Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skórcu powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1917 [1924]
- brak danych - 1826 - 1917
1918 - 1924
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 151 j.a. T. 6 IZA (brak sygn. 35)
spis zdawczo-odbiorczy Yes 11 j.a nab. 3873 i 4056/09, 4239/10, 4424/12, 4650/13, 4946/14, 5130/15, 5159/16, 5278/17, 5457/18
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu, siedziba- Skórzec, dekanat siedlecki, w okresie XX-lecia międzywojennego siedziba dekanatu skórzeckiego, później dekanat siedlecki katedralny. Miejscowości należące do parafii: Skórzec, Boroszków, Cisie Zagródzie Czerniejew, Drupia, Gołąbek, Grala, Dąbrówka Ług , Dąbrówka Niwka, Dąbrówka Nowa , Dąbrówka Stany, Dąbrówka Stara , Dąbrówka Wyłazy, Nowaki, Podlipniak, Wólka Kobyla, Wyględówka, Rakowiec, Teodrów, Czelustki, Żebrak, Żelków, folwarki: Ciesie, Drupia, Grala, Myrcha, Wołyńce. Józef Przygodzki, kanonik kamieniecki i proboszcz suchożebrski wybudował w 1711 r. kościół, uposażył i oddał Marianom. Parafię utworzono z części par. Niwiski. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1794 r. z ofiar różnych osób a zwłaszcza z funduszu Krzysztofa Cieszkowskiego, konsekrowany w 1818 r. Księża Marianie byli tu do 1864 r., zostali usunięci przez rząd rosyjski, a parafia oddana duchowieństwu diecezjalnemu. W 1921 r. powrócili Księża Marianie. Księgi metrykalne od 1798 r. W 1938r z terenu parafii wydzielona parafia w Wołyńcach. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr. i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (Od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX -lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1858 sygn. 1-33, Alegaty do aktów małżeństw 1827, 1830, 1831, 1833, 1836-1841, 1843, 1844, 1846-1854 sygn. 34, 36, 37, 39-49, 51-57, Odpis aktu stanu cywilnego 1833 sygn. 38, Protokół sprawdzenia akt 1847 sygn. 50, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1859-1879 sygn. 58-78, Alegaty do aktów małżeństw 1859-1875 sygn. 79-95, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1842, 1845, 1855-1858 sygn. 96-101, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1884,1886-1900 sygn. 102-121, Alegaty do aktów małżeństw 1891-1895, 1897 sygn. 122-127, Po skontrum stwierdzono brak j.a.. o sygn. 35. W 2008 r. doinwentaryzowano 23 j.a. 0,26 mb (18 j.a. 0,13 mb.alegaty, 5 ja. 0,13 mb. Księgi) Sygn.128-145 alegaty z lat 1903-1905, 1907-1916, 1918-1921, 1923, 1924 Sygn.146-151, 161, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1918 sygn. 152-160, 162-163 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1858 nr mikr.318444-318476, W skontrum stwierdzono brak sygn.35
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/223/0/1/1 Duplikat. Księga Aktów Urodzenia, Zeyścia i Małżeństw Kościoła Parafialnego Skurzec na rok 1826 służąca 1826-1826 46
62/223/0/1/2 Księga Aktów Urodzenia, Zeyścia i Małżeństw Kościoła Parafialnego Skurzec służąca na rok 1827 1827-1827 42
62/223/0/1/3 Księga Aktów Urodzenia, Zeyścia i Małżeństw na rok 1828 przy Kościele Skórzeckim 1828-1828 38
62/223/0/1/4 Księga Aktów Urodzenia, Zeyścia i Małżeństw przez Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Skórzeckiey utrzymywana na rok 1829 1829-1829 41
62/223/0/1/5 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1830-1830 36
62/223/0/1/6 Księga Aktów Urodzenia, Zeyścia i Małżeństw przez Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Skórzeckiey utrzymywana na rok 1831 1831-1831 38
62/223/0/1/7 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1832-1832 38
62/223/0/1/8 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Skurzeckiey napisana w rok 1833 1833-1833 42
62/223/0/1/9 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1834-1834 38
62/223/0/1/10 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Skurzeckiey napisana w rok 1835 1835-1835 32
62/223/0/1/11 Duplikat Aktów Religijno - Cywilnych Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Skurzeckiey z 1836 roku 1836-1836 40
62/223/0/1/12 Duplikat Aktów Religijno - Cywilnych Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Skurzeckiey z 1837 roku 1837-1837 44
62/223/0/1/13 Duplikat Aktów Religijno - Cywilnych Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Skurzeckiey z 1838 roku 1838-1838 34
62/223/0/1/14 Duplikat Aktów Religijno - Cywilnych Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Skurzeckiey z 1839 roku 1839-1839 41
62/223/0/1/15 Dupplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Skurzeckiey z 1840 roku 1840-1840 41
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

162

150

0

1.95

1.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -