Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Hadynowie powiat Łosice

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1865
- brak danych - 1826 - 1865
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes 63 j.a. T.10
16 Yes 63 j.a
Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
Hadynów, Parafia Św. Jana Chrzciciela, dekanat łosicki Miejscowości należące do parafii: Hadynów, Aleksandrówka, Bolesty, kolonia Bolesty, Dawidy, kolonia Korczówka, Łepki Nowe i Stare, Olszanka, Pietrusy, Radlnia, Szańków i kolonia Szańków, Szawły, Szydłówka, Wyczółki i kolonia Wyczółki. Kościół drewniany, wybudowany i uposażony w 1413 r. przez Piotra, Bogusława, Stanisława i Marcina, braci - dziedziców Hadynowskich. Parafia erygowana w 1421 r. przez Bpa łuckiego Pawła Algimuntowicza. W 1513 r. przyłączona do kościoła łosickiego; po spaleniu się kościoła w Łosicach w 1879 r. w następnym roku przywrócono parafię. Obecny kościół parafialny wybudowany w latach 1994-1996, staraniem ks. Edmunda Wałuszko. Księgi metrykalne w parafii od 1669 r. Kronika parafialna od 1410 r.
Księgi UMZ 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty 1843-1850, 1852-1865 sygn. 41-63 Akta po 1865r przechowuje AP Lublin Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr 316138-316177

Amount of archival material

63

63

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -