Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1902 - 1941
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Na czele województwa stał wojewoda. Pod względem osobowym podlegał ministrowi spraw wewnętrznych, w zakresie służbowym - właściwym ministrom. Wojewoda był przedstawicielem rządu. Reprezentował go na terenie województwa i koordynował funkcjonowanie całej administracji rządowej, w myśl zasadniczej polityki państwa. Jako szef administracji ogólnej i zespolonych z nią działów administracji specjalnej wojewoda był uprawniony do nadzoru i ingerencji w działalność administracji specjalnej, jej obsadę kadrową. Organem wykonawczym wojewody był Urząd Wojewódzki Pomorski, funkcjonujący początkowo w Poznaniu, a od 17 I 1920 r. w Toruniu. Początkowo budowa urzędu była zbliżona do organizacji rejencji. Struktura kształtująca się od końca 1920 r. sprowadziła się do podziału urzędu na wydziały powoływane do załatwiania określonych zadań. Ostatecznie urząd tworzyły wydziały: Ogólny (Prezydialny), Społeczno-Polityczny (Bezpieczeństwa Publicznego), Samorządowy, Wojskowy, Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacyjno-Budowlany (Robót Publicznych). Akta Wydziału Administracyjnego, funkcjonującego w urzędzie w latach 1921-1934 rozdzielono do innych wydziałów, zwłaszcza Ogólnego i Samorządowego. Niektóre wydziały miały charakter tymczasowy, np. Wydział Aprowizacji. Wydziały dzieliły na oddziały i referaty, załatwiające jednorodne sprawy. Po wybuchu wojny urząd został ewakuowany. 1 IX 1939 r. nastąpiło jego rozwiązanie. Do kompetencji UWP należało uzgadnianie działalności administracji państwowej (z wyjątkiem spraw zastrzeżonych), nadzór nad urzędami administracji specjalnej. 1. WYDZIAŁ OGOLNY (1924 j.a.)
1.1. Oddział organizacyjny (1261 j.a.): Sprawy: ogólne (181 j.a.) (przepisy, reprezentacja rządu, pobyt Prezydenta RP, sprawy konsularne i dyplomatyczne, zebrania władz, zjazdy wojewodów i starostów, posłowie i senatorowie, polskie organizacje społeczne, odznaczenia), organizacyjne (346 j.a.) (organizacja administracji, statuty, działalność urzędu, administracja niezespolona, podziały terytorialne województwa, siedziby urzędów, miejscowości, urzędnicy, biurowość), osobowe (668 j.a.) (urzędnicy, zatrudnienie, akta osobowe), (dopływ) Redakcja Pomorskiego Dziennika Wojewódzkiego (2 j.a.) (publikacja dziennika), Sekretariat wojewody ( j.a.) (korespondencja osobista, teksty przemówień, dokumentacja prasowa), Biblioteka (6 j.a.) (biblioteki w starostach, zakup,
wydawnictwa urzędowe)
1.2. Oddział Budżetowo-Gospodarczy (53 j.a.): przepisy, budżety, finanse, gospodarka urzędów, urzędnicy
1.3. Oddział Administracyjny (563 j.a.): Sprawy: ogólno-prawne (377 j.a.) (postępowanie karno-administracyjne i przymusowe, szkody wojenne, przewłaszczenia, dzierżawy), obywatelstwo i stan cywilny (187 j.a.) (organizacja, urzędnicy, obywatelstwo, opcje, księgi stanu cywilnego), wywłaszczenia (21 j.a.) (postępowanie wywłaszczeniowe przymusowe, budowa Gdyni, linii kolejowych, lotnisk), Inspektorat starostw ( j.a.) (lustracje starostw i wydziałów powiatowych)
2. Wydział Społeczno-Polityczny (3097 j.a.)
2.1. Oddział Polityczno-Narodowościowy (2588 j.a.): sprawy: polityczne (478 j.a.) (przepisy, sprawozdania sytuacyjne, polskie partie polityczne, organizacje polityczne i społeczne, wybory parlamentarne i samorządowe, posłowie i senatorowie, działacze pomorscy, gospodarka, kultura, bezrobocie, pomoc społeczna), prasa (338 j.a.) (cenzura, konfiskaty, sprostowania, drukarnie i wydawnictwa, debit), narodowościowe (403 j.a.) (przepisy, polityka narodowościowa państwa, stan posiadania mniejszości, niemiecka i żydowska mniejszość narodowa, partie polityczne i stowarzyszenia, zebrania i wiece), wyznania (1369 j.a.) (Kościół katolicki, budżety kapituły chełmińskiej, biskup chełmiński, ewangelickie i żydowskie gminy wyznaniowe, dozory kościelne, majątki parafii, obsada probostw, podatki, budowle patronackie, cmentarze)
2.2. Oddział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ( j.a.): sprawy: bezpieczeństwo (j.a.) (ruch wywrotowy, przestępczość, organizacje nielegalne i antypaństwowe, ruch komunistyczny, działacze, bezrobocie, strajki, szpiegostwo, dywersja, policja państwowa i polityczna), policja porządkowa (23 j.a.) (przepisy, policja sanitarna i obyczajowa, porządek publiczny, widowiska, zrzeszenia kulturalne, posiadanie broni i materiałów wybuchowych, kwesty, obchody świąt i uroczystości), dowody osobiste i meldunki (69 j.a.) (ruch naturalny ludności, statystyka), cudzoziemcy (292 j.a.) (rejestracja, osiedlenia, deportacja i ekstradycja, azyl), stowarzyszenia i związki (217 j.a.) (rejestracja i legalizacja), ochrona granic (360 j.a.) (komisje graniczne, wytyczanie, ruch graniczny, nielegalne przekraczanie granicy, repatriacja i ekstradycja)
3. Wydział Samorządowy ( 3127 j.a.)
3.1. Oddział Administracji Samorządowej (1338 j.a.): sprawy: organizacyjno-administracyjne (971 j.a.) (pieczęcie i herby miast, organizacja i działalność organów samorządu, wybory rad gminnych, szkolnictwo, podział terytorialny), dyscyplinarne (285 j.a.) (komisje dyscyplinarne, urzędnicy), aprowizacja (90 j.a.) (zaopatrzenie w podstawowe w artykuły żywnościowe, węgiel i naftę, producenci żywności, kontrola cen, statystyka, mieszkalnictwo)
3.2. Oddział Finansów i Gospodarki Samorządowej (1636 j.a.): sprawy: gospodarka finansowa związków samorządowych (924 j.a.) (przepisy, kontrole, budżety samorządów, podatki, oddłużenia), polityka gospodarcza związków samorządowych (306 j.a.) (plany, zakłady komunalne, rozbudowa miast i osiedli, drogi, oświata pozaszkolna, uzdrowiska, ochrona przeciwpożarowa), komunalne kasy oszczędności (354 j.a.) (przepisy, banki, kasy, kredyty, urzędnicy)
3.3. Inspektorat Samorządowy (202 j.a.): organizacja, inspekcje, dochodzenia, szkolenia, notatki prasowe
4. Wydział Wojskowy (118 j.a.): sprawy: powszechny obowiązek wojskowy (50 j.a) (przepisy, pobór, osoby uchylające się, ćwiczenia, zakwaterowanie, świadczenia rzecz wojska, zwierzęta pociągowe i wozy), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (36 j.a.) (komitety PW i WF, budżety, propaganda, obozy), obrona przeciwlotniczo-gazowa (15 j.a.) (propaganda, szkolenie, budowa schronów), komunikacja (5 j.a.) (szlaki, transport, wozy, zwierzęta pociągowe), mobilizacja (11 j.a.) (plany mobilizacji w zakładach)
5. Wydział Przemysłowy (1071 j.a.): sprawy: ogólno-gospodarcze (386 j.a.) (przepisy, bogactwa naturalne, przemysł, przedsiębiorstwa, produkcja i zatrudnienie, kredyty, cudzoziemcy, kryzys, ceny, komunikacja, porty, żegluga morska i rzeczna, odznaczenia), administracja przemysłowa (193 j.a.) (izby przemysłowo-handlowe, zrzeszenia kupieckie, sądy kupieckie i przemysłowe, wystawy i targi gospodarcze, koncesje, eksport, mierniczy), techniczne (229 j.a.) (projekty), rzemiosło (198 j.a.) (korporacje przemysłowe i rzemieślnicze, izba rzemieślnicza, kredyty, szkolnictwo zawodowe, egzaminy, stypendia, sztuka ludowa, odznaczenia), elektryfikacja (257 j.a.) (elektryfikacja Pomorza, linie elektryczne, statystyka)
6. Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia (1822 j.a.)
