Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Klwów

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1875-1923
- brak danych - 1875 - 1923
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości.
Okręg utworzony z dniem 1 stycznia 1852 r. na mocy rozporządzenia KRSWiD z dnia 5/17 kwietnia 1851 r. z Okręgów Opoczno i Przysucha (Dziennik Urzędowy Guberni Radomskiej 1851, s. 1365). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Klwów.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W końcu 1865 r. z części Okręgu utworzono Okręg Drzewica. Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczka Klwów i Odrzywół oraz wsie w gminach: Potworów, Rusinów, Sulgostów; od 1870 r. wsie położone w nowych granicach pow. radomskiego przyłączone zostały do Okręgu Przysucha.
Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1875-1902, 1904-1910, 1912, ślubów i zgonów 1920-1922, sygn. 1-38; allegata do akt zaślubionych 1897, sygn. All. 1. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD. księgi (duplikaty) mikrofilmowane do 1877 r. – Mf: GR 1027-1029; akta rejestrowane w bazie PRADZIAD; akta do 1874 r. przechowywane w AP Kielce; poddane odkażaniu gazem “Rotanox” w XI 1987 i 1998 r., dopływy odkażane na bieżąco
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/76/0/1/1 Dublikat k aktam Graždanskago sostoâniâ Božničnago Okruga Kl΄vov' o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1875 god 1875-1876 19
58/76/0/1/2 Dublikat akt Graždanskago sostoâniâ nehrist'ânskih ispovĕdanii Prihoda Kl΄vov' za 1876 god 1876-1877 18
58/76/0/1/3 Dublikat Uroždёnnyh, brakosočetavšihsâ i umerših Kl'vovskogo Božničnago Okruga na 1877 god 1877 20
58/76/0/1/4 Dublikat Uroždёnnyh, brakosočetavšihsâ i umerših Kl'vovskogo Božničnago Okruga na 1878 god 1878 17
58/76/0/1/5 Dublikat Uroždёnnyh, brakosočetavšihsâ i umerših Kl'vovskogo Božničnago Okruga na 1879 god 1878-1879 22
58/76/0/1/6 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Klwów za 1880 r.] 1880 23
58/76/0/1/7 Dublikat Uroždёnnyh, Brakosočetavšihsâ i Umerših v Kl'vovskom Božničnom Okruge 1881 goda 1881 25
58/76/0/1/8 Dublikat Uroždёnnyh, Brakosočetavšihsâ i Umerših v Kl'vovskom Božničnom Okrugĕ 1882 goda 1882 23
58/76/0/1/9 Dublikat Uroždёnnyh, Brakosočetavšihsâ i Umerših v Kl'vovskom Božničnom Okrugĕ 1883 goda 1883-1889 29
58/76/0/1/10 Dublikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Kl'vovskom Božničnom Okrugĕ 1884 goda 1884-1889 23
58/76/0/1/11 Dublikat Aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših 1885 g. v Kl'vovskom božničnom okrugĕ 1885-1889 26
58/76/0/1/12 Dublikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Kl'vovskomu Božničnomu Okrugu za 1886 god 1886-1889 28
58/76/0/1/13 Dublikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Kl'vovskomu Božničnomu Okrugu za 1887 god 1887-1889 27
58/76/0/1/14 Dublikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Kl'vovskomu Božničnomu Okrugu na 1888 god 1888-1889 27
58/76/0/1/15 Dublikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših po Kl'vovskomu Božničnomu Okrugu na 1889 god 1889-1890 28
58/76/0/1/16 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Kl'vovskogo Božničnogo Okruga o Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših na 1890 god 1890-1891 31
58/76/0/1/17 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Kl'vovskogo Božničnogo Okruga o Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših na 1891 god 1891-1892 32
58/76/0/1/18 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Kl'vovskogo Božničnogo Okruga. Rodivšimsâ, Brakosočetavšimsâ i Umeršim na 1892 god 1891-1893 30
58/76/0/1/19 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Kl'vovskogo Božničnogo Okruga Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših v 1893 godu 1893-1895 32
58/76/0/1/20 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Kl'vovskogo Božničnogo Okruga Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših v 1894 g. 1894-1895 38
58/76/0/1/21 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših po Kl'vovskomu Božničnomu Okrugu Opočinskogo Uĕzda na 1895 god 1895-1896 30
58/76/0/1/22 Dublikat Aktov Graždanskogo Sostoâniâ Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umerših po Kl'vovskomu Božničnomu Okrugu Opočinskogo Uĕzda na 1896 god 1896 33
58/76/0/1/23 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kl΄vovskago Božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1897 god 1897 28
58/76/0/1/24 Dublikat Aktov graždanskago sostoâniâ Kl΄vovskago Božničnago Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših za 1898 g. 1898-1899 31
58/76/0/1/25 [Duplikat akt zaślubionych i zmarłych (do N 4) Okręgu Bóżniczego Klwów za 1899 r.] 1899-1900 10
58/76/0/1/26 Dublikat aktov o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Kl'vovskogo Božničnago Okruga [1900] god 1900 49
58/76/0/1/27 Kniga Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših Kl'vovskogo Okruga na 1901 god 1900-1901 38
58/76/0/1/28 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ nehristânskih vĕroispovedanij Kl'vovskogo Božničnogo Okruga o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših na 1902 god 1902 23
58/76/0/1/29 Kopiâ Dublikata aktov graždanskago sostoâniâ Kl΄vovskago Božničnago Okruga za 1904 god 1904, 1911 38
58/76/0/1/30 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Klwów za 1905 r.] 1905 28
58/76/0/1/31 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kl΄vovskago Božničnago Okruga za 1906 god 1905-1906 29
58/76/0/1/32 Dublikat aktov graždanskago sostoâniâ Kl΄vovskago Božničnago Okruga za 1907 god 1906-1907 20
58/76/0/1/33 Dublikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smertii za 1908 god v Kl'vovskom Božničnom Okruge 1908, 1911 30
58/76/0/1/34 Dublikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Kl'vovskom Božničnom Okruge v 1909 godu 1909-1910 27
58/76/0/1/35 Dublikat rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Kl'vovskom Božničnom Okruge v 1910 godu 1910-1911 29
58/76/0/1/36 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Bóżniczego Klwów za 1912 r.] 1912-1913 0
58/76/0/1/37 Duplikat małżeństwa Klwowskiej Izraelickiej gminy wyznaniowej za 1920 rok, 1921, 1922 1920-1923 0
58/76/0/1/38 Duplikat zmarłych Klwowskiej Izraelickiej gminy wyznaniowej za 1920 rok, 1921 i 1922 1920-1923 0
58/76/0/2/A01 Dokumenty k aktam graždanskago sostoâniâ Kl΄vovsk[ago] Božničnago Okruga o brakě za 1897 god 1896-1897 0

Amount of archival material

39

39

0

0.43

0.43

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.