Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Brzozowie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Działalność Inspektoratu Szkolnego w Brzozowie oparta była o przepisy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 roku oraz Rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 marca 1938 r. o organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych. Na czele obwodu szkolnego stał Inspektor Szkolny, który podlegał Kuratorowi Okręgu Szkolnego, w tym wypadku w Krośnie. Inspektor był władzą pierwszej instancji w zakresie kierownictwa, nadzoru pedagogicznego i administracyjnego nad publikacjami, szkolnictwem powszechnym i wychowaniem przedszkolnym. Pełnił nadto nadzór nad prywatnymi szkołami powszechnymi i nad prywatnymi zakładami przedszkolnymi, sprawował również opiekę nad oświatą pozaszkolną.
Organizację prac biurowych dla władz szkolnych pierwszej instancji regulowały przepisy Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 marca 1930 roku. Do 1939 roku, obwód szkolny krośnieński obejmował powiaty: brzozowski i krośnieński. Całość podlegała Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej, początkowo należy do powiatu sanockiego, a później do powiatu krośnieńskiego. W okresie międzywojennym administrację szkolną na terenie powiatu sprawowała Powiatowa Rada Szkolna w Brzozowie, która wznowiła także swoją działalność po wyzwoleniu pod nazwą Tymczasowej Powiatowej Rady Szkolnej w Brzozowie. Organ ten działalność swoją rozpoczął w dniu 23 sierpnia, zakończył zaś w dniu 30 sierpnia 1944 roku, a powołany został do życia przez Komitet Nauczycielski. Z chwilą powołania na terenie powiatu brzozowskiego władzy szkolnej pierwszej instancji, to jest Inspektoratu Szkolnego w Brzozowie, czynności Tymczasowej Rady przyjęte zostały w dniu 30 sierpnia 1944 r. przez nowe władze oświatowe. Zakres działania i kompetencje Inspektorów Szkolnych oraz organizację wewnętrzną Inspektorów Szkolnych w tym czasie regulowało Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 marca 1946 roku. W zakresie działania i kompetencji Inspektora Szkolnego wchodziły następujące sprawy: realizacja powszechnego nauczania i wychowania szkolnego, wychowanie przedszkolne, oświata i kultura dorosłych, organizacja pracy w Inspektoracie Szkolnym. Do zakresu Inspektora Szkolnego należało planowanie i realizowanie sieci szkolnej, organizowanie publicznego szkolnictwa powszechnego, czuwanie nad powszechnym wykonaniem obowiązku szkolnego, organizowanie przedszkoli i nadzór nad nimi. W zakresie oświaty i kultury dorosłych – inicjowanie i koordynowanie akcji społecznej w zakresie oświaty dorosłych, współpraca z innymi urzędami i organizacjami, sprawowanie kierowniczego nadzoru nad przekazanymi jego opiece zakładami kształcenia dorosłych, walka zakresie analfabetyzmem. W zakresie organizacji pracy w Inspektoracie Szkolnym, były takie zagadnienia, jak organizacja i koordynacja pracy oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników. Inspektorat Szkolny w Brzozowie zakończył swoją działalność z dniem 19 czerwca 1950 roku.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Dobrowolski, Sanok 2008]
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Referatu Ogólnego - dzienniki korespondencyjne, protokół czynności, archiwum, biblioteka i muzeum państwowych zbiorów sztuki w Brzozowie, wykaz etatów, plany pracy i sprawozdania, protokoły posiedzeń, wykaz nauczycieli i uczniów, wspomnienia nauczycieli z życia szkoły polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej, wykazy komitetów rodzicielskich, Referatu Finansowego - preliminarze wydatków i sprawozdania finansowe, plany inwestycyjno-budowlane oraz raporty z odbudowy szkół, Referatu Szkół Ogólnokształcących - organizacja szkół, sprawozdania, zestawienia ogólne ruchu uczniów i wyników rocznej klasyfikacji, protokoły konferencji rad pedagogicznych, protokoły hospitacji w poszczególnych szkołach, sprawozdania z odbytych konferencji, stan budynków szkolnych, spisy uczniów, projekty organizacji szkół, sprawozdania roczne z działalności szkoły i z wizytacji, spisy inwentarza szkolnego, Referatu Opieki nad Dzieckiem - sprawozdania z działalności, wykazy sierot, materiały dotyczące sieci przedszkoli i wychowania przedszkolnego, sprawozdania z akcji dożywiania dzieci, Referatu Oświaty Pozaszkolnej - sprawozdania z kursów dokształcających i szkół powszechnych dla dorosłych, wykazy analfabetów, spółdzielnie uczniowskie, nauka wieczorowa, wykazy bibliotek - brak danych -

Amount of archival material

129

129

0

2.20

2.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.