6.1. Oddział Pracy i Opieki (705 j.a.): sprawy: organizacja opieki społecznej (1116 j.a.) (przepisy, placówki, opiekunowie społeczni), opieka nad dzieckiem i matką (147 j.a.) (przepisy, zakłady opieki, dotacje, opieka nad dziećmi, dożywianie i wypoczynek), opieka nad dorosłymi (92 j.a.) (zakłady opiekuńcze, domy pracy przymusowej, przytułki, subwencje, dotacje, ubezpieczenia społeczne), pośrednictwo pracy i walka z bezrobociem (400 j.a.) (rynek pracy, subwencje, bezrobocie, roboty publiczne, emigracja zarobkowa), inwalidzi wojenni (97 j.a.) (przepisy, subwencje, reemigranci, polscy optanci z Niemiec)
6.2. Oddział Zdrowia (705 j.a.): sprawy: nadzór nad personelem lekarskim i pomocniczym (218 j.a.) (przepisy, ochrona zdrowia, personel, kontrole, stowarzyszenia, zjazdy lekarzy, komisje lekarskie), zakłady lecznicze (151 j.a.) (zakłady, sanatoria, pogotowie ratunkowe, ubezpieczenia społeczne), uzdrowiska 22 j.a. (status, regulaminy, budżety, inwestycje); walka z chorobami zakaźnymi i społecznymi 152 j.a. (profilaktyka, szczepienia ochronne, kwarantanna, statystyka), higiena społeczna (16 j.a.) (nadzór, szkoły, zakłady pracy, wychowanie fizyczne, ruch naturalny ludności); stan sanitarny (82 j.a.) (przepisy, nadzór, czystość wody, kąpieliska, ochrona środowiska), pomoc lekarska dla pracowników państwowych (11 j.a.) (badania, komisje lekarskie), farmaceutyka (46 j.a.) (przepisy, personel, koncesje, apteki i laboratoria, produkcja leków i środków opatrunkowych)
7. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (10648 j.a.):
7.1 Oddział Rolnictwa (313 j.a.) statystyka, subwencje, produkcja roślinna i zwierzęca, sadownictwo, oświata rolnicza, towarzystwa i spółdzielnie rolnicze
7.2. Oddział Urządzeń Rolnych (7371 j.a.) parcelacja gruntów państwowych i prywatnych, zapasy ziemi na parcelację, przymusowy wykup, niepracelacyjny obrót ziemią, przewłaszczenia, doradztwo prawne, budowlane i kredytowe, hipoteki, komisja ziemska
7.3. Oddział Pomiarów Rolnych (1746 j.a.): parcelacja majątków, plany dzielcze, mierniczy, mapy
7.4. Inspektorat Ochrony Lasów (528 j.a.): gospodarka leśna, lasy niepaństwowe, zalesianie, łowiectwo
7.5. Oddział Finansowy (721 j.a.): parcelacja, nieruchomości, kredyty, fundusz parcelacyjny
7.6. Inspektorat Weterynarii (121 j.a.): inspekcje, profilaktyka, hodowla, obrót zwierzętami, choroby
8. Wydział Komunikacyjno-Budowlany ( 2288 j.a.)
8.1 Oddział drogowy (529 j.a.): sprawy: drogi i mosty (429 j.a.) (komunikacja, budowa i utrzymanie dróg, mostów, linii kolejowych, służba drogowa i kolejowa, statystyka ruchu), pojazdy mechaniczne (18 j.a.) (rejestracja, kontrola ruchu, tranzyt, przewóz osób, linie autobusowe), Fundusz Drogowy (6 j.a.) (przepisy, kontrola, odwołania), turystyka (41 j.a.) (przepisy, miejscowości, subwencje, towarzystwa i wydawnictwa, wycieczki, fotografie)
8.2. Oddział Budowlany (2288 j.a.): sprawy: ogólno-budowlane (241 j.a.) (przepisy, finanse, nadzór, mieszkalnictwo, statystyka), budowy i remonty budynków państwowych (756 j.a.) (dokumentacja techniczna), administracja budynków i placów państwowych (188 j.a.) (sprzedaż, lokalizacje), policja budowlana (756 j.a.) (przepisy, projekty, nadzór, rzeczoznawcy budowlani), urbanistyka (274 j.a.) (przepisy, rozbudowa Gdyni, zabudowa miast i wybrzeża), technika sanitarna (66 j.a.) (ochrona rzek, ujęcia wody, oczyszczalnie, spółki wodne, inspekcje, cmentarze), pomiary (49 j.a.) (geodezja, mapy); kultura i sztuka (22 j.a.) (subwencje, restauracja zabytków, kościoły, muzea, wykopaliska, sztuka udowa), grobownictwo wojenne 85 j.a. (cmentarze, groby)
9. Wydział Wodny (317 j.a.)
9.1. Oddział Ogólno-Wodny: ( ) sprawy ogólne (21 j.a.) (organizacja, stosunki polsko-gdańskie, miasta nadwiślańskie, spółki - opinie techniczne, ochrona przeciwpowodziowa), prawo wodne (12 j.a.) (spory, kolegia); administracja gruntów państwowych (23 j.a.) (prawa własności, obrót, dzierżawy gruntów, plantacje); ubezpieczenia społeczne (1 j.a.) (renty), przewozy państwowe (4 j.a.) ( statystyka, prom przez Wisłę)
9.2. Oddział Regulacji Rzek (48 j.a.): sprawy: ogólne (12 j.a.) (nowe powiaty, regulacja rzek, drogi wodne), pomiary i studia (9 j.a.) (służba hydrograficzna, stan wody, plany koryta Wisły, meteo- i hydrografia, zanieczyszczenia), budowy (15 j.a.) (budowle wodne, porty rzeczne, uprawnienia wodne, spółki wodne i związki wałowe, powodzie), oddział melioracyjny (404 j.a.) (melioracje, spółki, kontrole)
9.3. Oddział Mechaniczno-Nurtowy: (20 j.a.): sprawy: ogólne (3 j.a.) (statki, szkolenia), budowa, przebudowa, konserwacja i eksploatacja taboru (5 j.a.) (budowy statków, tabor pływający); nurt, utrzymanie szlaku żeglownego i urządzeń żeglugowych (5 j.a.) (szlaki, drogi wodne, przedsiębiorstwa żeglugowe), rejestracja statków i łodzi (2 j.a.) (tabor, patenty żeglarskie), ochrona przeciwlodowa i przciwpowodziowa (4 j.a.) (łączność, alarmy)
10. Dokumentacja techniczna ( j.a.): Wydział Komunikacyjno-Budowlanego (j.a.) (gmachy państwowe, Gdynia, letniska nadmorskie, zabytki, stacje i linie kolejowe, cmentarze, mosty i wiadukty, drogi, szkoły i przedszkola, miejscowości turystyczne, sieci przesyłowe, cmentarze), Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (j.a.) (budynki gospodarcze, melioracje), Wydział Dróg Wodnych ( j.a.) (szlaki wodne, mosty, śluzy, dorzecza, porty), Wydział Przemysłu i Handlu (j.a.) (porty Gdynia, Czarna Woda, Gródek, Toruń, Włocławek i in); (Wydział Komunikacyjno-Budowlany ( j.a.) ()
11. Kartografiki ( j.a.): mapy Polski, administracyjne, plany miast, mapy specjalne (KPP na Pomorzu, prasa, przemysł, energetyka, szkolnictwo, porty i urządzenia portowe, turystyka, parcelacja, cmentarze)
12. Afisze i plakaty, obwieszczenia (15 j.a.): wybory, kąpieliska morskie, targi meblowe
13. Fotografie (10 j.a.): krajobraz pomorski
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 6 0
1 Wydział Ogólny 0 0
1.1 Oddział Organizacyjny 0 0
1.1.1 Referat ogólny 0 0
1.1.1.1 Przepisy ogólne 2 1920-1923 0
1.1.1.2 Reprezentacja Rządu, uroczystości oficjalne i udział w nich Wojewody, przyjęcia, wycieczki krajowe i zagraniczne 40 1920-1939 0
1.1.1.3 Zebrania periodyczne wojewódzkie i powiatowe 9 1926-1939 0
1.1.1.4 Odznaczenia (ordery, krzyże, medale) 4 1922-1939 0
1.1.1.5 Stosowanie uprawnień reprezentanta Rządu przez starostów 1 1935-1935 0
1.1.1.6 Stosunek do posłów i senatorów (interwencje) 1 1923-1924 0
1.1.1.7 Akcje społeczne 27 1920-1938 0
1.1.1.8 Sprawy konsularne i dyplomatyczne 43 1920-1939 0
1.1.1.9 Spory kompetencyjne z sądami oraz władzami administracyjnymi, rządowymi i samorządowymi, zjazdy wojewodów i starostów, inne konferencje z udziałem wojewody 15 1921-1939 0
1.1.1.10 Godziny urzędowe i dyżury 1 1938-1939 0
1.1.1.11 Zażalenia, prośby itp 14 1920-1932 0
1.1.1.12 Materiały informacyjne dla wojewody 27 1920-1939 0
1.1.2 Referat organizacyjny 0 0
1.1.2.1 Przepisy ogólne o organizacji administracji 47 1919-1939 0
1.1.2.2 Materiały o stanie organizacji władz i urzędów niezespolonych 35 1919-1937 0
1.1.2.3 Materiały o stanie organizacji Urządu Wojewódzkiego i starostw 52 1919-1939 0
1.1.2.4 Zespolenie organów różnych resortów w obrębie Urzędu Wojewódzkiego i starostw 3 1921-1932 0
1.1.2.5 Współdziałanie władz administracji ogólnej z władzami i urzędami niezespolonymi 23 1919-1938 0
1.1.2.6 Wnioski, co do zmiany zakresu kompetencji 5 1924-1933 0
1.1.2.7 Dane co do kolegiów wojewódzkich i powiatowych oraz innych kolegiów współdziałających w zakresie administracji ogólnej 11 1919-1939 0
1.1.2.8 Statut organizacyjny, szczegółowy podział czynności i wykaz akt Urzędu Wojewódzkiego 25 1920-1939 0
1.1.2.9 Statuty organizacyjne i wykaz akt starostw 12 1926-1939 0
1.1.2.10 Organizacja biurowości Urzędu Wojewódzkiego i starostw, organizacja pracy oraz metod pracy w tych urzędach 75 1919-1939 0
1.1.2.11 Wykaz czynności i zaległości Urzędu Wojewódzkiego i starostw 9 1921-1938 0
1.1.2.12 Materiały dotyczące stanu faktycznego podziału województwa na powiaty i gminy (mapy, statystyka, wykresy, dane ludnościowe i gospodarcze, wnioski dotyczące zmian w podziale administracyjnym) 17 1920-1932 0
1.1.2.13 Zmiany granic województwa i powiatów, tworzenie nowych powiatów, kasowanie istniejących, zmiany siedzib starostw 16 1928-1939 0
1.1.2.14 Opinie, co do podziału na okręgi oraz siedziby władz i urzędów niezespolonych 1 1938-1939 0
1.1.2.15 Nomenklatura, materiały, co do nazw miejscowości 15 1920-1939 0
1.1.2.16 Ekspozytury starostw, roki urzędowe, załatwienie spraw w drodze objazdowej 1 1928-1929 0
1.1.2.17 Środki komunikacyjne i łączności 6 1932-1939 0
1.1.2.18 Różne (zażalenia na urzędników, ataki prasowe) 5 1921-1926 0
1.1.3 Referat osobowy 0 0
1.1.3.1 Przepisy ogólne w sprawach osobowych 23 1919-1938 0
1.1.3.2 Akta osobowe 0 0
1.1.3.3 Zarządzenia personalne (zawiązywanie i rozwiązywanie stosunku służbowego, składanie przysięgi służbowej i przyrzeczenia służbowego, nominacje, awanse, urlopy, zastępstwa służbowego, przyniesienia, delegacje i podróże służbowe) 23 1919-1939 0
1.1.3.4 Zapomogi dla urzędników 1 1931-1937 0
1.1.3.5 Zajęcia dodatkowe i uboczne 3 1921-1927 0
1.1.3.6 Wykazy statystyczne (etaty osobowe) 34 1919-1939 0
1.1.3.7 Służba wojskowa 1 1928-1929 0
1.1.3.8 Sprawy dyscyplinarne i dochodzeń służbowych 0 0
1.1.3.9 Sprawy emerytalne i dary łaski 3 1919-1927 0
1.1.3.10 Kandydaci do służby 4 1925-1930 0
1.1.3.11 Kwalifikacje służbowe 4 1920-1929 0
1.1.3.12 Szkolenia urzędników i praktykantów 11 1930-1939 0
1.1.3.13 Odznaczenia urzędników podległych 2 1933-1938 0
1.1.3.14 Różne (sprawy kadrowe urzędników) 4 1904-1925 0
1.1.4 Redakcja Pomorskiego dziennika Wojewódzkiego 0 0
1.1.5 Sekretariat 0 0
1.1.5.1 Korespondencja osobista wojewody (zaproszenia, podziękowania) 14 1929-1936 0
1.1.5.2 Sprawy wyjazdów służbowych i inspekcji wojewody (ewidencja i sprawozdania) 0 0
1.1.5.3 Sprawy specjalne, zlecone przez wojewodę 1 1930-1937 0
1.1.6 Biblioteka 0 0
1.2 Oddział Budżetowo - Gospodarczy 0 0
1.2.1 Ogólne przepisy budżetowo - finansowe i kredytowe 0 0
1.2.2 Stan majątkowy, zobowiązania finansowe Państwa 0 0
1.2.3 Budżety, rozrachunki, kontrole finansowe 0 0
1.2.4 Kredytowanie 0 0
1.2.5 Sprawy finansowe urzędników 0 0
1.2.6 Sprawy finansowo - gospodarcze 0 0
1.3 Oddział Administracyjno - Prawny 0 0
1.3.1 Referat ogólno - prawny 0 0
1.3.1.1 Zarządzenia ogólne w sprawach administracyjno - prawnych 0 0
1.3.1.2 Postępowanie karno - administracyjne i administracyjne 0 0
1.3.1.3 Postępowanie przymusowe w administracji 0 0
1.3.1.4 Godla, barwy i pieczęcie urzędowe 0 0
1.3.1.5 Sprawy wójtostw 0 0
1.3.1.6 Przewłaszczenia 0 0
1.3.1.7 Wnioski i opinie w sprawach nowelizacji ustaw i rozporządzeń 0 0
1.3.1.8 Umowy dzierżawne i inne akty prawne, w których jest zainteresowany Skarb Państwa 0 0
1.3.1.9 Sprawy wymiaru, ściągania i umarzania rat daniny lasowej, statystyka stanu daniny lasowej 0 0
1.3.1.10 Pożyczki na odbudowę 0 0
1.3.1.11 Szkody i straty wojenne i likwidacja ich skutków 0 0
1.3.1.12 Różne 0 0
1.3.2 Referat obywatelstwa i stanu cywilnego 0 0
1.3.2.1 Zarządzenia ogólne w sprawach obywatelstwa i stanu cywilnego 0 0
1.3.2.2 Stwierdzenie obywatelstwa 0 0
1.3.2.3 Interwencje i zapytania konsularne w sprawach obywatelstwa i opinie 0 0
1.3.2.4 Stwierdzenie obywatelstwa w związku ze zwolnieniami od powszechnego obowiązku służby wojskowej 0 0
1.3.2.5 Uznania obywatelstwa 0 0
1.3.2.6 Nadania obywatelstwa 0 0
1.3.2.7 Zezwolenia na nabycie obcego obywatelstwa 0 0
1.3.2.8 Pozbawienie obywatelstwa 0 0
1.3.2.9 Sprawy opcji 0 0
1.3.2.10 Organizacja obwodów i urzędów stanu cywilnego 0 0
1.3.2.11 Sprawy osobowe urzędników stanu cywilnego 0 0
1.3.2.12 Sprostowania mylnych wpisów do ksiąg metrykalnych na podstawie uchwał sądowych i władz administracyjnych, dodatkowe wpisy do ksiąg metrykalnych 0 0
1.3.2.13 Dyspensy od przeszkód przy zawieraniu małżeństw 0 0
1.3.2.14 Legalizaja dokumentów metrykalnych 0 0
1.3.2.15 Zmiana nazwisk, nadawanie nazwisk i imion dzieciom nieznanych rodziców 0 0
1.3.3 Referat wywłaszczeniowy 0 0
1.3.3.1 Sprawy wywłaszczeń 0 0
1.3.3.2 Wywłaszczenia pod budowy linii kolejowych 0 0
1.3.3.3 Wywłaszczenia pod budowę miasta i portu w Gdyni 0 0
1.3.4 Inspektorat 0 0
1.3.4.1 Kontrola i instruowanie urzędów podległych wojewodzie, wnioski i zarządzenia lustracyjne 0 0
2 Wydział Społeczno - Polityczny 0 0
2.1 Oddział Polityczno - Narodowościowy 0 0
2.1.1 Referat polityczny 0 0
2.1.1.1 Przepisy ogólne w sprawach społeczno - politycznych 0 0
2.1.1.2 Sprawozdania i wnioski z życia i dzialalności polskich stronnictw i organizacji politycznych 0 0
2.1.1.3 Ewidencja i wykazy statystyczne polskich stronnictw i organizacji politycznych 0 0
2.1.1.4 Ruch i działlaność stronnictw politycznych (zgromadzenia, wiece, deklaracje, manifestacje) 0 0
2.1.1.5 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych (kulturalno - oświatowe, dobroczynne i wyznaniowe) 0 0
2.1.1.6 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje gospodarcze 0 0
2.1.1.7 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje kobiece i sportowe 0 0
2.1.1.8 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje różne 0 0
2.1.1.9 Posłowie i senatorowei, wybitni działacze polityczni 0 0
2.1.1.10 Zagadnienia administracyjne, kulturalne, gospodarcze i samorządowe i samorządowe o znaczeniu politycznym 0 0
2.1.1.11 Zagadnienia polityczne związane z emigracją ludności 0 0
2.1.1.12 Zagadnienia polityczne - bezrobocie i pomoc bezrobotnym 0 0
2.1.1.13 Opinie i świadectwa moralności 0 0
2.1.1.14 Wybory do ciał ustawodawczych 0 0
2.1.1.15 Wybory do ciał samorządowych 0 0
2.1.1.16 Sprawy zgromadzeń, wieców i zjazdów 0 0
2.1.1.17 Polskie sekty religijne 0 0
2.1.2 Referat prasowy 0 0
2.1.2.1 Przepisy ogólne dotyczące prasy 0 0
2.1.2.2 Informacje dotyczące prasy 0 0
2.1.2.3 Ewidencja prasy polskiej i niemieckiej 0 0
2.1.2.4 Nadzór nad prasą 0 0
2.1.2.5 Kontakt z prasą, sprostowania i komunikaty 0 0
2.1.2.6 Przestępstwa prasowe i konfiskaty 0 0
2.1.2.7 Sprawy zakładów drukarskich i składów druków 0 0
2.1.2.8 Egzemplarze obowiązkowych druków 0 0
2.1.2.9 Sprawy debitu druków zagranicznych 0 0
2.1.2.10 Agencje publicystyczne 0 0
2.1.3 Referat spraw narodowościowych 0 0
2.1.3.1 Przepisy ogólne w sprawach narodowościowych 0 0
2.1.3.2 Partie i organizacje niemieckie - materiały informacyjne 0 0
2.1.3.3 Partie i organizacje żydowskie - materiały informacyjne 0 0
2.1.3.4 Organizacje gospodarcze, rzemieślnicze, zawodowe, oświatowe, sportowe, charytatywne i inne mniejszości narodowych - materiały informacyjne 0 0
2.1.3.5 Prasa i wydawnictwa mniejszości narodowych - materiały informacyjne 0 0
2.1.3.6 Widowiska i teatry mniejszości narodowych - materiały informacyjne 0 0
2.1.3.7 Materiały statystyczne i tablice dotyczące życia mniejszości narodowych 0 0
2.1.3.8 Stosunek władz administracyjnych do ludności narodowości niepolskiej 0 0
2.1.3.9 Stosunek grup mniejszościowych i spraw zażaleń ludności 0 0
2.1.3.10 Potrzeby mniejszości w zakresie gospodarczo - kredytowym, opieki społecznej, szkolnym itp. 0 0
2.1.3.11 Materiały statystyczne i tablice dotyczące rozmieszczenia etnicznego i stanu posiadania mniejszości narodowych 0 0
2.1.3.12 Opinie w sprawach dotyczących stosunków mniejszości narodowych 0 0
2.1.3.13 Sprawy szkół i nauczycielstwa mniejszościowego 0 0
2.1.3.14 Sprawy językowe 0 0
2.1.3.15 Stosunek czynników zagranicznych do sprawy mniejszości narodowych w Polsce w sprawach politycznych 0 0
2.1.3.16 Stosunek czynników zagranicznych do sprawy mniejszości narodowych w Polsce w sprawach ekonomicznych 0 0
2.1.3.17 Różne referatu spraw narodowościowych 0 0
2.1.4 Referat wyznaniowy 0 0
2.1.4.1 Przepisy ogólne w sprawach wyznań 0 0
2.1.4.2 Obsada probostw, uposażenie duchownych kościołów katolickich 0 0
2.1.4.3 Świątynie katolickie, budowle kościelne, patronaty, dotacje rządowe 0 0
2.1.4.4 Dozory kościelne 0 0
2.1.4.5 Rachunki kościołów katolickich 0 0
2.1.4.6 Podatki kościelne 0 0
2.1.4.7 Majątki kosciołów katolickich 0 0
2.1.4.8 Cmentarze 0 0
2.1.4.10 Gminy ewangelickie, pastorzy 0 0
2.1.4.11 Budowle kościelne ewangelickie - remonty 0 0
2.1.4.13 Sekty religijne 0 0
2.1.4.14 Organizacja gmin żydowskich 0 0
2.2 Oddział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 0 0
2.2.1 Referat bezpieczeństwa 0 0
2.2.1.1 Przepisy ogólne w sprawach bezpieczeństwa 0 0
2.2.1.2 Sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestępczości 0 0
2.2.1.3 Roczne i półroczne sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestepczości 0 0
2.2.1.4 Kwartalne, miesięczne, tygodniowe sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestępczości 0 0
2.2.1.5 Działacze i organizacje nielegalne i wywrotowe - ewidencja, ogólne informacje, materiały 0 0
2.2.1.6 Sprawy karne o działalność komunistyczną i wywrotową 0 0
2.2.1.7 Przestępczość kryminalna 0 0
2.2.1.8 Sprawy bezrobocia, strajki, klęski żywiołowe itp. 0 0
2.2.1.9 Pożary, nieszczęsliwe wypadki itp. 0 0
2.2.1.10 Szpiegostwo i dywersja - ogólne informacje i materiały 0 0
2.2.1.11 Szpiegostwo i dywersja - sprawy, wykazy przestępczości, sprawozdania straży granicznych, żandarmerii itp., sprawy dozoru policyjnego 0 0
2.2.1.12 Sprawy dezerterów wojskowych, obozy jenieckie 0 0
2.2.1.13 Stan wyjątkowy i sądy doraźne 0 0
2.2.1.14 Sprawy bezpieczeństwa podczas wyborów 0 0
2.2.1.15 Sprawy bezpieczeństwa w okresie wojennym 0 0
2.2.1.16 Dyslokacja policji, tworzenie i kasowanie posterunków, sprawy organizacyjne policji i stosunek jej do władz państwowych i samorządowych, sprawy personalne policji, udział w komisjach kwalifikacyjnych, dyscyplinarnych itp, zażalenia na policję i pochwały 0 0
2.2.1.17 Sprawy asystencji wojskowej, ochrony obiektów państwowych i środków komunikacyjnych oraz zarządzeniaochronne na wypadek mobilizacji i stanu wyjątkowego 0 0
2.2.1.18 Pobyt i przejazd dostojników państwowych 0 0
2.2.1.19 Sprawy radiostacji odbiorczych, radiopajęczarstwo 0 0
2.2.1.20 Sprawy różne referatu bezpieczeństwa 0 0
2.2.2 Referat policji porządkowej 0 0
2.2.2.1 Przepisy ogólne, policja uliczna, policja obyczajowa 0 0
2.2.2.2 Policja sanitarna, porządkowa w domach, budynkach, lokalach i miejscach publicznych 0 0
2.2.2.3 Sprawy broni i materiałów wybuchowych 0 0
2.2.2.4 Policja polna, leśna 0 0
2.2.2.5 Kwesty publiczne i zbiórki 0 0
2.2.2.6 Zwalczanie handlu kobietami i dziećmi 0 0
2.2.2.7 Godziny handlu, święcenie niedziel i świąt oraz godziny policyjne 0 0
2.2.2.8 Sprawy antyalkoholowe 0 0
2.2.2.9 Wychowanie przymusowe i zapobiegawcze 0 0
2.2.2.10 Oznaki i mundury 0 0
2.2.2.11 Sprawy widowiskowe, filmy, sprawy teatralne 0 0
2.2.2.12 Sprawy muzyczne, sprawy zrzeszeń kulturalnych, naukowych i artystycznych, opinie i informacje w sprawach kultury i sztuki 0 0
2.2.3 Referat dowodów osobistych i meldunków 0 0
2.2.3.1 Przepisy ogólne w sprawach dowodów osobistych i meldunków 0 0
2.2.3.2 Dowody osobiste i sprawy meldunkowe 0 0
2.2.3.3 Paszporty zagraniczne 0 0
2.2.3.4 Przepustki graniczne 0 0
2.2.3.5 Ruch naturalny ludności (spis i statystyka) 0 0
2.2.4 Referat cudzoziemców 0 0
2.2.4.1 Przepisy ogólne w sprawach cudzoziemców 0 0
2.2.4.2 Sprawy wjazdu, pobytu, przejazdu i wyjazdu cudzoziemców 0 0
2.2.4.3 Sprawy osiedlenia cudzoziemców 0 0
2.2.4.4 Azylanci 0 0
2.2.4.5 Sprawy rejestracji cudzoziemców i optantów 0 0
2.2.4.6 Sprawy zatrudniania cudzoziemców 0 0
2.2.4.7 Sprawy dzierżawienia, nabywania, posiadania i przewłaszczenia nieruchomości przez cudzoziemców 0 0
2.2.4.8 Sprawy deportacji, ekstradycji cudzoziemców 0 0
2.2.5 Referat stowarzyszeń i związków 0 0
2.2.5.1 Przepisy ogólne w sprawach stowarzyszeń i związków 0 0
2.2.5.2 Sprawy legalizacji i rejestracji stowarzyszeń i związków 0 0
2.2.5.3 Sprawy stowarzyszeń przysposobienia wojskowego i byłych wojskowych 0 0
2.2.5.4 Sprawy nadzoru nad stowarzyszeniami i związkami 1 1932-1936 0
2.2.5.5 Spółdzielnie i inne spółki handlowe 0 0
2.2.5.6 Sprawozdania z życia i działalności polskich związków zawodowych 0 0
2.2.6 Referat ochrony granic 0 0
2.2.6.1 Przepisy ogólne w sprawach ochrony granic 0 0
2.2.6.2 Urządzenia i zabezpieczenia granic ze stanowiska bezpieczeństwa i nadzór nad funkcjonowaniem służby ochrony granic 0 0
2.2.6.3 Sprawy wód granicznych, komunikacji i rybołówstwa 0 0
2.2.6.4 Graniczne punkty i stacje tranzytowe 0 0
2.2.6.5 Nielegalne przekroczenia granic, nielegalny pobyt i wysiedlenia z pasa granicznego 0 0
2.2.6.6 Komisje mieszane graniczne 0 0
2.2.6.7 Repatriacja i ekstradycja obywateli polskich 0 0
2.2.6.8 Ruch graniczny i tranzytowy z Niemcami i Wolnym Miastem Gdańskiem 0 0
2.2.6.9 Opinie w sprawach pozwoleń na budowę i zmianę budynków prywatnych w strefie nadgranicznej 0 0
3 Wydział Samorządowy 0 0
3.1 Oddział Administracji Samorządowej 0 0
3.1.1 Referat organizacyjno - administracyjny 0 0
3.1.1.1 Wnioski, opinie, instrukcje, regulaminy i okólniki w zakresie ustroju i działalności samorządu terytorialnego 0 0
3.1.1.2 Koordynowanie działalności związków samorządowych i ich organów z działalnością organów administracji państwowej 0 0
3.1.1.3 Organizacja i sprawowanie nadzoru nad związkami międzykomunalnymi 0 0
3.1.1.4 Zrzeszenia związkówsamorządowych i udział w zjazdach tych zrzeszeń 0 0
3.1.1.5 Sprawozdania administracyjne wydziałów powiatowych 0 0
3.1.1.6 Sprawy szkolne 0 0
3.1.1.7 Pieczęcie i oznaki władz i organów samorządu terytorialnego, herby miast 0 0
3.1.1.8 Sprawy podziału terytorialnego: podział na gminy wiejskie i gromady, zmiana granic miast, zaliczanie wsi do miast, opiniowanie podziału administracyjnego 0 0
3.1.1.9 Sejmik Wojewódzki: wybory, protokoły posiedzeń 0 0
3.1.1.10 Wydział Wojewódzki: protokoły, sprawozdania, sprawy osobowe 0 0
3.1.1.11 Rady i sejmiki powiatowe: posiedzenia, uchwały, budżety, sprawy osobowe, wybory 0 0
3.1.1.12 Rady miejskie i magistraty: regulaminy, wybory 0 0
3.1.1.13 Rady miejskie: protokoły posiedzeń 0 0
3.1.1.14 Wybory do rad gminnych, zarządów gminnych, rad gromadzkich, sołtysów i podsołtysów, zatwierdzanie wyborów, protesty, zażalenia, skargi wyborcze 0 0
3.1.1.15 Statystyka wyborcza 0 0
3.1.1.16 Skargi i zażalenia na działalność organów w sprawie administracji samorządowej 0 0
3.1.1.17 Odwołania od decyzji wydziałów powiatowych i zarządów miejskich 0 0
3.1.1.18 Podwody i powinności gminne 0 0
3.1.1.19 eszty gminne i miejskie, stóże nocni, bezpieczeństwo publiczne i sprawy ruchu ludności w zakrseie administracji samorządowej 0 0
3.1.1.20 Statuty etatów stanowisk służbowych, regulaminy stosunków służbowych i emerytalnych, zażalenia dotyczące stanowisk służbowych, uposażeniowych i zaopatrzenia emerytalnego zawodowych przełożonych i pracowników samorządowych 0 0
3.1.1.21 Zjazdy przedstawicieli związków samorządowych i zrzeszeń samorządowych 0 0
3.1.1.22 Sprawy różne samorządu terytorialnego 0 0
3.1.2 Referat spraw dyscyplinarnych 0 0
3.1.2.1 Przepisy ogólne w sprawach dyscyplinarnych 0 0
3.1.2.2 Organizacja i działalność Wojewódzkiej i Wyższej Komisji Dyscyplinarnej 0 0
3.1.2.3 Sprawy dyscyplinarne i odpowiedzialności służbowej 0 0
3.2 Oddział Finansów i Gospodarki Samorządowej 0 0
3.2.1 Referat gospodarki finansowej związków samorządowych 0 0
3.2.1.1 Przepisy ogólne dotyczące finansów i gospodarki samorządowej 0 0
3.2.1.2 Budżety powiatów 0 0
3.2.1.3 Budżety miast i gmin 0 0
3.2.1.4 Uchwały w sprawie danin i opłat samorządowych, zaciągania pożyczek, wystawiania weksli, udzielania poręki itp. 0 0
3.2.1.5 Sprawy finansowo - budżetowe wojewódzkiego związku samorządowego 0 0
3.2.1.6 Sprawy finansowo - budżetowe miasta Gdyni 0 0
3.2.1.7 Nadzór nad czynnościami wydziałów powiatowych w zakresie zatwierdzania, budżetów i uchwał finansowych oraz badanie zamknięć rachunkowych miast niewydzielonych i gmin wiejskich 0 0
3.2.1.8 Nadzór nad legalnością i celowością wymiaru poboru i egzekucji danin i opłat samorządowych 0 0
3.2.1.9 Odwołania i zażalenia w sprawch podatkowych, opłat, świadczeń i danin w naturze, nadawanie gminom wiejskim uprawnień finansowych miast 0 0
3.2.1.10 Rozdział dodatków do podatków państwowych od spożycia, zużycia względnie produkcji oraz scalonego podatku przemysłowego 0 0
3.2.1.11 Statystyka i ewidencja w zakresie finansów i gospodarki komunalnej 0 0
3.2.1.12 Sprawy oszczędnościowo - oddłużeniowe 0 0
3.2.1.13 Dochodzenie roszczeń prywatno - prawnych od związków samorządowych 0 0
3.2.1.14 Sprawy różne związane z finansami i gospodarką samorządową 0 0
3.2.2 Referat polityki gospodarczej związków samorządowych 0 0
3.2.2.1 Gazownie 0 0
3.2.2.2 Elektrownie i zakłady rozdzielcze 0 0
3.2.2.3 Wodociągi i kanalizacje 0 0
3.2.2.4 Rzeźnie 0 0
3.2.2.5 Tramwaje, autobusy i kolejki 0 0
3.2.2.6 Targowiska 0 0
3.2.2.7 Szpitale 0 0
3.2.2.8 Zakłady opiekuńcze 0 0
3.2.2.9 Inne przedsiębiorstwa i zakłady samorządowe 0 0
3.2.2.10 Sprawy pożarnictwa i drogowe 0 0
3.2.2.11 Sprawy samorządu szkolnego i oświaty pozaszkolnej 0 0
3.2.2.12 Stosunek związków samorządowych do publiczno - prawnych zakładów ubezpieczeń i innych instytucji oraz organizacji o charakterze społecznym 0 0
3.2.2.13 Zwalczanie bezrobocia i Fundusz Pracy 0 0
3.2.2.14 Rozbudowa miast i osiedli 0 0
3.2.2.15 Plany gospodarcze związków samorządowych 0 0
3.2.2.16 Użytkowanie i alienacja majątku związków samorządowych 0 0
3.2.2.17 Sprawy gospodarcze uzdrowisk i letnisk samorządowych i inne 0 0
3.2.3 Referat komunalnych kas oszczędności 0 0
3.2.3.1 Przepisy ogólne dotyczące komunalnych kas oszczędności 0 0
3.2.3.2 Statuty komunalnych kas oszczędności 0 0
3.2.3.3 Bilanse komunalnych kas oszczędności 0 0
3.2.3.4 Lustracje komunalnych kas oszczędności 0 0
3.2.3.5 Wybory i rozwiązania komunalnych kas oszczędności 0 0
3.2.3.6 Stosunki służbowe pracowników komunalnych kas oszczędności 0 0
3.2.3.7 Statystyka w zakresie działalności komunalnych kas oszczędności 0 0
3.2.3.8 Organizacja akcji oszczędnościowej 0 0
3.2.3.9 Polityka kredytowa komunalnych kas oszczędności 0 0
3.2.3.10 Banki 0 0
3.3 Inspektorat Samorządowy 0 0
3.3.1 Inspekcje związków samorządowych - ogólne 0 0
3.3.2 Inspekcje związków samorządowych - wydziały powiatowe 0 0
3.3.3 Inspekcje związków samorządowych - magistraty 0 0
3.3.4 Inspekcje związków samorządowych - wójtostwa, sołectwa 0 0
3.3.5 Działalność powiatowych inspektorów samorządu gminnego 0 0
3.3.6 Instrukcje i regulaminy dotyczące organizacji pracy w urzędach samorządowych 0 0
3.3.7 Szkolenie i instruowanie pracowników samorządowych 0 0
3.3.8 Sprawy związane z notatkami w prasie codziennej 0 0
4 Wydział Wojskowy 0 0
4.1 Referat powszechnego obowiązku wojskowego 0 0
4.1.1 Przepisy ogólne w sprawach wojskowych 0 0
4.1.2 Pobór do wojska, poszukiwanie uchylających się od powszechnego obowiązku wojskowego, nadzór nad poborem, komisja rozpoznawcza itp. 0 0
4.1.3 Kontrola referatów wojskowych w powiatowychwładzach administracji ogólnej i działów wojskowych w urzędach samorządowych 0 0
4.1.4 Ćwiczenia rezerwistów, zebrania kontrolne 0 0
4.1.5 Meldunki wojskowe 0 0
4.2 Referat innych spraw wojskowych 0 0
4.2.1 Sprawy kwaterunkowe 0 0
4.2.2 Świadczenia osobowe i rzeczowe na rzecz wojska w czasei pokoju, spis i przegląd zwierząt pociągowych i wozów 0 0
4.2.3 Gołębie pocztowe 0 0
4.2.4 Różne sprawy wojskowe 0 0
4.3 Referat przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego 0 0
4.3.1 Przepisy ogólne przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego 0 0
4.3.2 Komitety, budżety, sprawozdania 0 0
4.3.3 Państwowa odznaka sportowa 0 0
4.3.4 Subwencje 0 0
4.3.5 Propaganda, święta, kursy, obozy, zawody, związki i organizacje 0 0
4.4 Referat obrony przeciwlotniczo - gazowej 0 0
4.4.1 Sprawy dotyczące instytucji społecznych, współpracujących w zakresie obrony przeciwlotniczo - gazowej (L.O.P.P., PCK, związki straży pożarnych, ubezpieczalnie społeczne i inne) 0 0
4.4.2 Wyszkolenie obrony przeciwlotniczo - gazowej 0 0
4.4.3 Wyposażenie w sprzęt obrony przeciwlotniczo - gazowej 0 0
4.4.4 Budowa schronów przeciwgazowych i przystosowanie budynków do obrony przeciwlotniczo - gazowej 0 0
4.4.5 Różne obrony przeciwlotniczo - gazowej 0 0
4.5 Referat komunikacyjny 0 0
4.6 Referat mobilizacyjny 0 0
5 Wydział Przemysłowy 0 0
5.1 Referat ogólno - gospodarczy 0 0
5.1.1 Przepisy ogólne w sprawach przemysłowych 0 0
5.1.2 Nadzór nad urzędowaniem władz przemysłowych 0 0
5.1.3 Sprawozdania o działalności, stanie i potrzebach przemysłu, materiały informacyjno - statystyczne o przemyśle od zrzeszeń i poszczególnych zakładów przemysłowych 0 0
5.1.4 Dane o bogactwach naturalnych na Pomorzu 0 0
5.1.5 Potrzeby przemysłu w dziedzinie komunikacji kolejowej, pocztowej, lotniczej, morskiej itp. 0 0
5.1.6 Polityka w dziedzinie cen artykułów przemysłowych itp. 0 0
5.1.7 Zaświadczenia i opinie o przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych 0 0
5.1.8 Pomoc kredytowa dla przemysłu i handlu 0 0
5.1.9 Pomoc w dziedzinie przydziału artykułów monopolowych, podlegających podatkom konsumpcyjnym itp. do celów przemysłowych 0 0
5.1.10 Wszelkie inne sprawy z zakresu pomocy przemysłowej 0 0
5.1.11 Prowadzenie przemysłu w Polsce przez cudzoziemców, opinie w sprawie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w celach przemysłowych, handlowych lub zarobkowych 0 0
5.1.12 Ogólne dane statystyczne o przemyśle 0 0
5.1.13 Statystyka stanu zatrudnienia, produkcji itp. w przemyśle 0 0
5.1.14 Sprawy portowe żeglugi morskiej i rzecznej w dziedzinie przemysłu 0 0
5.1.15 Nieprzewidziane przesilenia w przemyśle 0 0
5.1.16 Sprawy odznaczeń przemysłowych i handlowych 0 0
5.1.17 Różne 0 0
5.2 Referat administracji przemysłowej 0 0
5.2.1 Sprawy Izby Przemysłowo - Handlowej, sprawy zrzeszeń przemysłowych 0 0
5.2.2 Sprawy sądów kupieckich i przemysłowych 0 0
5.2.3 Wystawy i targi gospodarcze 0 0
5.2.4 Targi wielkie, targi małe 0 0
5.2.5 Sprawy koncesji przemysłowych, sprawy dyspens od wykazania normalnych dowodów uzdolnienia zawodowego w przemyśle koncesjonowanym, prowadzenie przemysłu ze stałą siedzibą, prowadzenie przemysłu okrężnego, komiwojażerowanie i samodzielni agenci handlowi 0 0
5.2.6 Nieuczciwa konkurencja i lichwa w handlu 0 0
5.2.7 Czas otwarcia sklepów i miejsc sprzedaży towarów 0 0
5.2.8 Obrót towarów z zagranicą, sprwy ulg cennych, zezwoleń na przewóz towarów zakazanych do przywozu, sprawy świadectw pochodzenia itp., sprawy składów wolnocłowych tranzytowych itp. 0 0
5.2.9 Indywidualne potrzeby przedsiębiorstw handlowych 0 0
5.2.10 Sprawy narzędzi mierniczych 0 0
5.2.11 Sprawy taryf ustalanych na podstwawie prawa przemysłowego 0 0
5.2.12 Sprawy czyszczenia przewodów kominowych, sprawy okręgów kominiarskich, sprawy okręgowych przemysłowców kominiarskich i kandydatów na takich przemysłowców 0 0
5.3 Referat techniczny 0 0
5.4 Referat rzemiosł 0 0
5.4.1 Nadzór nad prowadzenie rzemiosła 0 0
5.4.2 Nauka w rzemiośle 0 0
5.4.3 Nauka w przemyśle 0 0
5.4.4 Szkolnictwo dokształacające i zawodowe 0 0
5.4.5 Egzaminy zawodowe w rzemiośle 0 0
5.4.6 Odwołania od decyzji, dotyczące zakazu samoistnego prowadzenia rzemiosła 0 0
5.4.7 Cechy rzemieślnicze 0 0
5.4.8 Związki cechów rzemieślniczych 0 0
5.4.9 Korporacje przemysłowe, związki korporacji przemysłowych 0 0
5.4.10 Sprawy Izby Rzemieślniczej 0 0
5.4.11 Inne organizacje rzemieślnicze 0 0
5.4.12 Indywidualne potrzeby przedsiębiorstw rzemieślniczych 0 0
5.4.13 Kredyt dla rzemiosła 0 0
5.4.14 Stypendia, nagrody i odznaczenia dla rzemieślników 0 0
5.4.15 Przemysł domowy i sztuka ludowa 0 0
5.4.16 Różne referatu rzemiosła 0 0
5.5 Referat elektryczny 0 0
5.5.1 Przepisy ogólne 0 0
5.5.2 Dochodzenie w sprawie uprawnień rządowych na zakłady elektryczne, sprawy nadzoru nad wykonaniem przez zakłady elektryczne warunków uprawnień rządowych 0 0
5.5.3 Sprawy policyjno - techniczne dotyczące zakładów elektrycznych oraz zatwierdzanie tras linii elektrycznych 0 0
5.5.4 Sprawozdania okresowe o działalności zakładów elektrycznych, pobieranych przez nie opłatach itp., opinie w sprawach elektrycznych dla innych urzędów i instytucji publicznych 0 0
5.5.5 Statystyka elektryczna 0 0
5.5.6 Polityka elektryfikacyjna na Pomorzu 0 0
6 Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia 0 0
6.1 Oddział Pracy i Opieki 0 0
6.1.1 Referat organizacji opieki społecznej 0 0
6.1.1.1 Przepisy ogólne w sprawach opieki społecznej 0 0
6.1.1.2 Organizacja i nadzór nad działalnością związków samorządowych w zakresie opieki społeczne 0 0
6.1.1.3 Organizacja i nadzór nad działalnością instytucji opiekuńczych (ewidencja i statystyka instytucji opiekuńczych) 0 0
6.1.1.4 Kierownicy i personel zakładów opiekuńczych 0 0
6.1.1.5 Regulaminy zakładów opiekuńczych 0 0
6.1.1.6 Opiekunowie społeczni 0 0
6.1.1.7 Sprawozdania z działalności i rachunkowości instytucji opiekuńczych, fundacje opiekuńczo - społeczne oraz potwierdzenie darowizny i zapisów 0 0
6.1.1.8 Świadczenia z tytułu opieki społecznej 0 0
6.1.1.9 Zwrot kosztów samorządowej opieki społecznej (odwołania do Izby Wojewódzkiej) 0 0
6.1.1.10 Samopomoc społeczna 0 0
6.1.1.11 Przekazywanie kredytów na opiekę nad dziećmi pozostającymi na utrzymaniu Państwa 0 0
6.1.1.12 Preliminarze wydatków na opiekę społeczną z kredytów państwowych 0 0
6.1.1.13 Kontrola wydatków na opiekę społeczną z kredytów państwowych 0 0
6.1.1.14 Różne sprawy dotyczące opieki społecznej 0 0
6.1.2 Referat opieki nad dzieckiem i matką 0 0
6.1.2.1 Przepisy ogólne w sprawach opieki nad dzieckiem i matką 0 0
6.1.2.2 Zakłady specjalne dla dzieci niedorozwiniętych, przestępczych, moralnie zaniedbanych itp. 0 0
6.1.2.3 Żłobki stałe i dzienne 0 0
6.1.2.4 Ochronki i świetlice 0 0
6.1.2.5 Schroniska i bursy oraz wychowanie dzieci w zakładach opiekuńczych 0 0
6.1.2.6 Kolonie letnie, lecznicze i wypoczynkowe oraz półkolonie 0 0
6.1.2.7 Dożywianie dzieci 0 0
6.1.2.8 Śmiertelność dzieci w zakładach 0 0
6.1.2.9 Subwencje dla zakładów opiekuńczych 0 0
6.1.2.10 Ewidencja dzieci pozostających na utrzymaniu Państwa 0 0
6.1.2.11 Poszukiwanie dzieci i ich rodzin 0 0
6.1.2.12 Sprawy ewidencji dzieci o nieustalonej przynależności gminnej 0 0
6.1.2.13 Opieka nad majątkiem małoletnich 0 0
6.1.2.14 Stowarzyszenia opiekujące się dziećmi 0 0
6.1.2.15 Lustracje zakładów opieki nad dzieckiem 0 0
6.1.2.16 Różne sprawy opieki nad dzieckiem i matką 0 0
6.1.3 Referat opieki nad dorosłymi 0 0
6.1.3.1 Inwalidzi wojenni 0 0
6.1.3.2 Kaleki, upośledzeni umysłowo i niezdolni do pracy 0 0
6.1.3.3 Repatrianci i wychodźcy, opieka nad cudzoziemcami i azylantami 0 0
6.1.3.4 Zwalczanie handlu kobietami i dziećmi (misje dworcowe, schroniska przejściowe) 0 0
6.1.3.5 Walka z włóczęgostwem i żebractwem 0 0
6.1.3.6 Domy pracy przymusowej, przytułki dla niezdolnych do pracy włóczęgów i żebraków 0 0
6.1.3.7 Pomoc w wypadkach klęsk żywiołowych 0 0
6.1.3.8 Opieka zakładowa nad dorosłymi 0 0
6.1.3.9 Subwencje państwowe na opiekę nad dorosłymi 0 0
6.1.3.10 Weterani powstań narodowych 0 0
6.1.3.11 Opieka nad byłymi więźniami i rodzinami więźniów 0 0
6.1.3.12 Interwencje w sprawach ubezpieczeń społecznych 0 0
6.1.4 Referat pośrednictwa pracy 0 0
6.1.4.1 Przepisy ogólne w sprawach pośrednictwa pracy i walki z bezrobociem 0 0
6.1.4.2 Nadzór nad działalnością biur pośrednictwa pracy 0 0
6.1.4.3 Sprawozdania miesięczne biur pośrednictwa pracy 0 0
6.1.4.4 Akcja clearingowa 0 0
6.1.4.5 Sprawy migracji 0 0
6.1.4.6 Społeczne pośrednictwo pracy 0 0
6.1.4.7 Zarobkowe pośrednictwo pracy 0 0
6.1.4.8 Akcja ubezpieczeniowa na wypadek braku pracy (Fundusz Bezrobocia i Fundusz Pracy, przekazywanie czynności zastępczych Funduszu Bezrobocia związkom samorządowym 0 0
6.1.4.9 Ochrona rynku pracy, doniesienia karne na pracodawców 0 0
6.1.4.10 Państwowa akcja pomocy bezrobotnym, subwencje i pożyczki dla samorządów na akcję łagodzenia bezrobocia 0 0
6.1.4.11 Roboty publiczne dla zatrudnienia bezrobotnych 0 0
6.1.4.12 Komitet pomocy bezrobotnym 0 0
6.1.4.13 Raporty tygodniowe o stanie bezrobocia 0 0
6.1.5 Referat inwalidów wojennych 0 0
6.1.5.1 Przepisy ogólne w sprawach inwalidów wojennych 0 0
6.1.5.2 Nadzór na działalnością referatów spraw inwalidów wojennych przy starostwach (lustracje) 0 0
6.1.5.3 Statystyka inwalidów wojennych, rejestracja inwalidów wojennych 0 0
6.1.5.4 Szkolenia i reedukacja inwalidów wojennych 0 0
6.1.5.5 Opieka nad sierotami po inwalidach wojennych i pozostałymi po inwalidach wojennych 0 0
6.1.5.6 Kapitalizacja rent inwalidów wojennych 0 0
6.1.5.7 Zapośredniczanie do pracy ciężko poszkodowanych inwalidów wojennych 0 0
6.1.5.8 Opinie w sprawach pożyczek dla inwalidów wojennych 0 0
6.1.5.9 Opinie w sprawach nadawania ziemi i koncesji monopolowych 0 0
6.1.5.10 Zrzeszenia i związki inwalidów wojennych 0 0
6.1.5.11 Opieka zakładowa nad inwalidami wojennymi 0 0
6.1.5.12 Inwalidzi wojenni ociemniali 0 0
6.1.5.13 Azylanci, inwalidzi wojsk sprzymierzonych 0 0
6.1.5.14 Oficerowie inwalidzi 0 0
6.1.5.15 Przekazywanie kredytów na opiekę nad inwalidami wojennymi 0 0
6.1.5.16 Sprawy wypłaty zaległego zaopatrzenia, odwołania w sprawie kosztów postępowania rewizyjno - lekarskiego i podróży inwalidów wojennych, interwencje w innych urzędach w sprawach zaopatrzeniowych 0 0
6.1.5.17 Skład osobowy inwalidzkiej komisji odwoławczej, odwołania od orzeczeń I instancji 0 0
6.2 Oddział Zdrowia 0 0
6.2.1 Referat organizacji nadzoru nad personelem lekarskim i pomocniczym 0 0
6.2.1.1 Przepisy ogólne w sprawach nadzoru nad personelem lekarskim i pomocniczym 0 0
6.2.1.2 Sprawy nadzoru nad lekarzami powiatowymi (inspekcje) 0 0
6.2.1.3 Opiniowanie w sprawach orzeczeń lekarskich 0 0
6.2.1.4 Sprawy komisji poborowych 0 0
6.2.1.5 Komisje lekarskie I i II instancji dla spraw emerytalnych 0 0
6.2.1.6 Sprawy nadzoru nad działalnością sanitarną władz i organów samorządowych 0 0
6.2.1.7 Rejestracja personelu pomocniczego 0 0
6.2.1.8 Sprawy fachowego nadzoru nad lekarzami wolno - praktykującymi i personelem pomocniczym, taryfy 0 0
6.2.1.9 Sprawy biegłych i sprawy sądowo - lekarskie 0 0
6.2.1.10 Partactwo lekarskie i personelu pomocniczego 0 0
6.2.1.11 Sprawozdania periodyczne 0 0
6.2.1.12 Zjazdy I i II instancji 0 0
6.2.1.13 Różne 0 0
6.2.2 Referat zakładów leczniczych 0 0
6.2.2.1 Szpitale (statuty i taryfy) 0 0
6.2.2.2 Lecznice 0 0
6.2.2.3 Sanatoria specjalne 0 0
6.2.2.4 Przychodnie, ośrodki zdrowia i pogotowia ratunkowe 0 0
6.2.2.5 Ubezpieczalnie społeczne 0 0
6.2.2.6 Inspekcje zakładów leczniczych 0 0
6.2.3 Referat uzdrowisk 0 0
6.2.4 Referat walki z chorobami 0 0
6.2.4.1 Przepisy ogólne w sprawach walki chorobami 0 0
6.2.4.2 Ostre choroby zakaźne 0 0
6.2.4.3 Profilaktyka, szczepienia ochronne doroczne i doraźne 0 0
6.2.4.4 Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, kwarantanna, badania bakteriologiczne 0 0
6.2.4.5 Choroby społeczne: gruźlica, jaglica, alkoholizm, choroby weneryczne itd. - przychodnie, ośrodki zdrowia i stacje opieki nad matką i dzieckiem 0 0
6.2.4.6 Choroby zawodowe 0 0
6.2.4.7 Inne choroby 0 0
6.2.4.8 Statystyka walki z chorobami 0 0
6.2.5 Referat higieny społecznej 0 0
6.2.5.1 Higiena szkolna, kolejowa, więzień, zawodowa 0 0
6.2.5.2 Nadzór lekarski nad wychowaniem fizycznym - sport i gimnastyka 0 0
6.2.5.3 Ruch naturalny ludności 0 0
6.2.5.4 Różne 0 0
6.2.6 Referat sanitarny 0 0
6.2.6.1 Przepisy ogólne 0 0
6.2.6.2 Nadzór sanitarny nad stanem miast i wsi (drogi, woda, usuwanie nieczystości) 0 0
6.2.6.3 Nadzór sanitarny nad domami, podwórzami i lokalami publicznymi 0 0
6.2.6.4 Grzebanie, ekshumacja, przewóz zwłok 0 0
6.2.6.5 Sprawy sanitarno - przemysłowe 0 0
6.2.6.6 Nadzór nad wytworem i sprzedażą artykułów żywnościowych i przedmiotów użytku 0 0
6.2.7 Referat pomocy lekarskiej dla pracowników państwowych 0 0
6.2.8 Referat farmaceutyczny 0 0
6.2.8.1 Przepisy ogólne w sprawach farmaceutycznych 0 0
6.2.8.2 Koncesjonowanie aptek, nadzór nad aptekami i personelem aptekarskim, nadzór nad drogeriami i składami farb trujących, egzamin personelu drogerii 0 0
6.2.8.3 Wytwórnie napojów gazowanych i wód mineralnych 0 0
6.2.8.4 Obrót środkami leczniczymi 0 0
6.2.8.5 Różne 0 0
7 Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych 0 0
7.1 Oddział Rolnictwa 0 0
7.1.1 Przepisy ogólne 0 0
7.1.2 Sprawy związane z Pomorską Izbą Rolniczą (ogólne) 0 0
7.1.3 Sprawy ustroju Pomorskiej Izby Rolniczej 0 0
7.1.4 Sprawy posiedzeń Pomorskiej Izby Rolniczej 0 0
7.1.5 Sprawy budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej 0 0
7.1.6 Lustracje Pomorskiej Izby Rolniczej 0 0
7.1.7 Budżety komunalneze stanowiska potrzeb rolnictwa, leśnictwa i weterynarii 0 0
7.1.8 Wojewódzkie organizacje rolnicze 0 0
7.1.9 Sprawy społecznych organizacji rolniczych 0 0
7.1.10 Nadzór nad instruktorami rolnymi 0 0
7.1.11 Spółdzielczość i organizacja zbytu 0 0
7.1.12 Współdziałanie ze spółdzielniami rolniczymi 0 0
7.1.13 Ewidencja spółdzielni 0 0
7.1.14 Organizacja młodzieży wiejskiej 0 0
7.1.15 Współdziałanie z instytucjami kredytowymi 0 0
7.1.16 Sprawy organizacji obrotu produktami gospodarstwa wiejskiego (giełdy zbożowe, towarowe, mięsne itp.) 0 0
7.1.17 Obrót produktami rolnymi z Wolnym Miastem Gdańskiem 0 0
7.1.18 Fundacje pochodzące z zapisów i darowizn 0 0
7.1.19 Zjazdy i posiedzenia związane z rolnictwem 0 0
7.1.20 Wystawy i pokazy rolnicze 0 0
7.1.21 Inspekcje referatów rolnych w zakresie oddziału 0 0
7.1.22 Sprawy pomocy poszkodowanym przez klęski żywiołowe 0 0
7.1.23 Organizacja akcji finansowo- rolnej 0 0
7.1.24 Samorządowe, prywatne i państwowe szkoły rolnicze 0 0
7.1.25 Organizacje gospodarstw przodowniczych i mniejszych 0 0
7.1.26 Sprawy przysposobienia rolniczego młodzieży wiejskiej 0 0
7.1.27 Sprawy prac oświatowo - rolniczych wśród kobiet wiejskich 0 0
7.1.28 Oświata pozaszkolna w zakresie rolnictwa (konkursy, kursy, wycieczki, radio itp.) 0 0
7.1.29 Sprawy nasiennictwa 0 0
7.1.30 Zakłady doświadczalne i doświadczalnictwo 0 0
7.1.31 Koła doświadczalne 0 0
7.1.32 Pole doświadczalne w Kończewicach 0 0
7.1.33 Wzorowe fermy reprodukcyjne 0 0
7.1.34 Łąki, pastwiska, pasze 0 0
7.1.35 Sprawy ogrodnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, szkółkarstwa 0 0
7.1.36 Uprawy specjalne 0 0
7.1.37 Ochrona roślin 0 0
7.1.38 Walka ze szkodnikami roślinnymi 0 0
7.1.39 Walka ze szkodnikami zwierzęcymi 0 0
7.1.40 Walka z rakiem ziemniaczanym 0 0
7.1.41 Sprawy przemysłu rolnego opartego na wytwórczości roślinnej (cukrownictwo, gorzelnictwo, krochmalnictwo, syropiarnie, płatkarstwo, młynarstwo, przetwórstwo owocowe i warzywne) 0 0
7.1.42 Maszyny rolnicze 0 0
7.1.43 Nawozy sztuczne 0 0
7.1.44 Hodowla koni 0 0
7.1.45 Nadzór nad ogierami 0 0
7.1.46 Rejestracja klaczy zarodowych 0 0
7.1.47 Hodowla bydła 0 0
7.1.48 Nadzór nad buhajami 0 0
7.1.49 Hodowla świń 0 0
7.1.50 Hodowla owiec i kóz 0 0
7.1.51 Hodowla drobiu 0 0
7.1.52 Hodowla gołębi 0 0
7.1.53 Hodowla zwierząt futerkowych 0 0
7.1.54 Pszczelarstwo i jedwabnictwo 0 0
7.1.55 Sprawy mleczarstwa, serowarstwa, jajczarstwa 0 0
7.1.56 Statystyka 0 0
7.1.57 Statystyka ziemiopłodów 0 0
7.1.58 Statystyka zwierząt 0 0
7.1.59 Statystyka produktów pochodzenia zwierzęcego 0 0
7.1.60 Mobilizacja produkcji rolnej dla celów obrony Państwa 0 0
7.1.61 Przepisy ogólne dotyczące rybactwa 0 0
7.1.62 Sprawy ochrony ryb i straży rybackiej 0 0
7.1.63 Sprawy hodowli ryb i zagospodarowania wód rybnych 0 0
7.1.64 Zarząd i nadzór nad gospodarką rybną w wodach otwartych (obwody i spółki rybackie) 0 0
7.1.65 Sprawy przemysłu rybackiego i rybactwo morskie 0 0
7.1.66 Sprawy ochrony od szkodliwego użytkowania wód 0 0
7.1.67 Sprawy walki z chorobami i szkodnikami ryb 0 0
7.1.68 Sprawy doświadczalnictwa rybackiego 0 0
7.1.69 Sprawy społeczne i oświatowe związane z rybactwem 0 0
7.1.70 Statystyka rybacka 0 0
7.1.71 Karty rybackie i karty wędkarskie 0 0
7.1.72 Różne sprawy rolnictwa 0 0
7.2 Oddział Urządzeń Rolnych 0 0
7.2.1 Przepisy ogólne 0 0
7.2.2 Obrót nieruchomościami ziemskimi ponad 300 ha 0 0
7.2.3 Rozpoznawanie odwołań od orzeczeń starostów w sprawach obrotu ziemią 0 0
7.2.4 Sprawy osad rentowych w trybie nadzoru 0 0
7.2.5 Sprawy waloryzacji rent 0 0
7.2.6 Przewłaszczenia osad anulacyjnych kat. B i C w trybie prywatno - prawnym 0 0
7.2.7 Sprawy przetargów nieruchomości ziemskich 0 0
7.2.8 Sprawy pierwokupów 0 0
7.2.9 Sprawy odkupów 0 0
7.2.10 Sprawy regulacji hipotek na majątkach państwowych 0 0
7.2.11 Korespondencja ogólna w sprawach zapasu ziemi państwowej na cele reformy rolnej 0 0
7.2.12 Projekty planów parcelacyjnych 0 0
7.2.13 Wykazy imienne majątków przeznaczonych do przymusowego wykupu 0 0
7.2.14 Korespondencja ogólna w sprawach wyłączeń rolnych od obowiązku parcelacyjnego z art. 4 i 5 0 0
7.2.15 Orzecznictwo w sprawach wyłączeń rolnych od obowiązku parcelacyjnego 0 0
7.2.16 Administracja przejściowa majątków państwowych 0 0
7.2.17 Przymusowy wykup nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej 0 0
7.2.18 Przyjmowanie gruntów na własność Państwa za niektóre należności pieniężne (Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 X 1933 r.) 0 0
7.2.19 Sprawy przyjmowania darowizn i nabywania z różnych tytułów 9prócz pierwokupu i odkupów) na podstawie art. 8 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 0 0
7.2.20 Zamiany gruntów na podstawie art. 92 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 0 0
7.2.21 Likwidacja stosunków dzierżawnych w przeznaczonych do parcelacji majątkach 0 0
7.2.22 Ustalenie sfery interesów mieszkaniowych miast i osad fabrycznych i opiniowanie w sprawach granic administracyjnych miast 0 0
7.2.23 Korespondencja w sprawach zmiany użytków rolnych na leśne i wodne 0 0
7.2.24 Korespondencja w sprawach zmiany użytków rolnych na leśne i wodne 0 0
7.2.25 Zarządzenia oraz korespondencja ogólna w sprawach likwidacji tak zwanego drobnego zapasu ziemi 0 0
7.2.26 Sprawy przeszacowania sprzedanych działek gruntu 0 0
7.2.27 Korespondencja ogólna związana z nadzorem nad nieprzewłaszczonymi działkami gruntu 0 0
7.2.28 Plan pracy parcelacji gruntów państwowych i korespondencja w tych sprawach 0 0
7.2.29 Orzecznictwo w sprawach zatwierdzania projektów parcelacyjnych i wykazów nabywców 0 0
7.2.30 Sprawy nadzoru nad parcelacją przez Państwowy Bank Rolny 0 0
7.2.31 Korespondencja ogolna w sprawie nabycia gruntu z parcelacji rządowej 0 0
7.2.32 Korespondencja ogólna w sprawach parcelacji prywatnej 0 0
7.2.33 Odwołania od orzeczeń I instancji w sprawach parcelacji prywatnej 0 0
7.2.34 Sprawy parcelacji oddłużeniowej i segregacji wierzytelności 0 0
7.2.35 Sprawy uregulowania tytułu własności gruntów oddanych w drodzie parcelacji w trybie ustway z dnia 28.03.1933 r. 0 0
7.2.36 Sprawy udzielania upoważnień do wykonania parcelacji 0 0
7.2.37 Sprawy związane z uwłaszczeniem drobnych dzirżawców i wykupem dzierżaw podlegających ochronie oraz orzecznictwo w tych sprawach 0 0
7.2.38 Sprawy przetargów na zabudowę osad oraz wydanie prac (dotyczące zabudowy osad według miejscowości) 0 0
7.2.39 Sprawy pomocy kredytowej przy zabudowie osiedli, materiały do budżetu, wykonanie budżetu i zatwierdzenie list pożyczkowych 0 0
7.2.40 Ogólna korespondencja z osadnikami w sprawach budowlanych (oprócz sprawy pomocy kredytowej na zabudowę) 0 0
7.2.41 Zarządzenia i okólniki Ministerstwa oraz korespondencja z Ministerstwem w sprawach zabudowy 0 0
7.2.42 Oferty, cenniki, prospekty, ogłoszenia itp. w sprawach budowlanych 0 0
7.3 Oddział Pomiarów Rolnych 0 0
7.4 Oddział Wodno - Melioracyjny 0 0
7.5 Oddział Finansowy 0 0
7.6 Inspektorat Ochrony Lasów 0 0
7.7 Inspektorat Weterynarii 0 0
7.8 Oddział Aprowizacyjny 0 0
8 Wydział Komunikacyjno - Budowlany 0 0
8.1 Oddział Drogowy 0 0
8.1.1 Referat dróg i mostów 0 0
8.1.2 Referat pojazdów mechanicznych 0 0
8.1.3 Referat funduszu drogowego 0 0
8.1.4 Referat turystyki 0 0
8.2 Oddział Budowlany 0 0
8.2.1 Referat ogólno - budowlany 0 0
8.2.2 Referat budowy i remontów budynków państwowych 0 0
8.2.3 Referat administracji budynków i placów państwowych 0 0
8.2.4 Referat policji budowlanej 0 0
8.2.5 Referat urbanistyczny 0 0
8.2.6 Referat techniki sanitarnej 0 0
8.2.7 Referat pomiarowy 0 0
8.2.8 Referat kultury i sztuki 0 0
8.2.9 Referat grobownictwa wojennego 0 0
9 Wydział Dróg Wodnych 0 0
9.1 Oddział Ogólno - Wodny 0 0
9.1.1 Referat ogólny 0 0
9.1.2 Referat budżetowy 0 0
9.1.3 Referat prawny 0 0
9.1.4 Referat administracji gruntów państwowych 0 0
9.1.5 Referat ubezpieczeń społecznych 0 0
9.1.6 Referat administracji budynków państwowych i telefonicznych? 0 0
9.1.7 Referat przewozów państwowych 0 0
9.2 Oddział Regulacji Rzek 0 0
9.2.1 Referat ogólny 0 0
9.2.2 Referat pomiarów i studiów 0 0
9.2.3 Referat budowlany 0 0
9.3 Oddział Mechaniczno - Nurtowy 0 0
9.3.1 Referat ogólny 0 0
9.3.2 Referat budowy, przebudowy i konserwacji taboru 0 0
9.3.3 Referat eksploatacji taboru 0 0
9.3.4 Referat odbioru kotłów 0 0
9.3.5 Referat nurtowy ogólny 0 0
9.3.6 Referat utrzymania szlaku żeglugowego i urządzeń żeglugowych 0 0
9.3.7 Referat inspekcji i kontroli opłat żeglugowych 0 0
9.3.8 Referat rejestracji statków i łodzi 0 0
9.3.9 Referat ochrony przeciwlodowej i przeciwpowodziowej 0 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/4/0/1.1.1.1/1 Zarządzenia wykonawcze i okólniki do ustaw, rozporządzeń i okólników Ministerstwa i Województwa 1922- 1923 0
6/4/0/1.1.1.1/2 [Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego dotyczące bezpieczeństwa publicznego] 1920- 1921 0
6/4/0/1.1.1.2/3 [Objęcie przez dr Stefana Łaszewskiego urzędu wojewody pomorskiego - gratulacje, telegramy] 1920-1920 0
6/4/0/1.1.1.2/4 Akta przyjazdu pana Naczelnika Państwa [na Pomorze] 1921- 1921 0
6/4/0/1.1.1.2/5 Generalia - przyjęcie urzędowe 1921- 1926 0
6/4/0/1.1.1.2/6 Budowa pomnika pierwszego wojewody pomorskiego dr Stefana Łaszewskiego 1924- 1925 0
6/4/0/1.1.1.2/7 [Płaskorzeźba wykonana przez prof. Marcina Rożka pierwszego Wojewody Pomorskiego Stefana Łaszewskiego na gmachu Urzędu Wojewody Pomorskiego] 1924- 1925 0
6/4/0/1.1.1.2/8 Zwiedzenie Pomorza przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i panów ministrów 1924- 1926 0
6/4/0/1.1.1.2/9 [Przyjęcia organizowane dla uczestników manewrów wojskowych w 1925 r. - programy, wykazy gości zagranicznych, zaproszenia] 1925- 1925 0
6/4/0/1.1.1.2/10 Przyjęcie parlamentarzystów francuskich [lista deputowanych, program pobytu, zaproszenia na uroczysty obiad, spis zaproszonych osób] 1925- 1925 0
6/4/0/1.1.1.2/11 Mowy Pana Wojewody Wachowiaka [dotyczące Dziejów Pomorza, działalności Województwa Pomorskiego w dziedzinie administracji, samorządu, robót publicznych, referatu wojskowego, mowy powitalne] 1925- 1926 0
6/4/0/1.1.1.2/12 Płyta pamiątkowa śp. Wojewody Łaszewskiego 1925- 1926 0
6/4/0/1.1.1.2/13 Przemowy pana Wojewody [Wachowiaka] 1925- 1927 0
6/4/0/1.1.1.2/14 [150-ta Rocznica Niepodległości Stanów Zjednoczonych - Organizacja Wojewódzkiego Komitetu Obchodu] 1926- 1926 0
6/4/0/1.1.1.2/15 [Przebieg obchodu Święta Narodowego w dniu 3 Maja na terenie woj. pomorskiego- sprawozdania starostw powiatowych- wykaz stanu służby w Grudziądzu] 1926- 1926 0
1 2 3 4 ... 21 22 23 24 25 ... 43 44 45 46

Amount of archival material

29477

29477

0

191.33

191.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.