Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Drzewica

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1872-1941
- brak danych - 1872 - 1941
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg utworzony z dniem 18/30 listopada 1865 r. z części Okręgów: Klwów, Opoczno i Przysucha (akt organizacji, w: 58/46, sygn. 4343, s. 381-384). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Drzewica.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Drzewica i Gielniów oraz wsie w gminach: Kszczonów, Opoczno, Ossa, Radzice, Rusinów, Smogorzów, Studzianna.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1881, 1890, 1893, 1899, 1902-1909, 1911, 1913 sygn. 1-14; allegata do akt zaślubionych 1881, 1890, 1893, 1895, 1902-1904, 1906-1907, 1909, 1913 sygn. All. 1-11. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1872-1879, 1884-1892, 1893 (do N 38), 1908 (od N 23), 1909-1912 (do N 12), 1915-1918 (w odpisie z 1925 r.), 1916-1941, sygn. 1u-10u; ślubów z lat 1895-1914, 1914, 1916-1918 (w odpisie z 1925 r.), 1916-1921, 1922 (do N 3), 1925-1941, sygn. 11u-17u; zgonów z lat 1872-1914, 1915-1918 (w odpisie z 1925 r.), 1920-1941, sygn. 18u-24u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/512/0/1/1 Dublikat Aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Drževickogo božničnogo okruga za 1881 god 1881 27
58/512/0/1/2 Dublikat Aktov rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Drževickogo Božničnogo Okruga za 1890 god 1890 41
58/512/0/1/3 Dublikat Aktov rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Drževickogo Božničnogo Okruga za 1893 god 1892-1893 44
58/512/0/1/4 Dublikat Aktov roždenii, brakosočetanii i smerti Drževickogo Božničnogo Okruga na 1899 god 1898-1900 38
58/512/0/1/5 Dublikat Aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Drževickom Božničnom Okrugĕ, sostavlâemyh Činovnikom Graždanskago Sostoâniâ nehristianskih ispovedanij nazvannago Okruga za 1902 god 1901-1902 35
58/512/0/1/6 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Drževickom božničnom okrugĕ, sostavlâemyh Činovnikom Graždanskago Sostoâniâ nehristianskih ispovedanij nazvannago Okruga za 1903 god 1902-1903 37
58/512/0/1/7 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Drževickom Božničnom Okruge, sostavlâemyh Činovnikom Graždanskago Sostoâniâ nehristianskih ispovedanij nazvannago Okruga za 1904 god 1903-1905 28
58/512/0/1/8 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Drževickom Božničnom Okruge, sostavlâemyh Činovnikom Graždanskago Sostoâniâ nehristianskih ispovedanij nazvannago Okruga za 1905 god 1904-1906 31
58/512/0/1/9 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Drževickom Božničnom Okruge, sostavlâemyh Činovnikom Graždanskago Sostoâniâ nehristianskih ispovedanij nazvannago Okruga za 1906 god 1906-1907 31
58/512/0/1/10 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Drževickago Božnič. Okruga za 1907 god 1907-1908 32
58/512/0/1/11 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Drževic[kago] Bož. Okr. za 1908 god 1908-1909 41
58/512/0/1/12 Dublikat k aktam Graždanskago sostoâniâ Drževickago Božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših na 1909 god 1909-1910 33
58/512/0/1/13 Dublikat k aktam Graždanskago sostoâniâ Drževickago Božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših na 1911 god 1911 50
58/512/0/1/14 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Drževickago Božničnago Okrugana za 1913 god 1913 37
58/512/0/2/A01 Dokumenty k Aktam brakosočetavšihsâ Drževickago božničnago okruga za 1881 god 1881-1882 0
58/512/0/2/A02 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Drževickago Božničnago Okruga v 1890 godu 1889-1890 0
58/512/0/2/A03 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Drževickago Božničnago Okruga za 1893 godu 1892-1893 0
58/512/0/2/A04 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ Drževickago Božničnago Okruga za 1895 g. 1894-1895 0
58/512/0/2/A05 [Mojżeszowe Drzewica Allegata 1902] 1902 0
58/512/0/2/A06 Delo Činovnika Graždanskago Sostoâniâ Drževickago Božničnago Okruga s dokumentami k aktam o brakosočetanii za 1903 god 1902-1903 0
58/512/0/2/A07 Delo Činovnika Graždanskago Sostoâniâ Drževickago Božničnago Okruga s dokumentami brakosočetavši[hsâ] v 1904 godu 1904 0
58/512/0/2/A08 Dokumenty k knige aktov Graždanskago sostoâniâ Drževickago Božničnago Okruga s dokumentami brakosočetavšihsâ za 1906 god 1906 0
58/512/0/2/A09 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ Drževickago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1907 god 1907 0
58/512/0/2/A10 Dokumenty k aktam činovnika graždanskago sostoâniâ Drževickago Božničnago Okruga o brakosočetavšihsâ za 1909 god 1909 0
58/512/0/2/A11 Dokumenty k knige o brakosočetavšihsâ Drževickago Božničnago Okruga za 1913 god 1913 0
58/512/0/3/U01 Akta o roždenii Drževickago božničnago Okruga s 1872 po 1879 g. vklûč. 1872-1879 0
58/512/0/3/U02 [Unikat akt urodzonych Okręgu Bóżniczego Drzewica za lata 1884 (od Nr 29) do 1893 (Nr 38)] 1884-1893 0
58/512/0/3/U03 Akta o roždenii Drževickago Božničnago Okruga (od Nr 23) s 1908 po 1913 g. vklûč. 1908-1913 0
58/512/0/3/U04 Akta urodzenia za 1915 r. Drzewica 1915-1925 0
58/512/0/3/U05 Akta urodzenia za 1916, 1917 i 1918 r. Drzewica 1916-1925 0
58/512/0/3/U06 Gmina Drzewica dla izraelskiej gminy wyznaniowej Drzewickiej. Metryki urodzin 1916-1921r. 1916-1921 0
58/512/0/3/U07 Akta urodzenia Drzewickiego bóżniczego Okręgu od 1920 do 1922 roku (od Nr 2) 1920-1922 0
58/512/0/3/U08 Akta urodzenia Drzewickiego bóżniczego Okręgu od 1922 do 1929 włącznie (od Nr 3) 1922-1930 0
58/512/0/3/U09 Akta urodzonych Gminy Wyz. Żydow. w Drzewicy od 1930 do 1936 (do Nr 26) 1930-1936 0
58/512/0/3/U10 Akta urodzeń Stanu Cyw. wyzn. mojżesz. w Drzewicy Unikat 1936-1941 (od Nr 27) 1936-1941 0
58/512/0/3/U11 Akta o brakĕ Drževickago božničnago okruga s 1895 po 1914 g. vkl. 1895-1914 0
58/512/0/3/U12 Akta małżeństwa za 1914 rok Drzewica 1914-1925 0
58/512/0/3/U13 Akta małżeństwa za 1916, 1917 i 1918 Drzewica 1916-1925 0
58/512/0/3/U14 Gmina Drzewica dla izraelickiej gminy wyznaniowej Drzewica metryki małżeństw [Od Nr 2] 1916-1921 0
58/512/0/3/U15 Akta małżeństwa Drzewickiego bóżniczego Okręgu od 1920 do 1922 roku [do Nr 3] 1920-1922 0
58/512/0/3/U16 Akta małżeństwa Gminy Wyzn. Żydowskiej w Drzewicy od 1925 r. do 1927 [do Nr 8] 1925-1927 0
58/512/0/3/U17 Akta małżeństwa Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Drzewicy od 1927 do 1941 Unikat 1927-1941 0
58/512/0/3/U18 Akta Umierših Drževickogo božničnogo Okruga s 1872 po 1900 g. vklûč. [żydowska] 1872-1901 0
58/512/0/3/U19 Akta Umierših [żydowskie] Drževickogo božničnogo Okruga s 1901 po 1914 g. vklûč. 1901-1914 0
58/512/0/3/U20 Akta śmierci za 1914 rok Drzewica 1914-1925 0
58/512/0/3/U21 Akta zmarłych za 1915 rok Drzewica 1915-1925 0
58/512/0/3/U22 Akta zmarłych za 1916, 1917 i 1918 r. Drzewica 1916-1925 0
58/512/0/3/U23 Akta zmarłych Drzewickiego bóżniczego okręgu od 1920 do 1925 r. włącznie 1920-1926 0
58/512/0/3/U24 Akta zmarłych Gminy Wyzn. Żydowskiej w Drzewicy od 1926 do 1941 Unikat 1926-1941 0

Amount of archival material

49

49

0

0.51

0.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.