Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Tyczyna

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1650-1944
- brak danych - 1650 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Miasto Tyczyn zostało założone przez Bartholda Tycznera. Było lokowane na prawie magdeburskim w 1368 r. Akt lokacyjny wydala kancelaria króla Kazimierza Wielkiego. W 1434 r. dobra tyczyńskie i miasto przejęła rodzina Pileckich. Dzięki królewskim przywilejom w mieście kwitło rękodzielnictwo. Wszystkie cechy tyczyńskie powstały w ciągu XVI i I połowy XVII wieku. W XIX wieku rzemiosło tyczyńskie podupadło. Jednym z powodów była ustawa przemysłowa z 20.XII.1859 r., która likwidowała cechy, jako organizacje zamknięte, a w ich miejsce powoływała zgromadzenie przemysłowe. Po wybuchu wojny na terenie Generalnego Gubernatorstwa wprowadzono na mocy zarządzenia z 28 listopada 1939 r. (Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów 1939, nr 9, s. 71-72) nowe normatywne odnośnie zarządów gmin. Zlikwidowano samorząd, a burmistrz był w pełni odpowiedzialny za zarządzanie gmina. Działalność burmistrza i jego aparatu administracyjnego sprowadzała się jedynie do realizacji okupacyjnej polityki władz niemieckich, min. ściągania podatków i kontyngentów, nadzoru nad wykonywaniem obowiązkowych robót, realizacji budżetu miejskiego. Burmistrz miał uprawnienia nadzorcze nad poborem podatków od mieszkańców okolicznych wsi, które nie wchodziły w skład miasta – Hermanowej, Budziwoju, Białej i Kielnarowej. Tyczyn został wyzwolony w dniu 27 lipca 1944 r.
[na podstawie wstępu do inwentarza oprac. D. Olszanecka, Rzeszów 2015]
Akta do roku 1939: lata 1650–1934, sygn. 1–34 – opisanie granic Tyczyna i sąsiednich wsi z XVIII w., akta sądowe dotyczące sporów z miastem, przepisy targowe dla miasta z 1776 r., sprawy własności gruntów miejskich, sprawy podatkowe, księgi cechu kuśnierskiego, garncarskiego, tkackiego, przywileje dla cechów nadane przez Branickich, właścicieli miasta, rachunki. Akta Zarządu Miejskiego 1939–1944: Dział Gospodarki Gminnej, lata 1940–1944, sygn. 35–43 – zarządzenia starosty, spisy powszechne dotyczące upraw i produkcji rolnej, wykazy kontyngentów i innych świadczeń mieszkańców, Dział Finansowy, lata 1941–1944, sygn. 44–52 – instrukcje władz zwierzchnich w sprawie ściągania podatków i innych świadczeń, podatki, budżety i roczne sprawozdania finansowe, księgi kasowe, wykazy personelu zatrudnionego w Zarządzie Miejskim w czasie okupacji; Akta zinwentaryzowane, sygn. 53–59, lata 1884–1941 – akta Cechu Zjednoczonych Rękodzielników – księgi uchwał, protokoły wyzwolin, księgi wpisów i wypisów uczniów. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
59/255/0/-/1 Urywek opisania granic Tyczyna i sąsiednich wsi XVIII wiek 10
59/255/0/-/2 Ogłoszenie ostatecznego terminu wymiany miedzianej monety polskiej 1775 7
59/255/0/-/3 Sądownictwo karne Magistratu miasta Tyczyna [Okólnik w języku łacińskim CK Sądu Apelacyjnego w Lwowie] 1777 7
59/255/0/-/4 Koszta śledztwa Kabickiego z Siedlisk [Prośba Magistratu miasta Tyczyna skierowane do CK Urzędu Cyrkularnego w Rzeszowie] 1785 7
59/255/0/-/5 Rzekomy legay biskupa przemyskiego Betańskiego na szkółkę trywialną w Tyczynie (prośba Urzedu Miejskiego Tyczyńskiego skierowana do CK Urzedu Cyrkularnego Rzeszowskiego o objaśnienie w powyższej sprawie) 1795 7
59/255/0/-/6 Spór Nuty Bliümburga (z magistratum tyczyńskim) 1788 7
59/255/0/-/7 Spór Józefa Mazurkiewicza urzędnika dominium tyczyńskiego z magistratem miasta Tyczyna o zaległą pensję [prośba J. Mazurkiewicza skierowaną do CK Urzedu Cyrkularnego w Rzeszowie] 1788 8
59/255/0/-/8 Spór Teresy Rzepczyńskiej z miastem Tyczynem o "małe błonie" 1845 8
59/255/0/-/9 1. Zaświadczenie z dn. 4.I.1808 r. w sprawie robocizny masta Tyczyna na rzecz dominium. 2.Skarga mieszczan Tyczyńskich do cyrkułu rzeszowskiego z dn. 19.IV.1814 r. o niesłuszne pociąganie ich przez dominium do robót przy budowie mostu. 3. Fragment przywileju Stanisława Pileckiego dla miasta Tyczyna (kopie z XIXw.) 1808-1814 11
59/255/0/-/10 Wykazy do Rady Miejskiej w Tyczynie w 1933 r. (listy kandydatów) 1933-1934 44
59/255/0/-/11 Przepisy targowe dla miasta Tyczyna 1776 6
59/255/0/-/12 Przemanowanie gruntów rustykalnych tyczyńskiech na miejskie własne 1825 7
59/255/0/-/13 Przeniesienie gruntów miasta Tuczyna z rubryki gruntów rustykalnych do rubryki gruntów posiadanych na własność 1822 7
59/255/0/-/14 Podwyzka opłat na fundusz budowy dróg 1817 8
59/255/0/-/15 Dług 8000 reńskich należnych Tyczynowi od właściciela Głogowa Mr. Sweerts v. Spork 1824 7
1 2 3 4

Amount of archival material

59

52

0

0.48

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -