, po utworzeniu guberni radomskiej, zmieniło nazwę na Radomskie Gimnazjum Gubernialne.
Na podstawie Ustawy gimnazjów i progimnazjów męskich w Królestwie dla ludności Polskiej z 1866 roku gimnazjum funkcjonowało jako Męskie Gimnazjum Klasyczne w Radomiu. Przymiotnik "klasyczne" zniknął z nazwy gimnazjum w 1873 roku, co było następstwem zniesienia odrębności szkolnictwa polskiego przez cara Aleksandra II w 1872 roku. Od tej chwili gimnazja podlegały przepisom ustawy o szkolnictwie rosyjskim z 30 lipca 1871 roku.
Koniec działalności Gimnazjum Męskiego w Radomiu przypada na lata I wojny światowej. Personel szkoły i dokumentacja ewakuowana była w lipcu 1914 roku do miasta Kinieszma. Tam podjęło działalność, do 1918 roku używając nazwy Radomskaâ Mužskaâ Gimnaziâ., a następnie Kinešemskaâ Mužskaâ Gimnaziâ.
2. Siedziba: Radom
3. Status prawny: oświata, gimnazjum państwowe
4. Zadania, funkcje, dziedziny działalności: kształcenie chłopców
1. protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, sygn. 2-4, 144, 145; 1912-18
2. rozporządzenia, sygn. 2, 11, 14-15; 1914-18
3. organizacja szkoły i nauki, sygn. 9-10, 16-17, 22, 24; 1911-1918
4. sprawozdania: statystyczne i z działalności, sygn. 19, 21, 74, 122; 1915-1917
5. dziennik korespondencji, korespondencja różna, sygn. 7, 13, 20, 142; 1914-18
6. majątek gimnazjum, sygn. 8; 1914
7. akta finansowe, sygn. 62 – 76, 1905-1917
8. dokumenty uczniów, przyjmowanie, zwalnianie z opłat, sygn. 77- 103, 105-106, 113-120, 129, 132, 134-137, 141; 1906-1919
9. postępy w nauce, sygn. 104, 107; 1911-14
10. egzaminy, sygn. 108-110, 121-123, 125-128, 139; 1913-1918
11. dokumentacja uczniów opuszczających gimnazjum i wydalonych, sygn. 111-112, 138; 1914-1918
12. powinność wojskowa, sygn. 124; 1915-1917
13. dziennik klasowy, księga główna, sygn. 131, 145; 1916-1918
14. dziennik ambulatorium, sygn. 130; 1916
15. Komitet Rodzicielski, sygn. 140; 1917-1918
16. sprawy personalne, sygn. 1, 23, 25-33; 1911-1918
17. akta personalne pracowników, sygn. 34 – 61, 143, 147, 1889 - 1918
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/5/0/-/1 Разная переписка благонадёжности лиц, о переменах личной составъ, о выдачи зарплаты о сметах и др. 1911-1918 0
58/5/0/-/2 Протоколы заседанiй Радомской мужской гимназiи 1912-1913 0
58/5/0/-/3 Протоколы засѣданiй педагогическаго совѣта Радомской мужской гимназiи 1912\13 учебн. годъ 1912-1913 0
58/5/0/-/4 Протоколы засѣданiй педагогическаго совѣта Радомской мужской гимназiи 1913\14 учебн. годъ 1913-1915 0
58/5/0/-/5 Дѣло съ разпоряженiяами, принятыми къ свѣдѣнiю и руководству 1914-1915 0
58/5/0/-/6 Дѣло cъ перепиской по разным предметамъ, не требующим дальнейшаго производства 1914-1915 0
58/5/0/-/7 Входящiй и исходящiй журналъ Радомской мужской гимназiи за 1914 г. и 1915 г. 1914-1916 0
58/5/0/-/8 Дѣло oбъ имуществѣ гимназiи, сдачѣ и прiеме онаго 1914 0
58/5/0/-/9 Дѣло 1)Распределенiе уроковъ и классн. наставничества между преподавателями, 2)о параллельныхъ отделенiяхъ,3)о цѣлесообразности цифровой оцѣнки- цирк.,4)о характерѣ и числѣ письмен. работъ 1915-1917 0
58/5/0/-/10 Дѣло o выпискѣ книгъ, наглядныхъ пособiй и перiодическихъ изданiй; одобренныхъ и воспрещенныхъ книгахъ и бланкахъ 1915-1916 0
58/5/0/-/11 Дѣло cъ распоряженiами Попечителя Варшвскаго Учебнаго Округа, принятыми къ свѣдѣнiю и руководству 1915-1916 0
58/5/0/-/12 Дѣло o мобилизации спорта 1916-1917 0
58/5/0/-/13 Дeло c перепиской по разным предметамъ, не требующим дальнейшаго производства за 1916 год 1916 0
58/5/0/-/14 Дѣло cъ распоряженiами принятыми къ свѣдѣнiю и руководству 1917 0
58/5/0/-/15 Дѣло cъ распоряженiями Попечителей Варшвскаго и Московского Учебнаых Округов, принятыми къ свѣдѣнiю и руководству 1917-1918 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

147

147

0

1.60

1.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.