Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Karo" w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1958-1997 [2004]
- brak danych - 1958 - 1997
2004 - 2004
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł włókienniczy i odzieżowy polski
inwentarz książkowy Yes 419 j.a T. 612
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Karo” były zlokalizowane przy ulicy Sokołowskiej 159 w Siedlcach. Przedsiębiorstwo zostało powołane do życia z dniem 10.09.1958 r. Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego Nr 138/58 pod nazwą „Siedleckie Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego w budowie”. Od 28.12.1962 r. zmieniło nazwę na „Siedleckie Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego, a od 31.10.1964 r. przyjęły ostateczną nazwę : Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Karo”. Bezpośredni nadzór, koordynację i kontrolę nad całokształtem organizacji i działalności przedsiębiorstwa sprawowało Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego. Pierwszym dyrektorem przedsiębiorstwa od 1.09.1958 r. został Władysław Buda. Kolejno funkcję dyrektora sprawowali: Władysław Arski, Zbigniew Łazor,Andrzej Sieradzki p.o., Andrzej Nowak,Halina Arczewska p.o. ,Krzysztof Olszewski. W końcu 1963 r. w skład przedsiębiorstwa włączono Zakład Produkcyjny w Gródku k/Białegostoku, który wcześniej należał do Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego w bartoszycach. Kolejnym istotnym przedsięwzięciem było włączenie w roku 1978 Zakładu rodukcyjnego w Bielsku Podlaskim. Korzystna dla Zakładów „Karo” sytuacja ekonomiczna trwała, z niewielkimi tylko i okresowymi zahamowaniami sprzedaży, do roku 1989. Od tego okresu notowano systematyczne pogarszanie się z roku na rok wyników finansowych firmy. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa została rozpoczęta w 1994 r. na podstawie programu naprawczego zatwierdzonego do realizacji decyzją Ministra Przemysłu i Handlu w maju tego roku. Jej efektem było utworzenie struktury holdingowej na bazie macierzystego przedsiębiorstwa „Karo”. Jeszcze w 1995 r., decyzją Ministra Przemysłu i Handlu, od dnia 01.05.1995 r. nastąpiło wydzielenie Zakładu w Bielsku Podlaskim jako samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego. Następnie, decyzją Zarządcy Komisarycznego, z dniem 01.05.1995 r. postawiono w stan likwidacji zakład w Gródku. W dniu 10.02.1997r. aktem notarialnym przekształcono Przedsiębiorstwo w spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Karo” S.A. W dniu 3.03.1997 zarejestrowano spółkę, a przedsiębiorstwo wykreślono z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Zakłady zlokalizowane były na terenie miasta Siedlce, ale swoją działalność prowadziły na terenie całego kraju, jak również poza granicami. Była to działalność produkcyjno-handlowa. Zarządzenia i okólniki 1959-1980 sygn. 1-60, Rejestracja przedsiębiorstwa 1958-1978,1982-1997 sygn. 61-62 , Regulamin i schemat organizacyjny 1959-1975, 1987-1994 sygn. 63-68 , Zakład w Gródku1963 sygn. 69, Regulamin pracy1959-1973,1997 sygn.70-72, Sprawy organizacji działalności 1966-1970 sygn.73-85, Plany inwestycyjne 1959-1964 sygn.86-87, Plany techniczne 1961-1970 sygn.88-97, Plany finansowe 1960-1965,1979-1982 sygn.98-105, Programy działania 1965-1969,1972-1978 sygn.106-112, Plany operatywne 1961, 1963, 1966-1968 sygn.113-116, Analizy problemowe, gospodarcze 1961-1974 sygn.117-140, Sprawozdania1963-1966 sygn.141-142, Konferencje Samorządu Robotniczego 1963-1974,1978-19 sygn.143-159, Protokóły narad 1960-1964, 1970-1975 sygn.160-164, Instrukcja kancelaryjna 1966 sygn.165, Archiwum zakładowe 1965-[2004] sygn.166-167, Gazetka zakładowa, wycinki prasowe 1974-1979 sygn.168-171, Ikonografia 1994 sygn.172, Kontrole zewnętrzne 1952-1980, 1985-1986, 1991-1994, 1996-1997 sygn. 173-215, Kontrole wewnętrzne 1961-1980, 1982-1989, 1994-1997 sygn.216-242, Skargi i zażalenia 1966-1969 sygn.243, Zakładowy system wynagradzania 1967, 1991, 1994-1997 sygn.244-246, Bilans przekazania zakładu „Trawena” w Trawnikach 1961 sygn. 247, Bilanse 1958-1997 sygn. 248-310, Analiza ekonomiczna 1974-1989 sygn.311-316, Analiza kosztów 1966 sygn.317-318, Inwentaryzacja 1959, 1961, 1962 sygn. 319-320, BHP i wypadki 1960-1995 sygn.321-322, Prace badawcze 1963-1967 sygn.323-236, Korespondencja 1965-1967 sygn.327-333, Metodyka, opracowywanie planów 1971 sygn.334, Instrukcje 1970-1971 sygn.335-338, Programy restrukturyzacji i naprawcze 1987-1991, 1994-1996 sygn.339-349, Dokumentacja techniczna 1958-1971 sygn.350-419 351 ja. Dokumentacja aktowa, 69 j.a dokumentacja techniczna. Posteriora dotyczy dokumentacji archiwum zakładowego.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/1686/0/-/1 Zarządzenia i okólniki własne [powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.,odpowiedzialność pracowników z tytułu nadzoru i kontroli, program szkolenia zawodowego]. 1959-1960 0
62/1686/0/-/2 Zarządzenia i okólniki własne [dotyczy: trybu postępowania w sprawie zatrudnienia i przygotowania do zawodu, powołania zespołu do wykonania prac związanych z kompleksową analizą ekonomiczno-techniczną, usunięcia braków i niedociągnięć obniżających stan bezpieczeństwa]. 1960-1965 0
62/1686/0/-/3 Zarządzenia i okólniki własne [dotyczy:przeprowadzenia dorywczych kontroli stanów magazynowych, przeprowadzenia inwentaryzacji, powołania komisji dla prowadzenia kontroli list płac pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy]. 1961 0
62/1686/0/-/4 Zarządzenia i okólniki własne [dotyczy; zmiany składu osobowego Zakładowej Komisji Kwalifikacyjnej, wprowadzenia w życie instrukcji normującej tryb zatrudnienia, organizacji szkolenia, wynagradzania i wstępnego stażu pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych]. 1962-1965 0
62/1686/0/-/5 Zarządzenia wewnętrzne normatywne [dotyczy: komisyjnego przyjmowania materiałów, sporządzania dokumentacji płac i terminu jej składania, udokumentowania pracy w godzinach nadliczbowych] 1964-1965 0
62/1686/0/-/6 Zarządzenia normatywne[dotyczy: usprawnienia służby straży P\przemysłowej, systematycznego przeprowadzania kontroli gospodarki funduszem płac i czasem pracy oraz prawidłowości i legalności wypłat z osobowego i bezosobowego funduszu płac]. 1965 0
62/1686/0/-/7 Zarządzenia wewnętrzne normatywne [dotyczy: wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych, wydzielenia mieszkan w bloku awaryjnym, działalnosci wynalazczej i racjonalizatorskiej, analizy opłacalności produkcji]. 1966 0
62/1686/0/-/8 Zarządzenia wewnętrzne normatywne[ w sprawie: postępowania przy określaniu odszkodowań za wypadki przy pracy, wzmocnienia dyscypliny,regulaminu pracy]. 1967 0
62/1686/0/-/9 Zarządzenia wewnętrzne normatywne[w sprawie zatrudnienia inwalidów i sprawozwania opieki socjalnej, systemataczynej kontroli gospodarowania funduszem płac]. 1969 0
62/1686/0/-/10 Zarządzenia wewnętrzne normatywne [w sparwie: realizacji uchwał KSR, powołania Zakładowej Komisji Kwalifikacyjnej, oznaczania wyrobów gotowych, przeprowadzania kontroli gospodarki funduszem płac]. 1970 0
62/1686/0/-/11 Zarządzenie wewnętrzne normatywne 23/N w sprawie wprowadzania nowych zasad przydziału odzieży, obuwia i sprzętu 1971 0
62/1686/0/-/12 Zarządzenia wewnętrzne normatywne [w sprawie: realizacji uchwał samorządu robotniczego, powołania zakładowej komisji kwalifikacyjnej] 1974 0
62/1686/0/-/13 Zarządzenia wewnętrzne doraźne [w sprawie: usunięcia niedociągnięć obniżających stan bezpieczeństwa p.poż., , wzmożenia czujności w czasie świąt, nadzoru i kontroli nad technologią] 1963-1965 0
62/1686/0/-/14 Zarządzenia wewnętrzne doraźne [w sprawie; zaleceń pokontrolnych, ustalenia i zatwierdzenia norm zużycia surowców i materiałów, odpowiedzialności za gospodarkę i stan środków trwałych, opracowywania i rozdzielania planów w zakresie gatunkowości oraz kontroli ich wykonania]. 1966 0
62/1686/0/-/15 Zarządzenia doraźne [w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych, organizacji działania i współpracy komórek organizacyjnych w zakresie eksportu] 1966 0
1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 ... 25 26 27 28

Amount of archival material

419

419

0

10.40

10.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -