Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Grójec

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1826-1941
- brak danych - 1826 - 1941
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 187 j.a.
16 No 82 j.a.
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg istniał od 1826 r. Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Grójec.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1829, 1832, 1836-1847, 1849-1850, 1852-1915, 1917-1941, sygn. 1-117; alegata do akt zaślubionych 1826-1827, 1829, 1836-1914, 1918-1920, 1922-1940 sygn. All. 1-106. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1826-1915, 1917; ślubów z lat 1826-1915, 1918-1920, 1922, 1925-1934; zgonów z lat 1826-1915, 1917-1920, 1922. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta wcześniejsze w AP Grodzisk Mazowiecki; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/510/0/1/1 Kniga duplikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših lic nehristiânskago veroispovedaniâ Groeckago Božničnago Okruga na 1876 god 1876-1876 61
58/510/0/1/2 Drugoj eksemplâr knigi rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umieršim nehristiânskago veroispovedaniâ Groeckago Božničnago Okruga na 1877 god 1877-1877 70
58/510/0/1/3 Duplikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših nehristiânskago veroispovedaniâ Groeckago Božničnago Okruga na 1878 god 1878-1878 86
58/510/0/1/4 Duplikat rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umieršim nehristiânskago veroispovedaniâ Groeckago Božničnago Okruga na 1879 g. 1879-1879 74
58/510/0/1/5 Duplikat rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umieršim nehristianskago veroispovedaniâ Groeckago Božničnago Okruga na 1880 god 1880-1880 59
58/510/0/1/6 Duplikat rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umieršim nehristianskago veroispovedaniâ Groeckago Božničnago Okruga na 1881 g. 1881-1881 62
58/510/0/1/7 Duplikat rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umieršim evreâm Groeckago Božničnago Okruga na 1882 g. 1882-1882 73
58/510/0/1/8 Duplikat rodivšimsâ, brakosočetavšimsâ i umieršim evreâm Groeckago Božničnago Okruga na 1883 god 1883-1883 61
58/510/0/1/9 Kniga Duplikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh v g. Grojcy na 1884 g. 1884-1884 52
58/510/0/1/10 Kniga Duplikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh v g. Grojcy na 1885 g. 1885-1885 77
58/510/0/1/11 Kniga Duplikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh v g. Grojcy na 1887 g. 1886-1887 48
58/510/0/1/12 Kniga Duplikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh v g. Grojcy na 1888 g. 1887-1888 82
58/510/0/1/13 Kniga Duplikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh goroda Grojcy na 1889 g. 1888-1889 61
58/510/0/1/14 Kniga Duplikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh goroda Grojcy na 1890 g. 1889-1890 72
58/510/0/1/15 Kniga Duplikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh goroda Grojcy na 1891 god 1890-1891 69
58/510/0/1/16 Kniga Duplikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh goroda Grojcy na 1892 god 1891-1892 82
58/510/0/1/17 Dopolnitel΄naâ Kniga Duplikat akt o umierših evreâh goroda Grojcy na 1892 god 1892-1892 10
58/510/0/1/18 Kniga Duplikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh goroda Grojcy na 1893 god 1892-1893 81
58/510/0/1/19 Kniga Duplikat akt o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh goroda Grojcy na 1894 god 1894-1894 84
58/510/0/1/20 Prodloženie knigi duplikat aktov ob umierših evreâh goroda Grojcy na 1894 g. 1894-1895 20
58/510/0/1/21 Kniga Duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh goroda Grojcy na 1895 god 1895 75
58/510/0/1/22 Kniga Duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh g. Grojcy na 1896 god 1896 69
58/510/0/1/23 Kniga Duplikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh gor. Grojcy na 1897 god 1897 80
58/510/0/1/24 Kniga duplikat dlâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1898 god 1898 90
58/510/0/1/25 Kniga duplikat dlâ aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga v 1899 godu 1899-1900 70
58/510/0/1/26 Kniga duplikat dlâ zapiski aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1900 god 1900 87
58/510/0/1/27 Kniga duplikat dlâ zapiski aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1901 god 1901 102
58/510/0/1/28 Kniga duplikat dlâ zapiski aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1902 god 1902 83
58/510/0/1/29 Kniga duplikat dlâ zapiski aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1903 god 1903 102
58/510/0/1/30 [Księga część I Duplikat akt ślubów, urodzeń i zgonów Okręgu Bóżniczego Grójec za 1904 r.] 1904-1905 101
58/510/0/1/31 Kniga čast II Duplikat dlâ zapiski aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1904 god 1904-1905 20
58/510/0/1/32 Kniga Duplikat dlâ zapisi aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1905 god 1905-1905 86
58/510/0/1/33 Kniga Duplikat dlâ zapisi aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1906 god 1906-1906 98
58/510/0/1/34 Duplikat kniga dlâ zapisi aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1907 god 1906-1907 68
58/510/0/1/35 Duplikat aktov sostoâniâ o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ, i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1908 god 1908 73
58/510/0/1/36 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Grójec za 1909 r.] 1909 73
58/510/0/1/37 [Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Grójec za 1910 r.] 1910 74
58/510/0/1/38 Duplikat aktov sostoâniâ o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ, i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1911 god 1911 70
58/510/0/1/39 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ, i umierših evreâh Groeckago božničnago Okruga na 1912 god 1912 72
58/510/0/1/40 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ, i umierših Groeckago božničnago Okruga na 1913 god 1913 0
58/510/0/1/41 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ, i umierših Groeckago božničnago Okruga na 1914 god 1914 0
58/510/0/1/42 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ o brakosočetavšihsâ, rodivšihsâ, i umierših Groeckago božničnago Okruga na 1915 god 1915 0
58/510/0/1/43 Duplikat urodzeń, śmierci 1917 1917 0
58/510/0/1/44 Duplikat aktów urodzenia i śmierci Grójeckiego bóznicznego okręgu za 1918 rok 1918 0
58/510/0/1/45 Duplikat aktów ślubu Urzędnika Stanu Cywilnego Grójeckiego bóznicznego okręgu za 1918 rok 1918 0
58/510/0/1/46 Duplikat aktów urodzenia i śmierci Grójeckiego bóznicznego okręgu za 1919 rok 1919 0
58/510/0/1/47 Duplikat aktów ślubu Grójeckiego bóznicznego okręgu 1919 roku 1919 0
58/510/0/1/48 Duplikat. Akta o urodzeniach, ślubnych i śmierci Grójeckiego bóznicznego okręgu 1920 r. 1920 0
58/510/0/1/49 [Unikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego za 1921 r.] 1921 0
58/510/0/1/50 Unikat aktów ślubu Grójeckiego bóżnicznego Okręgu 1921 roku. 1921 0
58/510/0/1/51 Unikat. Akta o śmierci Grójeckiego bóżnicznego Okręgu 1921 roku 1921 0
58/510/0/1/52 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Grójec za 1922 r.] 1922-1923 0
58/510/0/1/53 Duplikat aktów urodzenia, ślubu i śmierci urzędnika Stanu Cywilnego Grójeckiego bóżnicznego okręgu za 1923 rok 1923-1924 0
58/510/0/1/54 Duplikat aktów urodzenia, ślubu i śmierci urzędnika Stanu Cywilnego Grójeckiego bóżnicznego okręgu za 1924 rok 1923-1925 0
58/510/0/1/55 Duplikat aktów urodzenia, ślubu i śmierci urzędnika Stanu Cywilnego Grójeckiego bóżnicznego okręgu za 1925 r. 1925-1926 0
58/510/0/1/56 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci urzędnika Stanu Cywilnego Grójeckiego bóżnicznego okręgu za 1926 r. 1926 0
58/510/0/1/57 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci urzędnika Stanu Cywilnego Grójeckiego bóżnicznego okręgu za 1927 r. 1927 0
58/510/0/1/58 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci urzędnika Stanu Cywilnego Grójeckiego bóżnicznego okręgu za 1928 r. 1928 0
58/510/0/1/59 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci Grójeckiego bóżnicznego okręgu za 1929 r. 1929 0
58/510/0/1/60 Duplikaty aktów urzędnika stanu cywilnego o urodzeniach, ślubach i śmierci Grójeckiego bóżnicznego okręgu za 1930 r. 1930 0
58/510/0/1/61 Duplikaty aktów stanu cywilnego gminy wyznaniowej żydowskiej w Grójcu za 1931 rok 1931 0
58/510/0/1/62 Duplikaty aktów stanu cywilnego gminy wyznaniowej żydowskiej w mieście Grójcu za 1932 rok 1932-1933 0
58/510/0/1/63 Duplikat akt urodzeń Urzędnika stanu cywilnego grójeckiego bóżnicznego Okręgu za 1933 rok 1933-1934 0
58/510/0/1/64 Duplikat aktów ślubu Urzędnika stanu cywilnego grójeckiego bóżnicznego Okręgu za 1933 rok 1933-1934 0
58/510/0/1/65 Duplikat aktów śmierci Urzędnika stanu cywilnego grójeckiego bóżnicznego Okręgu za 1933 rok 1933-1934 0
58/510/0/1/66 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci Urzędnika stanu cywilnego grójeckiego bóżnicznego Okręgu na 1934 r. 1934 0
58/510/0/1/67 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci urzędnika stanu cywilnego Grójeckiego Bóżnicznego Okręgu na 1935 r. 1935-1936 0
58/510/0/1/68 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżnicznego Grójec za 1936 r. 1936-1937 0
58/510/0/1/69 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w mieście Grójcu na rok 1937 1937-1938 0
58/510/0/1/70 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci urzędnika stanu cywilnego Gm. [iny] Wyz[naniowej] Żyd[owskiej] w Grójcu na rok 1938 1938-1938 0
58/510/0/1/71 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w m. Grójcu na rok 1939 1939 0
58/510/0/1/72 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w mieście Grójcu za rok 1940 1940 0
58/510/0/1/73 Duplikaty aktów urodzenia, ślubu i śmierci Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w mieście Grójcu za rok 1941. 1941 0
58/510/0/2/A1 Dowody do aktów ślubu urzędnika stanu cywilnego Grójeckiego bóżnicznego okręgu za 1924 r. 1922-1924 0
58/510/0/2/A2 Dowody do aktów ślubu Urzędnika Stanu cywilnego Grójeckiego bóżnicznego okręgu za 1926 r. 1925-1926 0
58/510/0/3/U1 Unikaty urodzonych 1876, 1877 i początek 1878 r. [do nr 96] 1876-1878 0
58/510/0/3/U2 Unikaty urodzenia rok 1878 [od nr 97] - początek 1882 r. [do nr 82] 1878-1882 0
58/510/0/3/U3 Unikaty zaślubionych od 1872 do 1883 [Okręg Bóżniczy Grójec] 1872-1883 0
58/510/0/3/U4 Unikaty śmierci od 1875 do 1883 [Okręg Bóżniczy Grójec] 1874-1883 0
58/510/0/3/U5 Unikaty urodzenia początek 1882 [od nr 83] i początek 1889 r. [do nr 64, Okręg Bóżniczy Grójec] 1882-1889 0
58/510/0/3/U6 Unikaty zaślubionych od 1884 do 1891 [do nr. 35; Okręg Bóżniczy Grójec] 1884-1891 0
58/510/0/3/U7 Unikaty śmierci od 1884 i początek 1891 [do nr. 70, Okręg Bóżniczy Grójec] 1884-1891 0
58/510/0/3/U8 Unikat urodzonych koniec 1889 [od nr 65], 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 i początek 1895 r. [do nr 88, Okręg Bóżniczy Grójec] 1889-1895 0
58/510/0/3/U9 Unikaty śmierci koniec [od nr 71] 1891 i od 1892 do 1896 i pocz. 1897 [do nr. 38, Okręg Bóżniczy Grójec] 1891-1897 0
58/510/0/3/U10 Unikat śmierci 1917 r. [Okręg Bóżniczy Grójec] 1917 0
58/510/0/3/U11 Unikat aktów urodzonych koniec 1895 [od nr 89], 1896, 1897, 1898 i 1899 r. [Okręg Bóżniczy Grójec] 1895-1899 0
58/510/0/3/U12 Unikaty zaślubionych koniec [od nr 36] 1891 i od 1892 do 1901. [Okręg Bóżniczy Grójec] 1891-1901 0
58/510/0/3/U13 Unikaty śmierci koniec [od nr. 39] 1897 r. i początek 1901 r. [do nr. 26. Okręg Bóżniczy Grójec] 1897-1901 0
58/510/0/3/U14 [Unikat urodzonych Okręgu Bóżniczego Grójec za lata 1900 - 1904 do N 50] 1900-1904 0
58/510/0/3/U15 Księga unikatów aktów urodzenia Grójeckiego bóżnicznego Okręgu za 1904 r. od N 51 do roku 1908 do N 66 włącznie 1904-1908 0
58/510/0/3/U16 Kniga unikat dlâ zapisi aktov o rodivšihsâ evreâh Groeckago božničnago Okruga za 1908 [od N 67], 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 1908-1915 0
58/510/0/3/U17 Unikaty zaślubionych od 1902 do 1906 [i 1907 do N 4 Okręg Bóżniczy Grójec] 1902-1907 0
58/510/0/3/U18 Unikaty zaślubionych koniec 1907 [od N 5] i od 1908 do 1915 r. [do 23 czerwca 1915 Okręg Bóżniczy Grójec] 1907-1915 0
58/510/0/3/U19 Unikat aktów ślubu Urzędnika Stanu Cywilnego Grójeckiego bóżnicznego Okręgu za 1918 rok 1918, 1923 0
58/510/0/3/U20 Unikat aktów ślubu Grójeckiego bóżnicznego Okręgu 1919 roku 1919, 1923 0
58/510/0/3/U21 Unikat Akta o ślubach Grójeckiego bóżnicznego Okręgu 1920 r. 1920, 1923 0
58/510/0/3/U22 Unikat aktów ślubu Grójeckiego bóżnicznego Okręgu 1922 roku 1922-1923 0
58/510/0/3/U23 Unikaty aktów ślubu urzędnika stanu cywilnego Grójeckiego bóżnicznego Okręgu za 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 1925-1933 0
58/510/0/3/U24 Unikaty aktów ślubu urzędnika stanu cywilnego Grójeckiego bóżnicznego Okręgu za 1933 rok i 1934 1933-1934, 1936 0
58/510/0/3/U25 Unikaty śmierci rok 1901 [od nr. 27] do początku 1906 r. [do nr. 86. Okręg Bóżniczy Grójec] 1901-1906 0
1 2

Amount of archival material

269

187

0

5.00

3.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.