Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Strzyżowa

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1491, 1533, 1657-1944 [1945-1948]
- brak danych - 1491 - 1491
1533 - 1533
1657 - 1944
1945 - 1948
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
spis roboczy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Pierwsza wzmianka źródłowa o Strzyżowie pochodzi z 1279 r. W połowie XIV w. istniała tam parafia. Pierwsza lokacja miasta miała miejsce między 1373 a 1397 r., a druga w 1480. Strzyżów miał charakter miasta prywatnego, w którym władzę wykonawczą i sądowniczą sprawował wójt z radą i ławą miejską. Od 1373 r. Strzyżów należał do rycerza Wojtko, Pakosza i jego synów Jana i Mikołaja Strzeżowskich, później Świerczowskich, Wielopolskich, Bączalskich i Bonerów, Szczepieckich, Radziwiłłów, Starzeńskich, Skrzyńskich, Wołkowickich i Konopków. Po pierwszym rozbiorze Polski Strzyżów znalazł się w granicach Austrii. Początkowo, funkcjonowały w większości, acz z niewielkimi ograniczeniami instytucje i organa samorządu miejskiego. Na przełomie XVIII i XIX w. rozpoczęto stopniowo ograniczać kompetencje samorządu miejskiego, co doprowadził do jego likwidacji. W 1866 r. ogłoszono nową ustawę gminną obowiązującą w Królestwach Galicji i Lodomerii oraz w Wielkim Księstwie Krakowskim (ustawa z dnia 12 sierpnia 1866 r., Dziennik Ustaw Krajowych 1866 nr 19). Podstawową jednostką administracyjną i samorządowa była gmina. Najwyższym organem samorządowym gminy była rada gminy, określana w miastach mianem rady miejskiej. Radzie podlegał magistrat, na którego cele stał burmistrz, który kierował jego pracami i nadzorował je oraz przewodniczył powołanej przez radę zwierzchności gminnej. Ustawa ta z pewnymi zmianami dokonanymi w 1894 r. była stosowana do końca okresu zaborów. Po 1918 r. sprawy funkcjonowania zarządów miejskich regulowały dekrety państwa, a ostateczny kształt strukturze władz terytorialnych nadała ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządy terytorialnego (Dz. U. 1933 nr 33 poz. 294) Ustawa ta określiła radę miejską, jako najwyższą władzę samorządu terytorialnego, której podlegał magistrat – organ wykonawczy. Po wybuchu wojny na terenie Generalnego Gubernatorstwa wprowadzono na mocy zarządzenia z 28 listopada 1939 r. nowe normatywne odnośnie zarządów gmin. Zlikwidowano samorząd, a burmistrz był w pełni odpowiedzialny za zarządzanie gmina. Działalność burmistrza i jego aparatu administracyjnego sprowadzała się jedynie do realizacji okupacyjnej polityki władz niemieckich, a głównie ściągania sum podatkowych, kontyngentów, nadzoru nad wykonywaniem obowiązkowych robót, realizacji budżetu miejskiego. Burmistrz miał uprawnienia nadzorcze nad poborem podatków od mieszkańców okolicznych wsi, które nie wchodziły w skład miasta.
[na podstawie wstępu do inwentarza oprac. D. Olszanecka, Rzeszów 2016]
Akta z okresu do 1772 r.: lata 1567–1916, sygn. 1–3 – księga sądu wójtowskiego, kopie dokumentów prawnych. Akta z okresu 1772–1918: Dział ogólno – organizacyjny, lata 1873–1917, sygn. 4–10 – organizacja urzędu, obsady stanowisk, protokoły z posiedzeń Rady Gminnej; Dział organizacji społecznej, lata 1869–1871, sygn. 11–13 – sprawy zdrowia, opieki społecznej, szkolnictwa; Dział gospodarki gminnej, lata 1872–1918, sygn. 14–17 – organizacja handlu, propinacja miejska, budowa i remont dróg i mostów, rzemiosło i stowarzyszenia przemysłowe; Dział administracyjny, lata 1861–191, sygn. 18–20 – dokumentacja dotycząca utrzymania porządku w mieście, sprawy budowlane i wojskowe; Dział finansowo-budżetowy, lata 1872–1874, sygn. 21–23 –budżety gminy, podatkami, kasa pożyczkowa; Akta cechów, lata 1491–1914, sygn. 24–45 – przywileje, statuty, księgi wyzwolin, rejestry majstrów, terminatorów i uczniów, akta finansowe. Akta z okresu 1918 – 1939: Dział ogólno – organizacyjny, lata 1908–1946, sygn. 46–56 – dokumenty dotyczące organizacji władz miejskich, protokoły posiedzeń Rady Gminnej i Miejskiej oraz Zarządu Miejskiego, akta pokontrolne; Dział administracyjno – społeczny, lata 1919–1937, sygn. 57–61 – materiały dotyczące realizacji opieki społecznej, zabezpieczenia sanitarnego miasta, zbiórki na cele publiczne, organizacja szkolnictwa; Dział gospodarki gminnej, lata 1919–1936, sygn. 62–70 – akta dzierżawy gruntów, nieruchomości należących do mieszkańców, organizacja handlu, elektryfikacja miasta; Dział administracyjny, lata 1909–1939, sygn. 72–81 – dokumentacja techniczna i kosztorysowa obiektów miejskich, akta dotyczące spraw bezpieczeństwa, przynależności gminnej, wykaz poszkodowanych i wykaz szkód spowodowanych powodzią w latach 1933–1934; Dział finansowo-budżetowy, lata 1919–1939, sygn. 82–91 – roczne budżety gminne, korespondencja finansowa i w sprawach podatkowych. Akta z okresu 1939 – 1944: Dział administracji społecznej, 1944 r., sygn. 92 - informacja o szczepieniach ochronnych; Dział gospodarki gminnej, lata 1936–1944, sygn. 93–96,– ewidencja gospodarstw rolnych z 1943 r., inwentarze nieruchomości, akta dotyczące dzierżaw; Dział administracyjny, 1941 r., sygn. 97 – podania o zezwolenia na budowę, koncesje; Dział finansowo – budżetowy, lata 1939–1944, sygn. 98–113 – budżety gminy z lat 1940–1944, roczne sprawozdania finansowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych. Akta zinwentaryzowane, lata 1885–1944 [1945–1948], sygn. 114–141 – książka kontowa, obwieszczenia Zarządu Miasta, materiały Zjednoczonych Rękodzielników w Strzyżowie – statut, księgi uchwał, protokoły posiedzeń, ewidencja uczniów, protokoły czynności, oraz dokumentacja finansowa, sprawy budowlane, elektryfikacja, budowa gazociągu, wymiar i pobór podatków. sygn. 71 przesunięto do zepołu 59/747/124; 1 j.a. znajduje się w Archiwum Narodowym w Krakowie - zespół 32/18 Księga wójtowska miasta Strzyżowa nad Wisłokiem, z lat 1594-1622
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
59/740/0/1/1 Księga Sądu wójtowskiego miasta Strzyżowa 1692-1789 117
59/740/0/1/2 Kopie dokumentów prawnych miasta Strzyżowa 1657-1916 58
59/740/0/1/3 Jan Lipski biskup krakowski pozwala Antoniemu Staromiejskiemu proboszczowi strzyżowskiemu urządzać w każdy czwartek nabożeństwo z wystawieniem najświętszego sakramentu, ponieważ pod tym warunkiem ks. Wojciech Temezwary, scholastyk łucki zapisał kościołowi strzyżowskiemu 3.200 złotych 1742 6
59/740/0/2/24 Rejestr przychodów i wydatków cechu wielkiego w Strzyżowie 1862-1876 18
59/740/0/2.1/4 Organizacja urzędu - sprawy biurowości 1873 20
59/740/0/2.1/5 Protokoły z posiedzeń Rady Gminnej 1873-1914 25
59/740/0/2.1/6 Wybory do władz centralnych i Rady Miejskiej 1873 34
59/740/0/2.1/7 Przyjęcia do Związku Gmin 1873 26
59/740/0/2.1/8 Obsada stanowisk 1873-1873 29
59/740/0/2.1/9 Organizacja składek i zbiórek publicznych 1873-1873 9
59/740/0/2.1/10 Materiały propagandowe dotyczące Litwy, uroczystości, wojna światowa 1873-1917 14
59/740/0/2.2/11 Sprawy parafii - rozbudowa folwarku plebańskiego 1869-1873 32
59/740/0/2.2/12 Sprawy zdrowia, opieki społecznej i sanitarno-porządkowe miasta 1872-1873 53
59/740/0/2.2/13 Sprawy szkolne - wykazy dzieci nieregularnie uczęszczających do szkoły, prośby o wydanie świadectwa ubóstwa 1873-1873 25
59/740/0/2.3/14 Sprawy rolnictwa i zwalczanie chorób zwierzęcych, dzierżawy gruntów 1873-1918 272
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

141

112

0

1.48

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -