Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Korytnicy powiat Węgrów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 81 j.a. T.9
spis zdawczo-odbiorczy Yes 18 j.a. nab.2993, 3054, 3264, 3393, 3568, 3641, 3816, 3937, 4108, 4248, 4563, 4675, 4818/14, 5000/15, 5173/16, 5300/17, 5455/18
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. ŚW. WAWRZYŃCA MĘCZENNIKA w Korytnicy, dekanat węgrowski, została erygowana ok. 1427 roku. Pierwszy kościół został zbudowany w 1464 roku. Obecny murowany kościół pw. św. Wawrzyńca został zbudowany w latach 1875-1880, według projektu arch. Bolesława Pawła Podczaszyńskiego (1822-1876) i arch. Bronisława Brodzic-Żochowskiego (1836-1911), staraniem kanonika Kolegiaty Kaliskiej ks. Jana Radomyskiego (1814-1898), proboszcza korytnickiego (1857-1898). Świątynię konsekrował dnia 12 września 1880 roku ks. abp Wincenty Teofil Chościak-Popiel (1825-1912), biskup kujawsko-kaliski (1875-1883). W 1827 roku do parafii należały: Bednarze Kąty, Chmielew, Górki Borze, Górki Grubaki, Górki Średnie, Jaczew, Jaczno, Jugi Kąty, Komary, Korytnica, Kownaty, Kęsy, Kruszew, Kupie Kąty, Lipniki Kąty, Odłogi Kąty, Paryse Kąty, Pękule, Rabiany, Rowiska, Sekuła Kąty, Wielądki, Wola Korytnicka, Zalesie, Żelazów. Pod koniec XIX wieku: Bednarze, Chmielew , Górki Borze, Górki Grubaki , Górki Średnie , Komory, Jaczew, Jugi, Kąty, Korytnica, Kupce, Kruszew , Lipniki, Maksymilianów, Rabiany, Rowiska, Sekłak, Sewerynów, Turna, Wielądki, Wola Korytnicka, Zalesie , Żelazów. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946 r. świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945 r. w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn.1-40, Protokóły sprawdzenia akt 1839,1840,1841 sygn. 41-43, Sprostowanie aktu ślubu 1852 [1913] sygn. 44, Alegaty do aktów małżeństw1858,1859 sygn.45,46, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 47-60, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 61-81, Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1901-1910 sygn. 81-91, Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1911-1917 sygn. 93-99, alegata do akt małżeństw 1860 sygn.92 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr. 319237-319276

Amount of archival material

99

81

0

1.88

1.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -