Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Świeciu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1939-1945
Amtsgericht Schwetz 1939 - 1945
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
indeks osobowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sądy obwodowe były w sądownictwie III Rzeszy sądami pierwszej instancji orzekającymi w sprawach cywilnych i karnych. Sądem wyższej instancji, sprawującym nadzór nad sądem obwodowym, był sąd krajowy (Landgericht). W początkowym okresie okupacji nie było formalnych rozporządzeń regulujących funkcjonowanie sądownictwa na terenach okupowanych i włączonych do Rzeszy. Sądy posługiwały się ustawodawstwem niemieckim, w którym kompetencje i organizację sądów określały przepisy z 1934 r. Właściwość sądów powszechnych określiło rozporządzenie o właściwości sądów karnych, specjalnych i innych postępowań karnych z 21 II 1940 r. Sądy obwodowe orzekały jednoosobowo. W sprawach karnych o skierowniu sprawy do rozpatrzenia decydował prokurator. Do kompetencji sądu obwodowego należały wykroczenia i występki zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia: naruszenie miru domowego, przywłaszczenie stanowiska, uszkodzenie mienia lub zabór spod zajęcia, zniesławienie, uszkodzenie ciała z wyłączeniem uszkodzenia ciała urzędnika lub z pobudek politycznych, wymuszenie, kradzież, przywłaszczenie, protekcjonizm, paserstwo - jeśli wartość mienia nie przekraczała 300 marek, obrót szlachetnymi metalami i kamieniami, oszustwo, uszkodzenie rzeczy, niedozwolone zabranie samochodu lub roweru, ukrywanie osób. Z dniem 4 XII 1941 r., po wprowadzeniu prawa karnego dla Polaków i Żydów, sądy obwodowe stały się właściwymi w sprawach, w których prokurator nie przewidywał kary wyższej niż 5 lat obozu karnego albo 3 lat zaostrzonego domu karnego. Przy sądach funkcjonowały urzędy oskarżycielskie (Amtsanwaltschaft) mające charakter niższego rzędu prokuratur. Przygotowywały one akt oskarżenia, kierowały wnioski do sądu. Do sądu obwodowego trafiały również wnioski z prokuratur o wydanie nakazu aresztowania osób, przeciwko którym wszczęto postępowanie przygotowawacze. W sprawach cywilnych sądy rozpatrywały sprawy sporne z powództwa cywilnego, sprawy o uznanie ojcostwa, uznanie za zmarłego, sprawy spadkowe i testamentowe. Do ich obowiązków należało także prowadzenie rejestrów handlowych, stowarzyszeń i żeglugowych. 1. Akta spraw ogólnych ( 25 j.a.): organizacja, akta osobowe (sędziowie, pracownicy)
2. Akta spraw karnych (185 j.a.): przepisy, opór przeciw władzy, ucieczki z przymusowej pracy, kontakty z jeńcami wojennymi, nielegalne posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, podpalenia, kradzieże, naruszanie prawa dla Polaków, nielegalny handel
3. Akta spraw cywilnych (1907) spadki, testamenty, sprawy opiekuńcze, sprawy sporne
baza danych IZA

Amount of archival material

2117

2117

0

3.09

3.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.