Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum podworskie Mycielskich z Wiśniowej

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1816-1939
- brak danych - 1816 - 1939
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Majątek Wiśniowa został zakupiony przez hrabiego Franciszka Mycielskiego w 1868 roku od rodziny Krzyszkowskich. Majątek obejmował okoliczne wsie oraz pałac. Miejscowość Wiśniowa była wymieniana w dokumentach już XIV wieku. W pierwszej połowie XVI wieku jej właścicielem był Spytko z Jarosławia, a potem jego córka Anna, która przekazała go swojemu synowi Stanisławowi Odrowążowi. Następnie wieś została zakupiona przez Seweryna Bauera. Kolejnymi właścicielami byli Firlejowie, Mniszchowie, Drzeiweccy, Jabłonowscy i Krzyszkowscy. Franciszek Mycielski w swoich dobrach propagował nowoczesne metody gospodarowania. Założył wzorcową hodowlę bydła i przeprowadził meliorację. Był członkiem i prezesem Towarzystwa Rolniczego w Krakwie. Organizował kursy rolnicze i wystawy, publikował artykuły o tematyce rolnej skierowane głownie do lokalnej społeczności. Zmarł w Wiśniowej w 1901 roku. Dobra Wiśniowa należał do rodziny Mycielskich do 1944 roku. Na mocy dekretu PKWN [Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego] o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. 1944 nr 4 poz. 17), majątek został przejęty na rzecz skarbu państwa i przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR).
[na podstawie wstępu do inwentarza oprac. D. Olszanecka, Rzeszów 2013]
Akta z lat 1816-1876, 24 j.a.- dotyczą głównie spraw finansowych (rachunki, dowody potwierdzające odbiór pieniędzy, korespondencja w sprawach finansowych, rozliczenia ) i majątkowych typu wypisy z akt sądowych i notarialnych, wykazy dzierżawionych dóbr, akta sprzedaży-kupna, część materiałów związana jest z gospodarowaniem dobrami spoza Wiśniowej, głównie położonych w Wielkopolsce; Akta z 1939 r., 1 j.a. - korespondencja hrabiego Jan Mycielskiego z Poselstwem Holenderskim w Warszawie. akta zespołu zostały zmikrofilmowane w całości, nr mikrofilmu - P-8870-8894

Amount of archival material

25

25

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -