Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Brzeźnica powiat Dębica

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1941-1954 [1955]
- brak danych - 1941 - 1954
1955 - 1955
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
Bezpośrednio po utracie niepodległości administracja gminna zorganizowana była tak jak do 1939. Z dniem 28 listopada 1939 r., w oparciu o zarządzenie gubernatora Hansa Franka samorząd gminny został zlikwidowany. Na czele zarządu gminnego stał wójt mianowany przez starostę. Realizował zarządzenia i wytyczne władzy zwierzchniej. Był kierownikiem administracji gminnej, zwalniał i przyjmował pracowników. W administracji stosowana była nadal instrukcja kancelaryjna z 1933 r. Po wyzwoleniu, na podstawie ustawy o organizacji i zakresie działania rad narodowych z 11 września 1944 r. (Dz. U. 1944 nr 5 poz. 22) powołano Gminną Radę Narodową w Brzeźnica. W jej skład wchodziły gromady – Brzeźnica, Pustków, Paszczyna, Lubzina, Brzezówka Skrzyszów. Kompetencje rady określał okólnik Biuro Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 marca 1946 r. Gminna Rada Narodowa była organem uchwałodawczym gminy. Rada wybierała ze swego grona członków Prezydium. Organem pomocniczym i kontrolującym rady były komisje, zaś organem wykonawczym zarząd gminy, którego zakres działania określała ustawą samorządowa z 23 marca 1933 r. (Dz. U. 1933 nr 35 poz. 294), uzupełniona dekretem PKWN [Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego] z 23 listopada 1944 r. (Dz. U. 1944 nr 14 poz. 74). Dla celów administracji gromad, wchodzących w skład gminy, wójtowi podlegali sołtysi i podsołtysi, wybierani przez ogólne zebranie mieszkańców gromady. Samorząd gminny został zniesiony na podstawie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. 1950 nr 14 poz. 130). Wprowadzono jednolity system władzy państwowej – przenosząc całość funkcji uchwałodawczych kontrolnych na rady gminne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej uprzednio organ pomocniczy rady stało się organem wykonawczym, przejęło dawne funkcje zarządów gminnych. Rada była organem uchwałodawczym. Przy gminnych radach powołano komisje. Prezydium posiadało aparat administracyjny obsługujący również organy kolegialne. Gminna Rada Narodowa w Brzeźnicy została zniesiona na mocy ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. 1954 nr 43 poz. 191).
[na podstawie wstępu do inwentarza oprac. D. Olszanecka, Rzeszów 2014]
I. Akta z okresu 1939–1944: Zarząd Gminy w Brzeźnicy, lata 1941–1945, sygn. 1–3 – rejestr wymiarowy podatku gruntowego gromady Pustków, Paszczyna. II. Akta z okresu 1945–1954: Akta Zarządu Gminnego w Brzeźnicy: Dział Ogólno – Organizacyjny, lata 1944–1950, sygn. 4–11 – protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Prezydium, sprawy osobowe członków, organów gmin; Dział Finansowo – Budżetowy, lata 1945–1950, sygn. 12–38 –budżety Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu, roczne sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z poboru podatku gruntowego; Dział gospodarki gminnej, lata 1948–1949, sygn. 39–44 – wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, statystyka i sprawozdawczość gminna, drogi i place publiczne; Dział Gospodarki Społecznej, lata 1946–1949, sygn. 45–51 – wybory 1946 r., akta dotyczące odbudowy, ewidencja ruchu ludności, decyzje Kolegium Orzekającego. III. Akta Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Brzeźnicy, lata 1950–1954, sygn. 52–58 – protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej; Referat Ogólno – Administracyjny, lata 1950–1954, sygn. 59–69 – protokoły posiedzeń Prezydium, protokoły posiedzeń Gminnego Zespołu Kierowniczego, odpraw sołtysów, kontrola wewnętrzna; Referat Finansowo - Budżetowy; lata 1950–1954, sygn. 70–84 – budżety Gminy, sprawozdania z realizacji budżetu, z poboru podatku gruntowego; Referat rolnictwa, lata 1951–1954, sygn. –91 – statystyka rolna. Akta zinwentaryzowane: sygn. 92, lata 1951–1954 [1955] - Książka meldunkowa – Lubzina. skontrum 1985 - wybrakowano 4 j.a. (rejestry wymiarowe podatku gruntowego); skontrum 1995/96 r. - brak 7 j.a. - sygn. 5, 18, 19, 20, 21, 81, 83

Amount of archival material

88

87

0

0.83

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.