Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejencja w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1815-1919
Regierung Bromberg 1815 - 1919
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Działała od 1 VII 1815 r. Na czele urzędu stał prezes tworzący wraz z dwoma lub trzema dyrektorami rejencyjnymi prezydium rejencji. W terenie działały landratury, podległe prezesowi. Rejencji podporządkowano także urzędy katastralne, urzędy budowlane, inspekcje przemysłowe, lekarzy i weterynarzy powiatowych. Początkowo rejencję tworzyły 2 wydziały: Wydział I - Spraw Wewnętrznych i Wydział II - Domen, Lasów i Podatków Bezpośrednich. W 1873 r. w rejencji wprowadzono organizację zgodną z zarządzeniem z 31 XII 1825 r. Powołano nowy Wydział Administracji Kościelnej i Szkolnej. Od 1880 r. Wydział I, pozostający pod bezpośrednim kierownictwem prezesa rejencji, zmienił nazwę na Wydział Prezydialny. Wydziały dzieliły się na decernaty, których liczba wraz z poszerzaniem kompetencji stale rosła. Początkowo w Wydziale I funkcjonowały oddzielne komisje, m.in. do spraw medyczno-sanitarnych, szkół i kościołów. Prace specjalistyczne powierzano radcom, m.in. szkolni, kościelni, budowlani, medyczni, dyrektor poczt. Administrację leśną tworzyli radcy, nadzorujący nadleśnictwa. Na ich czele stał Naczelny Inspektor Lasów. W 1919 r. siedzibę rejencji przeniesiono do Piły. Formalnie rejencję zlikwidowano 21 VII 1922 r., wraz z utworzeniem przez sejm pruski nowej prowincji Grenzmark Posen-Westpreussen. 1.Wydział I Spraw Wewnętrznych (j.a.)
1.1. Registratura prezydialna - sprawy prezesa Rejencji (j.a.): edykty królewskie, nobilitacje i odznaczenia, granice państwowe i administracyjne (m.in. przyłączenie ziem Księstwa Warszawskiego do Prus), wytyczanie granicy, wybory parlamentarne, finanse władz i urzędów, budżety miast, urzędnicy departamentu bydgoskiego, regencyjni i powiatowi, statystyka ludnościowa i narodowościowa właścicieli, księgi ludności (1833-1835), organizacje i prasa, cenzura, rewizje, sprawozdania sytuacyjne (1833-1890), polska agitacja, działalność socjalistyczna, sołtysi, wystąpienia antyżydowskie, handel i przemysł, izby rzemieślnicze, banki, rolnictwo, Komisja Kolonizacyjna i Komisja Generalna, wojskowość (mobilizacja, rekwizycje, jeńcy francuscy, inwalidzi, organizacje i fundacje kombatanckie), zabytki, pomniki, wykopaliska, Kanał Bydgoski, poczta
1.2. Registratura policyjna - sprawy administracji państwowej (765 j.a.): podział administracyjny, miejscowości, organizacja władz i urzędów administracji państwowej i samorządowej, urzędnicy, charakterystyki powiatów, zarząd policyjny, wydawnictwa urzędowe, wydawnictwa, ewidencja zasobów archiwów miejskich i klasztornych (1820-1834)
1.3. Registratura policyjna - zagadnienia polityczne (70 j.a.): ruch narodowy polski, informacje o wydarzeniach z 1848 r. i powstaniu wielkopolskim, socjaldemokracja (propaganda, rewizje i konfiskaty, raporty policyjne, konferencje Socjaldemokracji Prowincji Poznańskiej, manifestacje, organizacje młodzieżowe), emigranci polscy z Królestwa, niemieckie organizacje nacjonalistyczne, biblioteki, instytucje naukowo-kulturalne, rolnictwo, obrót ziemią, Komisja Kolonizacyjna, organizacje kombatanckie i bractwa strzeleckie, zabytki, służba zdrowia, uroczystości kościelne, sekty i związki wyznaniowe
1.4. Registratura policyjna - bezpieczeństwo i porządek publiczny ( j.a.): granice z Królestwem Polskim (statystyka i kontrola ludności, spis powszechny, naturalizacja, emigracja, konfiskaty i rekwizycje, represje, jeńcy, sądownictwo (organizacja, obwody, adwokaci i notariusze, więzienia, statystyka), policja (organizacja, przepisy, egzekucja należności, ruch drogowy), bezpieczeństwo i porządek publiczny (handel bronią, osoby zbiegłe, przestępczość, dochodzenia) przemysł hutniczy i wydobywczy, nadzór sanitarny, sieć kolejowa, poczta i telegraf, mapy, kataster dróg, straż pożarna, usc
1.5. Registratura policyjna-przemysł i handel (323 j.a.): administracja przemysłowa, samorząd przemysłu i handlu, produkcja, inspekcje, sąd przemysłowy i kupiecki, urzędy probiercze, wydobycie kopalin, cegielnie, Urząd Solny w Inowrocławiu, handel, koncesje (Żydzi), targi, jarmarki, kontrola cen, wynalazczość, wykorzystanie energii elektrycznej, wystawy przemysłowe, organizacje gospodarcze, cechy, nauka rzemiosła, żegluga morska i śródlądowa
1.6. Registratura policyjna - rolnictwo (233 j.a.): produkcja roślinna i zwierzęca, majątki ziemskie (separacje gruntów, zmiany własności, podatki, recesy, Komisja Generalna), majątki wspólnot gminnych (seperacje, recesy, należności, statystyka), parcelacja i komasacja gruntów (podziały, klasyfikacja, hipoteki, podatki, statystyka), sadownictwo, hodowla, rybołówstwo, towarzystwa i szkoły rolnicze
1.7. Registratura policyjna - budownictwo (249 j.a.): organizacja władz, finanse, subwencje, urzędy katastralne, ekspertyzy budowlane, koncesje, ruch budowlany, statystyka, gmachy państwowe, garnizon, zakłady karne, instytuty naukowe, szkoły, utrzymanie i statystyka dróg i mostów, mierniczy, ubezpieczenia, ochrona przeciwpożarowa
1.8. Registratura policyjna - budownictwo wodne (690 j.a.): inspekcja budownictwa melioracyjnego, finanse, nieruchomości, droga wodna, Wisła-Odra-Brda-Noteć, szlak żeglowny na Brdzie, Kanale Bydgoskim i Noteci, regulacja rzek, melioracje, wykup i wywłaszczenia gruntów, powodzie
1.9. Registratura policyjna-ubezpieczenia i pomoc społeczna ( j.a.): towarzystwa i zakłady ubezpieczeniowe (koncesje, rzeczoznawcy, sądy rozjemcze, odszkodowania), kasy chorych (statuty, członkowie, statystyka, kontrole), ubezpieczenia, organizacje dobroczynne i wychowawcze, pomoc społeczna (mieszkalnictwo, osadnictwo, zatrudnianie)
1.10. Registratura wojskowa (599 j.a.): organizacja dowództwa, dyslokacja jednostek, garnizonów i żandarmerii, ochrona granic, szkoły kadetów, pobór i mobilizacja, dezercja, transport, zaopatrzenie i zakwaterowanie wojsk, budowa koszar, fortyfikacje, jeńcy, szpitale, inwalidzi wojskowi i kombatanci, medale i odznaczenia
1.11. Registratura miejska ( j.a.): miasta w obwodzie regencyjnym (organizacja i działalność urzędów, finanse i budżety, przemysł, handel i rzemiosło, budownictwo, nadzór policyjny, polska działalność polityczna, cenzura, zabytki, akta personalne burmistrzów i urzędników miejskich)
1.12. Registratura medyczna ( j.a.): organizacja, finanse, stan sanitarny i zdrowotny, zakłady opieki medycznej, szpitale, instytuty naukowe, pracownia badań bakteriologicznych, sanatoria, ziołolecznictwo, wody mineralne, kształcenie lekarzy i położnych, izba aptekarska, apteki i drogerie, higiena w szkołach, obserwacje meteorologiczne (1816-1860), profilaktyka, zanieczyszczenie wód
1.13. Registratura weterynaryjna ( j.a.): statystyka, powiatowi lekarze weterynarii, nadzór, choroby zwierząt, epidemie, obrót zwierzętami, eksport i import zwierząt i mięsa, przetwórnie, handel, koncesje
2. Wydział II Szkół i Kościołów ( j.a.)
2.1. Registratura kościelna (j.a.): Kościół katolicki (patronat, parafie i klasztory, obsada stanowisk, wizytacje kanoniczne, stan posiadania, rady parafialne kościelne), gminy ewangelickie (patroni kościołów, obsada, kasa pogrzebowa), finanse (dochody klasztorne, fundusz kościelny, legaty), własność Żydów i menonitów, zmiany wyznań, budowa szkół, domów parafialnych i kościelnych, towarzystwa biblioteczne i oświatowe, wydawnictwa, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego
2.2. Registratura szkolna-akta ogólne ( j.a.): inspekcje szkolne, szkoły wyznaniowe, symultaniczne, prywatne (budowa, budżety, egzaminy, programy nauki, pomoce szkolne, kontrole, fundacje, stypendia, zapomogi, wykazy Żydów, zakaz nauczania w języku polskim, kroniki szkolne), nauczyciele (kształcenie, kursy i konferencje, zatrudnianie, mobilizacja), drukowane przeglądy prasy polskiej (1894-1918), zatrudnianie dzieci
2.3.. Registratura szkolna-akta szkół i personalne nauczycieli ( j.a.) szkoły powszechne i średnie (obwody szkolne, budowa i utrzymanie, budżety, podręczniki, zatrudnianie nauczycieli, wizytacje)
3. Wydział III domen, lasów, podatków bezpośrednich ( j.a.)
3.1. domeny (majątek, hipoteki, obciążenia, właściciele działek, dzierżawcy i osadnicy, klasyfikacje i pomiary gruntów, podatki, budowa i utrzymanie dróg, mostów i wałów, urzędnicy)
3.2. Oddział lasów ( j.a.): organizacja, majątek leśnictw i nadleśnictw, gospodarka leśna, łowiectwo, personel, akta osobowe
4. Obwodowe Biuro Katastralne (920 j.a.) obwody katastralne, odpisy hipoteczne i map katastralnych, wymiar podatku gruntowego
5. Mapy i plany ( 181 j.a.) mapa drukowana obwodu regencyjnego, plany: miejscowości, lasów, graniczne, komunikacyjne
baza danych IZA

Amount of archival material

29588

29588

0

764.20

764.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.