Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - [1906-1910] 1920-1939
- brak danych - 1906 - 1910
1920 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Chojnicach rozpoczęło działalność w 1920 r. na mocy dekretu ministra byłej dzielnicy pruskiej z 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Było urzędem ogólnej administracji państwowej szczebla powiatowego, ze starostą jako przedstawicielem rządu i szefem ogólnej administracji publicznej na czele. Starosta przewodniczył sejmikowi powiatowemu i był przewodniczącym wydziału powiatowego. Ponadto był wykonawcą zleceń wojewody, służbowym zwierzchnikiem władz i urzędów na terenie powiatu, organem zarządzającym, orzekającym i rozstrzygającym. Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zunifikowano administrację ogólną byłej dzielnicy pruskiej z administracją ogólną pozostałych ziem polskich. W 1930 r. utworzono urząd stałego zastępcy starosty. Starosta kierował całokształtem życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na terenie powiatu. 1. Referat Ogólno-Organizacyjny: organizacja i finanse, obywatelstwo, statystyka ludnościowa, emigracja i reemigracja, sprawozdania zakładów opiekuńczych i fundacji
2. Referat Bezpieczeństwa: sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa, działalność stowarzyszeń i związków, niemiecki ruch polityczny, opcje, wybory do Sejmu i Senatu, strajki, sprawy graniczne, komunikacja, prasa, konfiskaty
3. Referat Administracyjno-Gospodarczy: sytuacja przemysłu, rolnictwa i rzemiosła, ewidencja zakładów i warsztatów, handel domokrążny, licencje, cechy, targi, statystyka produkcji rolnej, ceny, walka z chorobami i szkodnikami, rybołówstwo, łowiectwo
4. Referat Administracyjno-Karny: przepisy w sprawach administracyjno-karnych, rejestry karne
5. Referat Wojskowy: pobór, uchylanie się od obowiązku wojskowego, odszkodowania wojenne, emerytury i renty wojskowe
6. Referat Zdrowia i Opieki Społecznej: statystyka, organizacja i działalność służby zdrowia, nadzór nad placówkami, personel, zwalczanie chorób
7. Referat Weterynaryjny: nadzór weterynaryjny, zwalczanie chorób, ochrona zwierząt
8. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: obrót ziemią, osadnictwo, zapas ziemi, przymusowy wykup nieruchomości, parcelacja gruntów państwowych i prywatnych, osady rentowe i likwidacyjne, przewłaszczenia, kredyty
9. Referat Wodno-Melioracyjny: uprawnienia rybackie, utrzymanie wód, sprawy sporne
10. Referat Ochrony Lasów: gospodarka w lasach prywatnych, gospodarstwa leśne
11. Referat Budowlany: nadzór i zezwolenia budowlane, urządzanie zakładów przemysłowych i rzemieślniczych
baza danych IZA,
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Referat Ogólno-Organizacyjny 0 0
1.1 Sprawy organizacyjne 15 1920-1939 0
1.2 Sprawy administracyjno-prawne [wnioski, stwierdzenie nadania oraz pozbawienie obywatelstwa, USC zmiana i sprostowanie nazwisk] 75 1920-1939 0
1.3 Sprawy opieki społecznej 18 1922-1939 0
1.4 Sprawy budżetowo-rachunkowe 7 1924-1938 0
2 Referat Bezpieczeństwa 0 0
2.1 Przepisy ogólne 2 1920-1929 0
2.2 Sprawy prasowe 7 1920-1939 0
2.3 Stowarzyszenia i związki. Wyjazdy do Niemiec za pracą 13 1922-1937 0
2.4 Sprawy wyznaniowe 3 1931-1935 0
2.5 Mniejszość niemiecka 38 1919-1939 0
2.6 Wybory do Sejmu i Senatu 4 1920-1930 0
2.7 Strajki 3 1923-1932 0
2.8 Paszporty, przepustki graniczne, sprawy cudzoziemców 90 1920-1939 0
2.9 Broń, amunicja, materiały wybuchowe 4 1920-1939 0
2.10 Pojazdy mechaniczne 4 1928-1935 0
2.11 Publiczne przedsięwzięcia rozrywkowe. Filmy 8 1920-1939 0
2.12 Sprawy bezpieczeństwa 32 1920-1939 0
3 Referat Administracyjno-Gospodarczy 0 0
3.1 Przepisy ogólne 21 1921-1938 0
3.2 Przemysł domokrążny 15 1922-1939 0
3.3 Kotły parowe 3 1923-1936 0
3.4 Rzemiosło 28 1922-1939 0
3.5 Targi 4 1923-1934 0
3.6 Statystyka produkcji rolnej 8 1926-1938 0
3.7 Statystyka mleczarni 4 1928-1935 0
3.8 Walka z chorobami i szkodnikami roślinnymi 9 1928-1936 0
3.9 Pomoc finansowa dla rolnictwa 3 1926-1939 0
3.10 Rybołóstwo 4 1920-1939 0
3.11 Łowiectwo 12 1928-1938 0
3.12 Czuwanie nad cenami artykułów pierwszej potrzeby, drożyzna, przemyt 11 1923-1936 0
3.13 Samochody, konie 7 1925-1937 0
4 Referat Administracyjno-Karny 5 1921-1939 0
5 Referat Wojskowy 29 1920-1939 0
6 Referat Zdrowia 37 1922-1939 0
7 Referat Weterynaryjny 9 1930-1939 0
8 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 0 0
9 Referat Wodno-Melioracyjny 3 1924-1938 0
10 Referat Ochrony Lasów 4 1924-1934 0
11 Referat Budowlany 94 1920-1939 0

Amount of archival material

1095

1095

0

10.06

10.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.