Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Izdebkach

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
- brak danych - 1949-1951
- brak danych - 1949 - 1951
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przed utworzeniem Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Izdebkach działał Zespół Państwowych Nieruchomości Ziemskich, w Izdebkach. Podlegał on Zarządowi Okręgowemu Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Lublinie. W skład Zespołu Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Izdebkach wchodziły majątki Siedliska – Gdeczyna, Horoszówka, Izdebki, Jabłonica, Końskie, Niewistka, Ulucz, Witryłów i Wołódz.
Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Izdebkach został powołany do życia w oparciu o dekret z dnia 3 stycznia 1947 roku o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.
Działalność swoją rozpoczął z dniem 1 lipca 1949 roku na co wskazuje zachowany bilans.
W oparciu o dekret z dnia 26 października 1950 roku Minister Państwowych Gospodarstw Rolnych w 1950 roku dostosował organizację istniejących dotychczas przedsiębiorstw do przepisów wyżej wymienionego dekretu.
Na czele przedsiębiorstwa stał dyrektor, który kierował samodzielnie działalnością przedsiębiorstwa i był za nie odpowiedzialny. Struktura organizacyjna Zespołu P.G.R. w Izdebkach była oparta o 17 działów - Dział Ogólny, Dział Personalny, Dział Planowania, Dział Produkcji, Dział Mechanizacji, Dział Inwestycji, Dział Plantacji, Dział Hodowli Koni, Dział Socjalny, Dział Finansowy, Dział Obrotu Towarowego, Dział Administracyjny, Kontrola, Ochrona, Oszczędność, Przemysł Rolny, Dział Weterynarii.
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było: prowadzenie wzorowej zmechanizowanej socjalistycznej gospodarki rolnej, przemysłu związanego z produkcją rolną prowadzoną w gospodarstwach przydzielonych temu przedsiębiorstwu, wykonanie zadań specjalnych, zaleconych przez władze zwierzchnie. Dla należytego wykonania swoich zadań przedsiębiorstwo prowadziło w ramach gospodarstw rolnych punkty kopulacyjne i wylęgarnie oraz warsztaty naprawcze dla bieżących remontów traktorów i maszyn rolniczych.
Przedsiębiorstwo prowadzone było w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad rozrachunku gospodarczego i rozliczało się z budżetem państwa przez budżet centralny. Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Państwowych Gospodarstw Rolnych, a nadzór bezpośredni Okręgowy Zarząd PGR w Przemyślu.
Zespół PGR w Izdebkach został zlikwidowany z dniem 30 lipca 1951 roku. Wprawdzie brak jest akt dotyczących likwidacji tego zespołu, ale posiadamy zarządzenia Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 30 lipca 1951 roku w sprawie utworzenia Zespołu P.G.R. w Widaczu. W skład którego został wcielony zlikwidowany Zespół w Izdebkach.4
Przed zlikwidowaniem tj. pod koniec 1950 roku Zespół Nr. 2 Państwowych Gospodarstw Rolnych w Izdebkach przeniósł swoją siedzibę z Izdebek do Widacza i funkcjonował jako Zesół P.G.R. w Izdebkach z siedzibą w Widaczu. W swoim zarządzie miał osiem gospodarstw rolnych i gorzelnię. Ogółem obejmował obszar gruntów całego Zespołu wynosi 2565,03 ha, w tym użytków rolnych 2082,66 ha.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Dobrowolski, Sanok 2008]
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Działu Ogólnego - instrukcja kancelaryjna, protokoły odpraw i narad, protokoły kontroli, Działu Zatrudnienia - plany funduszu płac, Działu Finansowo-Księgowego - sprawozdania z posiadania i użytkowania gruntów, bilanse, preliminarze operacyjne, Referatu Produkcji Roślinnej - sprawozdania, Referatu Produkcji Zwierzęcej - sprawozdania, Referatu Mechanizacji - sprawozdania, plany konstrukcji maszyn, Działu Budownictwa - dokumentacja techniczna obiektów gospodarskich - brak danych -

Amount of archival material

22

22

0

0.24

0.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.