Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór szczątków zespołów Kas Stefczyka powiatu rzeszowskiego

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1898-1951 [1951-1953]
- brak danych - 1898 - 1951
1951 - 1953
- brak danych - tak
instytucje finansowe - kasy pożyczkowe, zapomogowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kasy Stefczyka były tworzone na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 1873 r. jako spółki oszczędnościowo - pożyczkowe z nieograniczona poręką. Celem spółki było czynić starania o podniesienie bytu materialnego członków, szczególnie przez dostarczenie im środków pieniężnych potrzebnych w gospodarstwie, stworzenie sposobności lokowania oszczędności na procent, popieranie zakładania stowarzyszeń gospodarczych i zarobkowych. Działalnością spółki kierowali: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. Zarząd składał się z przełożonego, zastępcy, trzech członków. Do zakresu działania Zarządu należało: reprezentowanie i zastępowanie spółki sądownie i poza sądownie, zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej lub też Walnego Zgromadzenia, przestrzeganie i wykonywanie przepisów ustawy o stowarzyszeniach zarobkowych i gospodarczych oraz statutu spółki, decydowanie o przyjęciu lub wykluczeniu członka spółki, rozstrzyganie o zaciągnięciu przez spółkę pożyczki i przyjmowanie wkładek oszczędności w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie, udzielanie lub odmawianie członkom pożyczek, czuwanie nad ich regularnym zwrotem, wystawianie wszelkich dokumentów zawierających zobowiązania spółki, nadzorowanie prowadzenia kasowości i rachunkowości, sprawdzanie rachunków rocznych i bilansów spółki za ubiegły rok i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza nadzorowała zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i swoim rozporządzeniami prowadzenie interesów spółki. Wydawała instrukcje dla Zarządu i kasjera, ustanawiała zastępstwo członków zarządu, dokonywała kontroli rachunku rocznego i bilansu, przedkładała Walnemu Zgromadzeniu wnioski co do wykorzystania zysku rocznego, udzielała lub odmawiała zezwolenia na zakup ruchomości i nieruchomości, przeprowadzała co najmniej cztery razy w roku zwyczajne, a przynajmniej raz w roku nadzwyczajne kontrole stanu interesów spółki i rewizję kasy. Walnemu Zgromadzeniu przysługiwała najwyższy nadzór i decyzje we wszystkich sprawach spółki. W szczególności zaś, Walne Zgromadzenie: nadzorowało prowadzenie interesów spółki, zwłaszcza czynności Rady Nadzorczej, zatwierdzało lub odmawiało zatwierdzenia rocznych rachunków i bilansu za rok ubiegły, ustalało wysokość kapitału obrotowego, stopę procentowa od udziałów, od wkładów oraz udzielonych i zaciągniętych pożyczek, wyznaczało granicę sum kredytowych, których Zarząd mógł udzielić jednemu członkowi, ustalało wynagrodzenie kasjera, załatwiało sprawy dotyczące interpretacji postanowień statutu lub spory wynikłe pomiędzy członkami z powodu spraw związanych z działalnością spółki. Kasowość i księgi rachunkowe spółki prowadził kasjer, wybierany przez Walne Zgromadzenie na 4 lata. Kasjer przechowywała gotówkę w kasie, papiery wartościowe i akta spółki, dokonywał wypłat i wpłat. Na mocy ustawy o spółdzielczości z dnia 20.101920 r. nastąpiła zmiana statutów spółek oraz nazwy na Kasy Stefczyka (w 1924 roku). Nie zmieniła się istota celu działalności tych związków. W okresie okupacji hitlerowskiej kasy kontynuowały swą działalność w ograniczonym zakresie. Ze względu na specyficzne stosunki społeczno - gospodarcze w tym okresie nie rozwijały wszystkich swych agend - jak to było w okresie międzywojennym. Prawie zupełnie zostało zahamowane gromadzenie wkładów oszczędnościowych. Po wyzwoleniu, z powodu dużych trudności finansowych kasy wznowiły swą działalność dopiero w roku 1946. Na mocy dekretu z października 1948 r. została przeprowadzona reforma bankowa, która objęła również Kasy Stefczyka. Zostały one przekształcone w gminne kasy spółdzielcze. Uchwały walnych zgromadzeń podejmowane były w tej sprawie dopiero w 1949 roku, tak że kasy działały do 1950 roku.
[autor dr Tadeusz Bieda]
1. Kasa Stefczyka w Babicy; lata 1927 - 1951, sygn. 1 - 14; Protokoły posiedzeń Zarządu 1928 - 1935, księgi udziałów 1927 - 1949, księgi wkładów oszczędnościowych 1928 - 1951, protokoły z rewizji kasy 1941, 1943, 1946; 2. Kasa Stefczyka w Boguchwale; lata 1905 - 1953, sygn. 1 - 5; Księga protokołów z walnych zebrań 1905 - 1949, Księga udziałów i pożyczek 1924 - 1929, Księga wkładów 1917 - 1950, protokoły z rewizji kasy 1944 - 1953; 3. Kasa Stefczyka w Bratkowicach; lata 1934 - 1943, sygn. 1; Książka pożyczek długoterminowych; 4. Kasa Stefczyka w Futomie; lata 1928 - 1948, sygn. 1 - 3; Ewidencja członków 1928 - 1948, rejestry członków 1928 - 1935; 5. Kasa Stefczyka w Krasnem; lata 1942 - 1949, sygn. 1; Księga wkładów; 6. Kasa Stefczyka w Lubeni; lata 1911 - 1949, sygn. 1 - 13; Protokoły z walnych zebrań 1911 - 1949, z Zarządu 1937 - 1947, księgi udziałów 1936 - 1947, pożyczek 1937 - 1939, sprawozdania z działalności 1946 - 1947, protokoły rewizji 1947 - 1949; 7. Kasa Stefczyka w Łące; lata 1928 - 1951, sygn. 1 - 4; Księga udziałów i pożyczek 1928 - 1951; 8. Kasa Stefczyka w Malawie; lata 1912 - 1947, sygn. 1 - 25; Protokoły posiedzeń Zarządu 1912 - 1934, rejestry członków 1924 - 1940, budżety 1940 - 1943, sprawozdania roczne finansowe z działalności za lata 1927 - 1947, protokoły z rewizji 1914...1947; 9. Kasa Stefczyka w Medyni Głogowskiej; lata 1946 - 1950, sygn. 1 - 3; Księga kosztów handlowych, księga kasowa; 10. Kasa Stefczyka w Mrowli; lata 1948 - 1950, sygn. 1; Księga udziałów i pożyczek. 11. Kasa Stefczyka w Przewrotnem; lata 1918 - 1922, sygn. 1; Księga protokołów Komisji; 12. Kasa Stefczyka w Przybyszówce; lata 1939 - 1950, sygn. 1 - 3; Księga udziałów i pożyczek 1939 - 1949, Księga kasowa 1940 - 1950, Księga Główna 1944 - 1950; 13. Kasa Stefczyka w Słocinie; lata 1927 - 1950, sygn. 1 - 6; Rejestr członków 1939 - 1950, księgi udziałów i pożyczek 1927 - 1950, księgi wkładów oszczędności 1929 - 1935, Dziennik Główna 1941 - 1946; 14. Kasa Stefczyka w Staromieściu; lata 1933 - 1950, sygn. 1 - 5; Księga pożyczek 1933 - 1950, wkładek oszczędności 1934 - 1949, Dziennik Główna 1937 - 1948; 15. Kasa Stefczyka w Staroniwie; lata 1937 - 1949, sygn. 1 - 2; Księga pożyczek długoterminowych 1937 - 1949, Dziennik Główna 1942 - 1949; 16. Kasa Stefczyka w Stobiernej; lata 1916 - 1950, sygn. 1 - 3; Księga wkładów oszczędności 1916 - 1947, księga udziałów i pożyczek 1938 - 1950; 17. Kasa Stefczyka w Świlczy; lata 1919 - 1950, sygn. 1 - 3; Księgi pożyczek 1939 - 1950, księgi udziałów 1942 - 1949, wkładów oszczędności 1919 - 1941; 18. Kasa Stefczyka w Trzcianie; lata 1936 - 1950, sygn. 1 - 5; Księgi wkładów 1936 - 1942, udziałów i pożyczek 1946 - 1950, księgi główne 1940 - 1949; 19. Kasa Stefczyka w Trzebownisku; lata 1927 - 1950, sygn. 1 - 3; Księgi wkładów oszczędności 1927 - 1940, księgi pożyczek 1938 - 1950, Dziennik Główna 1941 - 1950; 20. Kasa Stefczyka w Tyczynie; lata 1898 - 1946, sygn. 1 - 12; Księgi wkładek oszczędnościowych 1898 - 1914, księgi pożyczek 1926 - 1946, sprawozdania finansowe za lata 1937 - 1940; 21. Kasa Stefczyka w Zaczerniu; lata 1942 - 1950, sygn. 1 - 4; Księgi protokołów Zarządu 1948 - 1950, Księga udziałów 1948 - 1950, pożyczek długoterminowych 1942 - 1950, Dziennik Główna 1944 - 1950; 22. Kasa Stefczyka w Zgłobniu; lata 1901 - 1950, sygn. 1 - 4; Księga protokołów z walnych zebrań 1901 - 1950, Dziennik Główna 1942 - 1950. - brak danych -

Amount of archival material

121

121

0

2.20

2.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.