Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Borek Wielki powiat Dębica

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1937-1954 [1956]
- brak danych - 1937 - 1954
1956 - 1956
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
Ustrój gmin do 1939 r. określała "ustawa gminna" z 12 sierpnia 1866 r. (Dz. U. Kr. nr 19). Gminę reprezentowała rada gminna i zwierzchność gminna. Zakres działania gminy był własny i poruczony. W 1933 r. na mocy ustawy z 23 marca 1933 r., "o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego" (Dz. U. 1933 nr 35 poz. 294) powołane gminy zbiorowe. Organem stanowiącym i kontrolującym w gminach wiejskich była rada gminna, zaś organem wykonawczym –zarząd gminy składający się z wójta, podwójciego i 2–3 ławników wybieranych przez radnych. Wójt był kierownikiem administracji gminy. Czynności kancelaryjne normowała instrukcja kancelaryjna 1933 r., która była stosowana w zarządach gminnych do 1950 r. i przewidywała rzeczowy układ akt. Po utracie niepodległości, na mocy zarządzenia gubernatora H. Franka z dnia 28 listopada 1939 r. samorząd gminny został zlikwidowany. Powołano zarząd gminny, na czele, którego stał wójt mianowany przez starostę. Realizował zarządzenia i wytyczne władzy zwierzchniej i był kierownikiem administracji gminnej. Po wyzwoleniu, na podstawie ustawy o organizacji i zakresie działania rad narodowych z 11 września 1944 r. (Dz. U. 1944 nr 5 poz. 22) powołano Gminną Radę Narodową w Borku Wielkim. Kompetencje rady określał okólnik Biuro Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 marca 1946 r. Gminna Rada Narodowa była organem uchwałodawczym gminy. Rada wybierała ze swego grona członków Prezydium. Organem pomocniczym i kontrolującym rady były komisje, zaś organem wykonawczym zarząd gminy, którego zakres działania określała ustawą samorządowa z 23 marca 1933 r. (Dz. U. 1933 nr 35 poz. 294), uzupełniona dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 listopada 1944 r. (Dz. U. 1944 nr 14 poz. 74). Dla celów administracji gromad, wchodzących w skład gminy, wójtowi podlegali sołtysi i podsołtysi, wybierani przez ogólne zebranie mieszkańców gromady. Samorząd gminny został zniesiony na podstawie ustawy. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. 1950 nr 14 poz. 130). Wprowadzono jednolity system władzy państwowej – przenosząc całość funkcji uchwałodawczych kontrolnych na rady gminne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej uprzednio organ pomocniczy rady stało się organem wykonawczym, przejęło dawne funkcje zarządów gminnych. Rada była organem uchwałodawczym. Przy gminnych radach powołano komisje. Prezydium posiadało aparat administracyjny obsługujący również organy kolegialne. Gminna Rada Narodowa w Borku Wielkim została zniesiona na mocy ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. 1954 nr 43 poz. 191).
[na podstawie wstępu do inwentarza oprac. D. Olszanecka, Rzeszów 2015]
Akta z okresu 1918–1939: Akta Zarządu Gminnego w Borku Wielkim; lata 1936–1937, sygn. 1 – Rejestr wymiarowy podatku gruntowego. Akta z okresu 1939–1944: Zarząd Gminny w Borku Wielkim; lata 1941–1943, sygn. 2–6 – Rejestry wymiarowe podatku gruntowego. Akta z okresu 1945–1954: 1. Akta Zarządu Gminnego w Borku Wielkim, a) Dział Ogólno – Organizacyjny; lata 1948–1950, sygn. 7–11 – Protokoły posiedzeń Rady, Prezydium, Zarządu, protokoły z kontroli społecznej, b) Dział Finansowo – Budżetowy; lata 1945–1950, sygn. 12–16 – Budżet Gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi świadczeń w naturze, dzienniki główna, c) Dział Administracyjny; 1946 r., sygn. 17 – Sumaryczny spis ludności. 2. Akta Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Borku Wielkim: a) Referat Ogólno – Administracyjny; lata 1950–1954, sygn. 18–37 – Protokoły z posiedzeń Rady, Prezydium, Komisji, zespołu gminnego, protokoły z zebrań gromadzkich, odpraw sołtysów, materiały dot. podziału terytorialnego, skargi i zażalenia ludności, b) Referat Finansowo – Budżetowy; lata 1950–1954, sygn. 38–41 – Budżety, sprawozdania z wykonania budżetów, księgi świadczeń w naturze, c) Referat rolnictwa; lata 1950–1954, sygn. 42–46 – Statystyka rolna. - brak danych -

Amount of archival material

46

46

0

0.66

0.66

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.