Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Solec nad Wisłą

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1886-1911
- brak danych - 1886 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel'nogo Komiteta v Carstve Pol'skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg utworzony w 1886 r. z części Okręgu Lipsko dla osady Solec i wsi Sadkowice w gminie Pawłowice (protokół Nr 412 posiedzenia Rządu Gubernialnego Radomskiego z dn. 1 marca 1886 r., w: 58/46, sygn. 142). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Solec.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1886-1910, sygn. 1-25; allegata do akt zaślubionych 1886-1910, sygn. All. 1-25. Szczegółowo zawartość rodzajową akt oddaje baza PRADZIAD. akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/551/0/1/1 Duplikat knigi aktov Graždanskago Sostoâniâ v Soleckom Evrejskom Okruge Ilžeckago uězda Radomskoj Gubernii za 1886 god 1886-1886 33
58/551/0/1/2 Duplikat knigi aktov Graždanskago Sostoâniâ v Soleckom Evrejskom Okruge Ilžeckago uězda Radomskoj Gubernii za 1887 god 1886-1887 26
58/551/0/1/3 Duplikat aktov Graždanskago sostoâniâ v Soleckom Evrejskom Okruge Ilžeckago uězda Radomskoj Gubernii na 1888 god 1888-1888 28
58/551/0/1/4 Duplikat knigi aktov Graždanskago sostoâniâ v Soleckom Evrejskom Okruge Ilžeckago uězda Radomskoj Gubernii na 1889 god 1888-1889 40
58/551/0/1/5 Duplikat knigi aktov Graždanskago sostoâniâ v Soleckom Evrejskom Okruge Ilžeckago uězda Radomskoj Gubernii na 1890 god 1890-1890 37
58/551/0/1/6 Duplikat knigi aktov Graždanskago sostoâniâ Soleckago Božničnago okruga na 1891 g. 1891-1891 30
58/551/0/1/7 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Soleckago Božničnago okruga na 1892 g. 1891-1892 39
58/551/0/1/8 Duplikat aktov graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago okruga na 1893 g. 1892-1893 33
58/551/0/1/9 Duplikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago okruga Ilžeckago uezda na 1894 g. 1893-1894, 1896 40
58/551/0/1/10 Duplikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago Okruga Ilžeckago uezda na 1895 g. 1894-1895, 1896 33
58/551/0/1/11 Duplikat aktov Graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago Okruga na 1896 g. 1895-1896, 1902 27
58/551/0/1/12 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Soleckago Božničnago Okruga na 1897 g. 1896-1897 30
58/551/0/1/13 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Soleckago Božničnago Okruga na 1898 god 1897-1898, 1902 35
58/551/0/1/14 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Soleckago Božničnago Okruga na 1899 god 1899-1899 23
58/551/0/1/15 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Soleckago Božničnago Okruga na 1900 god 1900-1900, 1902 32
58/551/0/1/16 Duplikat aktov graždanskago sostoâniâ Soleckago božničnago Okruga za 1901 god 1901-1902 28
58/551/0/1/17 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Solec nad Wisłą za 1902 r.] 1902-1903 26
58/551/0/1/18 Duplikat aktov rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Soleckago božničnago okruga Ilžeckago uězda Radomskoj gub. za 1903 god 1903-1904 27
58/551/0/1/19 Duplikat aktov rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Soleckago božničnago okruga, Ilžeckago uězda za 1904 god 1904-1904, 1908 32
58/551/0/1/20 Duplikat aktov: rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Soleckago božničnago okruga, Ilžeckago uězda za 1905 god 1905-1905, 1908 25
58/551/0/1/21 Duplikat aktov rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Soleckago božničnago okruga Ilžeckago uězda za 1906 god 1906-1908 20
58/551/0/1/22 Duplikat aktov rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Soleckago božničnago okruga Ilžeckago uězda za 1907 god 1907-1908 22
58/551/0/1/23 Duplikat aktov: rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Soleckago božničnago okruga Ilžeckago uězda za 1908 god 1908, 1910-1911 32
58/551/0/1/24 Duplikat aktov: rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Soleckago božničnago okruga Ilžeckago uězda za 1909 god 1908-1909, 1911 31
58/551/0/1/25 Duplikat aktov: rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Soleckago božničnago okruga Ilžeckago uězda za 1910 god 1910-1911 25
58/551/0/2/A01 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v Soleckom božničnom okruge za 1886 god 1886-1886 0
58/551/0/2/A02 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v Soleckom božničnom okruge za 1887 g 1887-1887 0
58/551/0/2/A03 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v Soleckom Božničnom Okruge za 1888 g 1888-1888 0
58/551/0/2/A04 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v Soleckom Božničnom Okruge za 1889 g 1889-1889 0
58/551/0/2/A05 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v Soleckom Božničnom Okruge za 1890 g 1890-1890 0
58/551/0/2/A06 Dokumenty k aktam o brakosočetavšihsâ v Soleckom Božničnom Okruge za 1891 g 1891-1891 0
58/551/0/2/A07 Dokumenty k duplikatu aktov Graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago okruga za 1892 g 1891-1893 0
58/551/0/2/A08 Dokumenty k duplikatu aktov Graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago okruga za 1893 g 1892-1894 0
58/551/0/2/A09 Dokumenty k duplikatu aktov Graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago okruga za 1894 g 1894-1894 0
58/551/0/2/A10 Dokumenty k aktam o brakosočetanii Soleckago Božničnago okruga na 1895 g 1895-1895 0
58/551/0/2/A11 Dokumenty o brakosočetanii k duplikatu aktov graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago okruga na 1896 g 1896-1896 0
58/551/0/2/A12 Dokumenty o brakosočetanii k duplikatu aktov graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago okruga na 1897 g 1897-1897 0
58/551/0/2/A13 Dokumenty o brakosočetanii k duplikatu aktov graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago Okruga na 1898 god 1897-1898 0
58/551/0/2/A14 Dokumenty o brakosočetanii k duplikatu aktov graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago Okruga na 1899 god 1899-1899 0
58/551/0/2/A15 Dokumenty o brakosočetanii k duplikatu aktov graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago Okruga na 1900 god 1900-1900 0
58/551/0/2/A16 Dokumenty o brakosočetanii k duplikatu aktov graždanskago Sostoâniâ Soleckago Božničnago Okruga na 1901 god 1901-1901 0
58/551/0/2/A17 [Allegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Solec nad Wisłą za 1902 r.] 1902-1902 0
58/551/0/2/A18 [Allegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Solec nad Wisłą za 1903 r.] 1903-1903 0
58/551/0/2/A19 Dokumenty k duplikatu aktov o brakosočetanii 1904 g 1904-1904 0
58/551/0/2/A20 Dokumenty k duplikatu aktov o brake za 1905 g 1905-1905, 1908 0
58/551/0/2/A21 Dokumenty k duplikatu za 1906 g. 1905-1908 0
58/551/0/2/A22 Dokumenty k duplikatu za 1907 Okruga Solec 1907 0
58/551/0/2/A23 Dokumenty k duplikatu aktov o brakosočetavšihsâ v Soleckom božničnom okruge Ilžeckago uězda za 1908 god 1907-1908 0
58/551/0/2/A24 Dokumenty k dublikatu aktov o brakosočetavšihsâ v Soleckom božničnom okruge Ilžeckago uězda za 1909 god 1909 0
58/551/0/2/A25 [Alegata do akt zaślubionych Okręgu Bóżniczego Solec nad Wisłą za 1910 r.] 1910 0

Amount of archival material

50

50

0

0.36

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.