Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Liwie powiat Węgrów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1917 [1945]
- brak danych - 1826 - 1917
1918 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 183 j.a. T.9 IZA
spis zdawczo-odbiorczy Yes 11 j.a. Nab. 3879, 4062/10, 4274 i 4402/11, 4469/12, 4720/13, 5110/15, 5234/16, 5313/17, 5429/18
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Leonarda w Liwie, dekanat węgrowski, później liwski (ob.. Diec. drohiczyńska) siedziba - Liw, Miejscowości w parafii: Liw, Grodzisk, Karczewiec, Krypy, Połazie, Popielów, kolonie: Gacki, Ignasin, Rąbież, Ryski, Sitarze. Kościół p.w. Św. Leonarda wzniesiony w latach 1905-1907 staraniem ks. Karola Leszczyńskiego i Ignacego Popiela z Turny. Konsekrowany w 1910r przez b-pa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945 r. w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-5, 7-41, Akta zgonów 1830 sygn. 6, Alegaty do aktów małżeństw 1834-1836, 1847-1851 sygn. 42-44, 48-52 , Protokóły sprawdzenia akt 1839-1841 sygn. 45-47, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 53-66, Alegaty do aktów małżeństw 1866-1879 sygn. 67-80, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1843-1846,1852-1865 sygn. 81-98, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 99-119, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 120-140, W 2008r doinwentaryzowano 43 ja.: sygn. 141-177 alegaty z lat 1901-1924, 1928-1930, 1936-1945, sygn.178-183, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1906 sygn. 178-183, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1907-1917 sygn. 184-194 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-65 nr mikr. 319294-319334, z lat 1915-1945 tylko dokumenty do akt małżeństw

Amount of archival material

194

183

0

1.52

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -