Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Zarząd Okręgu w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1948-1953
- brak danych - 1948 - 1953
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - fundusze społeczne polski
16 Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Zarząd okręgowy Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju w Rzeszowie ukonstytuował się 30 października 1948 roku. Składał się z 12 członków. Głównym celem komitetu było krzewienie polskiej radiofonii, udostępnianie jej wartości kulturalnych, społecznych i wychowawczych szerokim warstwom społeczeństwa polskiego, współdziałanie w krzewieniu wiedzy o radiu i koordynacji różnych odcinków pracy związanej z radiem, współdziałanie w radiofonizacji wsi i miast ze szczególnym uwzględnieniem środowisk chłopskich i robotniczych, szkół, świetlic, ośrodków życia i organizowanie inicjatywy radiofonizacyjnej, utworzenie zbiorowych zakupów sprzętu radiowego przez instytucje i organizacje społeczne, oraz uczestniczenie w akcji rozprowadzania sprzętu radiowego przez aparat państwowy, organizacja dla radioabonentów pogotowia radiotechnicznego i naprawy sprzętu radiowego, organizowanie radioabonentów i ich rodzin w sekcje specjalne.Strukturę organizacyjną komitetu określał statut uchwalony na II Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 23.V.1948 r. W myśl statutu podstawową jednostką organizacyjną był Oddział obejmujący teren powiatu czy miasta wydzielonego. Pomocniczymi organami w organizacji wewnętrznej były koła miejscowe, organizowane przez Oddział w poszczególnych instytucjach, organizacjach, zakładach pracy, szkółkach gromadzkich. Władzami oddziału były walne zebrania Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału.Oddziały Powiatowe działające na terenie województwa zespolone były w Okręg. Władzami okręgu był: walny zjazd okręgu, zarząd Okręgu, Komisja Rewizyjna. W niecałe 3 miesiące 1948 r. zorganizowano Zarządy oddziałowe, w 10 powiatach w roku 1949 – 17, zwerbowano 128 członków w roku 1949 – 4180 zwyczajnych. Organizacją biura Zarządu Okręgowego zajął się Kazimierz Buko – kierownik Radiowęzła, który od 1.12.1943 r. Jako pracownik etatowy pozostał na stanowisku kierownika biura Zarządu Okręgowego do chwili likwidacji. Zarząd Okręgowy zajmował się nie tylko pracą organizacyjną, ale także z własnych funduszy zbudował i wyposażył radiowęzły w Brzozowie i Tarnobrzegu, remontował budynki. Aby umożliwić radiofonizację mieszkań mało zarabiającym, uruchomił kredyt na nabywanie głośników radiowęzłowych na spłaty ratalne ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni produkcyjnych. W ramach akcji radiofonizacji szkół i świetlic przydzielono aparaturę radiofoniczną dla szkół wiejskich nie posiadających funduszy – bezpłatnie. Koła radioamatorskie organizowane od 1951 r. Zaopatrywał w przyrządy pomiarowe i części. Likwidacja Zarządu Okręgowego nastąpiła w grudniu 1952 r.
[autor dr Tadeusz Bieda]
Dział Organizacyjny; lata 1948-1953, sygn. 1-20 - Sprawozdania z działalności Zarządu Okręgowego, protokoły z zebrań Zarządu Okręgowego, zarządów Oddziałów, protokoły z konferencji organizowanych w Zarządzie Okręgowym; Dział Radiofonizacji; lata 1949 - 1952, sygn. 21 - 24 - Protokoły z posiedzeń Okręgowej Komisji podziału odbiorników (1949-1959), korespondencja dot. przydziału sprzętu i odbiorników radiowych; Dział Finansowy; lata 1948 - 1953, sygn. 25 - 28 - Preliminarze budżetowe, bilanse Zarządu Okręgu, rozliczenia subwencji; Zinwentaryzowano podczas skontrum; lata 1948-1959, sygn. 29-34 - Sprawy personalne pracowników Zarządu Okręgu, sprawy dot. radiofonizacji, organizacji Komitetu i sprawozdania Zarządu. skontrum 1995/96 r. - brak 1 j.a. - wybrakowano sygn. 1

Amount of archival material

34

28

0

0.30

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.